Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCE PODNIKU Časová hodnota peněz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCE PODNIKU Časová hodnota peněz."— Transkript prezentace:

1 FINANCE PODNIKU Časová hodnota peněz

2 Příklad 1

3 Příklad 2

4 Příklad 3

5 Příklad 4, 5

6 Příklad 6, 7

7 Příklad 8 ČSH – čistá současná hodnota,
Pn – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech, i – požadovaná výnosnost, N – doba životnosti, n – jednotlivé roky životnosti,

8 Příklad 9

9 Příklad 10

10 Příklad 11

11 Příklad 12

12 Příklad 13

13 Majetková a kapitálová struktura podniku, cash flow
FINANCE PODNIKU Majetková a kapitálová struktura podniku, cash flow

14 Příklad 14

15 Příklad 14 ZK = × = mil. Emisní ážio = ×100 = 10 mil. RF = mil. Sociální fond = ,5 mil. Nerozdělený zisk = mil. Zisk = mil. __________________________________ VLASTNÍ KAPITÁL = ,5 mil. Kč

16 Příklad 15 Vypočtěte (účetní) přidanou hodnotu vytvořenou podnikem XY, a.s., jestliže tržby za prodej zboží činily Kč, náklady na prodané zboží Kč, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Kč, aktivace dlouhodobého hmotného majetku byla Kč, změna stavu nedokončené výroby Kč. Spotřeba materiálu činila Kč a spotřeba energie Kč.

17 VÝKAZ Z/Z – formulář I.- IV.
Tržby za prodej zboží 01 Náklady vynaložené na prodané zboží 02 Obchodní marže (ř ) 03 Výkony (ř ) 04 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 Výkonová spotřeba (ř ) 08 Spotřeba materiálu a energie 09 Služby 10 Přidaná hodnota (ř ) 11

18 Příklad 15 PH = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba
PH = ( – )+( )-( ) = Kč

19 Příklad 16

20

21 Rozvaha KK a.s. k 31.12.2013 (v tis. Kč)
Příklad 17 KK a.s. chce zjistit, jak hospodářské operace uskutečněné v roce 2014 ovlivnily její cash flow. Sestavte výkaz cash flow za rok 2014 přímou metodou. Rozvaha KK a.s. k  (v tis. Kč) AKTIVA PASIVA 1. Stálá aktiva 1 100 Vlastní kapitál 1 380 Dlouhodobý hmotný majetek 1 000 Základní kapitál 1 200 Oprávky k DHM -100 Fondy ze zisku 140 Majetkové účasti 200 Nerozdělený zisk 40 2. Oběžná aktiva 580 Cizí kapitál 330 Zásoby 300 Rezervy 100 Pohledávky Krátkodobé závazky 150 Peníze 80 Dlouhodobé úvěry 3. Přechodná aktiva 30 Přechodná pasiva Celkem aktiva 1 710 Celkem pasiva 1 710

22 Hospodářské operace společnosti KK a.s. v roce 2014
Prodej zboží na fakturu 300 2 Vyskladnění prodaného zboží 120 3 Částečné inkaso faktury za prodané zboží 150 4 Náklady na přiznané mzdy a platy 70 5 Výplata mezd 6 Nákup zboží za fakturu 80 7 Uhrazené nájemné na příští rok 30 8 Prodej vyřazeného stroje za hotové 100 9 Zůstatková cena prodaného stroje 130 10 Vyřazení stroje z evidence 160 11 Zvýšení základního kapitálu emisí akcií 12 Úhrada akcií 13 Výplata dividend ze zisku minulých let 14 Odpisy dlouhodobého majetku 50 15 Vytvoření rezervy na opravy 16 Nákup dlouhodobého majetku v hotovosti 190

23 Hospodářské operace společnosti KK a.s. v roce 2014
Prodej zboží na fakturu pohledávka/výnos 300 2 Vyskladnění prodaného zboží náklad/zboží (zásoby) 120 3 Částečné inkaso faktury za prodané zboží příjem/pohledávka 150 4 Náklady na přiznané mzdy a platy náklad/závazky za zaměstnanci 70 5 Výplata mezd závazky za zaměstnanci/výdaj 6 Nákup zboží za fakturu zásoby/závazek 80 7 Uhrazené nájemné na příští rok náklad příštích období/výdaj 30 8 Prodej vyřazeného stroje za hotové příjem/tržby za prodej zboží 100 9 Zůstatková cena prodaného stroje zůstatková cena (náklad)/oprávky 130 10 Vyřazení stroje z evidence oprávky/dlouhodobý hmotný majetek 160 11 Zvýšení základního kapitálu emisí akcií pohledávka/základní kapitál 12 Úhrada akcií příjem/pohledávka 13 Výplata dividend ze zisku minulých let nerozdělený zisk/výdaj 14 Odpisy dlouhodobého majetku odpisy/oprávky 50 15 Vytvoření rezervy na opravy náklad/rezervy 16 Nákup dlouhodobého majetku v hotovosti dlouhodobý majetek/peníze 190

24 CF přímou metodou Inkaso faktury + 150 Výplata mezd - 70
Úhrada nájemného Prodej vyřazeného stroje za hotové Přijatá úhrada akcií Výplata dividend Nákup dlouhodobé maj. v hot CF

25 FINANCE PODNIKU Finanční analýza

26 Příklad 18 Vypočítejte základní ukazatele finanční analýzy z dostupných údajů.

27 rentabilita ROA (Rreturn On Assets) – rentabilita celkového kapitálu (návratnost celkového vloženého kapitálu ve formě aktiv, výdělečná schopnost vloženého kapitálu) ROE (Return On Equity) – rentabilita vlastního kapitálu ROS (Return On Sales) – rentabilita tržeb VK

28 rentabilita Rentabilita 2011 2012 2013 - ROA ProvozZ/A 4,36% 7,16%
13,41% - ROE ZiskPoZd/VK 2,54% 8,73% 17,75% - ROS (rentabilita tržeb) ZiskPoZd/T 0,95% 3,17% 6,95% ProvozZ/T 4,57% 6,88% 11,14%

29 likvidita

30 likvidita Likvidita 2011 2012 2013 - běžná OA/KZ 0,861 0,860 1,060
- pohotová (OA-zásoby)/KZ 0,619 0,694 0,912 - okamžitá FM/Kr.Záv 0,067 0,069 0,083

31 aktivita Jak dlouho „leží“ zásoby na skladě ______________
Splatnost pohledávek Splatnost našich závazků efektivita využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého majetku _______________________ produktivita vloženého kapitálu, měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují naše aktiva ve výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje jejich krytí.

32 aktivita Ukazatele využití aktiv 2011 2012 2013 - doba obratu zásob
Zás/denní T 32,8 23,1 15,8 - doba obratu (splatnosti) pohl. Pohl/denní T 74,9 87,0 89,0 - doba obratu závazků Záv/denní výkon. spotř. 142,0 151,1 124,1 - počet obratů stálých aktiv T/Stálá A 1,4 1,6 1,9 - počet obratů celkových aktiv T/Celk.A 1,0 1,2

33 zadluženost

34 zadluženost 2011 2012 2013 Zadluženost - celková CK/pasiva 64,43 %
62,27% 52,84% - dlouhodobá DlouhZ/pasiva 28,45 % 22,03% 16,99% - krátkodobá KrátkZ/pasiva 35,98 % 40,23 % 35,85 % - úrokové krytí provozZ/úroky 1,4029 2,7957 6,4699

35 Příklad 19 Kapitál podniku A je tvořen vlastním kapitálem ve výši 8 000 tis. Kč, cizí kapitál není využíván. Kapitál podniku B je tvořen vlastním kapitálem ve výši 5000 tis. Kč a cizím kapitálem ve výši 3000 tis. Kč (úroková sazba 10 % p.a.). Úkol 1: Vypočítejte rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu celkového kapitálu (ROA) obou podniků v případě, že každý z nich vytvoří zisk EBIT ve výši 500 tis. Kč Úkol 2: Vypočítejte rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu celkového kapitálu (ROA) obou podniků v případě, že každý z nich vytvoří zisk EBIT ve výši 800 tis. Kč Úkol 3: Vypočítejte rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu celkového kapitálu (ROA) obou podniků v případě, že každý z nich vytvoří zisk EBIT ve výši 1000 tis. Kč

36 ROE, ROA VK ROE (Return On Equity) – rentabilita vlastního kapitálu
ROA (Rreturn On Assets) – rrentabilita celkových aktiv, entabilita celkového kapitálu (návratnost celkového vloženého kapitálu ve formě aktiv, výdělečná schopnost vloženého kapitálu) VK

37 Příklad 19 – úkol 1 Podnik A (tis. Kč) Podnik B (tis. Kč) EBIT 500
Úroky 300 EBT 200 daň 95 38 EAT 405 162 EBIT (Earnings before interests and taxes) – zisk před úroky a zdaněním EBT (Earnings before taxes) – zisk před zdaněním EAT (Earning after taxes) – zisk po zdanění (čistý zisk) ROE (A) = 5,06 % ROE (B) = 3,24 % ROA (A) = 6,25 % ROA (B) = 6,25 %

38 Příklad 19 – úkol 2 Podnik A (tis. Kč) Podnik B (tis. Kč) EBIT 800
Úroky 300 EBT 500 daň 152 95 EAT 648 405 ROE (A) = 8,1 % ROE (B) = 8,1 % ROA (A) = 10 % ROA (B) = 10 %

39 Příklad 19 – úkol 3 Podnik A (tis. Kč) Podnik B (tis. Kč) EBIT 1000
Úroky 300 EBT 700 daň 190 133 EAT 810 567 ROE (A) = 10,125 % ROE (B) = 11,34 % ROA (A) = 12,5 % ROA (B) = 12,5 %

40 Je-li ROA > úrokové náklady CK, pak nárůst zadlužení zvyšuje ROE!

41 Příklad 20

42 Příklad 21 Nejvýhodnější je varianta 3)

43 Příklad 22 – varianta I) EBIT=30
Úrok -15 EBT 15 Daň -3 EAT 12

44 Příklad 22 – varianta I) EBIT=200
Úrok -15 EBT Daň EAT

45 Příklad 23 A EAT = 160 ROE = 1,6 160 % WACC = 20 % EVA = 140 B

46 Příklad 24 a) EAT = 240; ROE = 0,3429; WACC = 0,2; EVA = 100
b) EAT = 224; ROE = 0,448; WACC = 0,1657; EVA = 124 c) EAT = 192; ROE = 1,92; WACC = 0,0971; EVA = 172 Nejvýhodnější je varianta c).

47 Příklad 25 ČSH je kladná, projekt je přijatelný

48 ČSH

49 Vnitřní výnosové procento (VVP)

50 Příklad VVP VVP > minimální požadovaná výnosnost, projekt je přijatelný

51 Příklad 26 Nejprve je nutné vyčíslit WACC, aby bylo možné určit ČSH.
i = 11,66 % ČSH = 0,916 i = 30 % ČSH = -0,114 VVP = 0, ,96 % Projekt je přijatelný.


Stáhnout ppt "FINANCE PODNIKU Časová hodnota peněz."

Podobné prezentace


Reklamy Google