Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji."— Transkript prezentace:

1 Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji

2 příjemce dotace poskytovatelé služeb poskytované sociální služby cílové skupiny jednotky „uživatel“, „intervence“, „kontakty“, „lůžka/dny“ personální zabezpečení provozu

3

4

5 Cílové skupiny někteří poskytovatelé mají ve Smlouvě více cílových skupin vykazuje se převažující cílová skupina dle skutečnosti za celé monitorovací období

6

7 Jednotka „uživatel“ Reálný počet uživatelů vykazuje, kolika uživatelům byly služba poskytnuta za dané období  vykazuje se dle výkazů, ve kterých jsou evidovány (např. docházka klientů) Příklad: leden 10 klientů únor 8 březen 12 celkem 30 klientů za celé monitorovací období 30 / 3 = 10 za měsíc

8 Reálná cena u jednotky „uživatel“ stejná jako fakturovaná cena dle Přílohy k vyúčtování celkové faktury skutečných nákladů za celé tříměsíční monitorovací období

9 Jednotky „intervence a kontakty“ intervence 30 minut kontakt 10 minut jednotka vykazuje, kolik kontaktů/intervencí provedli pracovníci poskytovatele za dané období, tj. kolik času stráví pracovník sociální služby prací s klientem skupinová intervence – vykazuje se dle počtu pracovníků, nikoli klientů 50 minut = x intervencí 15 minut = 1,5 kontaktu 1I.........30 min. x...........50 min. x = 50 / 30 = 1,66

10 Reálný počet kontaktů/intervencí za celé monitorovací období vychází se z výkazů, ve kterých jsou evidovány výkazy počtu kontaktů/intervencí výkazy činnosti pracovníků sečte se za jednotlivé měsíce

11

12 Jednotka „lůžko/dny“ Využitá kapacita vykazuje obsazenost lůžek v daném období dle výkazů obsazenosti lůžek

13 Reálná cena jednotky „lůžko/dny“ stejná jako fakturovaná cena dle Přílohy k vyúčtování skutečných nákladů za celé monitorovací období“

14 Personální zabezpečení vycházíme z celkového počtu úvazků jednotlivých pracovních pozic tabulka úvazků u DPČ, DPP převádíme hodiny na úvazky např. 20 pracovních dnů x 8 hod. = 168 hod. = 1 úvazek 10 hod. = x x = 10 / 168 = 0, 06

15 Výpočet úvazků jednotlivých pracovních pozic průměrem sečteme úvazky zaměstnanců u jednotlivých pracovních pozic za jednotlivé měsíce v daném monitorovacím období a vydělíme 3

16 Publicita

17 Manuál pro publicitu včetně aktualizací označení objektu označení dveří označení předmětů označení interních dokumentů logo poskytovatele letáky publicita na webových stránkách

18 Označení služby cedulí u vstupu do objektu značení dveří, do kterých vstupují klienti – cedulí nebo logovou řadou označení předmětů pořízených z projektu – cedulí v místnosti (+seznam předmětů) nebo logovou řadou na každý předmět

19 Označení interních dokumentů smlouvy s klienty, individuální plány = veškeré dokumenty, se kterými přijde klient do styku logovou řadou v horní části dokumentu

20 Letáky, pozvánky atd... logová řada musí být v horní části logo poskytovatele může být pouze v dolní části velikost loga poskytovatele nesmí být větší než logová řada Projektu logová řada musí být barevná, pokud je cokoli na letáku barevné

21 Webové stránky nutná publicita na webových stránkách poskytovatele nejlépe v sekci „Podporují nás“ apod. logová řada musí být zachována

22 Kontrolní činnost

23  Jedná se o kontrolu plnění „Smlouvy o zajištění sociálních služeb“ (dále jen Smlouva) ve smyslu jejího naplňování tj. způsob realizace sociální služby.  Práva a povinnosti při provádění kontrol jsou stanovena ve Smlouvě, zejména v čl. VII Práva a povinnosti poskytovatele.

24 Kontrolu budou provádět nejméně dva kontrolní pracovníci, zejména zaměstnanci Plzeňského kraje zařazení do Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola bude provedena na základě zmocnění (obdoba pověření ke kontrole) a výstupem bude protokol o provedené kontrole.

25 Budou-li při kontrole zjištěny nedostatky, má poskytovatel možnost opravit je v průběhu kontroly do 10 pracovních dnů. V případě neodstranění nedostatků budou poskytovateli uložena nápravná opatření. Při nesplnění nápravných opatření bude poskytovateli (v souladu s čl. XI odst. 8 Smlouvy), uložena pokuta ve výši 5000 Kč, kterou je možno uložit i opakovaně.

26 Možným důsledkem provedené kontroly může být také odstoupení od Smlouvy a vrácení finančních prostředků poskytnutých Plzeňským krajem na zajištění sociální služby. (v souladu čl. XI odst. 4 a 7 Smlouvy).

27 Kritéria kontroly 1. Plnění monitorovacích indikátorů 2. Vedení záznamů podle Článku VII odst. 13 smlouvy (K, I, U, L/D) 3. Kontrola materiálního zajištění sociální služby 4. Kontrola vyúčtování 5. Využití sociální služby 6. Personální zajištění sociální služby 7. Publicita

28 1. Plnění monitorovacích indikátorů Kontrolovány budou zejména: počty klientů – včetně rozdělení na muže a ženy duplicitní vykazování klientů věk klientů ve vykázaném období datum zahájení poskytování služby – prvokontakty klientů cílová skupina

29 Požadovány budou zejména tyto podklady: složky klientů (smlouva nebo záznam o ústní dohodě) seznam klientů z el. databáze, ve které jsou vedeny záznamy, nebo jiné výkazy Počty musí odpovídat údajům uvedeným v monitorovacích zprávách.

30 2. Vedení záznamů Kontrolovány budou zejména: výkazy kontaktů, intervencí, uživatelů a jednotky „lůžko/dny“ a jejich počty uvedené v „jezevčíku“ Požadovány budou zejména: výkazy počtu těchto jednotek

31 3. Kontrola materiálního zajištění prohlídka místa poskytování sociální služby smlouva upravující vztah k těmto prostorům prohlídka materiálního zajištění a technického vybavení pořízeného z Projektu

32 4. Kontrola účetních dokladů originály účetních dokladů budou srovnávány s Přílohami k vyúčtování skutečných nákladů celková částka v „Příloze“ musí být shodná s celkovou částkou uvedenou na dokladu číslo dokladu uvedené v „Příloze“ musí být shodné s číslem dokladu

33 Datum účetní operace uvedený v „Příloze“ musí spadat do období vyúčtování Popis účetní operace uvedený v „Příloze“ musí být shodný s popisem na účetním dokladu Doklad musí být označen názvem a číslem projektu (razítko) Na dokladu musí být vyznačena částka čerpaná z projektu

34 5. Využití sociální služby Požadovány budou zejména tyto podklady: smlouvy s klienty či záznamy o ústních dohodách denní záznamy o činnosti, záznamy K, I, U, L/D individuální plány kronika prezenční listiny z pořádaných akcí záznamový arch přímé práce

35 6. Personální zajištění Kontrolováno bude zejména: platnost pracovních smluv pracovní zařazení výše úvazků Požadovány budou zejména: pracovní smlouvy, DPČ, DPP náplně práce tabulka úvazků

36 vést tabulku úvazků, ze které bude patrno, kolik úvazků má který zaměstnanec v daném měsíci bude kontrolována křížově s pracovními smlouvami a s Přílohou k vyúčtování skutečných nákladů – mzdové náklady

37 7. Publicita kontrola dodržování Manuálu pro publicitu OP LZZ Kontrola bude provedena zejména: prohlídkou místa poskytování a předmětů pořízených z Projektu prohlídkou letáků, webových stránek a jiných propagačních materiálů prohlídkou interních dokumentů (smlouvy s klienty, pracovní smlouvy, individuální plány)


Stáhnout ppt "Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google