Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody práce s informacemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody práce s informacemi"— Transkript prezentace:

1 Metody práce s informacemi
Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu Formální úprava rukopisu Zadávání témat závěrečných prací a odevzdávání diplomových prací

2 Plagiarismus Plagiarismus je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní

3 Citát, citace a odkazy na citace
citát = doslovné uvedení cizí myšlenky – musí následovat odkaz na zdrojový dokument bibliografická citace (záznam) = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její identifikaci odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu. - Slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. - Spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury

4 Citace přímé (citáty) Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, s. 44). doslovný citát odkaz na zdrojový dokument

5 Citace nepřímé (parafráze)
Josef Smolík vymezuje pro potřeby výzkumu fotbalového chuligánství (resp. diváckého násilí) čtyři základní úrovně cílů: explorační, deskriptivní, explanační a sociotechnické. (Smolík, 2004) ___________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský, s. 11).

6 Citát v uvozovkách kurzívou event. na samostatném řádku
odkaz na zdrojový dokument včetně stránky!!

7 Odkazy na bibliografické citace
a) v poznámkách pod čarou b) v poznámkách na konci kapitoly c) v textu v závorkách

8 Bibliografické citace v poznámkách pod čarou a na konci kapitol
Příklad: Pravomoc navrhovatele agendy je ale možné vnímat i opačně, podle logiky předpokládané odezvy.39) 39) BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635.

9 Odkaz na bibl. citaci v textu
Příklad: Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 44). _______________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský: 11).

10 Obsah odkazu na bibl. citaci
Jméno autora či autorů (Potůček, Háva); (Potůček – Háva) (Potůček; Háva) (Potůček cit. dle Háva) Rok (?) Stránka u citátu

11 Seznam použité literatury
BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd ISBN KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s URBAN, R. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – Brno : MU, 1997, s YAMEY, G. - RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, 2001, vol. 324, no. 7331, pp British Medical Journal

12 ISO ČSN 690: Bibliografické citace - citační etika
Citační normy ISO ČSN 690: Bibliografické citace - citační etika - údaje povinné a nepovinné ISO ČSN 690-2: elektronické informační zdroje

13 Zásady k zapamatování autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem u části dokumentu vždy stránka citace musí být úplná, přehledná a jednotná citujeme výhradně z primárních dokumentů zachováváme jazyk knihy

14 Monografie model: PRIMÁRNÍ, Odpovědnost. Název díla : podnázev díla. Alternativní odpovědnost; sekundární odpovědnost. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. ISBN.

15 Knihy a sborníky úplný záznam:
KOSEK, Jiří. HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN zkrácený záznam (jen povinné údaje): KOSEK, Jiří. HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd ISBN zkrácený záznam (povinné a doporučené údaje): KOSEK, Jiří. HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie EDF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. Brno : Masarykova univerzita, s.

16 model: příklad: Stať ze sborníku
JMÉNO, Autora. Název příspěvku. In Název zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok, stránky. příklad: URBAN, R. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – Brno : MU, 1997, s

17 Šedá literatura závěrečné práce na VŠ, sborníky z konferencí, interní materiály institucí, firemní literatura, atd. příklad: KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši : Diplomová práce. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, s., 42 s., příl. Vedoucí práce Jiří Cejpek.

18 Článek z časopisu model: JMÉNO, Autora. Název článku. Název zdrojového dokumentu. Rok, ročník, číslo, stránky. ukázka: SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií. 1999, roč. 9, č. 11, s YAMEY, G. - RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp British Medical Journal

19 Článek z novin model: *JMÉNO, Autora.* Název článku. Název zdrojového dokumentu, datum vydání, stránky. - * většinou je autor uveden jen zkratkou, proto se neuvádí ukázka: Odbory chtějí demonstrovat. Metro, , s. 2. nebo: Odbory chtějí demonstrovat. Metro, 2006, roč. 12, č. 158, s. 2.

20 Zákon, vyhláška Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

21 model: <URL: http://www.nazev.cz>
WWW stránky model: <URL: příklad: [cit. dne ] SEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.

22 Pomůcka

23 Seminární a závěrečné práce: zásady a formální náležitosti
Metodika vědecké práce: Volba tématu Rešerše Studium literatury Písemná práce

24 Volba tématu diplomové práce
témata vypisovaná vyučujícími (web ISS) nebo vlastní téma předmět zkoumání použité metody název konzultant

25 Volba tématu - kritéria
hledisko zájmu hledisko teoretických předpokladů a schopností hledisko jazykových znalostí hledisko dostupnosti materiálů hledisko časových možností

26 Doporučený postup Odevzdání návrhu tématu – dle pokynů katedry
Po schválení tématu a přidělení konzultanta: písemná formulace problému formulace cílů kontaktování konzultanta konečná verze tezí Schválená témata v SIS

27 Teze diplomové práce Vymezení tématu práce Cíle práce
Charakteristika poznávacího/výzkumného problému (v čem chci nabídnout něco nového, čím obohatím penzum poznání oboru) - případně včetně hypotéz Teoretická východiska práce (konceptualizace poznávacího problému) Použité metody - včetně zdůvodnění jejich volby Vlastní přínos práce (empirická část, alternativně může být předložena i jako teoretické pojednání) Závěry Literatura podpisy termíny odevzdání – rok před předpokládaným koncem studia (pozor na Seminář k DP I., II.)

28 Změna tématu písemná žádost: zdůvodnění, nové téma + ostatní náležitosti po schválení: název, jméno konzultanta, charakteristika, metody a cíle, literatura

29 Konzultant a diplomant
práva a povinnosti: Pravidelné předkládání práce konzultantovi Respektování jeho připomínek Doporučování literatury ze strany konzultanta Průběžná kontrola práce na DP

30 Formální náležitosti min. 70 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) 30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky odstavce - 5 úhozů číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) jednotná grafická úprava poznámkový aparát poznámky pod čarou odkazy na použitou literaturu - citace přílohy

31 Problematika péče o uprchlíky v ČR
Titulní list Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Kristina Sokolová Problematika péče o uprchlíky v ČR Diplomová práce Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc. Praha, 2001

32 Desky DP Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Institut sociologických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta VANČUROVÁ

33 Šablona pro psaní závěrečných prací:
nebo Pokyn děkana č. 29/2010 na:

34 Základní pravidla pro úpravu písemností:
norma ČSN : Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Pravidla českého pravopisu

35 Výtah z ČSN 1. Tabulky a grafy možné psát menším písmem, užší řádkování celá tabulka/graf na jedné stránce, včetně titulku uvést zdroj, pramen Tab. 2 Příjmy a výdaje Měsíc Příjem Výdaje Zůstatek leden únor březen Zdroj: Statistická ročenka. Praha : ČSÚ, 1999, s. 525. Pramen: vlastní výpočty stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem Graf 1 Přehled ….. Zdroj: Statistická ročenka ČR. Praha : ČSÚ, 2001, s. 381.

36 Členění textu a označování jeho částí
kapitoly: arabskými číslicemi 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení Podle pohonu Ruční Elektrické 2 Rozmnožovací stroje

37 Nejčastější chyby „České uvozovky“
Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Procenta a promile: úrok 5 % ale 5% úrok (pěti-procentní) V letošním roce činí úrok 5 %. Můžeme počítat s 5% nárůstem. Dělení slov: víceslabičná slova - předpona-základ-přípona složená slova: česko-slovenský nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou pozor na vulgarismy!

38 Zadávání témat závěrečných prací
Téma vybírat ze seznamu jednotlivých vyučujících – viz web ISS Vlastní téma Téma podléhá schválení: s předstihem se elektronicky nahlásí předběžné téma, katedra schválí/neschválí téma a přidělí vedoucího práce Téma je v SISu přiřazeno k diplomantovi

39 Odevzdání tezí závěrečné práce
Rok před předpokládaným koncem studia V papírové podobě s podpisy diplomanta a vedoucího práce, v SISu si student doplní podrobnější údaje o své práci po vložení tématu vedoucím práce Pozor! Odevzdané teze jsou podmínkou pro zápis do Semináře k diplomové práci I., který je třeba absolvovat vždy jen v zimním semestru, bez ohledu na to, kdy bude student končit (v letním semestru je ještě Seminář k diplomové práci II.).

40 Teze DP a struktura DP Úvod – vymezení tématu práce Cíle práce
Charakteristika poznávacího/výzkumného problému (v čem chci nabídnout něco nového, čím obohatím penzum poznání oboru) - případně včetně hypotéz Teoretická východiska práce (konceptualizace poznávacího problému) Použité metody - včetně zdůvodnění jejich volby Vlastní přínos práce (empirická část, alternativně může být předložena i jako teoretické pojednání) Závěry Literatura


Stáhnout ppt "Metody práce s informacemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google