Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátkodobý (obežný) majetok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátkodobý (obežný) majetok"— Transkript prezentace:

1 Krátkodobý (obežný) majetok
Štruktúra krátkodobého majetku Oceňovanie obežného majetku Normovanie obežných zásob Ukazovatele využitia obežného majetku

2 Krátkodobý majetok Obežný majetok - celý, naraz sa spotrebováva, t.j. vchádza do hodnoty nových výrobkov. (z hľadiska bilancie - "obežné aktíva") Kolobeh obežného majetku - proces premeny, pri ktorom jednotlivé prvky OM prechádzajú jednotlivými fázami vo sfére výroby a vo sfére obehu a znovu sa vracajú do východiskovej fázy (finančné prostriedky - výrobné zásoby ­nedokončená výroba - hotové výrobky – predaj) Obrat obežného majetku - proces neustále sa opakovaného a súčasne prebiehajúceho kolobehu obežného kapitálu.

3 1. Štruktúra krátkodobého - obežného majetku:
Materiál - obstaranie materiálu, materiál na ceste , materiál na sklade, Zásoby vlastnej výroby – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá, Tovar – obstaranie tovaru, tovar na ceste, tovar na sklade,

4 d) Pohľadávky – z obchodného styku, ostatné pohľadávky,
e) Finančný majetok – peniaze (v pokladnici, na ceste, ceniny), bankové účty, krátkodobé finančné výpomoci (napr. krátkodobé dlhopisy), krátkodobý finančný majetok (majetkové a dlhodobé cenné papiere na obchodovanie),

5 2. Oceňovanie obežného majetku
Oceňovanie OM v zmysle zákona o účtovníctve rozlišuje: či bol majetok práve obstaraný, resp. sa eviduje prvýkrát (deň uskutočnenia účtovného prípadu), či sa eviduje opakovane (ku dňu zostavovania účtovnej závierky).

6 a) evidencia prvýkrát obstarávacou cenou (cena, za ktorú je majetok obstaraný + náklady súvisiace s obstaraním) - oceňujú sa zásoby (okrem zásob vytvorených vlastnou činnosťou), cenné papiere a pohľadávky (pri doplatnom nadobudnutí alebo nadobudnuté vkladom do základného imania)

7 2. vlastnými nákladmi (cena zostavená z priamych nákladov na výrobu a súvisiacich nepriamych nákladov), oceňujú sa: zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, príchovky a prírastky zvierat.

8 3. Reprodukčnou obstarávacou cenou (cena za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje).Oceňuje sa: obežný majetok nadobudnutý bezodplatne, príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady, obežný majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania.

9 b) evidencia opakovaná
Obežný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou, ktorá sa zistí ako: a) trhová hodnota – cena vyhlásená na burze alebo na inom verejnom trhu, b) kvalifikovaný odhad. Oceňujú sa: - cenné papiere a deriváty.

10 3. Normovanie obežných zásob
Obežný majetok: a) normovaný b) nenormovaný Normatívy a) normatív výrobných zásob b) normatív nedokončenej výroby c) normatív hotovej výroby

11 Normatív výrobných zásob
predstavuje primerané množstvo peňažných prostriedkov, ktoré je viazané vo výrobných zásobách. Ovplyvňujú ho: - časová norma - priemerná denná spotreba

12 Časová norma predstavuje dĺžku obdobia, počas ktorého sú zásoby viazané na sklade. Skladá sa: dodávkový cyklus - interval medzi 2 po sebe nasledujú­cimi dodávkami. (dc). Na základe dc sa tvorí bežná zásoba. poistná zásoba (pz) - zásoba využiteľná v prípade nepredvídatel'ných porúch v dodávkach a pod. technologická zásoba (tz) - dĺžka obdobia, počas ktorého materiály zrejú. Časová norma dc Cn = –––- + pz + tz 2

13 Ns x Cj x Q Priemerná denná spotreba (PDS) = ­ d Ns = norma spotreby materiálu na výrobok Cj = cena za jednotku Q = plánovaná výroba v kusoch d = počet dní v sledovanom období Normatív výrobných zásob: Nvz = Cn x PDs Normatív nedokončenej výroby a normatív hotovej výroby nie sú vzhľadom charakter výroby v podnikoch CR významné.

14 4. Ukazovatele využitia obežného majetku
a) doba obratu p z x d Do = ­ Ob kde: pz = priemerná zásoba d = počet dní v sledovanom období Ob = obrat

15 b) rýchlosť obratu Ob d Ro = –––––– alebo Ro = –––––––– pz Do c) koeficient viazanosti pz Kv = –––––– alebo Kv = –––––– Ob Ro


Stáhnout ppt "Krátkodobý (obežný) majetok"

Podobné prezentace


Reklamy Google