Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní odborný dozor nad oblastí BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní odborný dozor nad oblastí BOZP"— Transkript prezentace:

1 Státní odborný dozor nad oblastí BOZP

2 Osnova Orgány státní správy Inspekce práce
Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení Státní zdravotní dozor Další oblasti státního dozoru

3 1. Orgány státní správy nad oblastí BOZP
Ústřední orgány státní správy: Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Český báňský úřad Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ostatní orgány státní správy: Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce Krajské hygienické stanice MO, MV

4 2.1 Inspekce práce Státní úřad inspekce práce (SÚIP) + oblastní inspektoráty práce (OIP) – řízeny MPSV regiony počty inspektorů Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole, sankce za porušení stanovených povinností.

5 2.2 Předmět kontroly inspekce práce
Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů: právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům nebo jejich zástupcům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců, právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Dodržování: kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích. Kontrola podle zvláštních předpisů

6 2.3 Působnost SÚIP a OIP Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na: zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na PO, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na FO vykonávající veřejné funkce, FO, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují, FO nebo PO podnikající podle zvláštního právního předpisu (a nikoho nezaměstnávají), například OSVČ podle živnostenského zákona, spolupracujícího manžela nebo dítě osoby samostatně výdělečně činné, vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby PO, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další PO nebo FO, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť, věznice, PO nebo FO zaměstnávající odsouzené a na odsouzené PO a FO, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje např. na: vojáky, bezpečnostní sbory, báňská činnost, jaderná činnost, ozbrojené síly, aj.

7 2.4 Společné činnosti SUIP a OIP
kontrola nad stanovenými oblastmi (viz předch.) ukládání opatření z provedené kontroly včetně přiměřených lhůt a vyžadování podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, ve stanovených případech ukládání pořádkových pokut, rozhodování o přestupcích nebo správních deliktech, poskytování bezplatného poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

8 2.5 Specifické činnosti SÚIP
řídí OIP a poskytuje jim technickou pomoc, zpracovává roční plán kontrolních akcí, koordinuje kontrolu prováděnou OIP ve vztahu k činnostem jiných správních úřadů, vyžaduje od jiných správních úřadů informace potřebné k výkonu kontroly, přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaných OIP, poskytuje informace z výkonu kontroly jiným správním úřadům, zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí inspekce práce, vede a zajišťuje informační systém o pracovních úrazech a informační systém zaměřený na rizika a na opatření k jejich odstraňování a další.

9 2.6 Specifické činnosti OIP
přezkoumání opatření odborových orgánů, kontrola příčin a okolnosti pracovních úrazů, účast na šetření v místě úrazového děje, vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb (veřejný zájem/pracoviště), uplatňuje při povolování staveb požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, aj.(veřejný zájem/pracoviště), poskytování informací a zprávy o plnění úkolů, aj.

10 2.7 Postup inspektorátů při kontrole
Zahájení kontroly přítomnost stanovených osob ověřování totožnosti oznamování kontroly prokázání totožnosti inspektora seznámení s cílem a zaměřením kontroly, předložení dokladů informování zástupců zaměstnanců Průběh kontroly seznámení s postupy a dotazování doprovod opatření v souvislosti s PÚ ukládání pokut předávání poznatků poradenství Ukončení kontroly (seznámení kontrolované osoby s výsledky kontroly vyhotovení protokolu vyjádření k protokolu seznámení s protokolem a jeho předání poučením o právech a povinnosti Opatření k odstranění nedostatků ukládání opatření k odstranění nedostatků + lhůty zpráva o opatřeních kontrola plnění opatření

11 2.8 Práva a povinnosti inspektora při kontrole
vykonávání kontroly + doprovod, vstupování do objektů, požadování informací a dokladů, dotazování, ověřování totožnosti, odebírání dokladů, vzorků, provádění měření. nařízení o zachování místa úrazového děje. zákaz práce přesčas/v noci, používání objektů, pracovišť, zařízení, aj., ukládání opatření/lhůt, požadování zpráv, ukládání pokut, další,. Povinnosti: prokazovat se průkazem inspektora, informování zástupců zaměstnanců, zachování mlčenlivosti a ochrana práv, zjištění skutečného stavu a jeho doložení, protokol – pořízení dílčího protokolu, seznámení a předání protokolu, zacházení s doklady, aj.

12 2.9 Povinnosti kontrolované osoby
vytvoření podmínek k výkonu kontrolu a poskytnutí součinnosti, poskytnutí materiálního a technického zabezpečení, dostavení se k projednání výsledků kontroly.

13 3.1 Státní odborný dozor nad bezpečností VTZ
organizace státního odborného dozoru - Institut technické inspekce Praha (zřízený MPSV) svoji činnost provádí za poplatky Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce působnost a činnost orgánů státního odborného dozoru, vymezení VTZ, povinnosti organizací a podnikajících osob ve vztahu k VTZ, aj.

14 3.2 Vyhrazená technická zařízení
= zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku podléhají dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb. technická zařízení: tlaková (př. parní a kapalinové kotle, tlakové nádoby,aj.) zdvihací (př. zdvihadla, jeřáby, plošiny, výtahy, aj.) elektrická (př. zařízení pro výrobu, rozvod a odběr el.en.aj.) plynová (př. zařízení pro výrobu, skladování, přepravu plynů, aj.) zvláštní požadavky platí pro jejich: výrobu, uvádění do provozu, ověřování spolehlivosti, vlastní provoz

15 3.3 Činnost ITI podávání odborných a závazných stanovisek o plnění požadavků bezpečnosti technických zařízení při projektování, výrobě, montáži, aj. provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek pro osvědčení, zda VTZ a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, aj. prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících FO k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění, prověřování odborné způsobilosti FO ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze VTZ a vydávají jim o tom osvědčení.

16 3.4 Oprávnění ITI Oprávnění pověřených pracovníků:
vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících FO za účelem provedení dozoru, k provedení dozoru vyžadovat potřebné doklady, informace, k provedení dozoru vyžadovat vytvoření podmínek.

17 4.1 Státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci
krajské hygienické stanice, MO, MV Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ochrana veřejného zdraví, ochrana zdraví při práci - kategorizace prací, rizikové práce, hygiena, státní odborný dozor nad ochranou veřejného zdraví a ochranou zdraví při práci, aj.

18 4.2 Vybrané oblasti činnosti krajských hygienických stanic v oblasti ochrany zdraví při práci
vykonávání státního zdravotního dozoru nad dodržováním předpisů k ochraně veřejného zdraví četně ochrany zdraví při práci před riziky, rozhodování o kategorizaci prací, stanovení rizikových prací, stanovení podmínek pro výkon rizikových prací – sledování faktorů, lékařské prohlídky (vstupní, periodické, po skončení, aj.), sledování zaměstnanců, aj., ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání, stanovení hygienických limitů faktorů pracovních podmínek, dozor nad plněním povinnosti zajištění pracovnělékařské péče, aj.

19 4.3 Vybrané činnosti státního zdravotního dozoru
pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku, vibrací, neionizujícího záření, aj., uložení určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek, nařízení opatření k ochraně zdraví zaměstnance k omezení rizik (fyzikální, chemické, biologické, aj. podmínky), stanovení přísnějších nejvyšších přípustných hodnot škodlivých faktorů pracovních podmínek ve stanovených případech, nařízení mimořádných lékařských preventivních prohlídek, aj.

20 4.4 Oprávnění orgánů a jejich zaměstnanců
vstupování do provozoven, vykonávání dozoru v provozovně (přítomnost stanovené osoby), ověřování totožnosti FO, provádění měření, odebírání materiálů a vzorků, pořizování obrazové dokumentace, nahlížení do dokladů a dalších písemností, výpisy, požadování vysvětlení, nahlížení do zdravotní dokumentace, výpisy, aj.

21 5. Další oblasti státního dozoru
Orgány státní báňské správy Český báňský úřad + obvodní báňské úřady Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Státní dozor nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou, radiační ochranou a havarijní připraveností a kontrola dodržování povinností podle atomového zákona Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“) Státní dozor na drahách drážní správní úřady a Drážní inspekce+ MD Zákon č. 266/1994., o drahách Státní požární dozor Hasičský záchranný sbor ČR + hasičské záchranné sbory krajů + MV Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně+ Vyhl. č. 246/2001 Sb.o požární prevenci


Stáhnout ppt "Státní odborný dozor nad oblastí BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google