Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ZÁKLADY FINANČNÍCH SLUŽEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ZÁKLADY FINANČNÍCH SLUŽEB"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ZÁKLADY FINANČNÍCH SLUŽEB
BIVŠ Praha k. s. Bratislava Ing. Peter Trúchly

2 Finančné služby I. Legislatíva (európska):
Smernica 2006/48/ES Európskeho parlamentu a rady zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, Smernica 2006/49/ES Európskeho parlamentu a rady zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, Smernica 2004/39/ES Európskeho parlamentu a rady z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

3 Finančné služby II. Legislatíva (slovenská):
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, Zákon č. 566/1992 Zb. o NBS, Zákon č. 566/2001 Z. z. o CP a investičných službách, Zákon č. 530/1990 o dlhopisoch, Zákon č. 191/1950 zmenkový a šekový, Opatrenia a vyhlášky NBS.

4 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách I. Prvá časť - základné ustanovenia,
Druhá časť - všeobecné ustanovenia o dohľade, Tretia časť - bankové povolenie, Štvrtá časť - zastúpenie banky alebo zahraničnej banky, Piata časť - organizácia a riadenie banky a pobočky zahraničnej banky, Šiesta časť - požiadavky na podnikanie banky a pobočky zahraničnej banky, Siedma časť - obchodná dokumentácia, Ôsma časť - dohľad na konsolidovanom základe, Deviata časť - doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi,

5 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách II. Desiata časť - opatrenia na nápravu a pokuty, Jedenásta časť - likvidácia banky, Dvanásta časť - hypotekárne bankovníctvo, Trinásta časť - bankové tajomstvo, Štrnásta časť - konanie pred Národnou Bankou Slovenska, Pätnásta časť - spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

6 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách III.
Prvá časť - základné ustanovenia §2: (1) Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, 1) ktorá a) prijíma vklady a b) poskytuje úvery a ktorá má na výkon činností podľa písmen a) a b) udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

7 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách IV. Prvá časť - základné ustanovenia
§2: (2) Banka môže okrem činností uvedených v odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie činnosti: a) tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (ďalej len "platobný styk a zúčtovanie"), b) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,

8 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách V. Prvá časť - základné ustanovenia §2: c) obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,

9 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách VI. Prvá časť - základné ustanovenia
§2: d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, e) finančný lízing, f) poskytovanie záruk, 2) otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 3) g) vydávanie a správu platobných prostriedkov, 4) h) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, i) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,

10 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách VII.
Prvá časť - základné ustanovenia §2: j) finančné sprostredkovanie, k) uloženie vecí, l) prenájom bezpečnostných schránok, m) poskytovanie bankových informácií, n) osobitné hypotekárne obchody (ďalej len "hypotekárny obchod") podľa § 67 ods. 1, o) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu, 5) p) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

11 Vďaka za pozornosť.


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ZÁKLADY FINANČNÍCH SLUŽEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google