Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana osobních údajů při poskytování informací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana osobních údajů při poskytování informací"— Transkript prezentace:

1 Ochrana osobních údajů při poskytování informací
Mgr. František Nonnemann Úřad pro ochranu osobních údajů Právo na informace versus jejich ochrana Praha, 27. listopadu 2014

2 Obsah prezentace Úvod Mezinárodní zakotvení Česká právní úprava
Uplatnění zákona o ochraně osobních údajů Typické případy Diskuse

3 Úvod Mezi informacemi zpracovávanými veřejnou sférou je velké množství osobních údajů Při zpřístupňování či zveřejňování informací o fyzických osobách nutno respektovat soukromí dotčených osob Neznamená to absolutní výluku, ale je nutno zohlednit právní úpravu zpracování osobních údajů

4 Mezinárodní úprava Ochrana soukromí jako základní lidské právo: Všeobecné deklarace lidských práv (čl. 12), Evropská úmluva o ochraně lidských práv (čl. 8), Listina základních práv Evropské unie (čl. 7 a 8). Mezinárodní dokumenty upravující zpracování údajů: Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

5 Mezinárodní úprava II Právo na přístup k informacím nepřímo odvozován od práva na svobodu vyjadřování a svobodu přijímat a rozšiřovat informace: Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 19), Evropská úmluva o ochraně lidských práv (čl. 10). Jako samostatné (občanské) právo zakotveno v Listině základních práv Evropské unie (čl. 42, právo na přístup k úředním dokumentům). Na EU úrovni – Nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Směrnice o opakovaném využití informací veřejného sektoru

6 Ústavní úroveň Listina základních práv a svobod:
Čl. 10 – ochrana soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů Čl. 17 – přístup k informacím Vzájemný vztah (nejen těchto dvou) dotčených práv – test proporcionality (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie, Ústavní soud x Nejvyšší správní soud)

7 Kolize dvou práv V konkrétním případě může být nezbytná současná aplikace dvou či více práv dotčených osob Vzájemný vztah (nejen těchto dvou) práv – test proporcionality (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie, Ústavní soud x Nejvyšší správní soud)

8 Vývoj české úpravy Zákon o svobodném přístupu k informacím:
poskytování osobních údajů nejprve pouze na základě zákona nebo s písemným souhlasem již v roce 2000 zrušeno (žádná úprava v InfZ) od roku 2006 odkaz na zvláštní zákon a vlastní úprava příjemců veřejných prostředků Zákon o ochraně osobních údajů v roce 2001 doplněn samostatný právní titul pro poskytování informací (§ 5/2/f)

9 Současný stav InfZ § 8a InfZ:
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

10 Současný stav InfZ § 8b InfZ:
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území). (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

11 Aplikace ZOOÚ Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (§ 4/a ZOOÚ). Vyhledání, zpřístupnění a zveřejnění osobního údaje je zpracováním (§4/e ZOOÚ). Pokud mají být zpřístupněny osobní údaje, nutno aplikovat ZOOÚ jako celek.

12 Legitimita a legalita zpracování
Účel zpracování osobních údajů musí být legitimní a legální Legitimitu konkrétního zpracování lze posoudit pomocí testu proporcionality Základem pro legalitu (zákonnost) zpracování je existence odpovídajícího právního titulu

13 Princip proporcionality
§ 5/3 ZOOÚ: I při zpracování prováděném na základě zvláštního zákona je nutno dbát práva na ochranu soukromého a osobního života dotčených osob. Třístupňový test proporcionality: vhodnost (lze dosáhnout sledovaného cíle?) potřebnost (nelze ho dosáhnout jinak?) přiměřenost (přínos větší než újma)

14 Právní titul Výčet právních titulů pro zpracování osobních údajů v § 5/2 ZOOÚ, pro citlivé údaje v § 9 ZOOÚ. (Výslovný) souhlas, zpracování na základě zákona, další zpracování oprávněně zveřejněných údajů, zpracování nezbytné pro ochranu práv správce či dalších osob, poskytování údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy.

15 Příklady z praxe Informace o přestupku týkajícím se výkonu veřejné funkce, o dostatečné kvalifikaci pro pracovní pozici, době výkonu funkce či práce: obvykle ano. Informace o účastnících a svědcích řízení a jejich úkonech, seznam žáků mateřské školy, o tom, zda určitý lékař léčil konkrétní osobu: obvykle ne (souhlas?) Informace o platech: česká judikatura – většinou bez dalšího ano, evropská judikatura – spíše ne, vždy test proporcionality, česká praxe – odlišné přístupy.

16 Závěr Děkuji za pozornost. Dotazy?


Stáhnout ppt "Ochrana osobních údajů při poskytování informací"

Podobné prezentace


Reklamy Google