Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností"— Transkript prezentace:

1 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností
Simona Bečanová, Bc. Veronika Ďuranová, Bc. Šárka Faltová, Barbora Hubená, Veronika Králová, Bc. Tereza Krčmová, Dana Sidorová, Kateřina Špriňarová,

2 1 Percepční testy Testy zrakové percepce Reverzní test (Edfeldtův)
Vnímání je ovlivněno zráním a učením: 4.-6. rok – konstantnost vnímání, schopnost rozlišovat horizontální polohu 5. rok – schopnost poznat shodu základního tvaru 6. rok – dozrává koordinace očních pohybů a zraková fixace 6.-7. rok – diferenciace vertikální polohy Reverzní test (Edfeldtův) = test hodnotící zrakovou percepci autor Ake W. Edfeldt, česká úprava Malotínové vyšla 1968 účelem testu je zjistit, zda je dítě zralé pro výuku čtení test založen na stanovení míry reverzní tendence, tj. tendence zaměňovat zrcadlové tvary

3 podle intenzity reverzní tendence můžeme predikovat úspěch ve výuce čtení a psaní v 1. třídě
Test zachycuje schopnost rozlišovat: obrácené a otočené tvary polohu nahoře/ dole + vlevo/vpravo tvarové rozdíly test se používá také pro diferenciální diagnostiku SPÚ, vyšetření dětí s ADHD a při podezření na organické poškození mozku je vhodné zařadit jej do testové baterie v testu jsou položky, ve kterých se obrazce liší převrácením části či jiným detailem

4

5 - Administrace pro děti od 5 do 8 let individuálně (vhodnější), lze i skupinově dítě má za úkol označit (přeškrtnout) takové dvojice obrázků, které se od sebe liší, i když jen v detailu -> nutná pečlivá instruktáž

6 2 Hodnocení motorických schopností a laterality
Motorika - dosažení určité úrovně motorických schopností je předpokladem školní úspěšnosti - ovlivňuje i zapojení do vrstevnické skupiny - v pozdějším věku – volba povolání - důležité i v diferencální diagnostice – poruchy CNS Lateralita – funkční nesouměrnost párových orgánů – ustaluje se kolem roku

7 Testy motorických schopností a laterality
Škála Oseretzkého Orientační test dynamické praxe (OTDP) Jiné možnosti vyšetření motorky u dětí předškolního a mladšího školního věku Test obýbání drátu Zkouška laterality

8 Zkouška laterality Lateralita
- praváctví a leváctví – kontinuum, lze rozlišit jedince s větší a menší preferencí párových orgánů - děti během vývoje používají střídavě obě ruce, stabilizuje se - ustálená lateralita jedním ze znaků školní zralosti, dále snaha zjistit, zda je dítě levoruké nebo se zkříženou lateralitou - lateralita je spojená i s rozvojem početních a řečových schopností Testy laterality: - více variant, nejrozsáhlejší soubor metod je Iowský soubor o 120 metodách - u nás nejvíce používaná zkouška laterality od Z. Matějčka a Z. Žlaba, 1972 Zkouška laterality (Matějček, Žlab) Popis: - hodnotí lateralitu horních a dolních končetin, očí a uší - pracuje se se záznamovým archem a krabicí pomůcek - 12 položek pro hodnocení laterality HK, 4 položky pro DK, 2 položky pro oči a 1 pro uši

9 Zkouška laterality Administrace
- vyšetřované dítě má pomůcky ve stejném dosahu pro obě ruce - test se uvádí jako hrová situace, dítě je vyzváno k provedení úkolů za použití končetin - je třeba dodržovat specifické instrukce úkolů - individuální administrace, není omezený čas (15 min + 3 min vyhodnocení) Hodnocení a interpretace - získané výsledky se sčítají, získaný skór – koeficient pravorukosti - vyhraněné praváctví, méně vyhraněné praváctví, nevyhraněná lateralita (ambidextrie), méně vyhraněné leváctví, vyhraněné leváctví - testování doplněno o informace od rodičů i dítěte Standardizace - nebyl standardizován obvyklým způsobem, pro potvrzení validity autoři srovnali výsledky různých skupin dětí (dyslektické děti, děti z PL a děti z DD)

10 Příklady úkolů při zkoušce laterality

11 3 Hodnocení pozornosti Číselný čtverec - koncentrace pozornosti
- distribuce pozornosti - schopnost odolávat určité zátěži pozornosti Test hodnotí úroveň ZAMĚŘENÉ POZORNOSTI prostřednictvím ČASU potřebného ke zvládnutí úkolu. - od 8 let

12 - podnětová tabulka (číselný čtverec)
- stopky - záznamový arch - ukazovat a přeříkávat - 10x - zaznamenáváme čas

13 Hodnocení: - křivka výkonu - klesající tendence (v závislosti na zácviku) - kolísavá (výkyvy pozornosti) - rostoucí tendence ( unavitelnost) Využití: - v klinické a poradenské praxi - diferenciální diagnostika (ADD, ADHD) - hodnocení nezralých dětí - zhodnocení funkční úrovně pozornosti - zhodnocení odolnosti k zátěži

14 Bourdonův test - neverbální výkonová metoda Hodnotí: - pozornost
- přesnost percepce - PM tempo - 30 řádků - 8 typů čtverečků - 3 typy čtverečků, které proband přeškrtává - 1řádek/50sekund

15

16 Hodnocení: - počet správných odpovědí - počet chybných odpovědí - křivka výkonu - frekvence chyb - max/průměrný/min výkon Využití: - profesní poradenství - volba povolání - úspěšnost v určité činnosti - výkonové charakteristiky probanda - styl práce probanda

17 Test cesty (TMT= Trail making test)
- PM tempo - zraková percepce - vizuomotorická koordinace - pozornost  let - ČAS potřebný ke splnění úkolu - při chybě probanda upozorňujeme

18

19

20 Hodnocení: - úroveň zaměřené pozornosti - schopnost rozdělit a koordinovat pozornost - zraková orientace - senzomotorická aktivita - křivka výkonu - míra unavitelnosti - odolnost k zátěži Využití: - screening SPU - poškození CNS - diagnostika PM tempa - diagnostika pozornosti

21 4 Hodnocení paměti Testy neverbální paměti
Rey – Osterriethova komplexní figura - A. Rey (1941)– Švýcar, pro účely diferenciální diagnostiky mentálně handicapovaných jedinců a jedinců s organickými poškozením CNS - P. A. Osterrieth (1945) rozpracoval ji. - popis: k hodnocení vizuální percepce, senzomotorických dovedností, pozornosti a paměti - přínos: posouzení úrovně vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů, orientační zhodnocení prostorových schopností - 18 prvků, od 5 do 17 let

22 - testový materiál A5 – předloha
- administrace: nejprve tak, aby co nejvíc odpovídal předloze, pak dáme dítěti jinou činnost, po 3 minutách má nakreslit tentýž obrazec, můžeme použít i více barev - hodnocení: správnost reprodukce, pracovní styl, čas - použití v klinické i poradenské praxi

23 5 Hodnocení řeči a jazykových schopností
Heidelbergský test vývoje řeči H-S-E-T H Grimmová, H. Schöler (Německo– 1978 a 1991) M. Mikulajová (Slovensko ) E. Smékalová (překlad do ČJ ) první standard. test jazykových schopností pro děti v ČJ české normy (Psychodiagnostika Brno, 1998) (?) Určení: 4 – 10 let (německá verze 3 – 9) diagnostika opožděného či narušeného vývoje řeči symptomatických poruch řeči specifických poruch učení podrobnější vyšetření školní zralosti.

24 Řečové schopnosti v 6-ti různých oblastech, pasivní i aktivní (produkce i porozumění).
Oblasti (13 subtestů): větná struktura (porozumění větám – sestavování scén z figurek; opakování vět) morfologická struktura (vytváření plurálu a singuláru; tvoření odvozených slov – zahradník, zahradnice, zahradničit, zahrada; odvozování přídavných jmen – špinavý, špinavější, nešpinavější) větný význam (oprava významově nesprávných vět – maminka položila vázu pod stůl; tvoření vět – z několika zadaných slov) slovní význam (hledání slov – vymyslet čtvrté, které se hodí – modrá, žlutá, červená….; klasifikace pojmů – vybrat obrázky dle nadřazené kategorie – živočichové) interakční význam (flexibilita pojmenování – Petr Novák – a jak mu říká jeho dcera, žena….; spojování verbálních a neverbálních informací – přiřazení výroku dle výrazu emocí člověka na obrázku; dekódování a kódování záměrů – co řekne pán chlapci?) integrace těchto úrovní (paměť pro text – reprodukce pohádky)

25

26

27

28 Zajímavosti: Podnětový materiál – figurky, obrázky => hra Pseudoslova

29 6 Hodnocení sociálních dovedností
Vinelandská škála sociální zralosti E. A. Doll, 30. léta, česká verze J. Kožený (1965, 1974, Bratislava) normy od 3 do 9 let (či odpovídající ment. úroveň). Účel: Hodnocení mentálně, smyslově či pohybově postižených pacientů.

30 8 okruhů pozorovatelných aktivit: všeobecná soběstačnost
soběstačnost v jídle soběstačnost v oblékání motorika zaměstnání (činnosti, které zvládne) komunikace samostatnost dítěte sociální začleněnost Hodnocení: (+) – požadavky jsou prováděny běžně (+D) – dítě schopnost prokazovalo dříve, v současnosti ne (výkon je např. dočasně narušen nemocí…) (+NP) – nedostatek příležitostí – dítě činnost neprovádělo neprovádí pro nedostatek příležitostí (+-) – činnost provádí jen v případě nouze či přechodně (-) – proband činnost běžně neprovádí

31

32

33 Navazuje: Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition, (Vineland-II) Social-Emotional Early Childhood Scales (SEEC)

34 7 Diagnostika školních schopností a dovedností
Zkouška čtení - Matějček, 1987; Matějček, Šturma, Vágnerová, Žlab, Psychodiagnostika Bratislava, 1992 Popis testu: 8 standardizovaných textů ↑obtížnost 1 uměle vytvořený kontrolní text Administrace: text/3 min, individuálně, od pololetí 1. ročníku ZŠ Úvodní rozhovor → Instrukce → Samotné čtení textu → Reprodukce obsahu textu → Dotazy

35 Hodnocení a interpretace:
1. Rychlost čtení 2. Počet chyb 3. Stupeň čtenářských návyků 4. Kvalita chyb 5. Stupeň porozumění čtenému textu 6. Průvodní projevy dítěte při čtení Použití vyšetření školsky neúspěšných dětí čtení) volba dalšího studia kontrola úspešnosti nápravy čtenářských dovedností

36

37 Kalkulie IV, Barevná kalkulie
Novák, 2002 test matematických schopností Popis test 36 úkolů ↑obtížností kruhů 10x10, součet čísel/počet kroužků i rozlišení barev

38 Administrace: 15 min na počítači/25 min písemně, individuálně/skupinově, 10 let – 15 let 11 měsíců 15 minut, individuálně/skupinově, 7-11 let - Hodnocení a interpretace: Kvantitativně - počet správných odpovědí = hrubý skór → vážený skór → matematický kvocient MQ)/ Kvalitativně Použití diagnostika příčin školní neúspěšnosti součást inteligenčních testů

39 8 Testy znalostí a obecné informovanosti
Test duševního obzoru a informovanosti (DOI) (J. Jirásek, 1953 – místo zakázaných IQ testů) - Popis testu: 40 otázek vzrůstající obtížnosti. Př. „Kolik váží pytel brambor?“; „Co to znamená, když se o někom řekne, že je inteligentní?“ - Administrace: ,6 let - Hodnocení a interpretace: za odpověď body + kvalitativní hodnocení - Komentář: orientační vyšetření verbální inteligence, zejména u dětí s výukovými problémy, s podezřením na výchovné zanedbávání, sociokulturně handicapované apod. Zastaralost, potřebná restandardizace a úprava otázek.

40 Test vědomostí předškolních dětí
(Matějček, Vágnerová, 1976) - Popis testu: 10 oddílů z různých oblastí po 4 otázkách; Př. „Ve které roční době jsou Vánoce?“; „Kolik pecek je v meruňce - Administrace: individuální; 4-7 let - Hodnocení a interpretace: skór + schopnost spolupráce, koncentrovanost… - Komentář: míra uplatnění rozumových schopností v běžném prostředí, doplněk neverbálního sreeningu školní zralosti; porovnání verbálních a neverbálních metod (děti zanedbávané, z ústavu, nemocné, postižení CNS…) - Používá se také subtest Vědomosti z Wechslerova testu pro děti.

41 Literatura: Svoboda, M., Krejčířová, D. a Vágnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál. Jednotlivé testy a příručky.


Stáhnout ppt "Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností"

Podobné prezentace


Reklamy Google