Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pro žadatele – I. výzva 2013 MAS Podhůří Železných hor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pro žadatele – I. výzva 2013 MAS Podhůří Železných hor"— Transkript prezentace:

1 Školení pro žadatele – I. výzva 2013 MAS Podhůří Železných hor
Kde: Klášterní 267, Chotěboř Kdy: , od hod.

2 Informace o výzvě MAS Podhůří Železných hor
Vyhlášení výzvy: Konzultace pro žadatele: průběžně Příjem žádostí: – Kontrola žádostí MAS: začátek května Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: cca druhá polovina května 2013 Registrace žádostí na RO SZIF: červen 2013 Kontrola žádostí RO SZIF: červenec - srpen 2013 Podpis Dohody na RO SZIF: cca od listopadu 2013 Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrace Žádosti na RO SZIF

3 Vyhlášené fiche v této výzvě
Fiche 1: Obnova a rozvoj vesnic (alokace ,- Kč) Fiche 2: Občanské vybavení a služby (alokace ,- Kč) Fiche 4: Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích (alokace ,- Kč) Fiche 5: Investice k posílení rekreační funkce lesa (alokace ,- Kč)

4 Vyhlášené fiche v této výzvě
Fiche 6: Podpora mikropodniků (alokace ,- Kč) Fiche 7: Podnikání v oblasti cestovního ruchu (alokace ,- Kč) Fiche 8: Investice do zemědělských podniků (alokace ,- Kč) Fiche 9: Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství (alokace Kč) Fiche 10: Investice do zemědělských a potravin. produktů (alokace ,- Kč)

5 Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic
Příjemci dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení práv. osob, příspěvkové org. zřízené obcí Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč Způsobilé výdaje: výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich součástí a příslušenství, výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce včetně výdajů na osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře

6 Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic
výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce vyjma ručního nářadí.

7 Fiche 2 Občanské vybavení a služby
Příjemci dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení práv. osob, příspěvkové org. zřízené obcí Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč Způsobilé výdaje: občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit,

8 Fiche 2 Občanské vybavení a služby
Způsobilé výdaje: občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků, občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami

9 Fiche 4 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích
Příjemci dotace: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

10 Fiche 4 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích
ZV: Výstavba a opravy lesních cest, objektů lesotechnických meliorací, retenčních vodních nádrží a ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích Opatření zaměřená na ochranu půdy Výstavba a opravy infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

11 Fiche 5 Investice k posílení rekreační funkce lesa
Příjemci dotace: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

12 Fiche 5 Investice k posílení rekreační funkce lesa
Způsobilé výdaje: značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, herní a naučné prvky, místně významné přírodní prvky, apod., zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod., výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod., zařízení k odkládání odpadků apod.

13 Fiche 6 Podpora mikropodniků
Příjemci dotace: fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel a nesmí mít všechny živnosti přerušené/zrušené Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

14 Fiche 6 Podpora mikropodniků
Způsobilé výdaje: provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

15 Fiche 7 Podnikání v oblasti cest. ruchu
Příjemci dotace: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě, obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace zřízené obcí Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

16 Fiche 7 Podnikání v oblasti cest. ruchu
ZV: stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky nákup a výsadba doprovodné zeleně, propagace a marketing, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

17 Fiche 8 Investice do zemědělských podniků
Příjemci dotace: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

18 Fiche 8 Investice do zemědělských podniků
ZV: Stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, zemědělská technika, zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely, prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

19 Fiche 9 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství
Příjemci dotace: fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v rámci záměru b)(bioplyn. stanice) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení, která je ze 100 % tvořena fyzickými nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě (alespoň jedna osoba FO/PO podniká v zemědělství minimálně 2 roky) Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min Kč max Kč

20 Fiche 9 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství
ZV: provozovna určená pro nezemědělskou činnost, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci, bioplynová stanice, technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel, veřejná plnící stanice, kotelny a výtopny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, propagace a marketing

21 Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů
Příjemci dotace: výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, zemědělský podnikatel, který má v předmětu činnosti uvedeno: "úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby" nebo "zemědělská výroba"

22 Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů
Způsobilé výdaje: technologické investice, investice do zařízení, zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů, vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií, skladování druhotných surovin, zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů, výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatel. provozu U všech fichí je ZV technická dokumentace.

23 Kritéria přijatelnosti
Projekt je realizován na území působnosti MAS Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR

24 Další podmínky Projekt nesmí být po dobu 5 let provozován jiným subjektem či pronajímán jinému subjektu Stavební práce – katalog stavebních prací RTS, a.s. Brno (aktuální ceny pro jednotlivé položky v rozpočtu, které nesmí být přesaženy) Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které jsou předmětem realizace projektu Žadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na stejné ZV, pro které je požadována dotace z PRV, státního rozpočtu, krajských rozpočtů, státních fondů a dalších fondů EU Lhůta vázanosti projektu je 5 let, doba realizace max. 24 měsíců (resp. 36 měsíců), uschování dokladů projektu 10 let

25 Další podmínky a povinné přílohy
U Fiche 8 - Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele Žádost o dotaci v elektronické podobě i tištěné podobě Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (statut, jednací řád…) V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do ZV znalecký posudek (ne starší než ) V případě projektu, kde jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy

26 Doporučujeme!! Pročíst celou Fichi a zkontrolovat projekt a přílohy před odevzdáním na MAS V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktovat kancelář MAS Být přítomen na veřejné obhajobě projektů Sledovat průběh administrace projektu ( Uschovávat veškeré doklady týkající se projektu Sledovat a případně informovat MAS o veškerých změnách projektu

27 Děkuji za pozornost Jiří Zápotočný, tel
Děkuji za pozornost Jiří Zápotočný, tel kancelář: Klášterní 267, Chotěboř


Stáhnout ppt "Školení pro žadatele – I. výzva 2013 MAS Podhůří Železných hor"

Podobné prezentace


Reklamy Google