Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizačné pokyny k prijímacím skúškam na SŠ , Testovanie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizačné pokyny k prijímacím skúškam na SŠ , Testovanie"— Transkript prezentace:

1 Organizačné pokyny k prijímacím skúškam na SŠ , Testovanie 9 - 2017

2 Úvodné informácie - Vyplnenie vstupných údajov žiakov- cez program PROFORIENT- pre školské výpočtové stredisko v Piešťanoch do - Do sme odosielali predbežné údaje o záujme žiakov o štúdium na SŠ

3 Organizácia prijímacieho konania
Do – riaditelia SŠ zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – napr. športové , bilingválne školy, umelecký kováč, zlatník, učiteľstvo pre materské školy,atď. Tieto informácie môžete nájsť na

4 Prihlášky na vzdelávanie
Do Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu Do Riaditeľka ZŠ odošle prihlášky na SŠ

5 Termíny skúšok Talentové skúšky – –

6 Ostatné študijné a učebné odbory
Do – riaditelia SŠ zverejnia kritéria na netalentované odbory, ktoré môžete nájsť na Alebo na webových stránkach jednotlivých SŠ

7 - Viac informácií o SOŠ s duálnym vzdelávaním na
Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania ($ 17 zákona č.61/2015 Z. z.), ktoré zabezpečí zákonný zástupca žiaka! - Viac informácií o duálnom vzdelávaní na - Viac informácií o SOŠ s duálnym vzdelávaním na Duálne vzdelávanie

8 Celoslovenské testovanie deviatakov ZŠ
Náhradný termín – nekoná sa na našej škole!!

9 Prihlášky na SŠ a osemročné gymnázia
Do – zákonný zástupca žiaka môže podať ďalšie dve prihlášky riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory na dve SŠ alebo na dva odbory tej istej školy, vrátane osemročných gymnázií Do – riaditeľka ZŠ odošle prihlášky na SŠ

10 Prijímacie skúšky na SŠ,osemročné gymnázia
1.kolo 1. termín – (1.prihláška) – (vrátane osemročných gymnázií) 2.termín – (2. prihláška) – (vrátane osemročných gymnázií) 2.kolo

11 Rozhodnutie o prijatí žiaka na SŠ
- Riaditel' SŠ zabezpečí prevzatie - st'ahovanie výsledkov Testovania z webovej aplikácie a ich doplnenie do prihlášok - Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania (najneskôr 2. mája 2017) prijímacích skúšok.

12 Rozhodnutie o prijatí žiaka na SŠ
- Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória) musia žiaci robiť prijímacie skúšky ! - Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 % - je prijatý bez prijímacej skúšky (nevzt'ahuje sa na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

13 Rozhodnutie o prijatí žiaka na SŠ
- Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom prijímacej skúšky - O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania (prihliada na zdravotnú spôsobilost', zmenenú pracovnú schopnost', úspešné riešenie predmetových olympiád alebo vít'azstvo v súťažiach - ak súvisia s odborom vzdelávania, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní T-9.

14 Výsledky prijímacieho konania
- Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa druhého termínu konania PS - zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne.

15 - Riaditel' SOŠ prijíma samostatne dve výsledkové listiny:
a) do študijných a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania, b) ostatných uchádzačov.

16 -Proti rozhodnutiu riaditel'a strednej školy
Odvolacie konanie -Proti rozhodnutiu riaditel'a strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca žiaka, odvolat' v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia - Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy môže zákonný zástupca žiaka podat' žiadost' o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia

17 2.kolo prijímacích skúšok
Ak žiak neuspel v prijímacích skúškach v máji a nebol prijatý ani na jednu SŠ, tak absolvuje 2.kolo prijímacích skúšok v júni Do zákonný zástupca podáva jednu prihlášku riaditeľovi SŠ, ktorá nenaplnila počet uchádzačov o študijné a učebné odbory

18 uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné.
Zápis - Riaditeľ SŠ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do troch dní (spolu s rozhodnutím oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium). - Základná škola vydáva uchádzačovi len jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. - SŠ vykoná zápis na základe zápisného lístka, ktorý si ponechá SŠ – ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

19 - Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej
Zápis - Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.

20 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Organizačné pokyny k prijímacím skúškam na SŠ , Testovanie"

Podobné prezentace


Reklamy Google