Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVEBNÝ DENNÍK V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - §46d.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVEBNÝ DENNÍK V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - §46d."— Transkript prezentace:

1 STAVEBNÝ DENNÍK V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - §46d

2 Stavebný denník je najdôležitejším dokladom o priebehu výstavby, ako aj počas celého užívania stavby. Musí sa viesť na každej stavbe, ktorej investorom alebo zhotoviteľom je FO alebo PO podnikajúca podľa osobitných predpisov.

3 KTO VEDIE STAVEBNÝ DENNÍK ?
Pri stavbe realizovanej svojpomocne: Vedie ho stavebník Spolupodpisuje stavebný dozor Pri stavbe realizovanej PO alebo FO oprávnenej na vykonávanie stavebných prác: - Vedie ho stavbyvedúci

4 KTO MÁ PRÍSTUP K STAVEBNÉMU DENNÍKU?
Osoba oprávnená na výkon štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca štátny dozor (pri verejných prácach). Stavebník alebo ním splnomocnený technický dozor. Vlastník stavby, ak nie je stavebníkom. Autorský dozor.

5 Zástupca spracovateľa realizačných projektov.
Zástupca zhotoviteľa stavby. Zástupca poddodávateľa, ktorý zhotovuje časť stavby alebo dodáva výrobky, stroje, zariadenia a konštrukcie pre zhotoviteľa stavby.

6 Prvý zápis a posledný zápis do stavebného denníka
Zápis o prevzatí staveniska Posledný: Zápis o odstránení závad v zmysle kolaudačného rozhodnutia

7 OBSAH STAVEBNÉHO DENNÍKA
ÚVODNÉ (MATRIČNÉ) LISTY Obsahujú: Základné údaje o: účastníkoch výstavby, stavbe, PD, zmluvách, skúškach, prehľad objednávok subdodávateľom

8 DENNÉ ZÁZNAMY – obsahujú:
Časový postup prác Skutočnosti vplývajúce na ekonomiku stavby Odchýlky od PD Mimoriadne udalosti (úrazy)

9 ČO ZAZNAMENÁVA DO SD ZHOTOVITEĽ
Dátum, prac. dobu, počasie, teplotu Počet pracovníkov a ich zaradenie Druh a počet strojov Popis vykonaných prác Dodávky stavebných materiálov Pripravenosť prác pre subdodávateľa Vykonané skúšky materiálov, zeminy

10 Informácie o kontrolách na stavbe
Záznamy o kontrole lešení, žeriavov, debnení po dni keď sa nepracovalo Záznamy o úrazoch Prípadné nálezy na stavenisku Záznam o zaškolení nových pracovníkov

11 Zaznamenanie zmien v PD overeného v stavebnom konaní
Záznamy o polohových a výškových zameraniach

12 ČO ZAZNAMENÁVA DO SD STAVEBNÝ DOZOR?
Dátum návštevy na stavenisku Údaje o zistených chybách s určením termínu odstránenia Požiadavky na zhotoviteľa Požiadavky na odstránenie nekvalitných prác Záznamy o prevzatí prác (zakryté práce)

13 ČO ZAZNAMENÁVA DO SD PROJEKTANT, STAVEBNÝ ÚRAD ?
Dátum návštevy Záznam z kontroly Zistené závady Navrhnuté opatrenia

14 PRÍLOHY STAVEBNÉHO DENNÍKA
Protokoly Záznam o prevzatí staveniska Plán organizácie výstavby (POV) Harmonogram Zoznam pevných bodov a ich zakreslenie do situácie Záznamy o vykonaných skúškach

15 Zoznam platnej PD vrátane statického posudku
Výpis z denníka subdodávateľov

16 AKO SA VYHNÚŤ ZBYTOČNÝM PROBLÉMOM A POKUTÁM?
Zápis do stavebného denníka sa musí urobiť v deň, ktorého sa zápis týka, vo výnimočných prípadoch nasledujúci deň!!!

17 NA ZÁVER ... Stavebný denník sa vedie trojmo
Originál a jednu kópiu uschováva zhotoviteľ, a to oddelene, pre prípad straty... Druhú kópiu uschováva investor

18 EŠTE CITÁT ZO ZÁKONA VLASTNÍK STAVBY JE POVINNÝ USCHOVÁVAŤ PD SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA A STAVEBNÝ DENNÍK PO CELÝ ČAS JEJ UŽÍVANIA... - Je to tak aj u vás doma???

19 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "STAVEBNÝ DENNÍK V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - §46d."

Podobné prezentace


Reklamy Google