Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to bibliografická citace a proč citujeme

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to bibliografická citace a proč citujeme"— Transkript prezentace:

1 Co je to bibliografická citace a proč citujeme
Regionální knihovna Karviná

2 Proč citovat? Psaní odborného textu vyžaduje uvedení odkazů na knihy, články a jiné dokumenty, ze kterých jsme při své práci čerpali – citace konkrétní vybrané pasáže nebo využití autorových myšlenek jako základ pro vlastní argumentaci, závěry.

3 Smyslem citování je: podat dostatek údajů, aby bylo možné dohledat původní dokumenty, z nichž autor práce čerpal dodržení autorské etiky a autorského zákona citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu. Autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu

4 Citační etika Intelektuální vlastnictví v České republice je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly použity pro danou práci. Citace musí být přehledné a přesné, aby bylo možné odkazovaný pramen identifikovat.

5 Nejčastější chyby v citacích:
citování díla, které autor při práci nepoužil necitování díla, které bylo použito citování vlastních děl bez souvislosti s daným tématem (tzv. autocitace) nepřesné citování, které znemožňuje dílo identifikovat a následně získat

6 Jak citovat? Podrobné informace o tom, jak zpracovávat citace, nalezneme v normách: ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

7 Norma stanovuje: obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání…) formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují) povinné a nepovinné údaje uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů

8 Údaje k citování: zdrojem údajů pro citaci je primární dokument (kniha, kterou držím v ruce) prameny údajů citace – titulní list + rubová strana titulního listu, tiráž, stránkování struktura bibliografické citace u monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev. Pořadí vydání. Místo vydání : nakladatelství, rok vydání. Rozsah. ISBN.

9 PŘÍJMENÍ, Jméno – velkými písmeny, bez vědeckých hodností
Název : podnázev – opisujeme z titulního listu, pokud je uveden podnázev, píšeme ho za dvojtečku, vše kurzívou Pořadí vydání – slovní vyjádření se nahrazuje arabskými číslicemi Místo vydání : nakladatelství – neuvádíme zemi, pokud je uvedeno více míst, zapisujeme první v pořadí, není-li uvedeno, zapisujeme [s.l.] – z latinského sine loco=bez místa vydání, nejsme-li si jisti, použijeme hranaté závorky [Praha], lze uvést ustálenou zkratku (SPN – Státní pedagogické nakladatelství), pokud není uveden nakladatel, zapisujeme [s.n.] – z latinského sine nomine=bez jména Rok – pokud není uveden datum vydání, lze uvést datum copyrightu (©2003), nebo lze uvést rok z jiného pramene, pak ale hranaté závorky [2003], nebo lze uvést i takto [199?] Rozsah – počet stran dokumentu, používá se údaj (číslo) na poslední číslované straně ISBN – je jedinečné pro každou knihu a slouží k mezinárodní identifikaci určitého vydání díla publikovaného určitým nakladatelem povinné údaje x nepovinné údaje (sekundární odpovědnost, edice) Interpunkce – se v jednotlivých částech liší, je rozepsána u jednotlivých typů dokumentů

10 Bibliografický soupis, seznam použité literatury:
bibliografické citace zpravidla uvádíme na konci celé publikace nebo na konci její části (kapitoly, oddíly atd.) jako seznam použité literatury forma citací musí být v celé práci jednotná struktura jednotlivých citací se však od sebe liší podle typů citovaných dokumentů obsahem jsou jednotlivé bibliografické záznamy, uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů formální úprava je dána normou ČSN ISO 690 Bibliografické citace

11 Soupis těchto citací je možno uspořádat:
abecedně (nejčastěji podle příjmení autora) v číselné posloupnosti, která však musí odpovídat pořadí odkazů v textu, lze citace rozdělit i podle tématických celků nebo podle druhů dokumentů a uvnitř jednotlivých celků abecedně

12 Praktické příklady citování – klasické tištěné dokumenty
Monografie PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek : praktický průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN

13 Časopis Název. Místo vydání : Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do). ISSN. CHIP : magazín informačních technologií. Praha : Vogel, Vychází měsíčně. ISSN

14 Článek v časopise Autor. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s

15 Praktické příklady citování – elektronické dokumenty
Mezi další zdroje šíření informací patří dokumenty dostupné online na internetu nebo na jiných nosičích, tzv. elektronické dokumenty. V některých případech jsou tyto dokumenty obdobou tradičních tištěných dokumentů. ( Díky rozvoji elektronického publikování některé elektronické dokumenty nemají tištěný ekvivalent. Problematikou citování elektronických dokumentů se zabývá norma ČSN ISO

16 www stránka, elektronická publikace
Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne].<URL adresa>. KYPAST, Tomáš. Infobox – Městský informační systém [online]. c2007 [cit. 29. července 2008]. Dostupný na World Wide Web:

17 Článek v elektronickém časopise (seriálu)
PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji. <dostupnost – URL adresa> ISSN. MOLINOVÁ, Halina. Z historie karvinské knihovny. SOVA [online]. 2002, č. 2 [cit. Dne ]. Dostupný na World Wide Web: <

18 Odkazy na citace v odborném textu:
V textu odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme části textu. Text můžeme uvádět doslovný nebo volně, vlastní formulace cizího textu – formou parafráze. Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu. Pro zápis odkazů v textu se používají tři metody: metoda průběžných poznámek metoda číselných citací metoda prvního prvku a data

19 Metoda průběžných poznámek
Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace uvádíme v poznámce pod čarou. Číslování poznámek je průběžné v celém dokumentu, nebo může začínat na každé stránce od čísla 1 a odkazy jsou pak uvedeny v poznámce pod čarou na stejné stránce. V textu práce: …tento postup uvádí KOTLER 2 i někteří další autoři jako např. VAVREČKA 3 … V poznámkách pod čarou vypadají záznamy takto: 2 KOTLER, Philip,ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, s. ISBN 3 VAVREČKA, V., Marhounová M., Svobodová H. Marketing - podnikatelská filosofie 20. století. 1. vyd. Karviná : Ecomix - OK, s.

20 Metoda číselných citací
Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v soupisu citací. V případě, že je dokument citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. V textu práce: …jak uvádí KOTLER (5), tato problematika je poměrně obsáhlá…kolega VAVREČKA její výzkum dále doplňuje ve své vlastní studii (12)…která z práce Kotlera (5) vychází… V soupisu citací vypadají záznamy následovně: 5. KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, s. ISBN 12. VAVREČKA, V., Marhounová M., Svobodová H. Marketing - podnikatelská filosofie 20. století. 1. vyd. Karviná : Ecomix - OK, s.

21 Metoda prvního prvku a data
V textu se uvádí identifikační část (jméno autora a rok vydání dokumentu), pod kterou lze dokument nalézt v bibliografickém soupisu na konci dokumentu. V textu práce: …jak uvádí KOTLER (2007)…živnostníci už si nemyslí, že možnosti získat reklamu zadarmo je nemožné. V soupisu citací vypadají záznamy následovně: KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, s. ISBN

22 Normy a zákony související:
1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 2. ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části 3. ČSN Bibliografický záznam 4. ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 5. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 6. ČSN Transliterácia cyriliky 7. ČSN Zkracování názvů časopisů a jiných periodik 8. ČSN Zkratky normalizačních organizací a označování technických norem

23 Použitá literatura: ČSN ISO 690. Dokumentace : bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, s. ČSN ISO Informace a dokumentace - bibliografické citace : část 2 : elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, s. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online]. c , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: < < BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004) [online]. c , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: < < BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : oficialní výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. c , last updated: [cit ]. Dostupné z WWW: < TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace [online]. Ostrava : c , aktualizováno [cit ]. Dostupné z WWW: < NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P., ŠKYŘÍK, P. Jak správně citovat [online]. c2007 [cit. 29. července 2008]. Dostupný z World Wide Web: <

24 Sestavila: Bc. Markéta Kukrechtová
Děkuji za pozornost. Sestavila: Bc. Markéta Kukrechtová


Stáhnout ppt "Co je to bibliografická citace a proč citujeme"

Podobné prezentace


Reklamy Google