Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teória a politika rozpočtových príjmov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teória a politika rozpočtových príjmov"— Transkript prezentace:

1 Teória a politika rozpočtových príjmov
Štruktúra verejných príjmov Úvod do teórie daňových príjmov a základy daňovej teórie Makroekonomické aspekty zdaňovania Klasifikácia daní Nedaňové príjmy verejných rozpočtov

2 Literatúra Literatúra Daňové zákony 2006
Beňová a kol Financie a mena. 3.kap. Orviská, M Sociálno-ekonomická a inštitucionálna analýza tieňovej ekonomiky a daňových únikov.

3 Verejné príjmy zdroj prostriedkov na financovanie verejných rozpočtov
rozhodujúci zdroj krytia verejných výdavkov

4 Verejné príjmy

5 DAŇ Daň Povinná zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne Povinná zákonom ustanovená platba vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektami na úhradu verejných potrieb, a to vo vopred určenej výške a s vopred určeným termínom splatnosti Predstavuje transfer finančných prostriedkov od súkromného sektora k verejnému sektoru

6 Členenie daní podľa jednotlivých kritérií

7 predstavuje súhrn daní vyberaných v určitom štáte v určitom čase
Daňová sústava predstavuje súhrn daní vyberaných v určitom štáte v určitom čase z právneho hľadiska sú to jednotlivé dane upravené v daňových zákonoch

8 Daňový systém sústava daní právne, organizačne a technicky konštituovaný systém inštitúcií, ktoré zabezpečujú správu daní, ich vyrúbenie, vymáhanie a kontrolu systém nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto inštitúcie uplatňujú vo vzťahu k daňovým subjektom, prípadne k ďalším osobám

9 Kritériá optimálneho daňového systému
ekonomicky efektívny administratívne jednoduchý pružný (flexibilný) politicky priehľadný spravodlivý

10 Daňová sadzba

11 Makroekonomické efekty zdaňovania
Alokačný efekt a) alokačný substitučný efekt b) alokačný dôchodkový efekt Distribučný efekt Stabilizačný efekt

12 Daňová sústava SR po daňovej reforme
Priame dane Nepriame dane 1. Dane z príjmov: -daň z príjmov fyzických osôb - daň z príjmov právnických osôb 1. daň z pridanej hodnoty 2. dane z nehnuteľností: - daň z pozemkov - daň zo stavieb 2. spotrebné dane - z vína - z piva - z liehu - z tabaku a tabakových výrobkov - z minerálnych olejov. 3. cestná daň (od daň z motorových vozidiel - VUC)

13 Daňová kvóta II. V SR 1995-2008 (www.finance.gov.sk)

14 Deň daňovej slobody (www.finance.gov.sk)
2003 2004 Metodika Nadácie F.A.Hayeka 4. jún 3. jún 7. jún jún Metodika navrhovaná IFP 13. máj 6. máj 5. máj

15 1000 Dôchodkové dane, dane zo zisku a kapitálových výnosov 1100 Dôchodkové dane, dane zo zisku a z kapitálových výnosov jednotlivcov 1110 Dôchodkové dane a zo zisku 1120 Z kapitálových výnosov 1200 Dane z príjmu, zisku a z kapitálových výnosov spoločností 1210 Z príjmov a zo zisku 1220 Z kapitálových výnosov 1300 Dane, ktoré nie je možné jednoznačne začleniť ani do kategórie 1100 ani 1200

16 2000 Príspevky na sociálne zabezpečenie 2100 Zamestnanci 2200 Zamestnávatelia 2300 Osoby samostatne zárobkovo činné alebo nezamestnaní 2400 Nezačleniteľné do skupín 2100, 2200, 2300 3000 Dane z objemu miezd alebo dane z pracovných síl

17 4000 Dane z majetku 4100 Periodické dane z nehnuteľností 4110 Domácnosti 4120 Z kapitálových výnosov 4200 Periodické dane z čistého bohatstva 4210 Jednotlivci 4220 Spoločnosti 4300 Periodické dane z nehnuteľnosti, dedičské dane a darovacie dane 4310 Dane z nehnuteľnosti a dedičské 4320 Dane darovacie 4400 Dane z finančných a kapitálových tranzakcií 4500 Ostatné neperiodické dane z majetku 4510 Z čistého bohatstva 4520 Ostatné neperiodické dane 4600 Ostatné periodické dane z majetku

18 Dane z tovarov a služieb
5000 Dane z tovarov a služieb 5100 Dane z produkcie, predaja, prevodov, leasingu a dodávky tovarov a úpravy tovarov 5110 Všeobecné dane 5111 Daň z pridanej hodnoty 5112 Dane z predaja (obratové) 5113 Ostatné 5120 Dane zo špecifických tovarov a služieb 5121 Spotrebné dane 5122 Zisky z fiškálnych monopolov 5123 Clá a dovozné dane 5124 Vývozné dane 5125 Dane z investičného tovaru 5126 Dane zo špecifických služieb 5127 Ostatné dane z medzinárodného obchodu a transakcií 5128 Ostatné dane zo špecifikovaných tovarov a služieb

19 5129 Nezačleniteľné do skupín 5110 až 5120 5200 Dane z používania tovaru alebo z povolenia používať statky alebo z povolenia vykonávať určitú činnosť 5210 Periodické dane 5220 Neperiodické dane 5300 Nezačleniteľné do skupín 5100 a 5200 6000 Ostatné dane 6100 Platené výhradne podnikmi 6200 Platené inými subjektami než podnikmi alebo neidentifikovateľné

20 Nedaňové príjmy: poplatky
predstavujú jednorázové, nenávratné platby fyzických alebo právnických osôb za úkony alebo služby orgánov verejnej správy v prospech poplatníka.

21 Členenie poplatkov štátne miestne

22 Štátne poplatky súdne poplatky
- platia sa za úkony súdov v prípadoch súvisiacich so súdnym konaním a právnym jednaním (napríklad poplatok pri podaní návrhu na začatie konania rozvodu manželstva) správne poplatky platia sa za úkony orgánov štátnej správy (napríklad za úradné overenie podpisu, za nahliadnutie do matriky, za vydanie stavebného povolenia a pod.)

23 Odvody môžeme charakterizovať ako povinné a nenávratné platby štátnych podnikov a organizácií do verejných rozpočtov. Na rozdiel od dani môžu byť vykonávané aj na základe nižšej právnej normy (vyhlášky, nariadenia). Pri ich odvádzaní sa nemení forma vlastníctva a týkajú sa len právnických osôb. (?)

24 Príspevky sú povinné a nenávratné platby právnických osôb do štátneho rozpočtu alebo štátnych účelových fondov, majú parafiškálny charakter a sú determinované určitým druhom štátnych potrieb. Príkladom môžu byť príspevky na sociálne zabezpečenie platené do fondov sociálneho poistenia a pod.


Stáhnout ppt "Teória a politika rozpočtových príjmov"

Podobné prezentace


Reklamy Google