Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

– Bratislava – Zvolen Košice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "– Bratislava – Zvolen Košice"— Transkript prezentace:

1 03.06.2015 – Bratislava 04.06.2015 – Zvolen 05.06.2015 - Košice
VYBRANÉ ZMENY A POVINNOSTI NA ÚSEKU BOZP Jún 2015 Staško Robert

2 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia – povinnosti zamestnávateľov a ZÁKON č. 124/2006 Z.z. O BOZP

3 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Základné pojmy Pracovné podmienky - fyzikálne ,chemické, biologické, fyziologické psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese- sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia zdraviu škodlivé faktory Ž a P prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia prevencia ochorení a iných porúch zdravia – systém opatrení zameraných na vylúčenie alebo zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života a opatrenia zamerané na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia

4 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Základné pojmy riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou expozícia je vystavenie človeka faktoru zo životných a pracovných podmienok limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie podľa súčasného stavu poznania zamestnávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu prevádzkový poriadok - súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko

5 Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
NOVÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA od Zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad od Zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika 1x ročne a pri každej podstatnej zmene prac. podmienok Viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík Viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o meraní, týkajúce sa konkrétnych zamestnancov (zisťovanie faktorov pracovného prostredia

6 NOVÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia NOVÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA Ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva Ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

7 NOVÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia NOVÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA Poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni Po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa ochrany zdravia zamestnancov príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

8 Pokuta 150 € až 20 000 € pre fyzické osoby
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia SANKCIE Neplnenie povinností uložených zákonom č. 355/2007 Z.z. na úseku ochrany zdravia pri práci je správnym deliktom Pokuta 150 € až € pre fyzické osoby Pokuta € až € pre právnické osoby

9 KTO MôŽE VYKONÁVAŤ ZDRAVOTNÝ DOHĽAD
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia KTO MôŽE VYKONÁVAŤ ZDRAVOTNÝ DOHĽAD Práce zaradené do 1. a 2. kategórie rizika Lekár Verejný zdravotník BT alebo ABT PZS Práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika len PZS

10 Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, alebo pred začatím výkonu práce FO- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby( SZČO) Pred zmenou pracovného zaradenia Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo výkonu práce SZČO zo zdravotných dôvodov Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu na žiadosť zamestnanca Frekvencia LPP – rizikové práce - 1 - krát za dva roky - 3. kategória práce - 1 - krát za rok – 4. kategória práce - 1 - krát za 3 roky po skončení pracovnoprávneho pomeru u u zamestnanca, ktorý vykonával RP 3. a 4. kategórie s faktormi s neskorými následkami na zdravie

11 Náležitosti posudku: osobné údaje zamestnanca pracovné zaradenie faktor pracovného prostredia a kategória práce záver posudku Náklady, ktoré vznikli s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza zamestnávateľ. VZOR POSUDKU JE V ZÁKONE

12 § 30a Pracovná zdravotná služba
zabezpečuje odborné a poradenské služby zdravotníckymi pracovníkmi z radov vlastných zamestnancov pre pracovníkov vykonávajúcich práce 1. a 2. kategórie- ods. 4 písm. b) až d) alebo musí mať minimálny tím zamestnancov pre pracovníkov vykonávajúcich práce 3. a 4. kat. zabezpečiť ambulanciu na výkon LPP vo vzťahu k práci zabezpečiť vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností

13 Novela zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP
§ 26 bol zrušený a celá problematika Pracovnej zdravotnej služby bola presunutá do zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

14 Ďakujem za pozornosť Vaše otázky stasko@ozdlv.sk 0917 951 508
záložka BOZP záložka BOZP


Stáhnout ppt "– Bratislava – Zvolen Košice"

Podobné prezentace


Reklamy Google