Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů 10. 3. 2011 Mgr. Kateřina Hájková, MBA Mgr. Šárka Urbancová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů 10. 3. 2011 Mgr. Kateřina Hájková, MBA Mgr. Šárka Urbancová."— Transkript prezentace:

1 Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů 10. 3. 2011 Mgr. Kateřina Hájková, MBA Mgr. Šárka Urbancová

2 Jak administrovat vzdělávací aktivity v projektu: V souladu se smlouvou o poskytování služeb zaslat do 1 měsíce po podepsání smlouvy v elektronické podobě na e-mailovou adresu koordinátora Projektu vzdělávání nelékařů vyplněné formuláře: Plán vzdělávací aktivity Kritéria výběru vzorku kontrol - rizikovost 2

3 Při zahájení vzdělávací aktivity jsou pracovníci akreditovaného pracoviště povinni zajistit od každého účastníka vzdělávací aktivity čestné prohlášení, a to v souladu s podmínkami OP LZZ.čestné prohlášení Prezenční listinaPrezenční listina účastníků musí obsahovat: název vzdělávací aktivity, název modulu, kód vzdělávací aktivity, realizátora vzdělávací aktivity, termín a místo konání, titul, jméno a příjmení účastníka, adresu účastníka, kolonku pro kontrolu odevzdání čestného prohlášení a podpis účastníka. Po celou dobu vzdělávací akce vedou pracovníci akreditovaného pracoviště třídní knihu.třídní knihu 3

4 Po ukončení vzdělávací akce jsou pracovníci akreditovaného pracoviště povinni zajistit od každého účastníka anonymní hodnotící dotazník vzdělávací akce a výsledky hodnotících dotazníků zpracovat v elektronické podobě do jednoduché tabulky „Vyhodnocení hodnotících dotazníků“, která je součástí souhrnné tabulky "Sledování indikátorů projektu"anonymní hodnotící dotazník"Sledování indikátorů projektu" Po ukončení vzdělávací akce rozdá akreditované pracoviště příslušné potvrzení o absolvování vzdělávací akce účastníkům akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo certifikovaného kurzu.akreditovaného kvalifikačního kurzucertifikovaného kurzu 4

5 Po ukončení vzdělávací akce akreditované pracoviště zašle koordinátorovi projektu: fakturu čestná prohlášení účastníků prezenční listinu třídní knihu elektronicky zašle vyplněnou tabulku „Sledované indikátory projektu“ S ohledem na ekologii, snížení ekonomických nákladů a jednodušší archivaci i vyhledávání, je preferováno zaslání čestných prohlášení, prezenční listiny a třídní knihy v elektronické podobě. Není-li možné dokumenty naskenovat, pak v písemné podobě (kopie). 5

6 Každá vystavená faktura musí obsahovat: číslo faktury identifikaci Objednatele (IPVZ) podle Smlouvy identifikaci Poskytovatele (akreditovaného zařízení) označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně KS a VS den odeslání, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění název a položkový popis poskytnutých služeb dle Smlouvy mezi AP a IPVZ účtovanou částku bez DPH vyčíslenou částku DPH celkovou částku včetně DPH registrační číslo projektu jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými právními předpisy 6

7 Do faktury je důležité kromě dalších povinných údajů (viz. smlouva) uvést registr. číslo projektu (CZ.1.04/1.1.00/46.00001) a číslo klíčové aktivity (certifikované kurzy – číslo klíčové aktivity: A4, akreditované kvalifikační kurzy – číslo klíčové aktivity: A6). Odměna za poskytnutí služeb bude hrazena akreditovanému pracovišti v souladu s podmínkami smlouvy na základě řádně vystavených a doručených daňových dokladů – faktur. Fakturace bude probíhat dle podmínek specifikovaných ve smlouvě mezi IPVZ a akreditovaným pracovištěm, tzn. nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, ve kterém došlo k ukončení dílčího kurzu (běhu). 7

8 Poskytovatel je povinen do 2 měsíců po ukončení posledního kurzu (běhu) vypracovat v elektronické podobě stručnou závěrečnou zprávu o průběhu vzdělávací aktivity a poslat ji na e-mailovou adresu koordinátora projektu.závěrečnou zprávu Všechny zde jmenované formuláře jsou dostupné na: www.vzdelavani-zdravotniku.cz v sekci www.vzdelavani-zdravotniku.cz "Dokumenty ke stažení" 8

9 Akreditované pracoviště je povinno řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu vzdělávání nelékařů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu vzdělávání nelékařů. Kontakt na koordinátora příslušného certifikovaného kurzu je uveden v průvodním dopise ke smlouvě, v Klientském systému IPVZ u konkrétní vzdělávací akce a na webových stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz.www.vzdelavani-zdravotniku.cz 9

10 Publicita Dodržování a provádění publicity projektu dle stanovených pravidel OP LZZ je velmi důležité a bude předmětem kontrol. Pracovníci akreditovaného pracoviště jsou povinni uchovat veškeré doklady související s propagací projektu. V případě, že nebudou dodržena pravidla publicity, nebudou uznány žádné náklady spojené s vykazovanou vzdělávací aktivitou. 10

11 Publicita Do jednoho měsíce od podpisu smlouvy s IPVZ musí být zveřejněna stručná informace o projektu na webových stránkách akreditovaného pracoviště, které bude realizovat vzdělávací aktivitu (pokud akreditované pracoviště webovými stránkami disponuje). V téže lhůtě je akreditované pracoviště povinno umístit na své webové stránky odkaz na informační portál www.vzdelavani-zdravotniku.cz. www.vzdelavani-zdravotniku.cz Všechny výukové místnosti (teoretické i praktické části), které navštěvují účastníci projektu, musí být označeny samolepkou projektu a názvem vzdělávací akce ve formátu A4 s logy projektu. 11

12  Každou výukovou akci je nutno zahájit informací, že se jedná o akci financovanou z ESF (Evropský sociální fond). Stejné pokyny jako pro akreditovaná pracoviště platí pro případné subdodavatele akreditovaných pracovišť.  Doporučujeme: průběžně pořizovat fotodokumentaci vizuální identity akce (označení místností a interiéru učeben), a to alespoň 4x (např. záběr na lektora včetně viditelného umístění propagačních materiálů, záběr na účastníky včetně viditelného umístění propagačních materiálů, atd.). 12 Publicita

13  Propagační letáky projektu musí být volně dostupné ve všech výukových prostorách, kam přicházejí účastníci projektu. V učebně musí být vlaječky ČR, Evropské unie a ESF.  Veškeré materiály vztahující se k projektu musí být označeny logy v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Výjimku tvoří materiály, na které nelze loga z technických důvodů vložit (informace na http:/www.esfcr.cz).  Všechny dokumenty, týkající se projektu, musí být na hlavičkovém papíru. Existuje černobílá a barevná verze log. Při kontrole rozhoduje logo na originálu, proto doporučujeme pro tisk používat černobílá loga. 13 Publicita

14 Všechna povinná loga EU, ESF a OP LZZ, manuál vizuální identity, text s informací o spolufinancování projektu ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu, loga žadatele a názvu projektu a vzory hlavičkového papíru jsou dostupné na: www.vzdelavani-zdravotniku.cz www.vzdelavani-zdravotniku.cz v sekci "Publicita"."Publicita" 14 Publicita

15 Děkujeme za pozornost Mgr. Kateřina Hájková, MBA Mgr. Šárka Urbancová


Stáhnout ppt "Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů 10. 3. 2011 Mgr. Kateřina Hájková, MBA Mgr. Šárka Urbancová."

Podobné prezentace


Reklamy Google