Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Ing. Erika Šmelková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Ing. Erika Šmelková"— Transkript prezentace:

1 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Ing. Erika Šmelková
Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Ing. Erika Šmelková Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Projekt: Tvorivá škola – úspešný štart do života Kód ITMS

2 Výroba stavebných hmôt (tehelne cementárne, vápenky, a pod.)
Stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví hospodárstva Slovenskej republiky. zaoberá sa výstavbou a vykonáva aj riadi stavebnú a obchodnú činnosť. Stavebníctvo Stavebná výroba (stavebné firmy) Výroba stavebných hmôt (tehelne cementárne, vápenky, a pod.)

3 Výstavba Všetka rozsiahla činnosť spojená s prípravou a realizáciou určitého investičného zámeru t.j. vybudovať určité stavebné dielo. Na tejto práci sa zúčastňuje veľa účastníkov, ktorí musia navzájom úzko a plánovito spolupracovať.

4 Investovanie- vloženie voľných peňažných prostriedkov do nového, resp
Investovanie- vloženie voľných peňažných prostriedkov do nového, resp. rekonštrukcie, modernizácie jestvujúceho dlhodobého hmotného, alebo nehmotného majetku. Alebo inak: Investičný proces- proces obstarania nového, alebo rekonštrukcie existujúceho stavebného diela, Investícia – vec, alebo právo nadobudnuté do vlastníctva.

5 Fázy investičného procesu:
INVESTIČNÝ PROCES Je sled činností obstarávania majetku. Fázy investičného procesu: návrh projekt súťaž realizácia uvedenie do prevádzky prípravná fáza realizačná fáza (investičná výstavba)

6 Alebo inak predprojektová príprava - vyjasnenie
účelu investície, spôsobu financovania až po získanie územného rozhodnutia projektová príprava - výber projektanta, projektovanie, výber zhotoviteľa až po získanie stavebného povolenia realizácia - včítane kolaudácie a prevzatia objektu do užívania

7 Legislatíva ZÁKON č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ZÁKON č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a iné...

8 Účastníci výstavby Priami účastníci: ( bezprostredne zainteresovaní na zhotovení stavby ) : Investor, Stavebník (užívateľ) projektant dodávateľ (zhotoviteľ) stavebný dozor Nepriami účastníci: ( tvoria prostredie investičného procesu ) stavebný úrad rôzne organizácie (štátna a verejná správa) ostatní (napr. vlastníci susedných pozemkov) banky

9 Účastníci výstavby Investor - je účastník, ktorý chce
realizovať stavbu a financuje výstavbu Projektant - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie k projektovej činnosti a spracováva projektovú dokumentáciu (PD) Dodávateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje stavbu podľa schválenej PD

10 Užívateľ stavebného diela
- fyzická alebo právnická osoba, môže ale nemusí byť vopred známa - mal by mať prioritné postavenie v definovaní požiadaviek na stavebné dielo. Stavebník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená objednať a prevziať stavbu do užívania na stavebníka sa vystavuje stavebné povolenie môže byť: súkromný verejný


Stáhnout ppt "INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Ing. Erika Šmelková"

Podobné prezentace


Reklamy Google