Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní problematika pitvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní problematika pitvy"— Transkript prezentace:

1 Právní problematika pitvy
© Vladimír Plecitý, 2012 Právní problematika pitvy Informace pro orgány činné v trestním řízení

2 Obecná úprava Základ položen v občanském zákoníku
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – část první, Hlava II, oddíl 6, pododdíl 6 - ochrana lidského těla po smrti § 113 odst. 2 Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon. Tím je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jakož i zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

3 Obecná úprava v občanském zákoníku
Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti způsobem podle § 113, platí, že s provedením pitvy nebo s takovým použitím svého těla nesouhlasí. § 115 Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito způsobem podle § 113, zapíše své stanovisko do rejstříku vedeného podle jiného právního předpisu; tento souhlas lze projevit i ve veřejné listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky vůči tomuto poskytovateli. § 116 Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby Lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit Prohlášením v písemné formě. § 117

4 Obecná úprava v občanském zákoníku
Na základě pozměňovacího návrhu Poslaneckou sněmovnou byla do zákoníku vtělena nevyvratitelná právní domněnka nesouhlasu s pitvou pro případ, že k ní člověk za svého života nedal souhlasné stanovisko. Občanský zákoník nezasahuje tam, kde zvláštní předpisy z oblasti veřejného práva nařizují provedení pitvy z důvodů zdravotních nebo policejních. V těchto případech se uplatní bez pochybnosti nařízení zvláštního předpisu.

5 Zvláštní úprava Dána zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Konkrétně část sedmá Nakládání s odejmutými částmi lidského těla, tělem zemřelého, postup při úmrtí a pitvy (§ 79 – 92) Podle § 79 odst. 2 úkony na těle zemřelého, s výjimkou prohlídky těla zemřelého, postupů podle transplantačního zákona a případů nařízení pitvy orgány činnými v trestním řízení podle jiného právního předpisu (trestního řádu), mohou být provedeny nejdříve za 2 hodiny poté, kdy k úmrtí došlo.

6 Postup při úmrtí § Lékař, provádějící prohlídku těla zemřelého, mimo jiné : neprodleně informuje Policii České republiky, jde-li o Podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem nebo sebevraždou Zemřelého neznámé totožnosti Úmrtí, ke kterému došlo za nejasných okolností; lékař provádějící prohlídku těla zemřelého provede jen nezbytné úkony tak, aby nedošlo ke zničení nebo poškození možných důkazů nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo že jde o sebevraždu (§ 86 odst. 1 písm. g)).

7 Postup při úmrtí Lékař, provádějící prohlídku těla zemřelého, mimo jiné informuje Policii České republiky, Jestliže mu není známa osoba blízká zemřelému nebo ji nebylo možné o úmrtí vyrozumět, a to za účelem vyhledání osoby blízké zemřelému a předání informace o úmrtí (§ 86 odst. 1 písm. h)

8 Patologicko -anatomické
Pitvy – druhy § 88 Patologicko -anatomické Zdravotní Soudní Anatomické

9 Zdravotní pitva Zdravotní pitvu provádí poskytovatelé v oboru soudního lékařství. Nestanoví-li tento zákon jinak, provede se zdravotní pitva povinně: Při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla zemřelého nebylo možno jednoznačně zjistit příčinu smrti, Při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy, Při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému, Při podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových látek, 5. U osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

10 Soudní pitva Soudní pitvy provádí poskytovatelé v oboru soudní lékařství; Převoz těla zemřelého k soudní pitvě a zpět zabezpečuje a hradí orgán činný v trestním řízení, který ji nařídil. Rovněž hradí i veškeré další náklady s pitvou spojené.

11 Soudní pitva Pokud v rámci pitvy patologicko-anatomické, zdravotní nebo anatomické nastane podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, nebo že okolnosti úmrtí jsou nejasné,  pitva se přeruší. Poskytovatel tuto skutečnost neprodleně oznámí Policii České republiky. Pokud orgán činný v trestní řízení nenařídí do 2 hodin od tohoto oznámení pitvu podle jiného právního předpisu, může poskytovatel přerušenou pitvu dokončit (srov. § 88 odst. 7). Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého nebo poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout o neprovedení patologicko-anatomické pitvy podle § 88 odst. 2 písm. a) nebo c), nebo zdravotní pitvy podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá a zemřelý pacient za svého života, zákonný zástupce nebo osoba blízká vyslovili prokazatelně nesouhlas s provedením pitvy (§ 89 odst. 3). Prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy je součástí zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém.

12 Soudní pitva O rozhodnutí o neprovedení zdravotní pitvy je poskytovatel v oboru soudního lékařství povinen informovat Policii České republiky (§ 89 odst. 6)!!!


Stáhnout ppt "Právní problematika pitvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google