Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy
EUROREGIONY Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy

2 Struktura přednášek Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů
Příčiny vzniku euroregionů Historické souvislosti vzniku euroregionů Legislativa Finanční zdroje Specifika euroregionů v ČR Rozvojové projekty euroregionů

3 Literatura NETOLICKÝ, V. Euroregiony. Praha: VŠFS, 2007
PEKOVÁ, J.-ZAPLETALOVÁ, J. (eds.) Euroregiony, státní správa a samospráva. Sborník příspěvků z vědecké konference Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. VŠE Praha Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2006Netolický Dočkal V: Přeshraniční spolupráce na východních hranicích ČR, IIPS, Brno 2005 KADEŘÁBKOVÁ, J., KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ Z., Region a regionální vědy. Praha: VŠFS, Kap. 3.5., 5.2. - - internetové stránky jednotlivých euroregionů

4 Zakončení kurzu Úspěšné absolvování závěrečného testu 28.11., 13.45
Náhradní termín, , leden 2009

5 Otázky ke zkoušce Definujte pojem euroregion, základní charakteristiky
Socio-ekonomické příčiny vzniku euroregionů Kulturně- historické příčiny vzniku euroregionů Základní charakteristiky euroregionů v ČR Madridská úmluva Legislativní rámec realizace přeshraniční spolupráce (kromě Madridské úmluvy) Institucionální rámec euroregionů (role obcí, měst, krajů, ministerstev a dalších subjektů) Asociace evropských přeshraničních regionů

6 Otázky ke zkoušce 9. Interreg 10. Vlastní (vnitřní) zdroje euroregionů
11. Finanční nástroje přeshraniční spolupráce v období 12. Finanční nástroje přeshraniční spolupráce v období 13. Hlavní cíle a zaměření projektů euroregionů 14. Hlavní cíle regionální politiky EU a ČR ve vztahu k rozvoji přeshraniční spolupráce

7 Vymezení základních pojmů region, euroregion
Pro potřeby komparační : REGION - část zemského povrchu s/ bez definovaných hranic a charakteristických rysů - území se specifickými vnitřními nebo vnějšími vztahy a strukturou Geografická jednotka Administrativní jednotka (obec, kraj, stát, EU) Ekonomická, sociální, kulturní…jednotka Politická jednotka – účelové sdružení samospráv s cílem dosažení jasně stanovených cílů

8 Vymezení základních pojmů region, euroregion
Politická regionalizace dobrovolný svazek obcí či zájmové sdružení obcí vznikající na základě společné kulturně historické identity území neformální útvar, jehož existence však ve svých důsledcích může vést k intenzívní spolupráci obcí a měst v příslušném území Přeshraniční spolupráce, příhraniční spolupráce Iniciace „bottom – up“„zdola“ (přirozené potřeby a priority) Dobrovolné zapojení do různých ekonomických, sociálních, kulturních i politických aktivit

9 EUROREGIONY Dobrovolná sdružení obcí, měst, NO, podnikatelských subjektů aktivity přeshraniční spolupráce vytváření euroregionů se považuje za nedílnou součást integračních procesů (SF) euroregion je formální nástroj pro přeshraniční spolupráci regionálních organizací Různá legislativa Malé projekty (do 1milEUR), tvrdé i měkké projekty dobrovolná sdružení obcí, které spojují své kapacity a aktivity, aby dokázaly čelit negativním dopadům periferní polohy

10

11 Periferní regiony menší hustota osídlení
důsledek přírodních podmínek – jestliže je příhraniční oblast ohraničena geomorfologicky, není zcela ideální pro život obyvatel, a to zejména v horských oblastech obyvatelstvo má obavy z přeshraničních konfliktů, a proto se více usidluje ve vnitrozemí důsledky politických rozhodnutí – např. vystěhování německého obyvatelstva z českého příhraničí dlouhodobě uzavřená hranice nižší hospodářský potenciál (zemědělství, CR x průmysl) regiony s prvky periferie nedostatečná dopravní obslužnost vyšší nezaměstnanost další faktory závislé na ekonomické a politické situaci státu

12 Periferní regiony Geografická situace
Historický vývoj území (dosídlené oblasti) Ekonomika území (HDP, HRP, zaměstnanost, počet inovativních firem, struktura odvětví, cena nemovitostí) Demografie a migrační trendy Sociální struktura a sociální sítě v území Technická a občanská infrastruktura Politická stabilita Vnitřní a vnější vztahy (partnerské sítě) Specifická administrativní opatření (NP, UNESCO, Natura 2000 a další)

13

14 Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů
„Spoluprací veřejnoprávních instancí po úrovni států a různých skupin obyvatelstva podporuje daleko přes hranice státu mír, svobodu, jistotu a hájení lidských práv a také ochranu etnických a národnostních menšin. Hraniční regiony se tím stávají stavebními kameny a mosty při procesu evropského sjednocení, při soužití evropského obyvatelstva a menšin.“

15 Historické souvislosti vzniku euroregionů v Evropě – problematika hranic
Diverzita kulturní a historická (společné prvky) Historicky nestabilní hranice mezi jednotlivými státy (Španělsko- Portugalsko, ČR-SK, Balkán) Formování národních států v 19. a 20. století – individuální rozvojové zájmy (specifika vývoje jednotl. zemí, důraz na centrum země, ne na hranici) - vliv na identifikaci s územím

16 Proměna hranic v průběhu 20. století
Východní Evropa (Finsko a Pobalstké státy) Rozpad Rakouska-Uherska (Maďarsko, SK, Rumunsko, ČSR, Jižní Tyrolsko) Německo (Sever, Alsasko, Lotrinsko, Sársko) Rozdělení kulturně a etnicky homogenních regionů (Alsasko, Sever Itálie, Pobaltí, Finsko, Belgie, Slezsko) Nepřirozené hranice – vojenské intervence, vysídlování pohraničí směrem do vnitrozemí

17 Vliv evropské integrace na řešení problémů pohraničních regionů
Národnostní princip Regionální specifika – preference makroekonomických zájmů, společné politiky ES Regionální politika – malá váha, převažuje na úrovni jednotlivých členských zemí, omezená schopnost řešit, regionální dopady společných politik) Zrod RP na úrovni EU – 1975, ERDF

18 Přeshraniční spolupráce jako přirozený proces v území
60. léta 20. století Aktivity obyvatel v pohraničí – snaha zvyšovat svůj životní standard (N/F, N/Niz) Chybějící legislativa – vznik regionálních účelových společenství (Euregios) Snaha zmírnění negativních dopadů politik národních vlád (nedostatečná koordinace v územním plánování, infrastruktuře, jazykové vzdělávání apod.) 1971 – sdružení „Evropské příhraniční regiony“ (AGEG)

19 Zrod přeshraniční spolupráce
Politické změny - demokratizační procesy: Řecko, Portugalsko, Španělsko, země SVE Regionalismus Právní prostředí – decentralizace (rozvoj regionální autonomie) Intenzivnější evropská integrace Proměna charakteru RP na úrovni EU (princip subsidiarity,podpora zaostalých oblastí, specifická politika pro přeshraniční oblasti) Evropská charta regionálního plánování

20 Hlavní motivy přeshraniční spolupráce
Přeměna hranice z „dělící čáry“ na „místo setkání sousedů“ Překonání předsudků a animozit jež jsou výsledkem historického dědictví Budování demokracie a funkční regionální správy Překonání národní periferní polohy a izolace Podpora hospodářského růstu


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google