Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ SIMONA BEČANOVÁ, 362476 BC. VERONIKA ĎURANOVÁ, 341769 BC. ŠÁRKA FALTOVÁ, 378617 BARBORA HUBENÁ, 214020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ SIMONA BEČANOVÁ, 362476 BC. VERONIKA ĎURANOVÁ, 341769 BC. ŠÁRKA FALTOVÁ, 378617 BARBORA HUBENÁ, 214020."— Transkript prezentace:

1 TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ SIMONA BEČANOVÁ, 362476 BC. VERONIKA ĎURANOVÁ, 341769 BC. ŠÁRKA FALTOVÁ, 378617 BARBORA HUBENÁ, 214020 VERONIKA KRÁLOVÁ, 350444 BC. TEREZA KRČMOVÁ, 388375 DANA SIDOROVÁ, 333528 KATEŘINA ŠPRIŇAROVÁ, 386175

2 1 PERCEPČNÍ TESTY Testy zrakové percepce Vnímání je ovlivněno zráním a učením:  4.-6. rok – konstantnost vnímání, schopnost rozlišovat horizontální polohu  5. rok – schopnost poznat shodu základního tvaru  6. rok – dozrává koordinace očních pohybů a zraková fixace  6.-7. rok – diferenciace vertikální polohy  Reverzní test (Edfeldtův ) = test hodnotící zrakovou percepci -autor Ake W. Edfeldt, česká úprava Malotínové vyšla 1968 -účelem testu je zjistit, zda je dítě zralé pro výuku čtení -test založen na stanovení míry reverzní tendence, tj. tendence zaměňovat zrcadlové tvary

3 -podle intenzity reverzní tendence můžeme predikovat úspěch ve výuce čtení a psaní v 1. třídě -Test zachycuje schopnost rozlišovat:  obrácené a otočené tvary  polohu nahoře/ dole + vlevo/vpravo  tvarové rozdíly -test se používá také pro diferenciální diagnostiku SPÚ, vyšetření dětí s ADHD a při podezření na organické poškození mozku -je vhodné zařadit jej do testové baterie -v testu jsou položky, ve kterých se obrazce liší převrácením části či jiným detailem

4

5 - Administrace  pro děti od 5 do 8 let  individuálně (vhodnější), lze i skupinově  dítě má za úkol označit (přeškrtnout) takové dvojice obrázků, které se od sebe liší, i když jen v detailu -> nutná pečlivá instruktáž

6 2 HODNOCENÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A LATERALITY Motorika - dosažení určité úrovně motorických schopností je předpokladem školní úspěšnosti - ovlivňuje i zapojení do vrstevnické skupiny - v pozdějším věku – volba povolání - důležité i v diferencální diagnostice – poruchy CNS Lateralita – funkční nesouměrnost párových orgánů – ustaluje se kolem 5.-6. roku

7 Testy motorických schopností a laterality Škála Oseretzkého Orientační test dynamické praxe (OTDP) Jiné možnosti vyšetření motorky u dětí předškolního a mladšího školního věku Test obýbání drátu Zkouška laterality

8 Lateralita - praváctví a leváctví – kontinuum, lze rozlišit jedince s větší a menší preferencí párových orgánů - děti během vývoje používají střídavě obě ruce, stabilizuje se - ustálená lateralita jedním ze znaků školní zralosti, dále snaha zjistit, zda je dítě levoruké nebo se zkříženou lateralitou - lateralita je spojená i s rozvojem početních a řečových schopností Testy laterality: - více variant, nejrozsáhlejší soubor metod je Iowský soubor o 120 metodách - u nás nejvíce používaná zkouška laterality od Z. Matějčka a Z. Žlaba, 1972 Zkouška laterality (Matějček, Žlab) Popis: - hodnotí lateralitu horních a dolních končetin, očí a uší - pracuje se se záznamovým archem a krabicí pomůcek - 12 položek pro hodnocení laterality HK, 4 položky pro DK, 2 položky pro oči a 1 pro uši

9 Zkouška laterality Administrace - vyšetřované dítě má pomůcky ve stejném dosahu pro obě ruce - test se uvádí jako hrová situace, dítě je vyzváno k provedení úkolů za použití končetin - je třeba dodržovat specifické instrukce úkolů - individuální administrace, není omezený čas (15 min + 3 min vyhodnocení) Hodnocení a interpretace - získané výsledky se sčítají, získaný skór – koeficient pravorukosti - vyhraněné praváctví, méně vyhraněné praváctví, nevyhraněná lateralita (ambidextrie), méně vyhraněné leváctví, vyhraněné leváctví - testování doplněno o informace od rodičů i dítěte Standardizace - nebyl standardizován obvyklým způsobem, pro potvrzení validity autoři srovnali výsledky různých skupin dětí (dyslektické děti, děti z PL a děti z DD)

10 Příklady úkolů při zkoušce laterality

11 3 HODNOCENÍ POZORNOSTI  Číselný čtverec - koncentrace pozornosti - distribuce pozornosti - schopnost odolávat určité zátěži pozornosti Test hodnotí úroveň ZAMĚŘENÉ POZORNOSTI prostřednictvím ČASU potřebného ke zvládnutí úkolu. - od 8 let

12 - podnětová tabulka (číselný čtverec) - stopky - záznamový arch - ukazovat a přeříkávat - 10x - zaznamenáváme čas

13 Hodnocení: - křivka výkonu - klesající tendence (v závislosti na zácviku) - kolísavá (výkyvy pozornosti) - rostoucí tendence ( unavitelnost) Využití: - v klinické a poradenské praxi - diferenciální diagnostika (ADD, ADHD) - hodnocení nezralých dětí - zhodnocení funkční úrovně pozornosti - zhodnocení odolnosti k zátěži

14  Bourdonův test - neverbální výkonová metoda Hodnotí: - pozornost - přesnost percepce - PM tempo - 30 řádků - 8 typů čtverečků - 3 typy čtverečků, které proband přeškrtává - 1řádek/50sekund

15

16 Hodnocení: - počet správných odpovědí - počet chybných odpovědí - křivka výkonu - frekvence chyb - max/průměrný/min výkon Využití: - profesní poradenství - volba povolání - úspěšnost v určité činnosti - výkonové charakteristiky probanda - styl práce probanda

17  Test cesty (TMT= Trail making test) - PM tempo - zraková percepce - vizuomotorická koordinace - pozornost - 9-15 let - ČAS potřebný ke splnění úkolu - při chybě probanda upozorňujeme

18

19

20 Hodnocení: - úroveň zaměřené pozornosti - schopnost rozdělit a koordinovat pozornost - zraková orientace - senzomotorická aktivita - křivka výkonu - míra unavitelnosti - odolnost k zátěži Využití: - screening SPU - poškození CNS - diagnostika PM tempa - diagnostika pozornosti

21 4 HODNOCENÍ PAMĚTI Testy neverbální paměti  Rey – Osterriethova komplexní figura - A. Rey (1941)– Švýcar, pro účely diferenciální diagnostiky mentálně handicapovaných jedinců a jedinců s organickými poškozením CNS - P. A. Osterrieth (1945) rozpracoval ji. - popis: k hodnocení vizuální percepce, senzomotorických dovedností, pozornosti a paměti - přínos: posouzení úrovně vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů, orientační zhodnocení prostorových schopností - 18 prvků, od 5 do 17 let

22 - testový materiál A5 – předloha - administrace: nejprve tak, aby co nejvíc odpovídal předloze, pak dáme dítěti jinou činnost, po 3 minutách má nakreslit tentýž obrazec, můžeme použít i více barev - hodnocení: správnost reprodukce, pracovní styl, čas - použití v klinické i poradenské praxi

23 5 HODNOCENÍ ŘEČI A JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ Heidelbergský test vývoje řeči H-S-E-T H Grimmová, H. Schöler (Německo– 1978 a 1991) M. Mikulajová (Slovensko - 1997) E. Smékalová (překlad do ČJ - 1997) první standard. test jazykových schopností pro děti v ČJ české normy (Psychodiagnostika Brno, 1998) (?) Určení: 4 – 10 let (německá verze 3 – 9) diagnostika opožděného či narušeného vývoje řeči symptomatických poruch řeči specifických poruch učení podrobnější vyšetření školní zralosti.

24 Řečové schopnosti v 6-ti různých oblastech, pasivní i aktivní (produkce i porozumění). Oblasti (13 subtestů): větná struktura (porozumění větám – sestavování scén z figurek; opakování vět) morfologická struktura (vytváření plurálu a singuláru; tvoření odvozených slov – zahradník, zahradnice, zahradničit, zahrada; odvozování přídavných jmen – špinavý, špinavější, nešpinavější) větný význam (oprava významově nesprávných vět – maminka položila vázu pod stůl; tvoření vět – z několika zadaných slov) slovní význam (hledání slov – vymyslet čtvrté, které se hodí – modrá, žlutá, červená….; klasifikace pojmů – vybrat obrázky dle nadřazené kategorie – živočichové) interakční význam (flexibilita pojmenování – Petr Novák – a jak mu říká jeho dcera, žena….; spojování verbálních a neverbálních informací – přiřazení výroku dle výrazu emocí člověka na obrázku; dekódování a kódování záměrů – co řekne pán chlapci?) integrace těchto úrovní (paměť pro text – reprodukce pohádky)

25

26

27

28 Zajímavosti: Podnětový materiál – figurky, obrázky => hra Pseudoslova

29 6 HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Vinelandská škála sociální zralosti E. A. Doll, 30. léta, česká verze J. Kožený (1965, 1974, Bratislava) normy od 3 do 9 let (či odpovídající ment. úroveň). Účel: Hodnocení mentálně, smyslově či pohybově postižených pacientů.

30 8 okruhů pozorovatelných aktivit: všeobecná soběstačnost soběstačnost v jídle soběstačnost v oblékání motorika zaměstnání (činnosti, které zvládne) komunikace samostatnost dítěte sociální začleněnost Hodnocení: (+) – požadavky jsou prováděny běžně (+D) – dítě schopnost prokazovalo dříve, v současnosti ne (výkon je např. dočasně narušen nemocí…) (+NP) – nedostatek příležitostí – dítě činnost neprovádělo neprovádí pro nedostatek příležitostí (+-) – činnost provádí jen v případě nouze či přechodně (-) – proband činnost běžně neprovádí

31

32

33 Navazuje: Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition, (Vineland-II) Social-Emotional Early Childhood Scales (SEEC)

34 7 DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ  Zkouška čtení - Matějček, 1987; Matějček, Šturma, Vágnerová, Žlab, Psychodiagnostika Bratislava, 1992 -Popis testu: 8 standardizovaných textů ↑obtížnost 1 uměle vytvořený k ontrolní text -Administrace: t ext/3 min, individuálně, od pololetí 1. ročníku ZŠ Ú vodní rozhovor → Instrukce → Samotné čtení textu → Reprodukce obsahu textu → Dotazy

35 -Hodnocení a interpretace: 1. Rychlost čtení 2. Počet chyb 3. Stupeň čtenářských návyků 4. Kvalita chyb 5. Stupeň porozumění čtenému textu 6. Průvodní projevy dítěte při čtení -Použití v yšetření školsky neúspěšných dětí čtení) v olba dalšího studia k ontrola úspešnosti nápravy čtenářských dovedností

36

37  Kalkulie IV, Barevná kalkulie -Novák, 2002 -test matematických schopností -Popis test 36 úkolů ↑obtížností - 100 kruhů 10x10, s oučet čísel/počet kroužků i rozlišení barev

38 -Administrace: 15 min na počítači/25 min písemně, individuálně/skupinově, 10 let – 15 let 11 měsíců 15 minut, individuálně/skupinově, 7-11 let - Hodnocení a interpretace: K vantitativně - počet správných odpovědí = hrubý skór → vážený skór → matematický kvocient MQ)/ K valitativně -Použití d iagnostika příčin školní neúspěšnosti s oučást inteligenčních testů

39 8 TESTY ZNALOSTÍ A OBECNÉ INFORMOVANOSTI  Test duševního obzoru a informovanosti (DOI) (J. Jirásek, 1953 – místo zakázaných IQ testů) - Popis testu: 40 otázek vzrůstající obtížnosti. Př. „Kolik váží pytel brambor?“; „Co to znamená, když se o někom řekne, že je inteligentní?“ - Administrace: 8 - 13,6 let - Hodnocení a interpretace: za odpověď 0 - 2 body + kvalitativní hodnocení - Komentář: orientační vyšetření verbální inteligence, zejména u dětí s výukovými problémy, s podezřením na výchovné zanedbávání, sociokulturně handicapované apod. Zastaralost, potřebná restandardizace a úprava otázek.

40  Test vědomostí předškolních dětí (Matějček, Vágnerová, 1976) - Popis testu: 10 oddílů z různých oblastí po 4 otázkách; Př. „Ve které roční době jsou Vánoce?“; „Kolik pecek je v meruňce - Administrace: individuální; 4-7 let - Hodnocení a interpretace: skór + schopnost spolupráce, koncentrovanost… - Komentář: míra uplatnění rozumových schopností v běžném prostředí, doplněk neverbálního sreeningu školní zralosti; porovnání verbálních a neverbálních metod (děti zanedbávané, z ústavu, nemocné, postižení CNS…) - Používá se také subtest Vědomosti z Wechslerova testu pro děti.

41 LITERATURA: Svoboda, M., Krejčířová, D. a Vágnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál. Jednotlivé testy a příručky.


Stáhnout ppt "TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ SIMONA BEČANOVÁ, 362476 BC. VERONIKA ĎURANOVÁ, 341769 BC. ŠÁRKA FALTOVÁ, 378617 BARBORA HUBENÁ, 214020."

Podobné prezentace


Reklamy Google