Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cassia Development & Consulting, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cassia Development & Consulting, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Cassia Development & Consulting, s.r.o.
Financování cestovního ruchu a evropské fondy v programovacím období Ing. Marcela Houdková Cassia Development & Consulting, s.r.o. České Budějovice

2 Cíle politiky soudržnosti EU
Cíl 1 - Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Cíl 3 - Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Evropské unie

3 Dotační programy 2007 – 2013 Pro cíl Konvergence:
tématické operační programy regionální operační programy Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Pro cíl Evropská územní spolupráce: OP Mezinárodní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce

4 Tématické operační programy v ČR
Aktuální návrh před projednáním s Evropskou komisí: OP Životní prostředí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Podnikání a inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Doprava Integrovaný operační program

5 Regionální operační programy v ČR
ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava

6 Základní programy využitelné pro podporu rozvoje cestovního ruchu
Regionální operační programy Integrovaný operační program OP Přeshraniční spolupráce Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

7 Regionální operační program NUTS II Jihozápad
(ROP JZ)

8 Základní informace o programu
ROP bude realizován v rámci Jihočeského a Plzeňského kraje. Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti se sídlem v Českých Budějovicích ( Celková alokace finančních prostředků na program činí 619,65 mil. € (cca 13 % z celkové alokace pro všechny ROP).

9 Globální cíl ROP JZ Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel.

10 Aktuální návrh Prioritních os v rámci ROP JZ
Dostupnost center Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc

11 Prioritní osa 3: Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

12 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovného ruchu
Příklady podporovaných aktivit: výstavba a a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hypostezky...) včetně doprovodné infrastruktury a značení výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) včetně doprovodné infrastruktury

13 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Příjemci podpory: kraje obce organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji dobrovolné svazky obcí občanská sdružení NNO církevní právnické osoby zájmová sdružení právnických osob malí a střední podnikatelé

14 Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
Podporované aktivity: stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek restaurování movitých kulturních památek komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách budování doprovodných informačních systémů a značení v památkově chráněných územích nebo objekt pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů aktivity související s novým využitím památek v oblasti CR (do 10% uznatelných nákladů projektu – zatím návrh, který bude dále diskutován)

15 Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
Příjemci podpory: kraje obce organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji dobrovolné svazky obcí občanská sdružení NNO církevní právnické osoby zájmová sdružení právnických osob malí a střední podnikatelé

16 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů CR
Podporované aktivity: služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů CR, zavádění rezervačních a objednávkových systémů) propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu

17 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů CR
Příjemci podpory: kraje obce organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji dobrovolné svazky obcí občanská sdružení NNO církevní právnické osoby hospodářská komora ČR a její složky zájmová sdružení právnických osob malí a střední podnikatelé

18 Integrovaný operační program
(IOP)

19 Základní informace o programu
IOP je tématickým operačním programem primárně zaměřeným na podporu modernizace veřejné správy a systémů podpory územního rozvoje; Pro dosažení globálního cíle IOP integruje několik oblastí podpory - modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dalšími dotčenými ministerstvy (MKČR, MZČR, MPSV, MVČR) Celková alokace finančních prostředků na program činí 1,553 mld. €.

20 Globální cíl Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje, které jsou důležité pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR jako předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

21 Prioritní osy v rámci IOP
Modernizace veřejné správy Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Národní podpora územního rozvoje oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje CR oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Technická pomoc

22 Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
Podporované aktivity: zavedení národního informačního a rezervačního systému organizace CR na národní úrovni zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni podpora prezentace ČR jako destinace CR Organizace a řízení CR jsou klíčovými oblastmi pro rozvoj CR v ČR. Oblast intervence 3.1 se zaměřuje na vytvoření satelitních účtů CR, …

23 Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
Příjemci podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace NNO s celorepublikovou působností v CR zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Forma a výše podpory: nevratná pomoc ve výši až 100 %

24 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství
Podporované aktivity: budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace uchování realizace vzorových projektů identifikace, obnovy, uchování, prezentace a využití kulturního dědictví ČR budování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

25 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství
Příjemce podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace obce a jimi zřizované organizace svazky obcí NNO Výše podpory: nevratná pomoc ve výši až 100 %

26 Operační programy Přeshraniční spolupráce

27 Programy přeshraniční spolupráce
5 bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce: česko-saský program česko-bavorský program česko-rakouský program česko-slovenský program česko-polský program Řídícím orgánem operačních programů přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

28 OP Přeshraniční spolupráce Česko-Rakousko
Globální cíl: Rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a podpora udržitelného ekonomického rozvoje přeshraničního regionu formou odstraňování existujících bariér a posilování celkového rozvojového potenciálu území. Celková alokace na program je 107,4 mil. €.

29 Prioritní osy Sociálně-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how: Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Technická pomoc

30 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
Zaměření podpory: posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síť nabídek služeb v přeshraničním cestovním ruchu posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky CR v souladu s ekologickými a sociálními omezeními zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury udržitelné formy a produkty CR, kultury a volného času zdokonalovat kvalitu standardů pro návštěvníky historických a kulturních památek rozšířit koordinované turistické činnosti v chráněných krajinných oblastech přesně vymezit nové přeshraniční extenzivní a atraktivní přístupy k přírodě a turistice v přírodě propojit rekreační CR s turistikou v přírodě a obchodním CR

31 OP Přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko
Globální cíl : Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele. Celková alokace na program: 55 mil. €.

32 Prioritní osy Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru Cestovní ruch, volný čas a rekreace Profesní vzdělávání a trh práce Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami Přeshraniční sítě Technická pomoc Rozvoj území a životního prostředí

33 1.2 Cestovní ruch, volný čas a rekreace
Zaměření podpory: podpora přeshraniční spolupráce v oblastech CR, volného času a rekreace, jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými sektory a odvětvími zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch včetně řídících a navigačních systémů rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti CR, volného času a rekreace podpora přeshraniční aktivit zaměřených na propagaci regionu podpora přeshraniční infrastruktury v oblasti kultury podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním významem, mj. v oblasti cestovního ruchu podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury

34 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

35 Charakteristika programu
Specifikuje aktivity, jež bude možné financovat z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který je součástí Společné zemědělské politiky EU. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.

36 Prioritní osy pro rozvoj venkova
Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšování životního prostředí a krajiny Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova: opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu podopatření III Přírodní dědictví venkova Leader (průřezová osa)

37 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Podporované aktivity: vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování vybudování rekreačních zařízení zajištění služeb pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví a lyžování budování a značení pěších tras, odpočinkových míst, hipostezek využití zvířat v rámci cestovního ruchu nákup a výsadba doprovodné zeleně

38 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Příjemci podpory: fyzické a právnické osoby s oprávněním pro zemědělskou nebo lesnickou činnost, nezemědělské subjekty pouze pokud činnost zahajují nebo mají kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou Další podmínky: projekt může být realizován v obci do obyvatel na území ČR

39 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Výše podpory: maximální výše 50 % uznatelných nákladů pro podnikatelské subjekty 90 % pro neziskové organizace minimální celkové způsobilé náklady Kč

40 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova
Podporované aktivity: zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací stavební obnova památkových budov a ploch nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí

41 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova
Příjemci podpory: obce sdružení obcí neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací zájmová sdružení právnických osob Další podmínky: projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území ČR

42 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova
Výše podpory: maximální výše podpory 90 % pro neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob 100 % pro obce a sdružení obcí minimální celkové způsobilé náklady Kč maximální celkové způsobilé náklady Kč

43 Doporučené zdroje informací
Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Žižkova 1321/1, České Budějovice Internetové odkazy:

44 e-mail: houdkova@cassia.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Houdková


Stáhnout ppt "Cassia Development & Consulting, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google