Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací projekty pro města a obce 2007-13 Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 7. prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací projekty pro města a obce 2007-13 Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 7. prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací projekty pro města a obce 2007-13 Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 7. prosince 2006

2

3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK)  návaznost na OP RLZ 2004 - 2006 (opatření 3.1 a 3.2)  spolufinancování z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  národní financování 15%  možná až 100 % dotace  schvalován vládou ČR (návrh schválen 15.11.2006)  schvalován Evropskou komisí (předpoklad 1.pololetí 2007)  realizace: 2007 - 2013, resp.2015  Tvorba projektů: na principu partnerstvína principu partnerství při respektování obsahu výzvy k předkládání projektůpři respektování obsahu výzvy k předkládání projektů ohled na regionální potřeby (hlavně trendy)ohled na regionální potřeby (hlavně trendy) důraz na udržitelnost výsledků projektudůraz na udržitelnost výsledků projektu reálně odhadnuté možnosti a schopnosti předkladatelůreálně odhadnuté možnosti a schopnosti předkladatelů manažerská kapacita projektového týmumanažerská kapacita projektového týmu

4 Struktura OP VpK Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOTAnalýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT Strategie OP VpKStrategie OP VpK Prioritní osy a indikátoryPrioritní osy a indikátory Implementace programuImplementace programu Finanční ustanoveníFinanční ustanovení

5 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc

6 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

7 Příjemci podpory v Prioritní ose 1  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

8 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 2.2 Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.3 Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Partnerství a sítě

9 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Ústřední orgány státní správy  Kraje, města a obce  Vědecké a výzkumné instituce  Profesní organizace zaměstnavatelů

10 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 3.2 Individuální další vzdělávání 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

11 Příjemci podpory v Prioritní ose 3  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Zaměstnavatelé  Sdružení podnikatelů  Provozovatelé inovační infrastruktury pro podnikání (inkubátory)  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  občané ČR

12 Příklady projektů 1 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy)  Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod, podporující rovný přístup  Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustili  Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy  Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy

13 Příklady projektů 2 2.2 Vyšší odborné vzdělávání  Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce 3.2 Individuální další vzdělávání  Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání  Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání  Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod

14 Typy projektů 1) Individuální projekty (v Prioritě 1, 2, 3) – systémové (MŠMT) - krajské - ostatní - nadregionální 2) Globální granty (v Prioritě 1 a 3) - vyhlašovatel a správce – kraj (v Prioritě 1 a 3) - vyhlašovatel a správce – kraj - obce – realizátoři - obce – realizátoři

15 Finanční alokace na OP VK  1 811,8 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%)  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2,13 MLD €, tj. cca 61,79 mld. Kč

16 Finanční alokace na Prioritní osy

17 Financování projektů  Předfinancování projektů -umožní realizaci veřejným a neziskovým subjektům -přináší problém při poskytnutí zálohy na globální granty krajům – v rozpočtových pravidlech státního rozpočtu není ošetřeno vracení nespotřebovaných či špatně užitých finančních prostředků převedených v rámci územních rozpočtů -Přináší problém mzdových limitů při převodu příspěvku na příspěvkové organizace krajů a obcí  Řešení ve spolupráci s MF ČR

18 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor pro záležitosti Evropské unie opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz www.msmt.cz www.msmt.cz  www.msmt.cz, odkaz Evropská uniewww.msmt.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací projekty pro města a obce 2007-13 Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 7. prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google