Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně"— Transkript prezentace:

1 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně
Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK Mamaison Business & Conference Hotel Imperial

2 Nesrovnalosti, Porušení rozpočtové kázně
Nesrovnalost (definice) Typy NESROVNALOSTI a nejčastěji se vyskytující nesrovnalosti nesrovnalosti, které se mohou objevit při ukončování projektu způsob odhalení nesrovnalosti řešení nesrovnalosti Odvod za Porušení Rozpočtové Kázně

3 Porušení rozpočtové kázně – „PRK"
Veřejná finanční podpora je poskytována v případě krajů jako ZS pro GG na základě a v souladu s rozpočtovými pravidly, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Porušením rozpočtové kázně se rozumí:
„každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku“. (§22 odst. 1), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

5 Z ustanovení rozpočtových pravidel vyplývá, že porušení rozpočtové kázně je vždy nesrovnalost ve smyslu práva Evropských Společenství, protože by mohlo dojít k neoprávněnému výdaji ze souhrnného rozpočtu Společenství. Jakékoli podezření na nesrovnalost v rámci realizace projektů je v  následném kontrolním řízení označováno „Podezření porušení rozpočtové kázně".

6 NESROVNALOST DEFINICE (Příručka pro nesrovnalosti, verze 9, platná od , str. 25) „Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES/EU nebo předpisů ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.“

7 TYP NESROVNALOSTI finanční (proplaceno z projektového/provozního účtu) – přesně vyčíslená částka nesrovnalosti (dotčená platba/y + alikvotní část NN) nefinanční (indikátory, klíčové aktivity, kde nelze přesně vyčíslit hodnotu finančních prostředků, které byly použity)

8 NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ NESROVNALOSTI
MYLNÁ PLATBA /186 případů POCHYBENÍ VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE /186 případů ÚHRADA NEZPŮSOBILÉHO VÝDAJE /186 případů

9 NESROVNALOSTI, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT PŘI UKONČOVÁNÍ PROJEKTU
NENAPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ NENAPLNĚNÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU PŘEČERPÁNÍ/NEDOČERPÁNÍ NN PŘEKROČENÍ JEDNOTKOVÉ CENY U MZDOVÝCH NÁKLADŮ (PRACOVNÍCH SMLUV) PŘEKROČENÍ LIMITU ČERPÁNÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ

10 způsob zjištění nesrovnalosti
administrativní kontrola monitorovací zprávy fyzická kontrola v místě realizace projektu administrativní/fyzická kontrola ze strany MŠMT/FÚ/EK/nezávislá auditní společnost příp. dalších subjektů vlastní nebo anonymní udání

11 ŘEŠENÍ NESROVNALOSTI ADMINISTRACE A NAHLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍMU ORGÁNU (MŠMT)
SOUČASNĚ NAHLÁŠENO NA ODBOR KONTROLY A SDÍLENÝCH SLUŽEB KÚ MSK (DÁLE JEN „KON“) proces kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů OZNÁMENÍ PŘÍJEMCI ŠETŘENÍ NESROVNALOSTI ZE STRANY KON A VYDÁNÍ ZÁZNAMU O ÚKONECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KONTROLE

12 SEZNÁMENÍ PŘÍJEMCE S VÝSLEDKEM ŠETŘENÍ
VYDÁNÍ PLATEBNÍCH VÝMĚRŮ NA ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A PENÁLE ÚHRADA ODVODU (v případě, že nebyla krácena příslušná žádost o platbu)/PENÁLE NA ÚČET MSK PODÁNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ Z ODVODU ZA PRK A PENÁLE ADMINISTRACE ŽÁDOSTI A PŘEDÁNÍ K ROZHODNUTÍ ORGÁNŮM KRAJE V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ, DOPLATEK PROMINUTÉ ČÁSTI PŘÍJEMCI NA ÚČET NEBO ZOHLEDNĚNÍ V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU.

13 ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Výše odvodu za nesrovnalost/PRK je dána Smlouvou o financování. U Smluv bez sankčního ujednání dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - povinnost odvodu ve výši 100% porušení s možností prominutí. Smlouvy se sankčním ujednáním (2. kolo 2. GG).

14 Od bude v platnosti nová Příručka pro nesrovnalosti, verze 10, která zmírňuje sankce u některých pochybení v rámci zadávání a plnění veřejných zakázek např.: Zadání zakázky bez řádného zahájení výběrového/ zadávacího řízení v souladu se zákonem o VZ a závaznými postupy dle platné příručky, Pochybení v rámci stanovení lhůt pro podání nabídky, Prodloužení lhůty pro podání nabídek bez řádného zveřejnění, Nedostatečná specifikace předmětu zakázky.

15 Příjemce si na základě této příručky může zpětně požádat o prominutí z odvodu, který mu byl na základě dřívější dokumentace udělen přísněji než aktuálně platné pravidla. Před podáním Žádosti o prominutí doporučujeme daný případ konzultovat s projektovým manažerem. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru (tj. po uplynutí lhůty pro podání odvolání), kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.


Stáhnout ppt "Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně"

Podobné prezentace


Reklamy Google