Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  Stálá aktiva  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  Stálá aktiva  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Bačík, Ph.D.

2

3  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  Stálá aktiva  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý finanční majetek  Oběžná aktiva  zásoby  dlouhodobé pohledávky  krátkodobé pohledávky  krátkodobý finanční majetek  Ostatní aktiva

4  slouží podniku déle než 1 rok, nespotřebovává se najednou, postupně se opotřebovává a přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů podniku (neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky).  dlouhodobý nehmotný majetek [jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč jednotlivě (např. patenty, licence, autorská práva, software, know- how)],  dlouhodobý hmotný majetek (nemovitý majetek: pozemky, budovy, stavby; samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než 40 tis. Kč jednotlivě s dobou použitelnosti delší než 1 rok),  dlouhodobý finanční majetek (např. dlouhodobé cenné papíry a vklady v držení déle než jeden rok, půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok).

5  zásoby  skladovaný materiál,  zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata),  skladované zboží (nakoupené za účelem prodeje),  pohledávky,  krátkodobý finanční majetek (pokladní hotovosti, ceniny, peníze na běžném účtu, krátkodobé cenné papíry). Jedna forma oběžného majetku přechází v druhou, oběžný majetek neustále obíhá. Rychle a beze ztrát jsou k úhradě závazků použitelné pouze peníze. Pohledávky je možné přeměnit v peníze rychleji než zásoby.

6  Vlastní kapitál  základní kapitál  kapitálové fondy  fondy tvořené ze zisku  hospodářský výsledek minulých let  hospodářský výsledek běžného účetního období  Cizí zdroje  rezervy  Dlouhodobé závazky  krátkodobé závazky  bankovní úvěry a výpomoci  Ostatní pasiva

7 Základem podnikání je vlastní kapitál, jehož velikost se mění podle výsledků hospodaření v daném období. Vlastní kapitál je dlouhodobým zdrojem. Skutečná výše vlastního kapitálu (jako rozdíl mezi tržní hodnotou aktiv a tržní hodnotou dluhů) nemusí souhlasit s vlastním kapitálem v rozvaze. Náklady na vlastní kapitál představuje část zisku, který vlastníci očekávají a získávají za vklad svého kapitálu do podniku (v akciové společnosti výše dividend). Náklady na vlastní kapitál jsou většinou vyšší než náklady na cizí kapitál.

8 Cizí kapitál (cizí zdroje, dluh podniku) se člení na dlouhodobý (je poskytován na dobu delší než jeden rok) a krátkodobý (je poskytován na dobu do jednoho roku; je levnější než dlouhodobý cizí kapitál; jeho použití k financování dlouhodobých aktiv je velmi riskantní). Podnik usiluje o optimální strukturu cizího kapitálu pokud jde o členění na dlouhodobý a krátkodobý. Náklady na cizí kapitál se skládají z úroku a z ostatních výdajů spojených s jeho získáním.


Stáhnout ppt "Ing. Petr Bačík, Ph.D..  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  Stálá aktiva  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý."

Podobné prezentace


Reklamy Google