Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina SPOLEČNÁ CESTA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina SPOLEČNÁ CESTA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina SPOLEČNÁ CESTA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Kriteria přijatelnosti Projekt je realizován na území MAS Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné fiche Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné fichi Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Na projekt nesmí být použit více než jeden zdroj financování EU Je prokázán soulad se strategií MAS

3 PŘIPRAVENÉ DO PRVNÍ VÝZVY V ROCE 2009 FICHE 2.2. Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova FICHE 2.3. Zlepšení stavu občanské vybavenosti a služeb FICHE 3.1. Komunitní vzdělávání a volný čas dětí a mládeže FICHE 4.1. Modernizace zemědělských podniků

4 FICHE 2.2. Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova Hlavní opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu III.3.1. Vzdělávání a informace

5 Oprávění žadatelé: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

6 Způsobilé výdaje Minimální : 70 000,- Kč Maximální: 2 000 000,- Kč Výše podpory ze ZV zpravidla 90% - pro veřejný sektor není uznatelné DPH 19%

7 Podporované aktivity Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka je součásţí jako objekt občanské vybavenosti (např. pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

8 Vedlejší opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tématických stezek mimo území lesů

9 U vedlejšího opatření č.2 je podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu.

10 FICHE 2.3. Zlepšení stavu objektů občanského vybavení a služeb Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

11 Oprávění žadatelé: Obce Svazky obcí Zájmová sdružení právnických osob Církve a jejich organizace Nestátní neziskové organizace

12 Způsobilé výdaje Minimální : 50 000,- Kč Maximální: 2 000 000,- Kč Výše podpory ze ZV zpravidla 90% - pro veřejný sektor není uznatelné DPH 19%

13 Podporované aktivity Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v malých obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

14 FICHE 3.1. Infrastruktura pro komunitní vzdělávání a volný čas dětí a mládeže Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

15 Oprávění žadatelé: Obce Svazky obcí Zájmová sdružení právnických osob Církve a jejich organizace Nestátní neziskové organizace

16 Způsobilé výdaje Minimální : 50 000,- Kč Maximální: 2 000 000,- Kč Výše podpory ze ZV zpravidla 90% - pro veřejný sektor není uznatelné DPH 19%

17 Podporované aktivity Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v malých obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

18 U vedlejšího opatření je podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu.

19 FICHE 4.1. Modernizace zemědělských podniků a využití inovací Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Vedlejší opatření I.1.2.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

20 Oprávění žadatelé: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zem. výrobě.

21 Způsobilé výdaje Minimální : 50 000,- Kč Maximální: 1 600 000,- Kč Výše podpory ze ZV zpravidla 40 %

22 Podporované aktivity Dotace je zaměřena na investice do zem. staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby / staveb ). Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Záměry a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

23 Vedlejší opatření 1 Podopatření je zaměřeno na podporu rozvoje inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby. Projekty jsou realizovány formou spolupráce mezi žadatelem-zemědělským podnikatelem a subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

24 Vedlejší opatření 2 Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ludmila Kolářová Manažerka Kontakt: 725 137 765 723 000 640 e-mail: mas.spolecnacesta@seznam.czmas.spolecnacesta@seznam.cz www.spolecnacesta.cz


Stáhnout ppt "Místní akční skupina SPOLEČNÁ CESTA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google