Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip

2 Základní funkce ú č etnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.) daňovou kontrolu apod.)

3 P ř edm ě t zobrazování v ú č etnictví Obecně: majetek podniku a jeho změny za sledované období majetek podniku a jeho změny za sledované období Předmět konkretizují jednotlivé kategorie, které účetnictví používá: - majetek (aktiva) - majetek (aktiva) - závazky - závazky - kapitál - kapitál - hospodářský výsledek: - náklady - hospodářský výsledek: - náklady - výnosy

4 Formy sd ě lení ú č etních dat - výkazy Účetnictví poskytuje informace ve formě účetních výkazů : účetních výkazů : Bilance Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům + příloha (komentář) k výkazům = ú č etní záv ě rka = ú č etní záv ě rka

5 Obecné ú č etní zásady (1) Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví – podnik bude svou činností se snažit o zachování své existence Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví – podnik bude svou činností se snažit o zachování své existence Zásada nezávislosti účetních období ( akruální princip ) – do účetního období, jehož výsledek je zjišťován,je třeba zahrnout jen ty změny,které s ním věcně a časově souvisejí Zásada nezávislosti účetních období ( akruální princip ) – do účetního období, jehož výsledek je zjišťován,je třeba zahrnout jen ty změny,které s ním věcně a časově souvisejí Zásada vymezené účetní jednotky – musí být přesně vymezen rozsah majetku a závazků, oddělen od ostatních subjektů Zásada vymezené účetní jednotky – musí být přesně vymezen rozsah majetku a závazků, oddělen od ostatních subjektů Zásada bilanční kontinuity – nezávislá účetní období musí být vzájemně propojena, tzn. že konečné stavy jednoho období musí být zároveň počátečními stavy následujícího období Zásada bilanční kontinuity – nezávislá účetní období musí být vzájemně propojena, tzn. že konečné stavy jednoho období musí být zároveň počátečními stavy následujícího období

6 Obecné ú č etní zásady (2) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost) – požadovaná kvalita účetních informací (v předpisech ČR) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost) – požadovaná kvalita účetních informací (v předpisech ČR) Zásada historických cen – tj. v cenách okamžiku pořízení Zásada historických cen – tj. v cenách okamžiku pořízení Zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného započtení protisměrných toků (např. přijaté a zaplacené úroky) Zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného započtení protisměrných toků (např. přijaté a zaplacené úroky) Zásada opatrnosti – účetnictví má informovat i o všech rizicích spojených s předkládanými daty Zásada opatrnosti – účetnictví má informovat i o všech rizicích spojených s předkládanými daty Někdy: zásada vymezení okamžiku realizace

7 Regulace ú č etnictví v Č R Třístupňová: 1) Zákon o účetnictví č. 563/1992 Sb. 2) Vyhlášky č. 500-506 pro různé subjekty, č. 500 = pro podnikatelské subjekty č. 500 = pro podnikatelské subjekty 3) České účetní standardy pro podnikatelské subjekty --------------------------- 4) Vnitřní směrnice účetní jednotky – zpracovává sama účetní jednotka

8 Využití ú č etních informací - poskytuje informace pro ochranu a správu majetku - - poskytuje informace pro operativní i strategické ř ízení podniku - - poskytuje informace pro vym ěř ení da ň ové povinnosti - - poskytuje informace pro posuzování ekonomické situace a výkonnosti podniku pro různé subjekty /banky, investory, burzovní instituce/ - - poskytuje informace a je zároveň d ů kazním prost ř edkem p ř i vedení spor ů

9 Základ podvojného účetnictví = = bilanční princip - je základem účetního výkazu rozvaha - Jeho podstatou je jednoduchá skutečnost : každá složka majetku musela být pořízena z nějakého zdroje prost ř edk ů z nějakého zdroje prost ř edk ů zdroj prostředků je v tržní ekonomice kapitál: - kapitál vložený zakladatelem, trvale, a/nebo - kapitál vložený zakladatelem, trvale, a/nebo - kapitál vložený jiným než zakladatelem, dočasně (=půjčený) - kapitál vložený jiným než zakladatelem, dočasně (=půjčený) nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje (někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení) zhodnocení)

10 Bilanční princip Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech jeho forem) a vyjádříme hodnotu těchto složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů kapitálu a jejich objemu vloženého do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), pak se součet a) jedné řady údajů - o hodnotě složek majetku a b) druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku musí rovnat : a = b musí rovnat : a = b = bilanční rovnost, základ účetního výkazu bilance (rozvahy)

11 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Přehled údajů Přehled údajů Údaje o složkách majetku v jeho věcné formě (název + hodnota v pen.jedn.) = aktiva dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = o majetku Údaje o druzích kapitálu vložených do podniku ( o zdrojích majetku ) (název + objem v pen.jednotkách ) = pasiva téhož majetku součet pasiv

12 „Bilance“ (rozvaha) Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Složky majetku = aktiva (hmotná – věcná stránka) Zdroje majetku = pasiva (hodnotová – finanční stránka) Členění : - Dlouhodobá - Krátkodobá (oběžná) - Přechodná Členění:-Vlastní-Cizí-Přechodná Aktiva celkem = Pasiva celkem

13 Podrobnější struktura bilance Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetekA. Vlastní kapitál - nehmotný - základní kapitál - hmotný - hospodářský výsledek - finanční B. Cizí kapitál B. Krátkodobý majetek - úvěry, půjčky - zásoby - závazky - pohledávky - rezervy - peníze – v hotovosti - vklad na běžném účtu Aktiva celkemPasiva celkem

14 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu 400 000,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma (složka) majetku: Forma (složka) majetku: Peníze uložené na bankovním účtu Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota této složky majetku : 400 000,- - hodnota této složky majetku : 400 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva A. Dlouhodobý majetek 0,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál 400 000,- - vklad na běžném účtu 400 000,- B. Cizí kapitál 0,- Aktiva celkem 400 000,- Pasiva 400 000,-

15 Dlouhodobý majetek - využíván delší dobu než jeden rok - vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: 40 000,- hm., resp. 60 000,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)*)

16 Oběžný majetek - mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok Zahrnuje: - zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky výrobky - pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – vycházejí z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) na fakturu) - krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování *) papíry určené k obchodování *)

17 *) Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý – rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný) krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM

18 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku, - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - V s.r.o. je tvořen vklady společníků

19 Vlastní kapitál Zisk = nově vyprodukovaný zdroj, vlastní zdroj - ve vlastnictví zakladatele podniku - ve vlastnictví zakladatele podniku podléhá rozdělení: 1) povinné užití – příděl do zák.rez. fondu 2) příděly do fondů – stanovených ve statutu společnosti, resp. dle rozhodnutí vlastníka/ků 3) nerozdělená část – není určen účel užití

20 Cizí kapitál 1) úvěry, půjčky, emit. dluhopisy, směnky – - dočasné, nutné splatit (vrátit) ke sjednanému datu - poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok) 2) závazky – - vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obch. zák. aj.) - vyskytují se stále (dříve označeny „stálá pasiva“) - bezúplatně, 3) rezervy - - tvoří se na krytí budoucích pravděpodobných výdajů, jejichž výše i doba je nejistá (např. rezervy na opravy majetku)

21 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory na firemní běžný účet v rozsahu 500 000,-, Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory na firemní běžný účet v rozsahu 500 000,-, Rozvaha bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,-

22 Rozvaha Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 500 000,- ------------------------------ Celkem P 500 000,-

23 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000,- (na firemní běžný účet) a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,- (úvěr je připsán na jeho běžný účet). podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000,- (na firemní běžný účet) a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,- (úvěr je připsán na jeho běžný účet). Forma majetku: peníze na bankovním účtu Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: - vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- - vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- - úvěr (cizí kapitál) 200 000,- - úvěr (cizí kapitál) 200 000,-

24 Rozvaha 2 Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- ------------------------------ Celkem P 500 000,-

25 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy – podnikatel vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000 (na firemní běžný účet), který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši 200 000,- (připsán na b.účet). Za něj nakoupil potřebné stroje v hodnotě 150 000,- a zbytek ponechal na běžném účtu. Rozvaha bude vypadat takto: Rozvaha bude vypadat takto:

26 Rozvaha 3 Aktiva - Stroje 150 000,- - Peníze na účtu 350 000,- -------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- ------------------------------------- Celkem P 500 000,-


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip."

Podobné prezentace


Reklamy Google