Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Globální granty Libereckého kraje

2 STRUKTURA PREZENTACE ÚVODNÍ INFORMACE 2. GLOBÁLNÍ GRANTY cíle
objemy finančních prostředků oprávnění žadatelé cílové skupiny podporované aktivity GRANTOVÉ PROJEKTY zaměření délka trvání grantového projektu

3 STRUKTURA PREZENTACE 3. FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
 alokace finančních prostředků na globální granty v 1. výzvě  financování grantových projektů  způsobilé výdaje  křížové financování  nezpůsobilé výdaje BENEFIT 7  registrace  tvorba nové žádosti  vyplňování webové žádosti  náležitosti žádosti při jejím odevzdání  termín výzvy 5. HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

4 ÚVODNÍ INFORMACE PROGRAM:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSA: 1. Počáteční vzdělávání OBLASTI PODPORY: 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1. 2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

5 GLOBÁLNÍ GRANTY Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

6 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ
GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

7 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU Zvýšení kvality počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU Zvýšení kvality počátečního vzdělávání CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

8 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: školy a školská zařízení vysoké školy sdružení asociace škol organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství města a obce odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

9 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
CÍLOVÉ SKUPINY: žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ

11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vzdělávání členů metodických týmů zpracování metodických příruček a pomůcek k zavádění ŠVP metod. týmy vytváření partnerství nebo sítí škol a školských zařízení zaměřených na tvorbu ŠVP nebo jednotlivých vzdělávacích a tématických oblastí v případě průřezových témat (cíl: výměna zkušeností např. pomocí příkladů dobré praxe, prezentací pilotních škol; spolupráce na tvorbě metodiky, vzájemné hospitace, tvorba projektů...) příprava nových forem a metod výuky v souvislosti s tvorbou a realizací ŠVP zapojení soc. partnerů (profesních asociací, podnikatelských sdružení, podniků, úřadů práce) do realizačních týmů pro přípravu a implementaci ŠVP

12 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: inovace školních kurikulárních dokumentů podpora procesu začleňování průřezových témat a dalších oblastí (finanční gramotnost, ICT gramotnost) do ŠVP informační kampaně a otevření veřejné diskuse na regionální úrovni o cílech kurikulární reformy, jejích dopadech a konkrétních výsledcích vzdělávání pedagogických pracovníků podporující tvorbu ŠVP, týmovou spolupráci, moderní vyučovací metody

13 PŘÍKLAD PROJEKTU č. 1 Název projektu: Inovace školního vzdělávacího programu Podporované činnosti projektu: inovace školního vzdělávacího programu a jeho implementace do praxe školy pilotní odzkoušení ŠVP v rámci reálného vyučování a případné úpravy ŠVP vzdělávání členů metodického týmu v oblasti tvorby a inovací ŠVP Způsobilé výdaje: mzdy členů metodického týmu, kteří budou inovovat ŠVP mzdy koordinátora projektu školení členů metodického týmu zaměřená na tvorbu a inovace ŠVP odborné publikace, časopisy, metodické příručky související s tvorbou a inovacemi ŠVP výdaje spojené s pořádáním seznamovacích a adaptačních kurzů pro žáky v rámci pilotního odzkoušení inovovaného ŠVP

14 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: zavádění nových a netradičních forem a vzdělávacích metod – např. zážitkové formy vzdělávání žáků, adaptační kurzy pro žáky se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a sociálních vztahů ve třídě, projektové dny, ... vzdělávání pedagogů v oblasti tvořivého a interaktivního vyučování tvorba modulových výukových programů předávání zkušeností pedagogů s využíváním netradičních forem a vzdělávacích metod s jinými školami (prezentace, hospitace, diskuze)

15 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: zavádění moderních vyučovacích metod a využívání ICT při výuce cizích jazyků (např. interaktivní tabule; e-learning; sdílený pracovní prostor na internetu pro partnerské školy určený k výměně výukových materiálů, kvízů, zkušeností, soutěží, ...) příprava a výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů v cizím jazyce za účelem zlepšení jazykových kompetencí žáků tvorba metodických materiálů k nově zavedeným vyučovacím metodám a výukovým činnostem vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání inovativních metod při výuce cizích jazyků

16 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: příprava a výuka některých všeobecně vzdělávacích či odborný předmětů v cizím jazyce za účelem zlepšení jazykových kompetencí žáků vypracování výukových materiálů pro všeobecně vzdělávací či odborné předměty v cizím jazyce mezinárodní spolupráce středních škol v oblasti jazykového i odborného vzdělávání podpora zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků (vydávání cizojazyčného časopisu, tvorba cizojazyčných webových stránek, ...) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání inovativních metod při výuce cizích jazyků

17 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: zajišťování oboustranných výměnných stáží učitelů cizích jazyků pro výuku cizích jazyků nebo pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v cizích jazycích podpora vzájemné spolupráce zahraničních a českých učitelů pomoc hostujícím učitelům s aklimatizací v cizím prostředí - základní příprava pro komunikaci v českém jazyce, zvládnutí nezbytných administrativních postupů souvisejících s legislativními podmínkami

18 PŘÍKLAD PROJEKTU č. 2 Název projektu:
Dlouhodobé hostování učitelů cizích jazyků Podporované činnosti projektu: vytvoření zázemí pro učitele cizího jazyka pomoc hostujícímu pedagogovi se začleněním do vzdělávacího systému ČR pořízení metodických a vzdělávacích pomůcek potřebných k výuce cizího jazyka Způsobilé výdaje: cestovné, ubytování, stravné, mzdy pro hostujícího učitele cizího jazyka pomůcky potřebné pro výuku cizího jazyka vzdělávání dlouhodobě hostujícího učitele cizího jazyka – příprava pro komunikaci v českém jazyce

19 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: tvorba a pořizování nových či inovativních výukových materiálů, pomůcek pro výuku a metodických materiálů spolupráce škol a školských zařízení se zaměstnavateli – pořádání exkurzí, besed, odborných seminářů, stáží a praxí ve firmách tvorba a provoz portálu k výměně zkušeností a k podpoře odborného vzdělávání formou e-learningu aktivity vedoucí k popularizaci studia technických oborů

20 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: zpřístupnění informačních a komunikačních technologií žákům a učitelům i mimo vyučování - internetové připojení, nosiče multimediálních vzdělávacích programů, specifické aplikace spojené s odborným zaměřením středního vzdělávání využívání ICT v zájmových činnostech (filmová tvorba, práce s audiovizuální technikou, fotografování apod.) vytváření e-learningových aplikací a interaktivních materiálů pro výuku i volný čas žáků

21 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vzdělávání pedagogů v oblasti efektivního využívání ICT ve výuce tvorba datových skladů a prostorů určených ke sdílení a vytváření nových výukových objektů tvorba e-learningových aplikací a jejich využívání při výuce využívání internetu a interaktivní tabule při výuce tvorba či pořízení výukového softwaru

22 PŘÍKLAD PROJEKTU č. 3 Název projektu: Využití ICT při výuce odborných předmětů Podporované činnosti projektu: výuka odborných předmětů s pomocí využívání ICT tvorba interaktivních výukových materiálů tvorba datových skladů a prostorů s výukovými materiály s možností sdílení pro partnerské školy Způsobilé výdaje: vybavení učeben výpočetní technikou a interaktivními tabulemi pořízení výukového softwaru platby za školení pedagogů o efektivním využívání ICT při výuce a o novinkách v oblasti výukového softwaru školící a informační materiály pro pedagogy platby za tvorbu prostorů určených ke sdílení metodických materiálů a nově vytvořených výukových objektů s partnerskými školami

23 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: pořádání společných akcí partnerských základních škol – sportovních a kulturních akcí, soutěží, výstav, ekovýchovných pobytů, exkurzí, ... společné řešení problémů škol v oblasti výchovného poradenství, primární prevence, péče o žáky s SVP, o žáky nadané a talentované výměna zkušeností učitelů s používanými metodickými a technickými pomůckami a zkušeností s implementací dokumentů kurikulární reformy + spolupráce na využívání inovativních metod ve výuce vytvoření webové stránky využitelné pro spolupráci partnerských škol podpora spolupráce žáků na společných projektech pořádání burz škol, burz profesí, besed s úspěšnými absolventy škol

24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: exkurze, stáže pedagogů ve spolupracujících firmách a úprava výuky dle požadavků firem kladených na uchazeče o zaměstnání exkurze, stáže studentů ve spolupracujících firmách besedy s pracovníky z firem – poskytování aktuálních informací o dané firmě, pracovních nabídkách, seznamování studentů s inovačními procesy, které jsou ve spolupracujících firmách realizovány spolupráce s partnerskými firmami při tvorbě školního vzdělávacího programu

25 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: oboustranná participace na rozvojových a koncepčních dokumentech činnosti zaměřené na participaci žáků na rozvoji obce „parlamenty dětí a mládeže“ pořádání výstav, soutěží, přehlídek, jarmarků knihovna s výpůjčkami knížek diskusní setkání zaměřená na problematiku místní správy

26 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: profesní diagnostika žáků poskytování poradenství v oblasti dalšího zaměření vzdělávání a profesní dráhy vyhledávání žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému poskytování individuálního kariérového poradenství těmto žákům tvorba informačního systému, který bude sloužit výchovným poradcům a pedagogickým pracovníkům jako metodický a informační portál informační kampaně k prohlubování zájmu o jednotlivé obory a profese spolupráce s firmami v Libereckém kraji – zprostředkovávání krátkodobých praxí žáků ve firmách pro lepší rozhodování o bud. zaměření studia a profesní dráhy

27 PŘÍKLAD PROJEKTU č. 4 Název projektu: Centrum kariérového poradenství pro žáky ZŠ Podporované činnosti projektu: profesní diagnostika - vyhodnocování osobnostních dispozic žáků a jejich představ o profesním růstu konzultace o zaměření dalšího vzdělávání a profesní dráhy poskytování informací o vzdělávací nabídce Způsobilé výdaje: pronájem prostor sloužících pro centrum kariérového poradenství, mzdy pro kariérové poradce, software pro diagnostiku žáků informační materiály o vzdělávací nabídce na regionální i celostátní úrovni, platby za tvorbu informačního a metodického portálu pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky, nákup speciálních publikací a časopisů pro kariérové poradce provozní náklady centra kariérového poradenství – platby za spotřební materiál, energie, telefon, internet, poštovné, …

28 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: implementace systémů kvality do škol zavádění metod, nástrojů a kritérií pro zjišťování kvality vzdělávání vzdělávání pedagogů v oblasti evaluace spolupráce s organizacemi zabývajícími se autoevaluací škol průběžné vyhodnocování kvality vzdělávání a zapracování opatření zaměřených na zvýšení kvality do strategického záměru rozvoje školy a ŠVP hospitační činnost zaměřená na způsoby, metody a efektivitu výuky testování žáků pomocí různých standardizovaných testů a využití zpětné vazby pro zvyšování kvality škol

29 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vytváření informačních center ve školách zajišťování besed a odborných přednášek pro žáky vytváření vhodných podmínek pro studijní přípravu i mimo vyučování půjčování knížek, časopisů, slovníků, encyklopedií, kopírovací služby, možnost využití počítačů připojených k internetu, scanneru, kopírky, videa, data projektoru tvorba webových stránek informačního centra a pravidelné zveřejňování informací o přírůstcích ve fondu knihovny (vydávání letáků, zasílání ů) propagace inform. centra v tisku, v region. rozhlasovém vysílání, v televizi

30 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: podpora spolupráce škol se zaměstnavateli formou besed, exkurzí, praxí, stáží rozvoj osobnostních vlastností žáků v oblasti týmové spolupráce, projektové činnosti, kreativity, komunikativnosti tvorba a využívání e-learningových aplikací za účelem získávání a prohlubování podnikatelských znalostí žáků vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků tvorba metodických pomůcek využitelných při výuce podnikatelství

31 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: ekologizace provozu škol (třídění odpadů, používání recyklovaného papíru, pořádání sběrů papíru, ...) spolupráce se středisky ekolog. výchovy (např. čištění přírody od odpadků, vysazování stromků, péče o naučené stezky, ...) ekovýchovné pobytové kurzy a exkurze (na ekofarmy, do spalovny, ...) simulační hry zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast diskuse, semináře na témata týkající se udržitelného rozvoje s odborníky pořádání soutěží s ekologickou tématikou

32 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ
GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

33 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

34 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: školy a školská zařízení vysoké školy sdružení asociace škol organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města a obce nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

35 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
CÍLOVÉ SKUPINY: děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním děti a žáci mimořádně nadaní pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže

36 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ

37 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP vzdělávání pedagogů v oblasti metod a forem práce se žáky se SVP činnosti vedoucí k integraci žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu činnosti podporující rozvoj osobnostních dispozic žáků se SVP podpora zlepšování materiálního vybavení škol a úsilí o zlepšení prostředí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

38 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP (odborné speciálně pedagogické vzdělávání, prevence rasismu a xenofobie) tvorba metodických materiálů pro pedagogické pracovníky pracující se žáky s SVP kurzy pro pedagogické pracovníky zaměřené na současné trendy v integraci žáků s SVP do hlavního proudu vzdělávání, na metody a formy stimulace

39 PŘÍKLAD PROJEKTU č. 5 Název projektu:
„Minimum“ o vzdělávání žáků s SVP Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznatelné náklady: - kurzy, školení, semináře, pracovní dílny pro pedagogy (cestovné, ubytování, stravné) - nákup odborných publikací a časopisů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků s SVP - nákup speciálních kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP - služby (asistent, speciálně vyškolený pedagog - reedukační péče)

40 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: podpora vzniku školních poradenských pracovišť a rozšiřování nabídky služeb stávajících školních poraden rozvoj personálních a organizačně-technických kapacit v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálních pedagogických centrech a školských poradenských pracovištích rozvoj spolupráce škol a institucí zabývajících se poradenstvím, speciálně pedagogickými službami a asistencí rozvoj a inovace forem psychologické a speciálně pedagogické individuální intervence

41 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: včasné identifikování osob ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a vyhledávání osob, které předčasně opustily systém vzdělávání; diagnostika těchto osob ve vztahu k problémové oblasti a tvorba individuálních rozvojových plánů individuální poradenství pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit kurzy zaměřené na sociální a osobnostní rozvoj cílových skupin (posílení sebevědomí, sebepoznání, výcvik komunikačních dovedností, asertivní chování, ...) pomoc s návratem do systému vzdělávání osobám, které jej předčasně opustily a chtějí se navrátit

42 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí v přípravných třídách a mateřských školách s cílem rozvíjet jejich osobnost a potřebné dovednosti činnosti vedoucí ke zvyšování školní úspěšnosti a k integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v oblasti vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním, v oblasti motivace těchto dětí ke vzdělávání rozvoj komunikativního přístupu pedagogů k rodinám dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s cílem zvýšit informovanost rodičů o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí a motivovat rodiče ke spolupráci na předškolním vzdělávání dětí

43 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: tvorba a využívání výukových materiálů pro multikulturní výchovu účast pedagogů na seminářích a kurzech zaměřených na multikulturní výchovu výměna zkušeností pedagogů s multikulturní výchovou pořizování knih - s informacemi o historii, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin výtvarné a literární soutěže pro žáky – cíl: zamyšlení nad rozmanitostí kultur

44 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vzdělávání cizinců umožňující jejich začlenění do vzdělávacího systému ČR a překonávání sociokulturních a jazykových bariér tvorba bilingvních výukových materiálů a pomůcek zájmový kroužek zaměřený na výuku českého jazyka pro žáky cizince individuální přístup k žákům cizincům a pomoc i mimo výuku vytvoření vícejazyčné webové stránky školy, kde budou publikovány vícejazyčné výukové materiály

45 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání rozvoj, rozšiřování služeb a udržitelnost nízkoprahových klubů a středisek volného času podpora vytváření modulově uspořádaných kurzů v zájmovém vzdělávání, které budou spadat svým obsahovým rámcem do dalšího vzdělávání rozvoj kvalifikace pracovníků NNO a středisek volného času

46 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU Zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

48 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
CÍLOVÉ SKUPINY pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ školy a školská zařízení vysoké školy sdružení asociace škol města a obce nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

49 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ

50 PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: vytváření modulových vzdělávacích programů podporujících soustavný rozvoj pedagogických dovedností a aktualizaci odborného profilu pedagogických pracovníků o nové znalosti (vztažené k aprobaci) vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků včetně zahraničních stáží (rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích ) odborné praxe u zaměstnavatelů s úzkou vazbou na oborové zaměření školy

51 „Vybudujme pozitivní školní klima“ Cíl projektu:
PŘÍKLAD PROJEKTU č. 6 Název projektu: „Vybudujme pozitivní školní klima“ Cíl projektu: Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy. Uznatelné náklady: - diagnostika psychosociálního klimatu školy - proškolení učitelů (např. využívání nových metod a forem výuky – zaměřené na budování pozitivního sociálního klimatu ve třídách) - kurzy zážitkové pedagogiky (hry, modelové situace, tvořivé a dramatické dílny, aktivity zaměřené na sebepoznání, týmovou spolupráci, …aj.) - nákup odborných publikací, materiálů, pomůcek

52 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: tvorbu nových či inovovaných programů pro zkvalitnění výuky v cizích jazycích, zejména vytvářeních nových metodických pomůcek pro jazykové vzdělávání podpora činnosti konzultačních a poradenských center metodická podpora škol poskytujících vzdělávání v cizích jazycích výměna zkušeností v oblasti výuky cizích jazyků

53 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: další vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení zaměřené na management vzdělávací instituce, strategické řízení a plánování, finanční řízení, projektové řízení a management jakosti zvyšování kompetencí v oblasti kvality a hodnocení školy, podpora metodické pomoci v oblasti řízení s důrazem na rozvoj jazykových a ICT kompetencí.

54 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: podpora e-learningových a zážitkových forem dalšího vzdělávání; podpora vzdělávacích center poskytujících poradenské a vzdělávací služby pedagogickým pracovníků rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o moderní metody výuky a formy práce (např. diagnostické nástroje, cílená podpora tvorby a inovací vzdělávacích programů ) podpora procesů hodnocení efektivity a kvality dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a vytváření efektivních strategií pro zvyšování jeho atraktivity (včetně informační a marketingové podpory)

55 GRANTOVÉ PROJEKTY ZAMĚŘENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
- neinvestiční, tzv. měkké projekty v oblasti vzdělávání DÉLKA TRVÁNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU - max. 3 roky (36 měsíců)


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google