Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011

2 Systém kontroly plnění a realizace lesnické zakázky - 2 úrovně A. Kontrolní úroveň - Organizační jednotky  Revírník / adjunkt – základní kontrolní činnosti •Zadávat smluvnímu partnerovi (SP) požadavky na provedení prací pěstební činnosti a těžby (Projekty lesnických prací, zadávací listy, fyzické vyznačení těžby v porostech), •Provádět kontrolu plnění činnosti SP a v případě zjištění neplnění zadání či smlouvy upozorňovat na nedostatky a požadovat zjednání nápravy, •Provádět kontrolu množství a kvality provedených prací SP a kontrolu správného příjmu dříví •Předávat Lesnímu správci podněty k uplatnění sankcí v případě zjištění porušení či nedostatků  Lesní správa (LS) – kontrolní činnosti •Provádět kontrolu činnosti revírníků a plnění povinností SP •Provádět průběžné kontroly ostatními zaměstnanci LS •Řešit provozní problémy vzniklé při realizaci zakázky a plnění smluvních povinností •Uplatňovat smluvní sankce dle podnětů revírníků nebo při zjištění porušení povinností SP na základě průběžných kontrol •Postoupit řešení problémů na Krajské ředitelství, pokud řešení je nad rámec kompetencí LS  Krajské ředitelství (KŘ) – kontrolní činnosti •Řešit smluvní a provozní problémy realizace zakázky, přesahující rámec jedné LS •Provádět průběžné kontroly plnění kontrolních povinností revírníkem i Lesní správou •Provádět průběžné kontroly plnění povinností SP prostřednictvím provozních inspektorů i ostatních zaměstnanců KŘ Stávající systém kontroly při těžbě dřeva 1

3 B. Kontrolní úroveň - Ředitelství podniku  Odbor bezpečnosti a kontroly – působnost v oblasti kontroly lesnické zakázky •Zpracovávat koncepci kontrolního systému, vyhodnocovat jeho účinnost a kontrolovat jeho dodržování •Provádět průběžný dohled nad plněním kontrolních činností zaměstnanců na organizačních jednotkách •Provádět nezávislou kontrolu SP při realizaci lesnické zakázky prostřednictvím provozních inspektorů •Zjišťovat a dokumentovat případy mimořádných situací a neoprávněného nakládání s dřevní hmotou •Zjišťovat a dokumentovat případy neplnění pracovních povinností při provádění kontroly zaměstnanci podniku •Předkládat vedení podniku návrhy na opatření k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků při realizaci zakázky •Předkládat vedoucímu příslušné organizační jednotky/personálnímu úseku podklady o neplnění nebo porušování pracovních povinností zaměstnanci podniku k řešení v rámci pracovně právních předpisů Stávající systém kontroly při těžbě dřeva 2

4 B. Kontrolní úroveň - Ředitelství podniku  Provozní inspektor – kontrolní činnost •Provádět v rámci všech organizačních jednotek neohlášené kontroly plnění smluv smluvními partnery •Provádět v rámci všech organizačních jednotkách neohlášené kontroly při plnění kontrolních činností zaměstnanci podniku •Provádět kontroly při riziku či vzniku mimořádných situací •Provádí průběžnou kontrolu těžební a pěstební činnosti zajišťovanou smluvním partnerem z hlediska dodržování všech podmínek smlouvy: •kontrola dodržování stanovených smluvních podmínek pro výkon činnosti •kontrola příjmu, adjustace a evidence vyrobeného dříví •kontrola správnosti zařazování vyrobeného dříví do cenových kódů •kontrola správnosti vykazované průměrné hmotnatosti těženého dříví •kontrola fyzického vyznačování těžby dřeva •kontrola provádění asanace porostních ploch po provedené těžbě a přibližování dřeva •kontrola odvozu dříví z lesa a stavu odvozních míst a LDS •kontrola dodržování termínů plnění zadaných prací •kontrola vyfakturovaných nákladů z hlediska souladu skutečnosti a smluvních cen •účast při inventurách dříví Stávající systém kontroly při těžbě dřeva 3

5 Organizační zajištění kontrolních činností 4 2 Provozní inspektor 24

6 Kontrolní opatření v Tendrech 2012+ - cíl: zvýšená kontrola evidence těženého dříví a pohybu dříví 5

7 •V květnu t. r. byla vlastní kontrolní činností Lesů ČR zjištěna neoprávněná těžba dříví provedená smluvním partnerem •Následovala okamžitá hloubková kontrola Lesů ČR, která odhalila závažné nesrovnalosti spočívající: •v těžbě nevyznačených stromů •ve vykázání nesprávné hmotnatosti dříví • Celkově se jedná o 3026 m3 dřevní hmoty •V souladu s platnou smlouvou byl smluvní partner, vyzván k zaplacení smluvní pokuty 3,458 mil Kč a náhradě způsobené škody ve výši 4,458 mil. Kč. •Jelikož tak smluvní partner neučinil v řádně stanovených termínech, přistoupily Lesy ČR k čerpání bankovní záruky ve výši 7,916 mil Kč a zároveň byly naplněny důvody pro odstoupení od smlouvy na této SÚJ •Lesy ČR odstoupily od smlouvy Příklad výstupu z kontrolní činnosti 6


Stáhnout ppt "SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google