Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační seminář pro žadatele Liberec, 14. 1. 2009 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační seminář pro žadatele Liberec, 14. 1. 2009 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Informační seminář pro žadatele Liberec, 14. 1. 2009 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Struktura prezentace 1.ÚVODNÍ INFORMACE 2. GLOBÁLNÍ GRANTY -objemy finančních prostředků -oprávnění žadatelé -cílové skupiny -podporované aktivity 3.MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 4.UDRŽITELNOST 5.HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Struktura prezentace 6. FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - financování GP - způsobilé x nezpůsobilé výdaje - křížové financování 7. BENEFIT 7 - registrace - založení nové žádosti - vyplňování webové žádosti - formální náležitosti žádosti při jejím odevzdání

4 ÚVODNÍ INFORMACE PROGRAM: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSA: 1. Počáteční vzdělávání GLOBÁLNÍ GRANTY:  1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji  1. 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji  1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v LK ZAMĚŘENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ - neinvestiční, tzv. měkké projekty v oblasti vzdělávání HARMONOGRAM 2. VÝZVY - vyhlášena: 5.1.2009 – 27.2.2009 - předpokládaný začátek realizace projektů: 1.9.2009 - max. délka trvání GP: 30.6.2012

5 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

6 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zvýšení kvality počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zvýšení kvality počátečního vzdělávání CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  172 473 995 Kč (do roku 2012) V PRVNÍ VÝZVĚ ROZDĚLENO  43 980 839 Kč / 8 projektů ALOKACE PRO 2. VÝZVU  76 750 927 Kč Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

7 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města, obce a svazky obcí  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení  hospodářská komora  zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

8 CÍLOVÉ SKUPINY:  žáci škol a školských zařízení  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

9 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 17

10 KURIKULÁRNÍ REFORMA Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP  nelze podpořit tvorbu ŠVP (pouze inovace) Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

11 Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)  certifikace, složení zkoušek, nákup testů – není možné financovat CIZÍ JAZYKY Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách  výměnné pobyty – nelze financovat výdaje spolupracujících zahraničních škol  zahraniční odborné praxe – lze podpořit pouze tehdy, pokud je není možné absolvovat v ČR (jinak jiný OP) Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků  plně kvalifikovaný učitel cizího jazyka = rodilý mluvčí s kvalifikací ISCED 3 (ČR = SŠ s mat.)

12 Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování  volnočasové aktivity – aktivity jejichž obsahová náplň bude navazovat na ŠVP; udržitelnost ? INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory  jde o zpřístupnění informačních a komunikačních technologií

13 PARTNERSTVÍ A SÍŤOVÁNÍ Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání  soutěže* = nelze financovat výdaje spojené s pořízením cen, medailí, diplomů, aj. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje)

14 Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání 5 SPECIFICKÝCH OBLASTÍ Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty  zaměřeno na všechny žáky 1. 2.

15 5 SPECIFICKÝCH OBLASTÍ Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ) Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech 3. 4. 5.

16 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

17 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  62 717 816 Kč (do roku 2012) V PRVNÍ VÝZVĚ ROZDĚLENO  15 993 043 Kč / 3 projekty ALOKACE PRO 2. VÝZVU  27 999 991 Kč Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

18 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  města, obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

19 CÍLOVÉ SKUPINY:  děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol  děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání  žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  děti a žáci mimořádně nadaní  děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole a třídě  rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

20 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 8

21 Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací  činnosti vedoucí k integraci žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu (specifické kritérium) KURIKULUM A ROZVOJ SYSTÉMU Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

22 ROZVOJ SPECIFICKÝCH SLUŽEB Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání  volnočasové aktivity pro děti s SVP (nízkoprahové kluby, střediska volného času)

23 Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR

24 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

25 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  78 397 270 Kč (do roku 2012) V PRVNÍ VÝZVĚ ROZDĚLENO  19 991 303 Kč / 5 projektů ALOKACE PRO 2. VÝZVU  34 886 785,- Kč Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

26 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  města a obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)  ostatní vzdělávací instituce CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení (ne VŠ)  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

27 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI 4 Pozn.: v oblasti DVPP nutná akreditace kurzů MŠMT

28 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání  jde o prohlubování, rozšiřování své kvalifikace, nikoli o získání nové (rekvalifikace) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

29 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ / ROZVOJ INSTITUCÍ DVPP Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

30 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

31 VYKAZOVÁNÍ MI  v monitorovacích zprávách prostřednictvím IS Benefit 7  kumulativní vykazování od začátku realizace projektu do okamžiku průběžného monitorování  zajištění průkazné evidence - docházka (seznam žáků x prezenční listiny) - záznamy o vydaných certifikátech - potvrzení o převzetí osvědčení - výkazy práce

32 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - OSOBY  07.41.00 Počet osob, které obdrželi podporu v rámci projektů - celkem  07.41.14 Počet podpořených osob v poč. vzdělávání celkem – dětí, žáků  07.41.15 z toho chlapci  07.41.16 z toho dívky  00.00.01 Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd (1.2)  07.41.65 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem  07.41.66 z toho muži  07.41.67 z toho ženy  07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb

33  07.41.10 Počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu – celkem  07.41.11 z toho muži  07.41.12 z toho ženy  07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob (1.3)  07.46.01 z toho muži  07.46.02 z toho ženy (nutnost definovat kritéria úspěšnosti)  07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – OSOBY (1.3)

34 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - PRODUKTY  06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů  06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP - problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - problematice ICT musí být věnován tématický celek v rozsahu min. 40 hodin  06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (1.2) - při kontrole nutno dát k dispozici odborný posudek o diagnostice SVP

35 UDRŽITELNOST

36  udržení vybraných výstupů po dobu 5 let od ukončení financování projektu z globálního grantu  hmotný majetek pořízený prostřednictvím křížového financování musí být dále využíván v souladu s tím, na co byl pořízen  kontroly udržení výstupů ze strany příslušných institucí (Liberecký kraj; Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy; Evropská komise )

37 PŘÍKLADY UDRŽITELNOSTI  zachování pracovního místa, které bylo v rámci projektu vytvořeno (např. kariérový poradce na škole)  využívání vytvořených metodických materiálů (metodika nabídnuta dalším školám k využívání)  využívání vytvořených vzdělávacích produktů (např. webový portál - využíván + aktualizován, e-learningový kurz - nabízen, studijní program - realizován…)  využívání získaných poznatků a dovedností podpořenými osobami v rámci své práce i po skončení projektu (př. učitelé proškolení pro práci se zdravotně postiženými žáky i po dobu udržitelnosti projektu i nadále aplikují znalosti získané z projektu)

38 HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

39 PROCES HODNOCENÍ 1. fáze HODNOCENÍ FORMÁLNÍ  2. fáze HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  3. fáze VĚCNÉ HODNOCENÍ  4. fáze VÝBĚROVÁ KOMISE

40 HODNOCENÍ FORMÁLNÍ  formální náležitosti žádosti: -žádost je předána v 1x v listinné podobě (originál) a 1x v elektronické verzi ve formátu *.pdf na CD chráněném proti přepisu – shodné verze -povinné přílohy musí být dodány 1x v listinné + 1x v elektronické podobě -podpisy oprávněných osob (v žádosti, v seznamu příloh, v přílohách)  opravitelné nedostatky - možnost odstranění na základě vyzvání  nejčastější chyby: - nedoložení právní formy žadatele podle pravidel OP VK - na CD chybí přílohy, přílohy nejsou vloženy ve formátu *.pdf - nesvázané přílohy - chybějící podpis statutárního zástupce

41 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  žadatel spadá mezi oprávněné žadatele  partner je právnická osoba se sídlem v ČR  dopad projektu na území Libereckého kraje  navrhované aktivity spadají mezi podporované aktivity  cílová skupina spadá mezi oprávněné cílové skupiny  doba trvání projektu je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě  podpora je plánována pouze na způsobilé výdaje  dodrženy limity v rámci rozpočtu  neopravitelné nedostatky nelze opravit a žádost je vyloučena z dalšího procesu hodnocení

42 VĚCNÉ HODNOCENÍ  dle předem definovaných oblastí a kritérií  provádí 2 nezávislí hodnotitelé  průměr získaného bodového hodnocení od jednotlivých hodnotitelů  maximum: 100 bodů  dolní hranice: 65 bodů

43 VĚCNÉ HODNOCENÍ

44 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou Oblast podpory - analýza potřeb cíl. skupin - přiměřenost projektu – doba trvání, počet členů projekt. týmu, četnost aktivit 10 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu Hodnotí se: - dopad projektu na cílovou skupinu a jak projekt přispívá k řešení jejích problémů - zlepšení postavení cíl. skupiny po skončení projektu 8

45 VĚCNÉ HODNOCENÍ 2. Cílová skupina10 Vymezení a přiměřenost cílových skupin Hodnotí se: - podrobné definování a charakteristika cílové skupiny - zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou 5 Způsob zapojení cílových skupin - způsob výběru členů cílových skupin - propagace vedoucí k upoutání pozornosti cílových skupin 5

46 VĚCNÉ HODNOCENÍ 3. Popis realizace projektu18 Klíčové aktivity a stadia realizace - hodnotí se, zda harmonogram projektu odpovídá potřebám cíl. skupin + inovativnost 9 Připravenost na možná rizika a jejich řešení - prokázat povědomí o možnosti vzniku rizik + jejich eliminace 2 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 2 Publicita - kde + jak bude projekt propagován 2 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK - jednoznačné a věrohodné prokázání udržitelnosti 3

47 VĚCNÉ HODNOCENÍ 4. Finanční řízení20 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (velikost cíl. skupiny, délka trvání projektu, obsah klíčových aktivit) 8 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu - přiměřenost výdajů na jednotlivé klíčové aktivity (efektivita) 8 Nastavení vnitřního kontrolního systému - kontrolní mechanismy + opatření v projektovém týmu 4

48 VĚCNÉ HODNOCENÍ 5. Výsledky a výstupy15 Kvantifikace výsledků a výstupů - uvedení závazných hodnot MI (př. počet podpořených osob) 5 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů - mechanismy dosažení MI (př. partner přestane spolupracovat, přihlásí se malý počet osob, …) 5 Monitorování projektu - statistiky, prezenční listiny, docházkové listy 5

49 VĚCNÉ HODNOCENÍ 6. Horizontální témata4 Aktivity podporující rovné příležitosti - dopad projektu na ženy, muže - bezbariérový přístup místa realizace projektu 2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj - omezování negativních vlivů působících na ŽP 2

50 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.1)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - Dl. záměr má obdobný obsah jako podporované aktivity v GG 5 Uplatňování a prohlubování mezipředmětových vazeb - smysluplné propojování předmětů 5 Zvyšování efektivity vzdělávání včetně zpětného vyhodnocení - dopad projektu na cíl. skupinu 5

51 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.2)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - Dl. záměr má obdobný obsah jako podporované aktivity v GG 5 Dopad aktivit na územní rozsah obce s rozšířenou působností a širší - př. psycholog působící na více školách 5 Uplatňování inkluzivních metod a forem vzdělávání - integrace žáků s SVP do běžných škol 5

52 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.3)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - Dl. záměr má obdobný obsah jako podporované aktivity v GG 5 Modulové uspořádání vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pracovníků škol 5 Uplatňování vzdělávacích programů založených na rozvoji kompetencí - ne zvyšování znalostí, ale rozvoj kompetencí 5

53 VĚCNÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST  projekt je součástí či v souladu s IPRM  prokazuje se potvrzením města (povinná příloha žádosti)  pak je možné získat bonifikaci ve výši 10% z celkového bodového hodnocení v případě, že projekt získá víc než 65 bodů

54 VÝBĚROVÁ KOMISE  složena ze zástupců zprostředkujícího subjektu, řídícího orgánu a sociálních partnerů  respektuje pořadí projektů vzniklé na základě bodového hodnocení externími hodnotiteli  může rozhodnout v odůvodněných případech o snížení rozpočtu projektu

55 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Miloslava Richtrová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu tel.: 485 226 256 e-mail: miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz Mgr. Jana Pekařová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu tel.: 485 226 244 e-mail: jana.pekarova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Informační seminář pro žadatele Liberec, 14. 1. 2009 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google