Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITACE."— Transkript prezentace:

1 CITACE

2 CITACE citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací; v textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma bibliografická citace — zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu; umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu příp. zdroj odkazu na další literaturu seznam bibliografických citací — seznam použitých pramenů literatury

3 CITACE Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) především v kapitole Teoretická část definice vybraných pojmů, různé názory a úvahy renomovaných odborníků nebo praktické příklady způsobů odkazování v textu na literaturu je několik (v celé práci by měl být použit vždy jen jeden zvolený způsob citace)

4 OBECNÉ ZÁSADY CITOVÁNÍ
přehlednost a jednotnost údajů přesnost (jeden způsob pro danou práci a držet se jej) úplnost použití primárních pramenů (z publikací, které jsme měli v ruce) nezkracujte slova obsažená v údajích o publikaci zachování pravopisných norem pro daný jazyk (u cizojazyčné literatury) zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje o názvu, autoru, vydání – 1st edition, 2nd ed., fyzickém popisu 320 p. (pages), 320 S. (Seiten), jména nakladatelů) chybějící údaj přeskočit (pokud chybí, vynecháme jej a pokračujeme údajem následujícím)

5 CHYBY PŘI CITOVÁNÍ citování díla, které autor nepoužil (vložení kapacit oboru, ačkoli nesouvisí s dílem) necitování díla, které autor použil (větší prohřešek necitovat třeba kvůli antipatiím k autorovi) citování vlastních děl bez souvislosti s daným tématem (tzv. autocitace - autor, který již něco napsal, chce své dílo propagovat a uvede jej v citaci, i když nesouvisí s tématem práce) nepřesné citování znemožňující identifikaci díla (citujeme tak, aby se dal dokument zpětně nalézt; pokud citaci přejímáme, je zde zvýšené riziko chyby nebo záměr, aby nešel dokument vyhledat)

6 NORMY Různé obory či časopisy různě Normy:
ČSN ISO ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (obsahové a typografické náležitosti!) Odkazy: (Generátor citací)

7 CITACE V TEXTU tři metody: metoda prvního prvku a data (nejčastější)
metoda průběžných poznámek metoda číselných citací můžete si vybrat jednu metodu (je jedno jakou) a tu používáte v celém textu pokud je to relevantní (tzn. citace se nevztahuje např. k celé knize nebo kapitole nebo celému dokumentu z internetu atd.) → uvést v citaci i stranu! uvádění čísla strany/rozsahu stran platí pro všechny metody citování

8 CITACE (V TEXTU) Metoda prvního prvku a data
v textu nebo za textem v kulatých nebo hranatých závorkách identifikační část (pod ní dokument v abecedně řazeném bibliografickém soupisu na konci dokumentu) společně s rokem vydání (popř. a-z)

9 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda prvního prvku a data identifikační část = první údaj (příjmení autora nebo první slova jména korporace, popř. první slova názvu dokumentu, nemá-li dokument autora) u dokumentů s více autory (3 a více) lze v citaci v textu uvádět příjmení pouze prvního autora s následným výrazem et al. (nebo česky aj.), pokud to nezpůsobí nějakou nejednoznačnou identifikaci

10 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda prvního prvku a data pokud se první údaj přirozeně v textu již vyskytuje, v závorce se uvádí jen rok vydání citovaného dokumentu popř. strana, výjimkou je situace, kdy je v českém textu jméno cizí autorky počeštěno (s –ová), pak se v závorce musí uvést příjmení v originálním tvaru citace v závorce může být umístěna kdekoliv ve větě, za jakýmkoli slovem, pokud je uvedena zcela na konci věty, pak je vždy před závěrečnou tečkou, která ukončuje větu

11

12 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda prvního prvku a data – příklad: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003).

13 CITACE (V TEXTU) Metoda průběžných poznámek
na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou číslování poznámek buď průběžné v celém dokumentu (nebo začíná na každé stránce od čísla 1), veškeré odkazy jsou pak uvedeny v poznámce pod čarou na stejné stránce)

14 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda průběžných poznámek poznámky tedy mohou a nemusejí obsahovat citace v rámci jedné poznámky se může citovat jedno i více děl najednou pokud je jedna publikace citována vícekrát, přiděluje se každé další citaci příslušné nové číslo v poznámkách, není však nutné, aby citace obsahovala všechny údaje – lze uvést odkaz na číslo dřívější (poprvé uvedené) citace daného dokumentu, ale s jiným vymezením stránek

15 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda průběžných poznámek první citace určitého dokumentu (nejlépe v každé kapitole zvlášť) má obsahovat potřebný počet údajů k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným záznamem v seznamu bibliografických záznamů požadováno je alespoň jméno autora (autorů) a název dokumentu (bez podnázvů či jiných informací k názvu) doplněný, pokud je to možné, přesným vymezením stránek pokud uvedené minimum nepostačuje k identifikaci dokumentu (více stejných autorů a názvů apod.), doplňují se údaje další, jednotlivé údaje v citacích se oddělují pomocí čárek

16

17 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda průběžných poznámek – příklad: Text s číselnými odkazy: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven25. Někteří26;27označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón28. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii z roku zabývala Ch. Borgmanová30. Citace v rámci číselně řazených poznámek: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s. 195. 26. GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s. 106. 27. LYNCH, C., Where do we go from here? 28. Termím „oxymorón“ (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (například „živá mrtvola“, „svítání na západě“ aj.). 29. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 30. Ch. Borgmanová je profesorkou informační vědy na Kalifornské univerzitě v USA.

18 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda průběžných poznámek často citované dokumenty lze v pořadí u první citace označit nějakým zkráceným výrazem, který je identifikuje a který je pak použit v citacích dalších, příklad: 40. JUNGMANN, Josef. Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. Praha: České museum, 1849, s. 120 (dále citováno jako Historie literatury české). 69. Historie literatury české, s. 420.

19 CITACE (V TEXTU) Metoda číselných citací
jednotlivé dokumenty očíslovány podle pořadí, v jakém uvedeny v textu některý z nich citován vícekrát → opakuje se pod stejným číslem

20 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda číselných citací jde o méně uplatňovanou metodu v rámci vědecké a odborné publikační činnosti v textu nebo za textem je v kulatých nebo hranatých závorkách číselný odkaz (číslo reprezentuje bibliografický záznam dokumentu jako celku) pokud je citovaná pouze určitá část dokumentu (věta, odstavec, myšlenka apod.), za číslo v závorce uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran

21 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda číselných citací citace dokumentů jsou uváděny v pořadí, v němž byly poprvé uvedeny → celkový seznam bibliografických záznamů proto není a podle normy ISO 690 nemůže být uspořádán abecedně podle prvních údajů bibliografických záznamů → po sobě následujícím citacím určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první

22

23 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK
Metoda číselných citací – příklad: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl ...

24 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE
v seznamu použitých zdrojů na konci BP vybrané praktické příklady (více např. dva dokumenty ve formátu .pdf na monografie diplomová práce článek v časopise příspěvek ve sborníku www stránky, elektronická monografie

25 MONOGRAFIE ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, s. ISBN DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

26 DIPLOMOVÁ PRÁCE HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jiří Cejpek, Csc.

27 ČLÁNEK V ČASOPISE CORCORAN, Mary. Taxonomies: hope or hype? Online, 2002, vol. 26, no. 5, s ISSN

28 PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology–based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN ).

29 WWW STRÁNKY, ELEKTRONICKÁ MONOGRAFIE
Vinařský fond [online]. ©2002, poslední revize [cit ]. Dostupné z: < BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. ©2001–2006, poslední aktualizace [cit ]. URL: <

30 POUŽITÉ ZDROJE BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. ©2001–2006, poslední aktualizace [cit ]. URL: < BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu [online]. Verze 3.1. ©2001–2006, poslední aktualizace [cit ]. URL: <

31 POUŽITÉ ZDROJE BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualizovaná a rozšířená , [cit ]. URL: < Jak správně citovat? In Kurz práce s informacemi. Brno: MU, s. Vyhláška rektora č. 06/2009 o bakalářských pracích. Znojmo: SVŠE, s.


Stáhnout ppt "CITACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google