Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody práce s informacemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody práce s informacemi"— Transkript prezentace:

1 Metody práce s informacemi
Citáty, bibliografické citace a odkazy na použitou literaturu Formální úprava rukopisu Zadávání témat závěrečných prací a odevzdávání diplomových prací

2 Plagiarismus Plagiarismus je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní

3 Citát, citace a odkazy na citace
citát = doslovné uvedení cizí myšlenky – musí následovat odkaz na zdrojový dokument odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu - slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. - spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury bibliografická citace (záznam) = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její identifikaci

4 Citace přímé (citáty) Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, s. 44). doslovný citát odkaz na zdrojový dokument

5 Citace nepřímé (parafráze)
Josef Smolík vymezuje pro potřeby výzkumu fotbalového chuligánství (resp. diváckého násilí) čtyři základní úrovně cílů: explorační, deskriptivní, explanační a sociotechnické. (Smolík, 2004) ___________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský, s. 11).

6 Citát v uvozovkách kurzívou event. na samostatném řádku
odkaz na zdrojový dokument včetně stránky!!

7 Odkazy na bibliografické citace
a) v textu v závorkách b) v poznámkách pod čarou c) v poznámkách na konci kapitoly

8 Bibliografické citace v poznámkách pod čarou a na konci kapitol
Příklad: Pravomoc navrhovatele agendy je ale možné vnímat i opačně, podle logiky předpokládané odezvy.39) 39) BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635.

9 Odkaz na bibliografickou citaci v textu
Příklad: Také organizovanost gangů nadále stoupala, „protože proti struktuře a hierarchičnosti chuligánské skupiny nebylo možno uspět neorganizovaností a chaotičností“ (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 44). _______________________________________________ Nejčastěji se zmiňují zejména následující tři velké tragédie, které hluboce zasáhly (nejen) anglickou veřejnost. První z těchto tragédií byl požár na fotbalovém stadionu Valley Parade v Bradfordu, při němž 11. května 1985 zemřelo 56 diváků a dalších 256 bylo zraněno. Oheň zřejmě vznikl z cigaretového nedopalku, od něhož se vznítil plastikový koš, a rychle se rozšířil po dřevěné tribuně, především kvůli množství odpadků v její spodní části (Niederhafner, 2006, cit. dle Čarnogurský: 11).

10 Obsah odkazu na bibliografickou citaci
Jméno autora či autorů (Potůček, Háva); (Potůček – Háva) (Potůček; Háva) (Potůček cit. dle Háva) Rok (?) Stránka u citátu

11 Seznam použité literatury
BACHRACH, P. - BARATZ, M. (1963) Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, vol. 57, no. 3, p. 635. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd ISBN KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s URBAN, R. (1997) Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – Brno : MU, s YAMEY, G. - RANKIN, W. W. (2001) AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp British Medical Journal

12 Řazení informačních zdrojů v seznamu použité literatury
Seznam použité literatury knihy, části knih, články v časopisech, sborníky, závěrečné práce – abecedně Zákony a vyhlášky Ostatní informační zdroje: webové stránky

13 ISO ČSN 690: Bibliografické citace - citační etika
Citační normy ISO ČSN 690: Bibliografické citace - citační etika - údaje povinné a nepovinné ISO ČSN 690-2: elektronické informační zdroje

14 Zásady k zapamatování autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem u části dokumentu vždy stránka citace musí být úplná, přehledná a jednotná citujeme výhradně z primárních dokumentů zachováváme jazyk knihy

15 Zákon, vyhláška Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

16 model: <URL: http://www.nazev.cz>
WWW stránky model: <URL: příklad: [cit. dne ] SEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.

17 Pomůcka

18 Závěrečná práce: zásady a formální náležitosti
Metodika vědecké práce: Volba tématu Rešerše Studium literatury Písemná práce

19 Předpisy Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: Bc. a mgr. práce:

20 Volba tématu diplomové práce
témata vypisovaná vyučujícími (web ISS) nebo vlastní téma předmět zkoumání použité metody název konzultant

21 Volba tématu - kritéria
hledisko zájmu hledisko teoretických předpokladů a schopností hledisko jazykových znalostí hledisko dostupnosti materiálů hledisko časových možností

22 Doporučený postup Odevzdání návrhu tématu – dle pokynů katedry
Po schválení tématu a přidělení konzultanta: písemná formulace problému formulace cílů kontaktování konzultanta konečná verze tezí Schválená témata v SIS

23 Teze diplomové práce Vymezení tématu práce Cíle práce
Charakteristika poznávacího/výzkumného problému (v čem chci nabídnout něco nového, čím obohatím penzum poznání oboru) - případně včetně hypotéz Teoretická východiska práce (konceptualizace poznávacího problému) Použité metody - včetně zdůvodnění jejich volby Vlastní přínos práce (empirická část, alternativně může být předložena i jako teoretické pojednání) Závěry Literatura podpisy termíny odevzdání – rok před předpokládaným koncem studia (pozor na Seminář k DP I., II.)

24 Změna tématu písemná žádost: zdůvodnění, nové téma + ostatní náležitosti pro schválení: název, jméno konzultanta, charakteristika, metody a cíle, literatura

25 Konzultant a diplomant
práva a povinnosti: Pravidelné předkládání práce konzultantovi Respektování jeho připomínek Doporučování literatury ze strany konzultanta Průběžná kontrola práce na DP

26 Formální náležitosti min. 60 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) 30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky odstavce - 5 úhozů číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) jednotná grafická úprava poznámkový aparát poznámky pod čarou odkazy na použitou literaturu - citace přílohy

27 Problematika péče o uprchlíky v ČR
Titulní list Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Kristina Sokolová Problematika péče o uprchlíky v ČR Diplomová práce Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc. Praha, 2001

28 Desky DP Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Institut sociologických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta VANČUROVÁ

29 Odevzdání diplomové práce a obhajoba
Cca měsíc před obhajobou 2x vázaná + 1x CD Elektronicky vložit do SISu Oponent Posudky Obhajoby + státní zkouška (neobhájená DP=nepokračování v SZK)

30 Šablona pro psaní závěrečných prací:
nebo Pokyn děkana č. 29/2010

31 Základní pravidla pro úpravu písemností:
norma ČSN : Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Pravidla českého pravopisu

32 Výtah z ČSN 1. Tabulky a grafy možné psát menším písmem, užší řádkování celá tabulka/graf na jedné stránce, včetně titulku uvést zdroj, pramen Tab. 2 Příjmy a výdaje Měsíc Příjem Výdaje Zůstatek leden únor březen Zdroj: Statistická ročenka. Praha : ČSÚ, 1999, s. 525. Pramen: vlastní výpočty stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem Graf 1 Přehled ….. Zdroj: Statistická ročenka ČR. Praha : ČSÚ, 2001, s. 381.

33 Členění textu a označování jeho částí
kapitoly: arabskými číslicemi 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení Podle pohonu Ruční Elektrické 2 Rozmnožovací stroje

34 Nejčastější chyby „České uvozovky“
Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Procenta a promile: Dělení slov: víceslabičná slova - předpona-základ-přípona složená slova: česko-slovenský nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou pozor na vulgarismy! úrok 5 % ale 5% úrok (pěti-procentní) V letošním roce činí úrok 5 %. Můžeme počítat s 5% nárůstem.


Stáhnout ppt "Metody práce s informacemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google