Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

František Tóth Karol Korintuš

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "František Tóth Karol Korintuš"— Transkript prezentace:

1 František Tóth Karol Korintuš
Vzdelávacie poukazy František Tóth Karol Korintuš

2 Vzdelávacie poukazy 2. Čo je vzdelávací poukaz?
VP reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ alebo SŠ 300 Sk v roku 2004 75 Sk mesačne v roku 2004

3 Vzdelávacie poukazy 3. Čo by mal vedieť žiak a rodič o VP?

4 Vzdelávacie poukazy 4. Kto má nárok na VP a ako ho môže použiť?
každý žiak ZŠ a SŠ, bez ohľadu na formu štúdia žiak poukáže VP v termíne stanovenom poskytovateľom záujmového vzdelávania najneskôr však do 30. septembra

5 Vzdelávacie poukazy 5. Ako postupuje ZŠ a SŠ pri vydávaní VP?
objedná tlačivá a zabezpečí technické prostriedky, poskytne informácie žiakom a rodičom o VP, vydá žiakom vyplnené a potvrdené VP (každému žiakovi 1 VP), poskytne zriaďovateľovi údaje o počte vydaných VP vedie evidenciu vydaných VP

6 základná škola stredná škola Vzdelávacie poukazy
6. Kto môže prijímať od žiakov VP? základná škola stredná škola školské zariadenia :a) školský klub detí b) centrum voľného času c) školské stredisko záujmovej činnosti d) domovy mládeže e) štátna jazyková škola f) jazyková škola nie ZUŠ nie občianske združenia, nadácie, podnikateľský sektor

7 Vzdelávacie poukazy 7. Ako postupuje poskytovateľ
záujmového vzdelávania pri prijímaní VP? zverejní v časovom predstihu ponuku záujmových aktivít na príslušný školský rok, organizačne zabezpečí zápis žiakov na záujmové aktivity termín zápisu určí tak, aby jeho zriaďovateľ stihol získať a oznámiť údaje o vydaných VP do 30. septembra príslušnému KŠÚ, do stanoveného termínu nahlási zriaďovateľovi počet prevzatých VP, archivuje vyzbierané VP môže poskytovať záujmové vzdelávania aj žiakom, ktorí VP odovzdali inému poskytovateľovi za vzájomne dohodnutých podmienok.

8 Vzdelávacie poukazy 8. Aké sú možnosti organizovania a
financovania záujmového vzdelávania? I. Alternatíva: Záujmové vzdelávanie ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu financované výlučne zo štátneho rozpočtu. II. Alternatíva: Záujmovo-vzdelávacie voľnočasové aktivity poskytované školskými zariadeniami. III. Alternatíva: Záujmové vzdelávanie ako forma ďalšieho vzdelávania uskutočňovaná ako súčasť verejno-prospešných služieb, financovaná v prevažnej miere z úhrad účastníkov.

9 Vzdelávacie poukazy

10 Vzdelávacie poukazy 9. Ako postupuje poskytovateľ záujmového
vzdelávania pri prijímaní a využívaní finančných prostriedkov? použije poskytnuté finančné prostriedky na spolufinancovanie záujmového vzdelávania podľa vlastného rozhodnutia príspevková organizácia sama rozhoduje koľko finančných prostriedkov použije na mzdy a koľko na tovary a služby rozpočtovej organizácii určuje rozdelenie financií zriaďovateľ navýšením rozpočtu v príslušnej kategórii – „najlepšie“ na základe dohody medzi poskytovateľom a zriaďovateľom

11 Vzdelávacie poukazy 10. Ako postupuje zriaďovateľ školy a
školského zariadenia pri evidencii VP a pri distribúcii finančných prostriedkov? vedie prehľad o vydaných VP školami vo svojej pôsobnosti a informácie poskytuje príslušnému KÚ, vedie prehľad o prevzatých VP všetkými poskytovateľmi záujmového vzdelávania vo svojej pôsobnosti a informácie poskytuje príslušnému KŠÚ zriaďovateľ oznámi príslušnému KŠÚ v stanovenom termíne zmeny v celkovom počte VP ako aj zanechanie záujmového vzdelávania žiakmi, zmeny budú sledované a vyhodnotené v prvom termíne za obdobie september – december a v druhom termíne za obdobie január – jún.

12 I. Administrácia vzdelávacích poukazov pre školy, ktoré majú potrebné softwarové a hardwarové vybavenie Vydavateľ vzdelávacích poukazov ZŠ, SŠ vydá všetkým svojim žiakom VP Poskytovateľ záujmového vzdelávania ZŠ, SŠ, školské zariadenia príjme od žiakov VP nahlási na server informácie o počte vydaných VP nahlási na server zoznam prijatých VP server vytvorí protokol o počtoch vydaných a prijatých VP 3. 4. 2. 1.

13 Zriaďovateľ a) zadá na server čísla protokolov (PVP) od svojich poskytovateľov b) vytlačí zo servra protokol zriaďovateľa o počte prijatých VP a opečiatkovaný a podpísaný zašle na KŠÚ 6. KŠÚ 5. vydavateľ aj poskytovateľ vytlačí protokol a odošle ho s odtlačkom pečiatky a podpisom zraďovateľovi Vydavateľ Poskytovateľ

14 záujmového vzdelávania
KŠÚ c) priebežne zadáva na server čísla protokolov (PZ) od zriaďovateľov d) po odsúhlasení počtov VP zasiela finančné prostriedky zriaďovateľom Zriaďovateľ Poskytovateľ záujmového vzdelávania ZŠ, SŠ, školské zariadenia po obdržaní finančných prostriedkov rozpíše finančné prostriedky pre jednotlivých poskytovateľov presne podľa počtu VP 9. 8. 7. obdrží finančné prostriedky od zriaďovateľa

15 II. Administrácia vzdelávacích poukazov pre školy a zriaďovateľov, ktorí nemajú potrebné softwarové a hardwarové vybavenie Vydavateľ vzdelávacích poukazov vypíše všetkým svojim žiakom VP Poskytovateľ záujmového vzdelávania príjme od žiakov VP vypíše protokol o počte vydaných VP vypíše protokol o počte prijatých VP vydávateľ aj poskytovateľ odošle protokol (PVP) s odtlačkom pečiatky a podpisom ziaďovateľovi 3. 4. 1. Zriaďovateľ

16 6. 5. 7. Zriaďovateľ KŠÚ ŠVS a) vypíše protokol zriaďovateľa (PZ)
b) opečiatkovaný a podpísaný protokol (PZ) a protokoly (PVP) odošle na KŠÚ 6. ŠVS 5. KŠÚ a) zašle na ŠVS protokoly od zriaďovateľov (PZ aj PVP) b) obdží od ŠVS výsledné protokoly zriaďovateľov (PZ) aj s prílohami c) priebežne zadáva na server údaje od zriaďovateľov z protokolov (PZ) zo ŠVS d) po odsúhlasení počtov VP zasiela finančné prostriedky zriaďovateľom a) nahrá informácie na server b) zašle vytlačené sumárne protokoly zriaďovateľa (PZ) s prílohami na KŠÚ 7.

17 záujmového vzdelávania
Zriaďovateľ Poskytovateľ záujmového vzdelávania ZŠ, SŠ, školské zariadenia po obdržaní finančných prostriedkov rozpíše finančné prostriedky pre jednotlivých poskytovateľov presne podľa počtu VP 9. 8. obdrží finančné prostriedky od zriaďovateľa

18 Vzdelávacie poukazy Ďakujeme za pozornosť a želáme veľa úspechov pri využívaní vzdelávacích poukazov.


Stáhnout ppt "František Tóth Karol Korintuš"

Podobné prezentace


Reklamy Google