Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová"— Transkript prezentace:

1 Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová
PROJEKTY - TEORIE Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová

2 Definice pojmu projekt
Projekt = série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů

3 Základní atributy projektu
cílovost unikátnost časový horizont rozpočet neopakovatelný jev-> rizika, určitá míra nejistoty projektový tým a jeho schopnosti, znalosti a zkušenosti

4 Základní dělení projektů
Investiční (tvrdé), financovány z ESF Pořízení a technické zhodnocení DHM a DNM, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu Neinvestiční (měkké), financovány z ERDF Podpora realizace činností v oblasti vzdělávání či poskytování sociálních služeb, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno

5 Žadatel x administrátor projektu
Žadatel = konečný uživatel projektu, který bude využívat finanční podporu Role žadatele Administrátor = konkrétní pracovník věcně příslušného odboru či oddělení, který je jmenovitě uveden v Programu. Činnost administrátora

6 Implementace a monitorování Myšlenka nového projektu
Projektový cyklus Úplný projektový cyklus Jednání a financování Implementace a monitorování Příprava Posouzení Myšlenka nového projektu Identifikace Hodnocení

7 Konkrétní příklad projektového cyklu
Projektový cyklus 1 Identifikace. Myšlenka nového projektu Vylepšit místní ekonomiku přilákáním lidí do návštěvnického střediska národního parku (Projektový cyklus 2) NSNP Hodnocení. NSNP Příprava. Na koncepci plánu přitahuje návštěvníky, NSNP pracuje zvláštní ti však zde neutrácejí. projektová skupina. Implementace. NSNP je dokončeno Posouzení. Plán posoudí a najatý personál Správa národního parku připraven a ministerstvo (s cílem pomoci plán dokončit). Financování. Přijato rozhodnutí, že ke zřízení NSNP bude použito financování z vlastního rozpočtu Správy parku a z externích obecních fondů. Hodnocení Projektu 1 dává vzniknout myšlence na nový projekt. Tento projet se pak vyvíjí stejným způsobem.

8 Základní nástroje projektového cyklu
SWOT Logický rámcový přístup (LFA) specifická metodologie strategického plánování při přípravě projektů Použití LFA bývá povinné pro projekty podporované EU Výstupem LFA je matice logických vazeb (LogFrame) Funkce LFA

9 Název projektu Popis Objektivně měřitelné indikátory Způsob ověření Rizika a předpoklady Obecný cíl Jaký je celkový cíl v širším smyslu, jehož splnění projekt napomůže? Formulace cíle musí korespondovat se zaměřením dané oblasti podpory v operačním programu. Jaké jsou celkové klíčové indikátory (ukazatele) spojené s celkovým cílem? Jak indikátory (ukazatele) změříme? Jaké jsou zdroje informací pro tyto indikátory? Bezprostřední/specifický cíl (e) Jaké jsou specifické cíle, jichž má projekt dosáhnout? Které kvantitativní nebo kvalitativní indikátory ukazují, zda a do jaké míry jsou plněny specifické cíle projektu? Jaké jsou zdroje informací, které existují nebo které mohou být získány? Jaké jsou metody, požadované k získání takovýchto informací? Jaké jsou faktory a podmínky, které nejsou pod přímou kontrolou v rámci projektu, ale jsou nezbytné pro dosažení těchto cílů? Jaká rizika musíme zvážit? Výstupy Jaké jsou konkrétní výstupy, o kterých předpokládáme, že jsou nutné k dosažení specifických cílů? Jaké jsou indikátory, pomocí nichž měříme, zda a do jaké míry projekt splňuje předpokládané výsledky a dopady? Jaké jsou zdroje informací pro tyto indikátory? Jaké externí faktory a podmínky musí být realizovány, aby bylo dosaženo očekávaných výstupů a výsledků podle plánu? Aktivity Jaké jsou klíčové aktivity, které musí být provedeny a v jakém pořadí tak, aby bylo dosaženo očekávaných výstupů? Vstupy Jaké jsou zdroje nutné pro realizaci aktivit, tj. pracovníci, zařízení, školení, studie, dodávky, provozní prostory, atd.? Jaké jsou zdroje informací o postupu projektu? Jaké předběžné podmínky jsou požadovány před začátkem projektu? Jaké podmínky mimo přímou kontrolu v rámci projektu musí existovat, aby mohly být plánované aktivity realizovány?

10 Matice logických vazeb (LogFrame)
Obvykle zpracována skupinou expertů/konzultantů ve spolupráci s členy pracovního týmu Horizontální logika Vertikální logika Postup při vyplňování

11 Administrace projektu
Projektové výzvy Projektová žádost Projektový záměr Trojimperativ Příklady činností administrace

12 Výhody a nevýhody projektového řízení při rozvoji municipalit
Týmová spolupráce Dostatečné finanční zajištění Zkušenosti, dotace Nevýhody Nedostatečné zkušenosti u malých obcí Zpravování, řízení, administrace externí firmou

13 Dotační tituly Fondy EU
hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti Strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (FS) Centrální koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (NOK)

14 Operační programy (OP)
zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech ČR (2007 – 2013) 26 operačních programů Definují, které problémy bude ČR řešit Žádosti o finanční podporu se předkládají řídícímu orgánu OP

15 Regionální operační programy

16 Shrnutí – Kontrolní otázky
Jak dělíme projekty? Jaké jsou základní nástroje při tvorbě projektu? Co jsou to operační programy? Dotační proces Žádost o dotaci (obr.č.1) Hodnocení a realizace projektu (obr.č.2)

17

18

19 Konkrétní ukázka projektu
Projekt „Přeshraniční sportovní pohár“ Spolufinancovaný z ERDF Žadatel: Sportovní klub Meteor Brno Administrátor: Regionální rozvojová agentura Jižní Morava Způsobilé výdaje pro spolufinancování: €

20

21 Náležitosti projektu Pokyny Údaje o projektu Údaje o žadateli
Údaje o zahraničním partnerovi Kvalita přeshraniční spolupráce Rozpočet a financování projektu Prohlášení o souhlasu

22

23

24

25 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová"

Podobné prezentace


Reklamy Google