Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Príprava a realizácia stavieb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Príprava a realizácia stavieb"— Transkript prezentace:

1 Príprava a realizácia stavieb
technicko-ekonomický pracovník Ing. Ivan Vajcik prvý ročník nadstavbového štúdia

2 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
OBSAH : úvod do predmetu investičný proces a právne predpisy v stavebníctve obsah a význam výrobnej prípravy technologické etapy výstavby zemné práce kanalizácia izolácie proti vode s zemnej vlhkosti zvislé nosné konštrukcie vodorovné nosné konštrukcie príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

3 úvod do predmetu PRS stavebníctvo - štruktúra
Najvyšší orgán (ústredný orgán štátnej správy) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stavovské organizácie ( Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov ). príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

4 úvod do predmetu PRS I. stavebníctvo
Stavebníctvo je základným výrobným odvetvím ekonomiky (NH). zaoberá sa výstavbou a vykonáva a riadi stavebnú aj obchodnú činnosť. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

5 úvod do predmetu PRS I. stavebníctvo
hlavnou úlohou je vykonávať : stavebné práce pri budovaní, oprave a údržbe stavebných diel, geodetické a projekčné práce, geologicko-prieskumné práce, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

6 úvod do predmetu PRS II. staviteľstvo
dnes odbor techniky, zaoberajúci sa navrhovaním a realizáciou stavebných konštrukcií všetkého druhu (budov, komunikácií, vodných stavieb a i.) na podklade architektonického projektu, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

7 úvod do predmetu PRS II. staviteľstvo - rozdelenie
Podľa charakteru a účelu stavby rozdeľujeme staviteľstvo na štyri základné odvetvia: Pozemné staviteľstvo (obytné budovy, rodinné domy, školy, nemocnice, obchody....) Priemyselné staviteľstvo (priemyselné objekty a závody, energetické závody, kotolne, výmenníkové stanice.....) Inžinierske staviteľstvo (mosty, diaľnice, podzemné objekty (nie baníctvo ale napr. tunely....) Vodné staviteľstvo (hrádze, násypy, vodné elektrárne, rybníky, vodovody a kanalizácie …..) príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

8 úvod do predmetu PRS III. výstavba
Všetka rozsiahla činnosť spojená s prípravou a realizáciou určitého investičného zámeru t.j. vybudovať určité stavebné dielo. Na tejto práci sa zúčastňuje veľa účastníkov, ktorí musia navzájom úzko a plánovito spolupracovať. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

9 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Investičný proces príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

10 Investičný proces základné pojmy a názvoslovie
stavba - je stavebná konštrukcia postavená stav. prácami zo stav. výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu, stavenisko – miesto určené k zhotoveniu stavby alebo udržovacích prác, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

11 Investičný proces základné pojmy a názvoslovie
stavebný objekt – priestorovo ucelená alebo technicky samostatná časť stavby, súbor stavieb – viacero stavebných objektov, prípadne stavieb, priestorovo alebo funkčne navzájom súvisiacich, stavba na bývanie – bytové domy, pri ktorých prevažuje funkcia bývania, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

12 Investičný proces základné pojmy a názvoslovie
byt – súhrn miestností a priestorov, ktoré sa dajú uzavrieť a svojím riešením a vybavením spĺňajú požiadavky na trvalé bývanie, obytná miestnosť – je priestor určený k trvalému bývaniu a musí spĺňať tieto požiadavky : plocha podlahy musí mať aspoň : príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

13 Investičný proces základné pojmy a názvoslovie
plocha podlahy musí mať aspoň 12,0 m2 – pri 1. miestnosti, 2,5 m – svetlú výšku ( podkrovie 2,30 m ), dostatočné osvetlenie denným svetlom, vetranie, vykurovanie, rodinný dom – stavba, ktorej aspoň polovica podlahovej plochy je určená na bývanie, môže mať max. 3 samostatné byty a max. 2 nadzemné podlažia a podkrovie. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

14 Investičný proces pojem investičný proces
je riadená činnosť, v priebehu ktorej sa uskutočňujú zámery stavebníka – obstarávateľa ( fyzická, právnická osoba - štát, fond, obec, organizácia, súkromná osoba) a dochádza k premene investícií na hotové dielo. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

15 Investičný proces financovanie investičného procesu
Financovanie procesu výstavby býva pokryté z rôznych zdrojov : Verejné zdroje ( štátny rozpočet, štátne fondy, rozpočty obcí a miest ), Financovanie bankami (krátkodobé úvery, stavebné sporenie, hypotekárne úvery, dlhopisy a komunálne pôžičky ), Verejno-súkromné partnerstvo (PPP), Súkromné zdroje, EUROFONDY. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

16 Investičný proces účastníci výstavby
Priami účastníci : investor, projektant, dodávateľ. Nepriami účastníci : stavebný úrad rôzne organizácie ( štátna a verejná správa) príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

17 Investičný proces účastníci výstavby
investor – účastník, ktorý chce realizovať stavbu a financuje výstavbu ( fyzická, právnická osoba ), projektant – fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma oprávnenie k projektovej činnosti a spracováva projektovú dokumentáciu, dodávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

18 Investičný proces prehľad právnych predpisov I.
Všeobecne platný právny predpis, ktorého všeobecné požiadavky a ustanovenia rozvádzajú do ucelenej sústavy vykonávacích predpisov a vyhlášok sa nazýva STAVEBNÝ ZÁKON, Dnes platný zákon : Zákon č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ). príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

19 Investičný proces prehľad právnych predpisov I.
Stavebný zákon pozostáva z niekoľkých častí : Územné plánovanie ( územnoplánovacie podklady, dokumentácia, územné konanie ) Stavebný poriadok (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe, povoľovanie stavieb, vytyčovanie stavieb, kolaudácia, výkon štátneho stavebného dohľadu,... ), Vykonávacie predpisy. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

20 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
Odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe, časť stavebného zákona, ktorá upravuje kto a za akých okolností môže vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, nepatrí sem vykonávanie inžinierskej činnosti a autorského dozoru, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

21 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
vybrané činnosti vo výstavbe sú : vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, projektovanie stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb, výkon činností stavbyved. a stav. dozoru, prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb, geodetické merania pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

22 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť právnych predpisov a noriem pre výkon činností vo výstavbe, požadované vzdelanie pre inžiniera a architekta VŠ stavebného zamerania, pre technika vzdelanie SŠ stav. zamerania, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

23 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
požadovaná prax pre inžiniera a architekta je najmenej 5 rokov, požadovaná prax pre technika je najmenej 8 rokov, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

24 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
odborná spôsobilosť sa získava vykonaním štátnej skúšky, skúška sa vykonáva pred komisiou pri Slovenskej komore architektov resp. Slovenskej komore stavebných inžinierov, ku skúške je pripustený ten, kto spĺňa predpísané podmienky : spôsobilý na právne úkony a bezúhonnosť, trvalý pobyt na území SR, požadované vzdelanie a prax, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

25 Investičný proces prehľad právnych predpisov II.
odborne spôsobilé osoby sú zapísané v registri, patria sem : odborne spôsobilý architekt, odborne spôsobilý inžinier, odborne spôsobilý technik, majú pridelené registračné číslo uvedené v preukaze odbornej spôsobilosti a na pečiatke. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

26 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
Obchodný zákonník právna norma usmerňujúca činnosť v stavebníctve, ustanovuje, stavebník – obstarávateľ si vyberá spracovateľov dokumentácie i dodávateľov stavebných prác prostredníctvom VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

27 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
obstarávateľ, fyzická alebo právnická osoba čerpajúca finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, pri obstarávaní verejných prác musí postupovať podľa určitých pravidiel, základnou formou je obchodná verejná súťaž, vyhlasuje ju neurčitým osobám, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

28 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
verejná súťaž je platná pri účasti minimálne 3 uchádzačov, oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže, uverejňuje v Obchdnom vestníku, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

29 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
oznámenie musí obsahovať : meno a adresu obstarávateľa vyhlasujúceho súťaž o návrh na uzavretie zmluvy, súťažné podmienky ( predpokladaný termín realizácie prác ) spôsob a lehotu podávania návrhov, lehotu pre oznámenie vybraného návrhu, spôsob, miesto a čas získania súťažných podkladov. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

30 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
od uchádzačov sa požaduje doklad o odbornej spôsobilosti ( oprávnenie podnikať, doklad odbornej spôsobilosti ), súťažné návrhy vyhodnocuje najmenej 3 členná komisia, úspešného uchádzača obstarávateľ vyrozumie, rovnako ako neúspešných uchádzačov, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

31 Investičný proces prehľad právnych predpisov III.
v špeciálnych prípadoch obstarávateľ môže využiť formu priameho zadania, ak sú práce preukázateľné dostupné len z jedného zdroja, ak je predmet obstarania dôsledkom mimoriadnej udalosti, ak je predpokladaná cena tovarov a služieb menej ako 200 tisíc, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

32 Investičný proces prehľad právnych predpisov IV.
po oznámení vybranému uchádzačovi, že uspel vo verejnej súťaži vzniká zmluva o diele, v zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase, objednávateľ je povinný zhotovené dielo prevziať, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

33 Investičný proces prehľad právnych predpisov IV.
zmluva pri uzatváraní musí obsahovať : predmet a rozsah plnenia projekčných, alebo stavebných prác, termín dokončenia diela, cenu za dielo, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve, nárok na cenu vzniká vykonaním diela, jedným zo spôsobov platby je 80% ceny pri ukončení diela a 20 % po odstránení závad z kolaudačného konania, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

34 Investičný proces prehľad právnych predpisov IV.
záručná doba diela začína plynúť po odovzdaní diela, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

35 Investičný proces prehľad právnych predpisov IV.
príkazná zmluva vzniká medzi obstarávateľom a autorským dozorom, autorský dozor vykonáva inžiniersku činnosť počas realizácie stavby, dohliada na správnosť výkonu dodávateľa diela v súčinnosti s projektovou dokumentáciou a ostatnými predpismi. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

36 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Územné plánovanie príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

37 Územné plánovanie charakteristika a účel
komplexná a sústavná činnosť, ktorá premieta plánované zámery do územia, zosúlaďuje záujmy a potreby všetkých odvetví NH s prírodnými a osídľovacími pomermi v danom území, základnou úlohou je zabezpečenie územných požiadaviek človeka a spoločnosti na prácu, bývanie a rekreáciu príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

38 Územné plánovanie základné úlohy – ÚP stanovuje
výhľadovú veľkosť územia, ktoré sa rieši, veľkosť a umiestnenie pozemkových plôch na všetky účely, nevyhnutné asanačné a rekonštrukčné zásady v území, chránené územie a ochranné pásma, spôsoby ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nerastného bohatstva, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

39 Územné plánovanie základné nástroje
základnými nástrojmi územného plánovania sú : územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia, územné rozhodnutie, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

40 Územné plánovanie základné nástroje I. - ÚP podklady
územnoplánovacie podklady tvoria : urbanistická štúdia – rieši čiastkové problémy územia, je podklad pre územné rozhodnutie v prípade zložitých územno-technických, urbanistických alebo architektonických pomerov, územný generál – rieši otázky územného rozvoja, zložky osídlenia, územno-technické podklady – súbory podkladov charakterizujúce stav územia, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

41 Územné plánovanie základné nástroje II. - ÚP dokumentácia
územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria : územná prognóza – preveruje možnosti dlhodobého urbanistického rozvoja územia, spracováva sa v 2 variantoch, územný plán – rieši funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch, stanovuje základné zásady organizácie územia, postup pri jeho využití a podmienky výstavby, vypracováva sa na obdobie 15 – 20 rokov, územný projekt – rieši spôsob využitia plôch vymedzených na sústredenú výstavbu a spôsob ich zástavby, stanovuje podmienky koordinácie výstavby, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

42 Územné plánovanie základné nástroje II. - ÚP dokumentácia
územnoplánovacia dokumentácia sa spracováva pre : veľký územný celok – územie na ktorom je viacero sídelných útvarov alebo veľké územie so špeciálnymi záujmami ( ťažba, priemysel, rekreácia, poľnohospodárstvo...), sídelný útvar – každá jednotka osídlenia tvoriaca uzavretý od iných jednotiek osídlenia priestorovo oddelený útvar ( mesto, obec...), zónu – ucelená časť sídelného útvaru (obytná, historická, priemyselná, rekreačná...), príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

43 Územné plánovanie základné nástroje III. – Územ. rozhodnutie
územné rozhodnutie stanovuje podmienky využitia územia a chráni záujmy v území, tvoria ho : rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme, rozhodnutie o stavebnej uzávere, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

44 Územné plánovanie základné nástroje III. – Územ. rozhodnutie
územným rozhodnutím vymedzí príslušný stavebný úrad územie na navrhovaný účel, územné rozhodnutie má platnosť 2 roky, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

45 Územné plánovanie organizačná schéma
Územnoplánovacia dokumentácia Územná prognóza Územný plán Územný projekt Územnoplánovacie podklady Urbanistická štúdia Územný generál Územno-technické podklady Územne konanie Územné rozhodnutie -rozhodnutie o umiestnení stavby -rozhodnutie o využití územia -rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme -rozhodnutie o stavebnej uzávere príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

46 Projektová dokumentácia stavby
príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

47 Projektová dokumentácia PD vo vzťahu k Územnému konaniu
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podáva investor na stavebnom úrade, rozsah podkladov a dokumentácie závisí od zložitosti stavby a jej účinkov na územie v ktorom je navrhovaná, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

48 Projektová dokumentácia PD vo vzťahu k Územnému konaniu
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby musí obsahovať : meno a adresu žiadateľa, druh a stručný popis stavby, charakteristika územia budúcej stavby a popis doterajšieho využitia, zoznam a adresy všetkých dotknutých vlastníkov nehnuteľností, ktorí budú účastníci územného konania, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

49 Projektová dokumentácia PD vo vzťahu k Územnému konaniu
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby musí obsahovať : druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa listov vlastníctva z pozemkovej knihy na katastrálnom úrade s uvedením vlastníckych práv ( meno a adresa vlastníka) prílohy – situačný výkres (1 : 500 ) a stanoviská orgánov štátnej správy (kanalizácia, plyn, elektrika, telefón), príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

50 Projektová dokumentácia PD vo vzťahu k Územnému konaniu
Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom, podmienky pre projektovú prípravu, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

51 Projektová dokumentácia PD vo vzťahu k Územnému konaniu
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby musí obsahovať : ak je pozemok mimo zastaveného územia obce tak doklad o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

52 Projektová dokumentácia Stavebné konanie
účastníkmi stavebného konania sú : stavebník ( investor ), dotknuté organizácie ( kanalizácie,vodárne ), občania majúci vlastnícke práva k susedným pozemkom, osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

53 Projektová dokumentácia Stavebné konanie
podklady k stavebnému konaniu sú : žiadosť o stavebné povolenie, pripojované doklady, projektová dokumentácia, výsledkom stavebného konania je stavebné povolenie, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

54 Projektová dokumentácia Stavebné povolenie
stavebný úrad stanoví záväzné podmienky zhotovenia a užívania stavby, rozhodne sa v ňom o námietkach účastníkov stavebného konania, stavebné povolenie stráca platnosť po uplynutí 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

55 Dokumentácia realizácie Stavebný denník
vedie sa ako súčasť dokumentácie stavby počas celého trvania realizácie stavby, vedie ho zástupca dodávateľa stavby, končí odstránením závad a nedostatkov z kolaudačného konania resp. kolaudačného rozhodnutia, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

56 Dokumentácia realizácie Stavebný denník
do stavebného denníka sa zapisuje časový postup prác, odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie, záznamy orgánov štátneho stavebného dohľadu a stavebného úradu, záznamy stavebného a autorského dozoru, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

57 Dokumentácia realizácie Stavebný denník
stavebník (investor) sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom uvádza svoje stanovisko, záznam vedie poverený zástupca dodávateľa ( majster, stavbyvedúci...), stavebník je povinný uchovávať stavebný denník 10 rokov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

58 Časové plány výstavby Harmonogram, cyklogram, sieťograf
harmonogram – graf v pravouhlej súradnicovej sieti, os X – časová os ( dni, týždne, mesiace), os Y – stavebné procesy alebo objekty, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

59 Časové plány výstavby Harmonogram, cyklogram, sieťograf
cyklogram – graf v pravouhlej súradnicovej sústave os X – časová os, os Y – miesto a počet jednotiek, používa sa ako plán prúdového spôsobu stavania, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

60 Časové plány výstavby Harmonogram, cyklogram, sieťograf
sieťový graf – vyjadruje zložité vzťahy medzi časovými nadväznosťami príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

61 Dokumentácia realizácie Kolaudačné konanie
realizuje ten stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie, kontroluje sa či stavba bola dokončená v súlade s územným rozhodnutím, stavebným povolením a podľa projektu, stavebný úrad ho oznámi účastníkom min. 7 dní pred ústnym konaním a miestnym zisťovaním, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

62 Dokumentácia realizácie Kolaudačné konanie
doklady ku kolaudačnému konaniu pripraví investor, jeho súčasťou sú : doklady o vytýčení stavby, doklady o skúškach zabezpečujúcich plynulý chod stavby ( revízne správy – elektro, voda, plyn inštalácií...) dokumentáciu overenú v stavebnom konaní stavebným úradom, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

63 Dokumentácia realizácie Kolaudačné konanie
výkresy s vyznačením zmien, ak k nim došlo počas výstavby, doklady stanovené v stavebnom povolení (posudok hygienika, stanovisko inšpekcie požiarnej ochrany, odpadové hospodárstvo...), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov ( certifikáty, atesty ), príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

64 Dokumentácia realizácie Kolaudačné konanie
ak stavebný úrad zistí nedostatky, zastaví kolaudačné konanie a stanoví lehotu odstránenia nedostatkov, stavebný úrad spíše o ústnom konaní protokol, účastníci konania sú : investor, projektant, dodávateľ, stavebný dozor, zástupcovia dotknutých organizácií, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

65 Dokumentácia realizácie Kolaudačné rozhodnutie
vydáva sa na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, povoľuje sa ním užívanie stavby na určený účel, vydáva ho príslušný stavebný úrad, investor získava miesto popisné a adresu trvalého bydliska, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

66 Rozpočtová časť projektovej dokumentácie stavby
príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

67 Rozpočtová časť stavby Stupne rozpočtovej časti
Investičný zámer Projektová úloha Úvodný projekt Vykonávací projekt Celkové náklady Prepočet Súhrnný rozpočet Kontrolné zostavenie Rozpočtových nákladov Odbytový rozpočet objektu 1 Prepočet Objektov 1 Prepočet Objektov 1 2 2 2 3 3 3 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

68 Rozpočtová časť stavby Prípravná dokumentácia
náklady vyjadrené s menšou presnosťou, používame termín prepočet (prepočtové náklady), dôvodom sú technické podklady spracované v hrubých črtách, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

69 Rozpočtová časť stavby Rozpočet
v štádiu úvodného projektu pozostáva z rozpočtu jednotlivých stavebných objektov a súhrnného rozpočtu stavby, rozpočet objektov získame na základe hrubých rozborov ponúk dodávateľov, zo súhrnu rozpočtov objektov sa zostavuje SÚHRNNÝ ROZPOČET STAVBY príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

70 Rozpočtová časť stavby Súhrnný rozpočet stavby
pozostáva z 11 hláv : I. – projektové práce, II. – prevádzkové súbory (technológie)m III. – stavebné objekty, IV. – stroje, zariadenia, náradie, inventár, V. – umelecké diela, VI. – vedľajšie náklady, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

71 Rozpočtová časť stavby Súhrnný rozpočet stavby
VII. – ostatné náklady neuvedené v hlave I. – VI. VIII. – rozpočtová rezerva, IX. – iné investície, X. – náklady hradené z investičných prostriedkov nezahŕňané do ceny základných prostriedkov, XI. – náklady hradené z prevádzkových prostriedkov. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

72 Rozpočtová časť stavby Odbytový rozpočet objektov
najdôležitejší rozpočet pre realizáciu, vychádza z veľkoobchodných cenníkov stavebných prác, vyjadrujú sa v jednotkových cenách napr. cena 1 m3 výkopu, 1 m2 priečky..., vypracuje sa výkaz výmer určujúci celkové množstvá jednotlivých činností, ktoré sa vynásobia s jednotkovým cenami, v súčte sa prenásobia indexmi, prirážky... príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

73 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
STAVENISKO príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

74 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Stavenisko Definícia Priestor určený na stavbu a zariadenia nevyhnutné na budovanie a na uskladnenie stavebných materiálov. Obvod staveniska je vymedzený hranicami pozemkov, podľa projektu. Dodávateľ stavby pre realizáciu potrebuje sklady, prístrešky, spevnené plochy, vrátnicu, kancelárie, rozvody inštalácií... príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

75 Stavenisko Zariadenie staveniska
Je súhrn objektov a zariadení, ktoré počas realizácie stavby slúžia výrobným, prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov výstavby Patria sem teda: Výrobné zariadenia staveniska Prevádzkové zariadenia staveniska Sociálne zariadenia staveniska príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

76 Stavenisko Zariadenie staveniska - výrobné
Patria sem stroje a zariadenia, výrobné linky a výrobne, skládky a sklady stavebných materiálov, vnútrostavenisková doprava, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

77 Stavenisko Zariadenie staveniska - prevádzkové
Zabezpečujú dopravu surovín, materiálov a konštrukcií od výrobcu na stavenisko, Zabezpečuje bezporuchovú prevádzku mechanizmov. Technickú a administratívnu činnosť na stavbe, Rozvody vody, elektrickej energie a tepla príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

78 Stavenisko Zariadenie staveniska - sociálne
Zabezpečujú starostlivosť o zamestnancov z hľadiska hygienického a kultúrneho, Patria sem ubytovne, jedálne, šatne, umyvárne, záchody, klubovne, prípadne ambulancie, kiná a športoviská. Dimenzujú sa podľa počtu všetkých pracovníkov stavby. príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

79 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Zemné práce príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

80 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Zemné práce Definícia Sú práce pri vykopávkach, pri ktorých sa rozpája zemina, Pozostávajú z prípravných, hlavných a dokončovacích prác, Vyžadujú geologický a hydrogeologický prieskum, Sondy ( kopané, vŕtané a jadrové ), príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

81 Zemné práce Prípravné zemné práce
Odstránenie všetkých fyzických prekážok Zabezpečenie sociálneho zariadenia, Vybudovanie dopravnej siete, Vytýčenie inžinierskych sietí, Odobratie ornice 20 – 30 cm, Vytýčenie objektu, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

82 Zemné práce Hlavné zemné práce
Vybudovanie výkopu ( ryha, jama, šachta), Ryha – výkop pod úrovňou terénu, pôdorysná šírka max. 20m, najväčší rozmer je dĺžka, Jama - výkop pod úrovňou terénu, kde min. pôdorysná plocha je viac ako 36 m2, Šachta - výkop pod úrovňou terénu, min. pôdorysná plocha je do 36 m2, najväčší rozmer je hĺbka, Zabezpečenie výkopu pažením, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

83 Zemné práce Klasifikácia zemín
Pri výkopových prácach sú základnou cenovou položkou, Pri obtiažnosti pri rozpojovaní ich delíme podľa STN do hlavných 7 kategórií, príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

84 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Základy príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

85 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Základy Definícia príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

86 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Betonárske práce príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

87 príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia
Kanalizácia príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

88 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti
príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

89 Zvislé nosné konštrukcie
príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia

90 Vodorovné nosné konštrukcie
príprava a realizácia stevieb , prvý ročník nadstavbového štúdia


Stáhnout ppt "Príprava a realizácia stavieb"

Podobné prezentace


Reklamy Google