Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizačné formy výchovy v školských zariadeniach

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizačné formy výchovy v školských zariadeniach"— Transkript prezentace:

1 Organizačné formy výchovy v školských zariadeniach
Teória výchovy v školských zariadeniach

2 Vymedzenie pojmu Organizačná forma je časová jednotka zameraná na realizovanie obsahu na cieľov výchovy, pričom sa uplatňujú viaceré výchovno-vzdelávacie metódy a prostriedky, rešpektujú výchovné zásady a prebieha interakcia medzi vychovávateľom a vychovávanym

3 Klasifikácia organizačných foriem
Z hľadiska počtu účastníkov: hromadné (koncerty, hromadné besedy, prednášky) skupinové (v záujmovom útvare, súbore, klube) individuálne (pri individuálnej práci, napr. hra na hud. nástroj) Z hľadiska trvania: Dlhodobé (celý rok, napr. záujmový útvar) Krátkodobé (napr. mesiac – plavecký výcvik, iný druh výcviku) Jednorazové (napr. 100 výročie narodenia konkrétneho spisovateľa, 250 výročie založenia obce a pod.) Príležitostné (koncerty, ale aj každoročne opakujúce sa podujatia napr. ku dňu matiek, veľkonočné, vianočné, Deň detí a pod.)

4 Klasifikácia organizačných foriem
Z hľadiska aktivity: aktívne (všetky činnosti, kde sa dieťa realizuje) Pasívne (percepčné) Podľa obsahu záujmovej činnosti: Spoločenskovedné Prírodovedné (environmentálno-ekologické) Esteticko-výchovné (kultúrno-umelecké) Pracovno-technické Športové, turistické

5 Organizačné formy v školských zariadeniach
Záujmový útvar Vychádzka Exkurzia Výlet

6 Vychádzka Umožňuje deťom poznávať veci a javy v blízkom okolí. Bezprostredné pozorovanie javov pomáha pri vytváraní vedomostí a predstáv, plní zdravotnú funkciu výchovy vo voľnom čase. V ŠKD ako aj v iných zariadeniach ide o rekreačnú činnosť. Pri vychádzke treba dbať na zvýšenú bezpečnosť detí (možnosť úrazu, nehody). Pri ceste, po chodníku k Prínosom je pobyt na čerstvom vzduchu a pohyb. V ŠKD sú vhodné vychádzky do parku, inej prírodnej lokality.

7 Exkurzia Exkurzia (z lat. excurro – vybieham, vychádzam)- plní tie isté úlohy ako vychádzka. Podľa zamerania exkurzie môžu byť: prírodovedné, zemepisné, historické, vlastivedné, do podnikov.

8 Požiadavky na organizačné formy: vychádzka a exkurzia
Dôkladná príprava učiteľa Dôkladná príprava žiakov Počas vlastnej exkurzie, vychádzky používať vysvetlenie, upriamovať pozornosť na podstatu pozorovaných javov Využitie vychádzky

9 Výlet Obvykle na konci školského roka, pri CVČ a záujmových útvaroch v ZŠ či SŠ môže ísť aj o často uplatňovanú organizačnú formu. Žiaci (účastníci útvaru) by mali byť maximálne angažovaní do prípravy výletu (výber miesta, plánovanie programu a pod.)

10 Záujmový útvar Člení sa na fázy:
Úvodná časť: kontrola prítomnosti účastníkov útvaru, vítanie, vstupný rozhovor (čo prežili a pod.) – cca 10 min Motivačná časť: oboznámenie s činnosťou, motivovanie – cca 5-10 min Realizačná časť (hlavná časť): 60 min Záverečná časť: ukončenie činnosti, zhodnotenie, plánovanie – cca 10 min


Stáhnout ppt "Organizačné formy výchovy v školských zariadeniach"

Podobné prezentace


Reklamy Google