Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165."— Transkript prezentace:

1 Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165

2 EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s. - činnost od roku 2007 - aktivity mladých lidí, podpora studentských aktivit (návštěvy institucí EU pro studenty) - realizace projektů EU Erasmus+ - konsorcium 6 českých vysokých škol pro realizaci stáží, činnost realizovaná již 8 roků - stáže pro absolventy VŠ - program Leonardo da Vinci - projekt 9 zemí EU na hodnocení stáží v rámci programu Erasmus+ - projekt ESF Škola druhé šance (2012-2015) – mezinárodní projekt (transfer inovací) - od roku 2013 člen Evropské asociace měst, institucí a škol druhé šance (E2C)

3 Základ projektu -pilotní projekt EU Second Chance School (1997-1999) -účast na konferenci v Norrköpingu (2001) -vyhlášení výzvy projektů mezinárodní spolupráce (MPSV) na přenos inovací (2011) -účast na kontaktní semináři ve Stockholmu (2011) s podporou MPSV -Získání partnerů: Středočeský kraj, Hagagymnasiet Norrköping, Naringslivskontoret Norrköping, Komvux Malmö

4 Současná situace v zemích EU -počet mladých lidí v Evropě bez dokončeného odborného vzdělání v roce 2011 byl ve výši 14 % -do roku 2020 by měl být tento počet snížen pod 10 % -velký vliv na zlepšování situace v Evropě mají právě školy druhé šance (Second Chance Schools) -Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. 12. 2011 -Videoprezentace ze stránek Evropského parlamentu: http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=463c9920- ed20-4ac7-964e-9fa9013b1df6 http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=463c9920- ed20-4ac7-964e-9fa9013b1df6

5 Situace v České republice (1) Problematikou mladých lidí opouštějících školy se prakticky nikdo nezajímá Neexistují statistiky o počtu „drop outs“ ani těch, kteří nepokračují po ukončení základní školy Pro tyto mladé lidi neexistuje program pro jejich další profesní rozvoj a zlepšení postavení na trhu práce Důvody nedokončení vzdělání jsou mnohdy hlubší než pouhé nezvládnutí učiva Jaká je role MŠMT a MPSV v této oblasti? Analýza ve Středočeském kraji zpracovaná partnerem projektu za období (2008/2009-2010/2011) Při poklesu počtu studentů na středních školách v absolutních číslech roste počet těch, kteří nedokončí řádně školu

6 Situace v ČR (2) -Grafy ukazují vývoj ve Středočeském kraji v letech 2008/2009 až 2010/2011 -Pokles studentů na odborných školách byl o 2008 studentů -Nárůst neúspěšných studentů je však o 425 ve školním roce 2010/2011proti školnímu roku 2008/2009

7 Situace v ČR (3) - Celkový nárůst v procentech se zvyšuje -ČR je stále výrazně pod evropským průměrem -To však neznamená tento negativní trend neřešit -EU má za cíl do roku 2020 snížit procento pod 10% hranici

8 Projekt „Škola druhé šance“ – rozpočet projektu 1.Projekt byl schválen na dobu 36 měsíců 2.Rozpočet byl upraven na částku 5 378 000 Kč 3.Rozpočet ESF pokrývá 95 % oprávněných výdajů, zbývajících 5 % je financováno ze státního rozpočtu

9 Projekt „Škola druhé šance“ - cíl projektu 1.Přenos inovací a vytvoření podmínek pro rozvoj tohoto sociálního (vzdělávacího?) programu 2.Pilotní ověření možnosti zavádění škol druhé šance podmínkách ČR 3. Podpora při budování škol druhé šance v ČR

10 1.Přenos inovací Partneři za Švédska poskytli potřebné informace: -systém fungování škol druhé šance a jejich financování -spolupráce s firmami -získávání „studentů“ pro školy druhé šance a práce s nimi -hodnocení dosažených znalostí „studentů“ -pomoc při vytváření potřebné dokumentace -publikování příkladů dobré praxe ze Švédska

11 2. Pilotní ověření Model školy druhé šance byl v rámci projektu prakticky ověřen 50 účastníků kurzů ve věku 16 – 26 let mělo projít kurzem školy druhé šance – celkově bylo do kurzů zařazeno 53 účastníků, z nichž 46 úspěšně ukončilo (7 účastníků neuspělo)

12 3. Podpora při budování škol druhé šance Projekt umožní všem zájemcům přístup k výsledkům projektu Educa je připravena poskytnout pomoc zejména v oblasti: - Jaký model školy druhé šance zvolit - Jak získat firmy pro přípravu mladých lidí - Jak získat mladé účastníky programu a jak je motivovat - Jak odborně připravit trenéry (manuál pro trenéry, a jiné materiály) - Jak provádět hodnocení (průběžné a závěrečné) Educa neumí vyřešit takové otázky, mezi které patří: - Jak prosadit školu druhé šance v regionu, ve městě, pokud nestačí dosažené výsledky tohoto projektu - Jak získat finanční podporu pro školu druhé šance - Jak v současné době zajistit uznání profesních znalosti

13

14 Škola druhé šance v České republice - Zpracovaná dokumentace podle modelu školy druhé šance v Norrköpingu (osnovy pro přípravu studentů, hodnotící formuláře) -Možnost využití zkušeností ze školy v Malmö pro přípravu studentů v OUaPŠ Kladno-Vrapice a jejich zařazení zpět o školy -Publikování příkladů dobré praxe ze Švédska -Publikování příkladů dobré praxe z tohoto projektu -Publikování Manuálu pro trenéry školy druhé šance

15 Škola druhé šance – výsledky pilotního ověřování -Uzavřeno 17 partnerských rámcových smluv o spolupráci – využito bylo 9 (1 škola a 8 firem), -Pracoviště pro pilotní ověřování v Kladně, další v Praze a v Jihočeském kraji -Úspěšná spolupráce s OU a PŠ Kladno-Vrapice -Úřad práce v Kladně a pracoviště ve Slaném – kontakty a komunikace s mladými lidmi (organizovaná setkání, vlastní nábor organizovaný v prostorách ÚP)

16 Škola druhé šance - pilotní ověřování -V okrese Kladno a Slaný oslovila Educa 684 mladých lidí bez kvalifikace ve věku do 26 roků: Z tohoto počtu bylo zařazeno do přípravy 32 účastníků do 6 institucí (1 škola, 5 firem) úspěšnost náboru 4,68 % -z této skupiny 32 účastníků z nich úspěšně ukončilo 24 – úspěšnost 75 %, -z celkového počtu 684 oslovených je úspěšnost absolventů 3,5 %. -Dalších 20 účastníků většinou z řad imigrantů zajistily 2 firmy

17 Účastníci podle profesí ProfesePočet účastníkůUkončili úspěšněNeukončiliStudují/pracují Kuchař/kuchařka10645 Servírka1100 Truhlář3303 Malíř pokojů3303 Podlahář2202 Prodavačka1101 Pečovatelka1101 Admin. prac.1100 Kovář1101 Skladník20 0 Svářeč2202 Zahradnice1101 Elektrikář7433 Celkem5346742

18 Účastníci podle firem a institucí a škol InstitucePočet účastníkůNeuspěliUkončili úspěšněPokračují ve studiuPracují OUaPŠ Kladno-Vrapice24618142 IV+Flat, s.r.o.130 0 Atlas, s.r.o.70707 Restaurace U Tonyho31201 Svářečská škola Kučera20202 CSVŠ, v.v.i.10100 Josef Šatra - podlahář10101 Jan Khol - podlahář10101 Daniel Černý - kovář10110 Celkem537461527

19 Účastníci – členění muži a ženy ProfeseMužiŽenyCelkem Kuchař/kuchařka7310 Servírka011 Truhlář303 Malíř pokojů303 Podlahář202 Prodavačka011 Pečovatelka011 Administr. prac.011 Kovář101 Skladník16420 Svářeč202 Zahradnice011 Elektrikář707 Celkem411253

20 Škola druhé šance – cílová skupina Problémy mladých lidí bez kvalifikace jsou mnohem hlubší než chybějící kvalifikace špatné předchozí zkušenosti ze školy (neúspěch v učení, šikana) alkohol, drogy, násilí špatné rodinné zázemí chybějící finanční prostředky, sociální vyloučení nedostatek sebevědomí psychické problémy (mnohdy vzniklé kombinací výše uvedených problémů)

21 Škola druhé šance – celkový přínos projektu Pro trenéry nové zkušenosti v práci s mladými lidmi a to nejen v oblasti profesní přípravy (psychická podpora) Úřad práce se mnohem více začal zajímat o počty mladých nezaměstnaných bez kvalifikace a o jejich začlenění do přípravy (výborná spolupráce) Educa International prokázala projektem, že stojí za to se o tyto mladé lidi starat a pomáhat jim individuální cestou, know how pro další činnost Pro mladé účastníky obrovský impuls pro zlepšení jejich postavení – potkali někoho, kdo má snahu jim pomoci a chápe jejich problémy a snaží se uspět, nárůst zdravého sebevědomí Pro cizince bez kvalifikace prakticky jediná možnost získání dokladu (certifikátu) o profesních dovednostech Pro OU Vrapice noví studenti, kteří by se jinak do školy nevrátili Pro firmy noví pracovníci, kteří mají možnost ve firmě zůstat Pro obec, region snížení nezaměstnanosti a tím i snížení kriminality Pro stát snížení výdajů na sociální dávky a naopak příjem z daní Pro EU …….

22 Škola druhé šance – a + projektu Idea školy druhé šance a její prosazení, partneři, firmy, trenéři, mladí bez kvalifikace Úřad práce v Kladně a OUaPŠ Kladno-Vrapice Mladí účastníci – obrovské množství času nutné na získání účastníka do programu a jeho udržení – problémy s pravidelností, motivace k práci Hrozba nesplnění indikátorů projektu s rizikem příp. vracení grantu Problémy s financováním - bez půjčky by projekt nemohl být realizován Formalistický přístup MPSV k realizaci projektu

23 Škola druhé šance - a + projektu Na všechny tyto problémy zapomenete v okamžiku, kdy se vám podaří zapojit mladého účastníka bez kvalifikace a on sám tuto vaši pomoc ocení, jako to udělal po 3 měsících účasti v programu jeden z prvních účastníků školy druhé šance Michal

24 a jak dál …? Žádost o projekt v Erasmus+ KA2 - vzdělávání dospělých (CZ, PL, SK) na podporu drop-outs KA 2 NEETs projekt koordinovaný partnerem v ES Příprava ESF projektu koordinovaného partnery v PL (NEETs projekt) Snad i prosazení modelu škol druhé šance v ČR Setkání s paní Doris Pack v Praze 29. 6. 2015 - http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=463c9920-ed20-4ac7- 964e-9fa9013b1df6

25 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Josef Vochozka EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s. Na Moklině 16, 163 00 Praha 6 Pracoviště: U Dvou srpů 2, 150 00 Praha 5 mail: educaops@gmail.comeducaops@gmail.com www.skoladruhesance.cz www.educaops.eu tel.: +420 602 293 346


Stáhnout ppt "Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165."

Podobné prezentace


Reklamy Google