Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných rastlinných druhov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných rastlinných druhov"— Transkript prezentace:

1 Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných rastlinných druhov
Ing. Marta Kubandová

2 Druhy európskeho významu (príloha II a IV Smernice o biotopoch)
v prílohách je zaradených 51 druhov z územia Slovenska: 42 cievnatých druhov rastlín (z nich je 5 považovaných za vyhynuté) 9 druhov machorastov (z nich je 1 považovaný za vyhynutý)

3 Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku (Pavol Mereďa ml., Iva Hodálová, Ján Šeffer, Rastislav Lasák, Daniel Dítě, Marta Kubandová, Viera Feráková, Anna Kubínska, Karol Marhold) Stav zachovalosti sa hodnotí na 2 úrovniach: - na lokalitnej úrovni (využiteľná aj pre potreby tvorby Programov starostlivosti o územia európskeho významu) - na národnej úrovni (pre potreby zasielania správy o stave druhov pre Európsku Úniu)

4 Hodnotiace kritériá na lokalitnej úrovni
I. Veľkosť plochy výskytu - veľkosť plochy (ha, m2, v dm2 pri machorastoch), ktorú osídľuje anexový druh, príp. súčet plôch mikropopulácií na lokalite II. Počet jedincov - počet jedincov (trsov - pri klonálne rastúcich druhoch) na lokalite III. Vitalita populácie - podiel kvitnúcich resp. plodných jedincov (alebo trsov pri klonálne rastúcich druhoch) z celkového počtu jedincov (trsov) na lokalite IV. Dynamika populácie - zmena v početnosti populácie anexového druhu na lokalite (oproti početnosti v predošlých rokoch)

5 V. Stav biotopu V.1. Veľkosť biotopu
- plocha reálneho výskytu druhu vrátane okolitej plochy celého biotopu (ha, m2) V.2. Percentuálne zastúpenie inváznych neofytných taxónov - pokryvnosť v % na ploche biotopu V.3. Svetelné pomery - miera zatienenia resp. presvetlenia biotopu krovinami a stromami (%) V.4. Nepriaznivé vplyvy - pre druh nepriaznivá zmena charakteru biotopu prirodzenými procesmi (sukcesia) alebo ľudskými aktivitami V.5. Kľúčový ekologický faktor (len pri vybraných druhoch) - abiotický faktor nevyhnutný pre výskyt druhu

6 na lokalitnej úrovni[1]
Tab. 1: Hodnotiaca tabuľka stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii na lokalitnej úrovni[1] Kritérium / hodnotenie kritéria váha Stav zachovalosti populácie na lokalite A priaznivý – veľmi dobrý B – dobrý C nepriaznivý -zlý D - veľmi zlý I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000  10 I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5 I.3. Vitalita populácie kvit. rastlín >50% alebo plodných > 25 % kvit. rastlín 2550 % alebo plodných 10  25 % kvit. rastlín % alebo plodných 5-9 % kvit. rastlín <10 % alebo plodných <5 % I.4. Stav biotopu I.4.1. veľkosť biotopu [m2] > 2 000 –  200 I.4.2. % inváznych neofytných taxónov 0,05 < 1 % 1  5 % % 20% I.4.3. svetelné pomery (miera zatienenia) < 5 % 5  20 % 21 – 40 % > 40 % I.4.4. nepriaznivé vplyvy 0,2 manažment žiadne alebo mierne, ± pravidelný a vyhovujúci žiadne alebo mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska zreteľné, lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky) I.5. Dynamika populácie početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie) počet klesol za 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1% počet klesol za 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5% počet klesol za 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5% [1] Obdobná tabuľka je zostavená pre každý anexový druh.

7 Postup pri hodnotení stavu zachovalosti populácie
- každé kritérium je hodnotené kategóriami A, B, C alebo D - kategória A a B – stav priaznivý - kategória C a D – stav nepriaznivý - kategórie A až D majú aj svoju číselnú hodnotu: A = B = 0, C = 0, D = -1 - každé kritérium má pridelenú váhu, ktorá vyjadruje dôležitosť kritéria - súčet váh všetkých kritérií je rovný 1

8 Vážené hodnoty kategórií pre lokalitné tabuľky druhu
Stav priaznivý nepriaznivý kategória A B C D kritérium hodnota kvantifikátora váha 1 0,8 0,5 -1 I.1. Veľkosť plochy výskytu 0,1 0,08 0,05 -0,1 I.2. Počet jedincov 0,3 0,24 0,15 -0,3 I.3. Vitalita populácie I.4.1. Veľkosť biotopu I.4.2. Zastúpenie inváznych neofytov 0,04 0,025 -0,05 I.4.3. Svetelné pomery I.4.4. Nepriaznivé vplyvy 0,2 0,16 -0,2 I.5. Dynamika populácie

9 súčet vážených hodnôt jednotlivých kritérií na danej lokalite = sumárnej váženej hodnote lokality (SVHL) Intervaly SVHL 0,9 – 1 0,65 – 0,89 0 – 0,64  0 Kategória A B C D Stav zachovalosti populácie na lokalite priaznivý nepriaznivý

10 Príklad hodnotenia stavu zachovalosti populácie druhu
Druh: Liparis loeselii Veľkosť plochy výskytu: ca m2 Počet jedincov: 50 Vitalita populácie: 60 % kvitnúcich rastlín Veľkosť biotopu: ca m2 % inváznych neofytných taxónov: 5 % Svetelné pomery (miera zatienenia): 5 % Nepriaznivé vplyvy: prirodzená sukcesia, na časti plochy zaplavenie vodou Dynamika populácie: početnosť klesla o viac ako 80 %

11 Stav zachovalosti populácie na lokalite
Kritérium / hodnotenie kritéria váha Stav zachovalosti populácie na lokalite A priaznivý – veľmi dobrý B – dobrý C nepriaznivý -zlý D - veľmi zlý I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000  10 I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5 I.3. Vitalita populácie kvit. rastlín >50% alebo plodných > 25 % kvit. rastlín 2550 % alebo plodných 10  25 % kvit. rastlín % alebo plodných 5-9 % kvit. rastlín <10 % alebo plodných <5 % I.4. Stav biotopu I.4.1. veľkosť biotopu [m2] > 2 000 –  200 I.4.2. % inváznych neofytných taxónov 0,05 < 1 % 1  5 % % 20% I.4.3. svetelné pomery (miera zatienenia) < 5 % 5  20 % 21 – 40 % > 40 % I.4.4. nepriaznivé vplyvy** 0,2 žiadne alebo mierne, ± pravidelný a vyhovujúci manažment žiadne alebo mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska zreteľné, lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky) I.5. Dynamika populácie početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie) počet klesol za 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1% počet klesol za 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5% počet klesol za 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%

12 Stav zachovalosti populácie na lokalite
Kritérium / hodnotenie kritéria váha Stav zachovalosti populácie na lokalite A priaznivý – veľmi dobrý B – dobrý C nepriaznivý -zlý D - veľmi zlý I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2] 0,1 ca I.2. Počet jedincov 0,3 50 I.3. Vitalita populácie kvit. rastlín 60 % I.4. Stav biotopu I.4.1. veľkosť biotopu [m2] ca I.4.2. % inváznych neofytných taxónov 0,05 5 % I.4.3. svetelné pomery (miera zatienenia) I.4.4. nepriaznivé vplyvy** 0,2 žiadne alebo len mierne, bez pravidelného manažmentu I.5. Dynamika populácie počet klesol o > 80%

13 Stav priaznivý nepriaznivý kategória A B C D kritérium hodnota kvantifikátora váha 1 0,8 0,5 -1 I.1. Veľkosť plochy výskytu 0,1 I.2. Počet jedincov 0,3 0,24 I.3. Vitalita populácie I.4.1. Veľkosť biotopu I.4.2. Zastúpenie inváznych neofytov 0,05 0,04 I.4.3. Svetelné pomery I.4.4. Nepriaznivé vplyvy 0,2 0,16 I.5. Dynamika populácie -0,1 SVHLL = 0,1 + 0,24 + 0,1 + 0,1 + 0,04 + 0,04 + 0,16 - 0,1 = 0,68 = B

14 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných rastlinných druhov"

Podobné prezentace


Reklamy Google