Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování informací a znalostí - cvičení č. 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování informací a znalostí - cvičení č. 3"— Transkript prezentace:

1 Zpracování informací a znalostí - cvičení č. 3
Citační etika, citační normy, plagiátorství, doporučené postupy při tvorbě CI studie a prezentace Upravená a doplněná prezentace D. Chudána Upravil a doplnil D. Pejčoch

2 Osnova cvičení Blok A Citace, citační normy Užitečné pomůcky Blok B
Plagiátorství Systémy pro odhalování plagiátů Blok C Základní pravidla pro tvorbu odborné studie Základní pravidla pro tvorbu prezentace

3 Blok A: Citace, citační normy, pomůcky pro usnadnění

4 Citace: důvody A: Pragmatické důvody B: Právní důvody
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) možnost ověření uvedených tezí uvedení našich tvrzení do širšího kontextu – dokázání vlastní znalosti tématu informační a autorská etika – dodržování autorského zákona a problematika plagiátorství Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu.

5 Autorský zákon zajišťuje autorské právo k literárním, vědeckým a uměleckým dílům – copyright © právo copyrightu vzniká v den vzniku (ukončení) díla, neplatí registrační princip (pozn.: obvyklé v USA), pouze u software se program ukládá u notáře vztahuje se na díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně umění architektonického a užitého, díla filmová, fotografická, kartografická a za určitých podmínek i počítačové programy) nevztahuje se na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, projevy zákon upravuje ochranu autorů a určuje smlouvy o šíření díla (vydávání, veřejné provozování, půjčování atd.), určuje dobu trvání práv, práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů autorské právo je nepřenosné, platí po dobu autorova života a ještě 70 let po jeho smrti lze s ním obchodovat na základě licenčních smluv (jejich rejstřík vede Úřad průmyslového vlastnictví) Zdroj: [3]

6 Citační etika A: Hlavní pravidla B: Typické prohřešky
uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci zřetelné označení převzatých částí odkazy z textu na seznam použitých zdrojů přehlednost a jednotnost přesnost a úplnost zachovat jazyk knihy chybějící údaje vynechat, nedomýšlet necitování použitého díla citování nepoužitého díla citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem nepřesné citování znemožňující identifikaci zdroje myšlenek

7 Typy citace A: Doslovná citace B: Parafrázovaná citace
Ve své práci uvádíme doslovně text práce cizí Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.“ S ohledem na ... Volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…

8 Možnosti odkazů v textu
A: citování podle prvního údaje a data vydání (tzv. Harvardský styl) V textu práce: jak uvádí (Pagell, 1993) odkaz na seznam použitých zdrojů B: citování pomocí průběžných poznámek Př.: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven25. Citace jsou řazeny pomocí číselných poznámek. Zdroje mohou být pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu. C: citování pomocí číselných odkazů Pomocí kulaté závorky, hranaté závorky, případně horního indexu. Př.: Při výuce se používá software vyvinutý na Katedře informačního a znalostního inženýrství – LISp-Miner [4] a Ferda [5, s. 123]. ... kterou z možností byste zvolili?

9 Vazba odkazů v textu na seznam citací
Odkaz z textu (LAWRENCE – GILES, 1999) Seznam použitých zdrojů na konci práce LAWRENCE, Steve ; GILES, C. Lee. Accessibility of information on the web. Nature, 1999, vol. 400, no. 8 July 1999, s KLEINBERG, Jon ; LAWRENCE, Steve. The structure of the web. Science, 2001, vol. 294,s

10 Citační normy Druhy citačních norem: ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura klasických tištěných dokumentů ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Bohužel neexistuje jednotná norma pro citace… Jednotlivé vědní oblasti používají různé citační normy. ČSN ISO 690, ISO 690-2 APA (American Psychological Association) GHOST MLA (Modern Language Association) Chicagský citační styl Obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání, ...) Formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují) Povinné a nepovinné údaje Uspořádání soupisu bibliografických citací Metody odkazů z textu

11 Citační normy: příklady
A: ISO 690: 2007 B: ISO 690-2:2007 PŘÍJMENÍ, Jméno autora ( Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citování]. Adresa stránky. Přístup ke zdroji: <URL adresa> AUJEZDSKÝ, Josef. Jsou internetové vyhledávače nelegální? Lupa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

12 Jak si vytváření citací usnadnit

13

14

15 Zdroje [1] Materiály pro podporu výuky, Prezentace Infogram [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 6>. [2] BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: < [3]

16 Blok B: Plagiátorství a nástroje pro jeho odhalení

17 Plagiátorství Co je plagiátorství: Jak mu lze čelit:
Dle normy ČSN ISO je plagiát představení duševního vlastnictví jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního. Jinými slovy, užití libovolné myšlenky v odborné práci bez uvedení jejího autora se považuje za plagiátorství. Aplikace počítačových metod na elektronické dokumenty Thesis.cz (MUNI): ukládání a vyhledávání mezi dokumenty Odevzdej.cz (MUNI): Ověření seminární práce Vzorkování textu a hledání shody /plagiaty_z_webu/

18 Blok C: Obecné principy pro tvorbu odborných studií a prezentací

19 Obecné principy pro tvorbu studie
Číslování nadpisů Využívání příloh Číslování stránek Manažerské shrnutí: Důvod předložení Cíle materiálu Způsob dosažení Kvantifikace nákladů Rozsah 1 A4 IMRAD = Introduction, Methods, Result, Discussion V úvodu stanovení cílů a struktury studie Uvést aktuální stav Seznam použitých zkratek Zkratku vysvětlit při prvním použití Každý závěr by měl být zdůvodněn Věcné závěry Stručně přesně jasně Schémata a grafika

20 Anekdota: ... jak jsem málem pohřbil retenční strategii

21 Obecné principy pro tvorbu prezentace
Struktura (pravidlo 3Ř): Řekněte, o čem budete mluvit Řekněte to Řekněte, o čem jste mluvili Doporučení k úpravě Jednoduchý, čitelný typ písma, na jeden slide max řádků  Záleží na dalším využití prezentace (tisk) Zvýrazňovat podstatné, méně je někdy více, využití backupu Fenomén McKinsey – továrna na prezentace Grafická dokonalost Srozumitelnost pro managery Široká paleta podpůrných argumentů v místě a čase neprůstřelných Využití manažerské nízké rozlišovací schopnosti (čím výše, tím více o vztazích a ne odbornosti)

22 Co jsme si dnes řekli? Citace: proč citovat, typy citace
Zákonný rámec pro citace Základní citační normy (Harwardský styl, poznámky pod čarou, odkaz pomocí pořadí zdroje) Co je to plagiátorství a pomocí jakých nástrojů je odhalováno Jaké jsou základní zásady tvorby odborné studie Jaké jsou základní zásady tvorby prezentace


Stáhnout ppt "Zpracování informací a znalostí - cvičení č. 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google