Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova na období 2007-2013 Diverzifikace hospodářství venkova ing. Emil Machálek, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova na období 2007-2013 Diverzifikace hospodářství venkova ing. Emil Machálek, CSc."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova na období 2007-2013 Diverzifikace hospodářství venkova ing. Emil Machálek, CSc

2 Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Cíl: Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově příležitostí Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově příležitostí Zlepšení kvality života venkovského obyvatelstva Zlepšení kvality života venkovského obyvatelstvaPriority: III.1. Tvorba pracovních příležitostí III.2. Podmínky růstu a kvality života na venkově III.3. Vzdělávání a místní partnerství

3 Osa III.- Opatření Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova (diverzifikace činností nezemědělské povahy - obnovitelné zdroje energie, zakládání podniků, cestovní ruch) Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (obnova a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj dědictví venkova, Opatření týkající se vzdělávání a informování Opatření týkající se dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategií místního rozvoje

4 Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova - opatření Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova - opatření  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu

5 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti. Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.ZÁMĚRY  a) diverzifikace činností nezemědělské povahy  b) výstavba a modernizace bioplynové stanice  c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny  d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

6 Příjemci dotace  fyzické a právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů  v rámci záměru b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků  v rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení

7 Výše dotace Výše dotace Výše dotace – maximální: podle cenové mapy Částka celkových ZV na jeden projekt: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč

8 Výdaje způsobilé pro spolufinacování –Rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce pro připojení k tech. infrastuktuře) –Úprava ploch v areálu podnikatelské provozovny –Nákup výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností(truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti, zednické práce, zámečnictví, čalounictví, opravy strojů a zařízení, maloobchod apod) –Pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek)

9 Výdaje způsobilé pro spolufinacování –Projektová dokumentace –Technická dokumentace –Nákup pozemků v souvislosti s projektem (do 10% ZV) –V případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjsněn vztah k pozemku na němž budova stojí (vlastnictví, dlouhodobá nájemní smlouva) –DPH za podmínky, že žadatel není plátcem DPH

10 Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.ZÁMĚRY  a) zakládání a rozvoj mikropodniku  b) výstavba a modernizace bioplynové stanice  c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny  d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

11 Příjemci dotace Příjemci dotace:  záměr a) – fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;  záměry b), c), d) – fyzické a právnické osoby (i bez historie), které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků;  v rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení

12 Výše dotace Výše dotace Výše dotace – maximální: podle cenové mapy Částka celkových ZV na jeden projekt: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč

13 Výdaje způsobilé pro spolufinacování –Rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce) –Úprava ploch v areálu podnikatelské provozovny –Připojení k technické infrastruktuře –Nákup strojů, výrobních zařízení a technologií sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků –Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost –Pořízení výpočetní techniky

14 Výdaje způsobilé pro spolufinacování –Projektová dokumentace –Technická dokumentace –Nákup budov a staveb pozemků v souvislosti s projektem (do 10% ZV) –V případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjsněn vztah k pozemku na němž budova stojí (vlastnictví, dlouhodobá nájemní smlouva) –DPH za podmínky, že žadatel není plátcem DPH

15 Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu Popis opatření – zaměření dotace: Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem cestovního ruchu (především venkovské turistice), zejména k využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky Záměry: a) Pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky b) Ubytování, sport Příjemci dotace: Záměr a) - Zemědělský podnikatel, FO/PO podnikající v zem. výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství - Nestátní neziskové organizace - Nezemědělské podnikatelské subjekty, které svou činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii Záměr b) - Zemědělský podnikatel, FO/PO podnikající v zem. výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství - Nezemědělské podnikatelské subjekty, které mají kratší než dvouletou historii

16 Výše dotace Výše dotace Záměr a) – nevytváří příjmy Výše dotace – maximální: 90 % ZV Částka celkových ZV na jeden projekt: 50 tis. Kč – 1,5 mil. Kč Záměr b) – vytváří příjmy Výše dotace – cenová mapa Částka celkových ZV na jeden projekt: 50 tis. Kč – 10 mil. Kč Další výzva k přijímání žádostí: polovina roku 2010

17 Výdaje způsobilé pro spolufinacování – záměr a) –Tvorba pěších a lyžařských tras, hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických stezek (směrové a informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek, budování a zpevnění mostku, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně,a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou –Nákup a výsadba doprovodné zeleně soubisející s projektem –Nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % ZV projektu (znalecký posudek) –Projektová dokumentace:zpracování projektu dle závazné osnovy, SP, MS, zadávací řízení –Technická dokumentace: projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ŽP, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, dozor

18 Výdaje způsobilé pro spolufinacování – záměr b) –Náklady na stavbu, modernizaci a rekonstrukci malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení : ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, stravovací služby, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnace, garáže, stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura, technická zařízení staveb –Náklady na stavbu, rekonstrukci, modernizaci, přestavbu půjčoven sportovních potřeb (půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení atd.) –Náklady na stavbu, rekonstrukcí, modernizaci, přestavbu, sportovních zařízení v areálech jak vnitřních, tak venkovních (hřiště, koupaliště, jízdárny, hippostanice), –Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací a a stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrospotřebiče) –Nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití

19 Výdaje způsobilé pro spolufinacování – záměr b) –Náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavných stání, a úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací zařízení (parkovací místa), případně pro zřízení malého kempu (3-5 stání pro karavany) –Náklady na výstavbu požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m 3 –Nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu –Nákup nezbytné výpočetní techniky –Nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem (do 10 % ZVD) –Projektová dokumentace: zadávací řízení –Technická dokumentace –DPH za podmínky, že žadatel není plátcem DPH


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova na období 2007-2013 Diverzifikace hospodářství venkova ing. Emil Machálek, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google