Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní odpovědnost studenta medicíny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní odpovědnost studenta medicíny"— Transkript prezentace:

1 Právní odpovědnost studenta medicíny
JUDr. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze

2 Právní předpisy Listina základních práv a svobod Úmluva o biomedicíně
Zákon o péči o zdraví lidu Zákon o zdravotních službách Zákon o spec. zdrav. službách Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon o veřejných neziskových ústavních zařízeních Zákon o zdrav. péči v nestátních zdrav. zařízeních Zákon o nelékařských zdrav. Povoláních Zákon o ČLK, ČStomatK, ČLékárK Občanský zákoník Trestní zákoník Zákoník práce Vyhláška o činnosti zdrav. a jiných odborných pracovníků Etický kodex ČLK, Disciplinární řád ČLK ... x Etický kodex práv pacientů x Stanovy ČAS, Etický kodex pro zdravotní sestry...

3 Právní postavení studenta medicíny
ZoVŠ 111/1998 Sb. § 62 práva studenta VŠ při praktické výuce a praxi: obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZP 262/2006 Sb.)‏ ZVŠ § 63 povinnosti studenta VŠ zaviněným nesplněním povinnosti (studijní řád, statut, pravidla pro org. studia ...) vzniká povinnost nahradit VŠ náklady, které ji tím způsobil ZP §§ 132 a násl.: bezpečnost a ochr. zdraví při práci ZP § 391 odpovědnost studentů VŠ za škodu, kterou způsobili VŠ (jiné PO nebo FO) při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi odpovědnost VŠ (PO, FO) za škodu, úraz

4 Informovaný souhlas čl.5 ÚoB: základní pravidlo: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“ dostatečné poučení lze kdykoliv odvolat srov. § 23 ZPZL přítomnost medika či zákrok provedený nejsou kryty tzv. generálním souhlasem důstojnost, soukromí čl. 10 LZPS, § 11 a násl. ObčZ problematika vizit

5 Povinná mlčenlivost ÚoB čl. 10 (1) : ochrana soukromí a právo na informace Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. čl. 13 studijního a zkušebního řádu 3LF : povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se individuálních pacientů, jakož i o těch zjištěných ze zd § 55 (2) (d) ZPZL povinnost zdravotnických pracovníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání

6 Povinná mlčenlivost informace po telefonu § 55 (2) (d) ZPZL s výjimkou
případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby; oznamovací povinnost dle TZíku není dotčena! povinná mlčenlivosti prolomena: obhajoba v trestním řízení, řízení před soudem nebo jiným orgánem (spor mezi zdravotníkem, popř. jeho zaměstnavatelem a pacientem) v souvislosti s poskytováním zdravotní péče – škoda na zdraví, ochrana osobnosti je-li zdravotník zproštěn trestním soudcem oprávnění legitimovat § 67bb ZPZL informace po telefonu

7 Právo pacienta na informace
ÚoB: Článek 10 (2,3) Právo na informace Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat. Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce x ZPZL: “informovat vhodným způsobem pravdivě” … terapeuticke privilegium v návrhu ZZS

8 Právo pacienta na informace
Informace nutné pro souhlas se zákrokem/léčbou poskytuje vždy zdravotník způsobilý k výkonu příslušného zdravot. povolání § 23 (1) ZPZL negativní revers si vždy vyžádá lékař po té, co pacienta řádně poučil § 23 (2) ZPZL poučení (informovaný souhlas)‏ - účel, povaha, důsledky, alternativy, rizika § 67b (12) ZPZL : právo na veškeré informace shromážděných v pacientově zd nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu‏ nahlížet v přítomnosti zdrav. pracovníka do ZD výpisy, opisy, kopie určit osoby, popř. zakázat podávání informací určitým osobám ( x aktuálně osoby blízké, zákonný zástupce)‏

9 Ochrana osobnosti §11 a násl. občanského zákoníku
zásah do osobnostních práv (nerespektování soukromí, důstojnosti, prolomení povinné mlčenlivosti)‏ § 11 ObčZ „ Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména svého života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ § 13 ObčZ právo „zejména domáhat se toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů“, „aby byly odstraněny následky zásahu“, právo „požadovat přiměřené zadostiučinění“ (možná i „náhrada nemajetkové újmy v penězích“)

10 Trestněprávní konsekvence prolomení povinné mlčenlivost
§ 180 (2) Tzíku TČ neoprávněné nakládání s osobními údaji Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. př. vykradeného bytu citlivé údaje dle ZOOÚ

11 Přístup ke zdravotnické dokumentaci
§67b ZPZL(10) nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence zdravotníci v souvislosti s poskytováním zdrav.péče! případ zoperované zdrav. sestry, ředitele nemocnice pověření členové komor při šetření provinění revizní lékaři členové územní, ústřední znalecké komise lékaři pověření vyšetřováním stížností soudem pověření znalci .. osoby získávající způsobilost k výkonu povolání

12 Zákrok v oblasti péče o zdraví
§ 12 (2) ZPZL praktická výuka spočívající v provádění výkonů zdravotní péče pod přímým vedením zdravotnického pracovníka odborně způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu musí být zachována taková míru objektivní i subjektivní opatrnosti, aby bylo vyloučena nedbalost souhlas pacienta

13 Základy právní odpovědnosti
správněprávní odpovědnost FO i PO disciplinární řízení se studentem (disc.řád 3LF)‏ fce zřizovatelů fce zdravotních pojišťoven disciplinární řízení před orgány ČLK občanskoprávní odpovědnost FO i PO odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životním prostředí § 415 a násl. ObčZ ochrana osobnosti § 11 a násl. ObčZ. trestní odpovědnost jen FO subjektivní zavinění konkrétního zdravotníka TČ ublížení na zdraví, podvod (Popelář), poškození cizích práv (sanitář), neoznámení trestného činu (praktická lékařka v Kuřimi)‏

14 Obecné předpoklady subjektivní právní odpovědnosti
porušení právní povinnosti /protiprávní jednání následek : škoda, škoda na zdraví/ublížení na zdraví příčinná souvislost zavinění § 420 (2) ObčZ: “Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.“


Stáhnout ppt "Právní odpovědnost studenta medicíny"

Podobné prezentace


Reklamy Google