Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O KVALITATIVNÍM VÝZKUMU?. Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum? V centru výzkumné pozornosti je člověk, lidé (mohou to.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O KVALITATIVNÍM VÝZKUMU?. Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum? V centru výzkumné pozornosti je člověk, lidé (mohou to."— Transkript prezentace:

1 CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O KVALITATIVNÍM VÝZKUMU?

2 Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum? V centru výzkumné pozornosti je člověk, lidé (mohou to být i lokality, v nichž lidé žijí a pracují). V centru výzkumné pozornosti je člověk, lidé (mohou to být i lokality, v nichž lidé žijí a pracují). Problém, který si vytyčujeme není nikdy zcela ohraničený --- stále jej při výzkumu vyjasňujeme. Problém, který si vytyčujeme není nikdy zcela ohraničený --- stále jej při výzkumu vyjasňujeme. Jev (fenomén), který je předmětem našeho výzkumného zájmu zkoumáme v jeho přirozeném kontextu. Jev (fenomén), který je předmětem našeho výzkumného zájmu zkoumáme v jeho přirozeném kontextu.

3 Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum Výzkum začínat s menším počtem případů. Výzkum začínat s menším počtem případů. Otevřenost k novým, neobvyklým, atypickým situacím a možnostem. Otevřenost k novým, neobvyklým, atypickým situacím a možnostem. Důsledný popis našeho výzkumného postupu (co, proč a jak jsem dělal) – terénní deník. Důsledný popis našeho výzkumného postupu (co, proč a jak jsem dělal) – terénní deník.

4 Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum? Interaktivní a vývojový aspekt výzkumu (významný pro popis postupu výzkumu i interpretaci dat). Interaktivní a vývojový aspekt výzkumu (významný pro popis postupu výzkumu i interpretaci dat).  Výzkum jako proces interakce výzkumníka a předmětu výzkumu (jeho účastníků).  V průběhu výzkumu se vyvíjejí výzkumník, účastníci i výzkumná situace.

5 Základní typy kvalitativního výzkumu PŘÍPADOVÁ STUDIE Případ = osoba, skupina, rodina, instituce…, ale i životní příběh (historie). Případ = osoba, skupina, rodina, instituce…, ale i životní příběh (historie). Komplexnost případu. Komplexnost případu. Zdroje dat: Zdroje dat:  Autobiografie, deníky, životopisy, korespondence.  Dokumentace případu – lékařská, vyšetřovací spis…

6 PŘÍPADOVÁ STUDIE Zdroje dat: Zdroje dat:  Historie organizace – dokumenty o jejím vzniku, výroční zprávy, zápisy z porad…  Rozhovory  Ohniskové skupiny  Opakované pozorování

7 Základní typy kvalitativního výzkumu ANALÝZA DOKUMENTŮ Dokument = text, obrazový materiál, audio a audiovizuální záznam, výtvory (socha..).. Dokument = text, obrazový materiál, audio a audiovizuální záznam, výtvory (socha..).. Intenzivní analýza dokumentu, který je ve své jedinečnosti podrobně ˇobjasňován a interpretován. Intenzivní analýza dokumentu, který je ve své jedinečnosti podrobně ˇobjasňován a interpretován. Příklad: analýza motivů autora románu. Příklad: analýza motivů autora románu.

8 Základní typy kvalitativního výzkumu TERÉNNÍ VÝZKUM Zkoumání fenoménu nebo lidí v prostředí, ve kterém žijí, pracují. Zkoumání fenoménu nebo lidí v prostředí, ve kterém žijí, pracují. Přístupnost terénu pro výzkumníka. Přístupnost terénu pro výzkumníka. Vhodné zařazení výzkumníka do terénu. Vhodné zařazení výzkumníka do terénu. Připravenost výzkumníka, jeho obeznámenost s terénem. Připravenost výzkumníka, jeho obeznámenost s terénem. Etický přístup. Etický přístup.

9 Základní typy kvalitativního výzkumu KVALITATIVNÍ EXPERIMENT Zásah do procesu, předmětu v přirozeném prostředí --- sledování vlivu zásahu --- záznam --- analýza záznamu. Zásah do procesu, předmětu v přirozeném prostředí --- sledování vlivu zásahu --- záznam --- analýza záznamu. Příklady: Příklady:  Výzkum projevů agrese – figurant např. v obchodním domě vytváří provokace…  Simulování extrémní situace – nehody, krize…

10 Metody kvalitativního výzkumu Typ výzkumu – různé metody.

11 ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ Skryté zúčastněné pozorování Výzkumník v přirozeném prostředí. Výzkumník v přirozeném prostředí. Účastníci nevědí o účelu pozorování. Účastníci nevědí o účelu pozorování. Pozor na etiku, účel je třeba dodatečně vysvětlit. Pozor na etiku, účel je třeba dodatečně vysvětlit. Příklad: výzkum projevů mužského šovinismu v pracovním kolektivu vysokoškolsky vzdělaných osob. Příklad: výzkum projevů mužského šovinismu v pracovním kolektivu vysokoškolsky vzdělaných osob.

12 ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ Otevřené zúčastněné pozorování Výzkumník v terénu, je přímý účastník situací, které pozoruje + ostatní účastníci vědí o tomto pozorování. Výzkumník v terénu, je přímý účastník situací, které pozoruje + ostatní účastníci vědí o tomto pozorování. Motivace účastníků, event. jejich znalost. Motivace účastníků, event. jejich znalost. Vědomí toho, že účastníci jsou pozorováni může někdy ovlivnit jejich jednání. Vědomí toho, že účastníci jsou pozorováni může někdy ovlivnit jejich jednání.

13 ROZHOVOR Obvykle polostrukturovaný nebo nestrukturovaný rozhovor. Obvykle polostrukturovaný nebo nestrukturovaný rozhovor. Forma nestrukturovaného rozhovoru – narativní rozhovor: výzkumník podněcuje dotazovaného spíše k vyprávění příběhu než k běžné konverzaci (Jak to všechno začalo? A co bylo potom? Co jste při tom cítil? Jak na to reagoval Váš partner?...) Forma nestrukturovaného rozhovoru – narativní rozhovor: výzkumník podněcuje dotazovaného spíše k vyprávění příběhu než k běžné konverzaci (Jak to všechno začalo? A co bylo potom? Co jste při tom cítil? Jak na to reagoval Váš partner?...)

14 SKUPINOVÝ ROZHOVOR A OHNISKOVÁ SKUPINA Skupinový rozhovor: rozhovor obvykle s více než 3 osobami najednou, schéma otázka – odpověď, není skupinová interakce. Skupinový rozhovor: rozhovor obvykle s více než 3 osobami najednou, schéma otázka – odpověď, není skupinová interakce. Ohnisková skupina: Ohnisková skupina:  Výzkumník určuje zaměření diskuse, její ohnisko = např. určité aktuální téma. Řídí diskusi.  Skupinová interakce.

15 Metody zpracování kvalitativních dat 1. Fixace kvalitativních dat Audiozáznam a videozáznam. Audiozáznam a videozáznam. Záznamový arch: pro rozhovor, pozorování,pro terénní poznámky… Záznamový arch: pro rozhovor, pozorování,pro terénní poznámky…

16 Metody zpracování kvalitativních dat 2. Příprava dat pro analýzu a) Data převádíme do textové podoby. b) S texty dále pracujeme: Redukce prvního řádu (vynechání nepodstatného – slovní vaty, výrazů, které narušují plynulost). Redukce prvního řádu (vynechání nepodstatného – slovní vaty, výrazů, které narušují plynulost). Barvení textu. Barvení textu. Kódování. Kódování. Práce s časovými osami. Práce s časovými osami.

17 Kódování Prvotní data převádíme do významových jednotek. Prvotní data převádíme do významových jednotek. Jednotkám přiřazujeme názvy. Jednotkám přiřazujeme názvy.

18 Práce s časovými osami 1. Z textu vybíráme všechny údaje, které identifikují určité časové jednotky nebo důležité události. 2. Sestavujeme jednu časovou osu, do které tyto informace zanášíme.

19 Metody analýzy kvalitativních dat Metoda vytváření trsů: uspořádání dat (výroků) do skupin na základě jejich podobnosti (překryvu), např. tematický překryv, časový překryv, prostorový překryv. Metoda vytváření trsů: uspořádání dat (výroků) do skupin na základě jejich podobnosti (překryvu), např. tematický překryv, časový překryv, prostorový překryv. Metoda zachycení vzorců: vyhledávání a zaznamenávání v datech se opakujících vzorců, témat, struktur. Metoda zachycení vzorců: vyhledávání a zaznamenávání v datech se opakujících vzorců, témat, struktur.

20 Metody analýzy kvalitativních dat Metoda kontrastů a srovnávání: odlišení např. dvou identifikovaných kategorií, nalezení rozdílů (přesto, že mají zároveň mnoho společného). Metoda kontrastů a srovnávání: odlišení např. dvou identifikovaných kategorií, nalezení rozdílů (přesto, že mají zároveň mnoho společného). Příklad: Porovnání případových studií pravidelných uživatelů konopných drog. Srovnání dvou skupin: 1. uživatelé, jimž užívání nepřináší zásadnější komplikace, 2. uživatelé, u kterých došlo k rozvoji dalších forem rizikového chování. Příklad: Porovnání případových studií pravidelných uživatelů konopných drog. Srovnání dvou skupin: 1. uživatelé, jimž užívání nepřináší zásadnější komplikace, 2. uživatelé, u kterých došlo k rozvoji dalších forem rizikového chování.

21 Metody analýzy kvalitativních dat Metoda užívání metafor: převod dat do metafor – tím dochází současně k jejich určité redukci i zobecnění. Metoda užívání metafor: převod dat do metafor – tím dochází současně k jejich určité redukci i zobecnění. Příklad: metafora „obětní beránek“. Příklad: metafora „obětní beránek“.

22 Metody analýzy kvalitativních dat Metoda faktorování: odhalení faktorů, které nejsou přímo pozorovatelé,mají implicitní charakter, ale ovlivňují určitý jev, situaci apod. Metoda faktorování: odhalení faktorů, které nejsou přímo pozorovatelé,mají implicitní charakter, ale ovlivňují určitý jev, situaci apod. Příklad: hledání faktorů, podílejících se na úspěšnosti ambulantní psychoterapie dlouhodobých uživatelů konopných drog. Příklad: hledání faktorů, podílejících se na úspěšnosti ambulantní psychoterapie dlouhodobých uživatelů konopných drog.

23 Metody analýzy kvalitativních dat Metoda zakotvené teorie: integrace kvalitativních dat získaných různými metodami a jejich analýza směřující k teorii. Metoda zakotvené teorie: integrace kvalitativních dat získaných různými metodami a jejich analýza směřující k teorii. Využíváme různých úrovní kódování a postupně přecházíme z deskriptivní roviny do roviny hledání a nalézání toho, co je skryto za „prostým popisem“ jevu, situace. Využíváme různých úrovní kódování a postupně přecházíme z deskriptivní roviny do roviny hledání a nalézání toho, co je skryto za „prostým popisem“ jevu, situace.

24 Metody analýzy kvalitativních dat Narativní rekonstrukce: na základě analýzy kvalitativních dat se pokoušíme rekonstruovat určitý jev v procesu jeho vývoje. Narativní rekonstrukce: na základě analýzy kvalitativních dat se pokoušíme rekonstruovat určitý jev v procesu jeho vývoje. Příklad: biografická rekonstrukce životního příběhu (např. delikventa, sociálního pracovníka). Příklad: biografická rekonstrukce životního příběhu (např. delikventa, sociálního pracovníka).


Stáhnout ppt "CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O KVALITATIVNÍM VÝZKUMU?. Co je charakteristické pro kvalitativní výzkum? V centru výzkumné pozornosti je člověk, lidé (mohou to."

Podobné prezentace


Reklamy Google