Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE"— Transkript prezentace:

1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Referát k otázke č. 8: Dane a súkromné podnikanie. Zdravotné a sociálne poistenie malých podnikateľov Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sakál, CSc PMA 9 Autor: Bc. Lenka Hrobárová /2014

2 Táto práca nadväzuje na výsledky projektu APVV č
Táto práca nadväzuje na výsledky projektu APVV č. LPP : ,,Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)’’ a projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Zavedenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ so študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STUTrnava.“ Táto práca je súčasťou projektu VEGA č. 1/0448/13 „Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS,HSMS. Táto práca je zároveň súčasťou podaného APVV projektu „Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky“. 2

3 1 DANE A SÚKROMNÉ PODNIKANIE 1.1 Základné daňové pojmy a náležitosti
OBSAH 1 DANE A SÚKROMNÉ PODNIKANIE 1.1 Základné daňové pojmy a náležitosti 1.2 Daňová sústava SR 1.2.1 Priame dane 1.2.2 Nepriame dane 2 ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE 2.1 Komerčné poistenie 2.2 Zdravotné poistenie 2.3 Sociálne poistenie ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 3

4 1 DANE A SÚKROMNÉ PODNIKANIE
Daň je povinná zákonom stanovená platba, ktorú štát vyberá od fyzických a právnických osôb, a tieto sú povinné odvádzať ju do štátneho rozpočtu alebo do miestnych rozpočtov v stanovenej výške a v stanovenej lehote bez toho, aby štát poskytol protihodnotu jej platiteľom v adekvátnej výške. Poslaním daní je zabezpečovať tok príjmov do štátneho rozpočtu, a tým zabezpečovať peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu. Súhrn daní, ktoré je možné vyberať na území SR tvorí daňovú sústavu. Funkcia daní alokačná – fiškálna = má za úlohu zistiť, z akých zdrojov budú vyberané dane, prerozdeľovacia = od podnikateľského sektoru k verejnému sektoru, regulačná – kontrolná = na ovplyvnenie správania sa jednotlivých subjektov - vzniká ak sa štát dostáva do určitých problémov. 4

5 1.1 Základné daňové pojmy a náležitosti
Daňové náležitosti predstavujú znaky a organizačno-právne opatrenia, ktoré sú stanovené v každom daňovom zákone, bez týchto opatrení nie je možné stanoviť daň, tzn., že určujú podmienku vyrubovania a platenia daní. Delíme ich na základné a vedľajšie. Základné daňové náležitosti sú: subjekt dane, základ dane, predmet dane, sadzba dane. Vedľajšie daňové náležitosti: registrácia daňových subjektov, lehota pre podanie daňového priznania, vyrúbenie dane, daňové sankcie, vymáhanie dane, správa a kontrola daní. 5

6 1.2 Daňová sústava SR Podľa dopadu na daňové subjekty sa dane členia na priame a nepriame. Základnými rozlišovacími znakmi sú skutočnosti z čoho a komu sa dane vyrubujú a kto ich odvádza správcovi dane. Priame dane sa vyrubujú priamo (neprenosné), z príjmu alebo majetku fyzickej a právnickej osoby. Výška daňovej povinnosti odráža príjmovú (daň z príjmov) alebo majetkovú situáciu (daň z nehnuteľností) týchto osôb. Fyzická a právnická osoba znáša daňovú povinnosť sama, sama daň vypočíta a odvedie správcovi dane. Nepriame dane odvádza výrobca alebo poskytovateľ služby, ale zaplatí ich spotrebiteľ, ktorý ich znáša v cene nakupovaných tovarov alebo služieb. Nepriame dane postihujú spotrebiteľa nepriamo, prostredníctvom cien tovarov a služieb. 6

7 1.2.1 Priame dane daň z príjmov (daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb), miestne dane (daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenia, daň z motorových vozidiel /ukladá ju vyšší územný celok ). 7

8 1.2.1 Priame dane Daň z príjmov fyzických osôb
Daň z príjmov upravuje Zákon č. 595/2003 Z.z. Tento zákon upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane. Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred týmto zákonom. Subjekt dane: platiteľ – fyzická alebo právnická osoba povinná platiť daň, ktorú vyberie od iného daňového subjektu pod svojou majetkovou zodpovednosťou (používa sa pri všetkých nepriamych daniach a v niektorých prípadoch priamych daní – daň z príjmov), daňovník – fyzická osoba alebo právnická osoba povinná platiť daň zo svojho predmetu zdanenia. 8

9 1.2.1 Priame dane Daňovníkov rozdeľujeme do dvoch skupín:
daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou – majú na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu počas kalendárneho roka zdržuje viac ako 183 dní za účelom dosahovania príjmov, ktoré sú predmetom dane, daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou – nemajú trvalý pobyt v SR a ani sa tu toľko nezdržujú. Objekt dane: príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku , ostatné príjmy. 9

10 1.2.1 Priame dane Základ dane
Pri príjmoch zo závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Pri príjmoch v bodoch 2., 3., 4. je základom výsledok hospodárenia (príjmy- výdavky) Sadzba dane: vyjadrená v % : 19 % Zdaňovacie obdobie: l kalendárny rok 10

11 1.2.1 Priame dane Daň z príjmov právnických osôb
Daňovník - právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri. Predmet dane: Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Predmetom daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. 11

12 1.2.1 Priame dane Základ dane
Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza : u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia, u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu (zákona o účtovníctve) vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva, u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákona o účtovníctve) a nerozhodne sa postupovať podľa prvých dvoch bodov, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. 12

13 1.2.1 Priame dane Sadzba dane
Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. januára 2014 je 22%. Sadzba dane vyberaná zrážkou je 19%. S účinnosťou od 1. marca 2014 sadzba dane vyberaná zrážkou je 35%, ak príjmy zdaňované zrážkou sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu. Sadzba dane zrážaná na zabezpečenie dane je 9,5% alebo 19% z peňažného plnenia. S účinnosťou od 1. marca 2014 sadzba dane zrážaná na zabezpečenie dane  je 35% z peňažného plnenia, ak platiteľ dane vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu. 13

14 1.2.2 Nepriame dane DPH (daň z pridanej hodnoty) = jej predmetom je dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, dovoz tovaru. Spotrebné dane (spotrebná daň z vína, z piva, z liehu, z tabakových výrobkov, z minerálnych olejov). 14

15 2 ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE
Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty.  Poistenie sa realizuje za úplatu, t. j. poistné, ktoré platí poistník (poistený a poistník nemusí, ale môže byť tá istá osoba). Účastníci poistenia Poistník je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou, disponuje poistnou zmluvou a má povinnosť platiť poistné Poistený je osoba, na ktorej život, úraz, zdravie, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť a jej úlohou je kryť poistné riziká a základnou povinnosťou vyplatiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.  15

16 2 ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE
Poistenie patrí k metódam prenosu rizika. Negatívne dôsledky sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje straty plne alebo čiastočne. Hlavné druhy poistenia : poistenie proti živelným pohromám, požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, lavíny, zemetrasenie, pád stropov, stožiarov atď., poistenie prerušenia prevádzky (hradí ušlý zisk pri prerušení prevádzky), škody spôsobené krádežou vlúpaním alebo lúpežným prepadnutím, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri podnikaní za ktoré poistený zodpovedá podľa zákona, poistenie technických rizík (poistenie stavebných prác, montážnych prác, strojov, leasingov strojov, elektroniky), poistenie motorových vozidiel, poistenie podnikateľa pre prípad úrazov alebo smrti pri výkone podnikateľskej činnosti. Poistenie sa vo všeobecnosti rozdeľuje na komerčné (realizované komerčnými poisťovňami), sociálne a zdravotné (vyplývajúce zo zákona). 16

17 2.1 Komerčné poistenie Komerčné poistenie patrí do súkromného sektora finančných služieb. Prevádzkujú a ponúkajú ho súkromné komerčné poisťovne zriadené podľa zákona. Komerčné poistenie je možné v princípe rozdeliť na životné a neživotné. Najčastejšie využívanými komerčnými poisteniami sú: poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad úmrtia, poistenie trvalých následkov úrazu alebo choroby, poistenie práceneschopnosti, poistenie kritických chorôb, poistenie zodpovednosti (napr. povinné zmluvné poistenie), havarijné poistenie, poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. 17

18 2.2 Zdravotné poistenie Zákon o zdravotnom poistení rozlišuje:
povinné verejné zdravotné poistenie, dobrovoľné verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné poistenie. obvykle dáva poistencom možnosť na širší rozsah zdravotného poistenia, než ako je zabezpečený verejným zdravotným poistením. Na základe povinného a dobrovoľného verejného zdravotného poistenia sa poskytuje poistencom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na základe individuálneho zdravotného poistenia sa poistencovi tohto poistenia poskytuje zdravotná starostlivosť podľa osobitného predpisu. 18

19 2.2 Zdravotné poistenie Poistné na zdravotné poistenie platí:
zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nezamestnaná osoba, štát. Za zamestnanca vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ. SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy. Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO. 19

20 2.2 Zdravotné poistenie Podľa zákona o zdravotnom poistení sa verejné zdravotné poistenie vzťahuje na: fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a: je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky, vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť, je azylant, je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu. 20

21 2.2 Zdravotné poistenie Sadzba poistného
pre zamestnanca je 4% zo základu, ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2% z vymeriavacieho základu, pre samostatne zárobkovo činnú osobu je 14% z vymeriavacieho základu, ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu, pre zamestnávateľa 10% z vymeriavacieho základu, ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je sa tieto osoby 5% z vymeriavacieho základu. 21

22 2.3 Sociálne poistenie Záležitosti súvisiace so sociálnym poistením na Slovensku vybavuje Sociálna poisťovňa. Účasť v sociálnom poistení je povinná. Poistné je platené formou odvodov z vymeriavacieho základu a tieto odvody sú legislatívne určené. Systém sociálneho poistenia núti občanov, aby sa postarali o seba samých prostredníctvom odloženej spotreby a nie na úkor verejných daní. Vo väčšine prípadov sociálne poistenie obsahuje: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 22

23 2.3 Sociálne poistenie Nemocenské poistenie
Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú dávky: nemocenské ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávky. Nemocenské poistenie sa systémovo rozdeľuje na časovo krátkodobú práceneschopnosť a časovo dlhodobú neschopnosť. Časovo krátkodobú práceneschopnosť trvajúcu v rozsahu 10 dní, hradí zamestnávateľ, ktorému sa zároveň zníži sadzba platieb príspevkov do fondu nemocenského poistenia. Výška dávky je stanovená na 55 % denného vymeriavacieho základu. Časovo dlhodobá práceneschopnosť trvajúca od 10. dňa tvorí súčasť systému sociálneho poistenia. Poistenie je realizované prostredníctvom dávok z príspevkov zamestnávateľov, zamestnancov, samotne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a vykonáva ho Sociálna poisťovňa. 23

24 2.3 Sociálne poistenie Dôchodkové poistenie
Je jedným z typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Slovenská republika pristúpila po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému , v dôsledku čoho sa jedno pilierový systém so stanovenými dávkami zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch. I. pilier - povinné dôchodkové poistenie je dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. II. pilier - starobné dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. III. pilier - dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. 24

25 2.3 Sociálne poistenie Úrazové poistenie
Jeho účelom je odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Preto je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícií poistenca a platí si úrazové poistenie. Z úrazového poistenia za podmienok ustanovených zákonom sa poskytujú nasledujúce úrazové dávky: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenie. 25

26 2.3 Sociálne poistenie Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti Zo systému garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca a poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. 26

27 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
Dane [online] [cit ], Dostupné na internete: Poslanie dane [online] [cit ], Dostupné na internete: Funkcia daní [online] [cit ], Dostupné na internete: Daňové náležitosti [online] [cit ], Dostupné na internete: Daňová sústava SR [online] [cit ], Dostupné na internete: Priame dane [online] [cit ], Dostupné na internete: Daň z príjmov fyzických osôb [online] [cit ], Dostupné na internete: Daň z príjmov právnických osôb [online] [cit ], Dostupné na internete: Poistenie [online] [cit ], Dostupné na internete: Komerčné poistenie [online] [cit ], Dostupné na internete: Zdravotné poistenie [online] [cit ], Dostupné na internete: Práva poistenca [online] [cit ], Dostupné na internete: Dôchodkové poistenie [online] [cit ], Dostupné na internete: Stanek, V. a kol.: Sosiálna politika. Bratislava : Sprint, 2006, 391 s, ISBN 27

28 Ďakujeme za pozornosť!


Stáhnout ppt "SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE"

Podobné prezentace


Reklamy Google