Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

se zaměřením na problematiku pádů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "se zaměřením na problematiku pádů"— Transkript prezentace:

1 se zaměřením na problematiku pádů
NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI se zaměřením na problematiku pádů PhDr. Helena Bařinková, DiS. Sedlčany

2 vysoká hospodářská zátěž pro omezené zdroje ve zdravotnictví
Přibližně u 8-12 % hospitalizovaných pacientů dochází k jejich poškození (MZČR, 2010) Nedostatečná bezpečnost pacientů - globální etický i ekonomický problém, vysoká hospodářská zátěž pro omezené zdroje ve zdravotnictví

3 Východiska Globální a národní strategie
do r EU/ 2010 ČR nejednoznačná definice i metodologie NU (tzv. zařazováno“kde co, nejasný postup“ 2004 -WHO „Patient safety resolutions“ EU - Lucemburská deklarace 2009 – EU - Doporučení Rady Evropy- adverse event 2010 – ČR – Národní akční plán – RBC cíle 2010 – ČR – Metodický pokyn MZČR, Věstník částka 10/MZČR Metodika sledování nežádoucích událostí ve ZZ lůžkové péče 2012 – ČR - Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., §98 O hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb 2012 – ČR- Vyhláška o kvalitě a bezpečí, 102/2012 Sb. SAK ČR - Akreditační standardy, verze 3 Cíl: Minimalizovat rizika při poskytování zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti péče

4 k dříve používanému termínu
Nežádoucí událost je synonymem k dříve používanému termínu „mimořádná událost“. (NU/MU) Definice (Vyhl. 102/2012 Sb.) Nežádoucí událost je událost nebo okolnost, která mohla vyústit nebo vyústila v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout…. Za NU je považováno také neočekávané zhoršení klinického stavu, pokud má za následek trvalé tělesné poškození nebo úmrtí pacienta, nejde-li o neobvyklou komplikaci zdravotního stavu

5 Vyhl. 102/2012 Sb. O KVALITĚ A BEZPEČÍ 1. 2
Vyhl. 102/2012 Sb. O KVALITĚ A BEZPEČÍ 1.2. Standard: sledování a vyhodnocování NU Ukazatele kvality a bezpečí pro splnění standardu Standard je splněn, jestliže je zavedena evidence NU, a to minimálně neočekávaného zhoršení klinického stavu pacienta, majícího za následek trvalé tělesné poškození nebo úmrtí pacienta, výskytu nozokomiálních nákaz pádů proleženin, událostí spojených s podáváním nebo přípravou léčiv událostí spojených s léčebným či diagnostickým výkonem. je prováděno vyhodnocování jednotlivých NU včetně zjišťování jejich příčin, jsou vyhodnocovány časové trendy počtů NUí, jsou přijímána preventivní opatření k předcházení nežádoucím událostem.

6 SAK ČR 2014- Nežádoucí události – 10.6
Zajištění bezpečné péče a bezpečného prostředí důležitá priorita ZZ - cíl KZK PROGRAMU Podstatou je zajistit: Zajištění bezpečí pacienta Rychlé oznámení + hlášení NU Důsledné šetření Důkladné vyhodnocení (kořenová analýza) Efektivní nápravná opatření Hlášení NU důležitý výukový prvek - zpětná vazba, vedoucí ke smysluplným korektivním nápravným opatřením Cílem není hledání viníků a jejich následné potrestání, ale úsilí o soustavné napravování a zkvalitňování vadných procesů

7 Metodický pokyn MZČR, Věstník 2010
Metodika sledování NU ve ZZ lůžkové péče – HLAVNÍ KATEGORIE NU o Problém s klinickou administrativou 02 Problém s klinickým výkonem 03 Problém se zdravotnickou dokumentací 04 Nozokomiální infekce 05 Problém s medikací či intravenózními roztoky 06 Problém při podání transfuzních přípravků či krevních derivátů 07 Problém při podání diety či výživy 08 Problém při podání medicinálních plynů 09 Problém při použití medicínských přístrojů či vybavení 10 Problém s chováním pacienta/pracovníka/návštěvy (krádeže, verb./fyznapadení) 12 Nehody a neočekávaná zranění 13 PÁDY* 14 Technické problémy (závady na budově, porucha dodávky energie, závady IT ...) 15 Problém s dostupností zdrojů (nedostatek personálu či vybavení) či organizací práce 30 Dekubity – specifické hlášení prostřednictvím tiskopisu 31 Neočekávané zhoršení klinického stavu Neočekávané úmrtí pacienta

8 PÁDY „Mimořádná událost vyúsťující v nezamýšlené spočinutí pacienta na zemi nebo jiném, níže položeném povrchu“ (JCI,2005) Řadí se zde i „nedokončené pády“, kam patří škobrtnutí či podklouznutí, dále pády beze svědků. Jsou druhem nežádoucí události a podléhají metodice hlášení NUí (Metodika MZČR, 2010). Z 15 nejčastěji hlášených NU - tvoří % skupina dokončených i nedokončených pádů pacientů Jsou nejčastější a nejvýznamnější NU se všemi následky a možnými dopady pro instituci. Kromě fyzického zranění opakované pády mohou způsobit vážné psychologické a sociální následky.

9 Pády a zranění pacienta
Pacient v nemocnici je vystaven většímu riziku pádu než zdravý člověk. Jeho fyzická kondice je narušena nemocí a léčbou, psychická kondice v důsledku přirozené obavy o vývoj zdravotního stavu.. Pády mohou mít pro pacienty fatální následky…. Zhoršují pověst zdravotnického zařízení a představují zvýšené náklady spojené s léčbou zraněného pacienta. Pády u starších pacientů jsou jedním z typických komplexních geriatrických symptomů a signalizují přítomnost často mnohočetné orgánové patologie.

10 Rizikové faktory Věk nad 65 let Polymorbidita Pády v anamnéze
Nesoběstačnost 3D (demence, deprese, delirium) Ortostatická hypotenze

11 Nejčastější příčiny pádů ve ZZ
změna prostředí (proces adaptace, zhoršená orientace, vybavení pokoje, dlouhá cesta na toaletu) změna zdravotního stavu (zhoršení smyslového vnímání, bolest změna lokomoce, chůze zahájení rehabilitace akutní snížení soběstačnosti, nácvik chůze, změny medikace nebo změny medikace chron.onemocnění, (Svobodová, ČAS, 2011).

12 PREVENCE PÁDŮ – procesní řízení
Cíl: Edukace a vzdělávání personálu Identifikace rizikových pacientů dle rizikových faktorů pro vznik pádu Zajištění dostatečné informovanosti pacienta/blízkých, získat jej pro spolupráci Omezení faktorů vzniku pádu Zajistit bezpečnost pacienta Minimalizovat komplikace vzniklé při pádu Informovat pacienta o důvodu a způsobu prevence a opatření snižující rizika

13 I.FÁZE Zhodnocení rizika pádu u pacienta/klienta
I. Zhodnocení rizika pádu při příjmu v rámci zjišťování ošetřovatelské anamnézy prostřednictvím standardizované škály: Zhodnocení rizika pádu u pacienta/klienta (Jurásková/Conley, 2006): Přehodnocení po pádu pacienta u standardních oddělení minimálně co 10 dnů lůžka následné péče minimálně co 14 dní při změně zdravotního stavu, vždy při zhoršení po pádu

14 VÝCHOZÍ MOMENT -- zařazení pacienta do rizika :
bez rizika středního rizika pádu (5-13 bodů) vysokého rizika pádu (14-19 bodů)

15 II. FÁZE Intervence dle rizik
Edukujte pacienta a blízké o riziku a prevenci pádu (edukační záznam) Eliminujte možné zevní a vnitřní faktory Signifikantně označte: Pacienta identifikačním náramkem Lůžko výstražnou tabulkou: Přehled pacientů se sesterně

16 Edukace u rizikového pacienta
pacient/blízcí poučen/i o riziku pádu a jeho prevenci v závislosti na individuálním zdravotním stavu optimálně při vstupní edukaci…………………… současně s právy a signalizací, příp. průběžně dle potřeb nutný záznam do ZD – Edukačního záznamu

17 Střední riziko vzniku PÁDU (5-13 bodů)
Oš. plán – oš.diagnóza: „Riziko pádu/zranění“ Riziko pádu (pád v anamnéze) intervence preventivních opatření dle zjištěného stupně rizika: snižte lůžko na co nejnižší úroveň od podlahy umístit pacienta blízko sesterny kontrola 1 x za hodinu umístění zvonku na dosah ruky – vysvětlení funkce

18 přiměřené noční osvětlení , umístění spínače osvětlení v dosahu pacienta
kvalita obuvi, doporučte vhodnou obuv bezpečné rozmístění zařízení (židle, schůdky, v pokoji tak, aby nebylo překážkou pro pohyb pacienta okamžitá reakce na zazvonění nebo volání pacienta zajištění pojízdných koleček lůžka, aby nedošlo k jeho nežádoucímu posunu při vstávání nebo při jiném pohybu pacienta doporučte pacientovi dostatečný odpočinek 

19 Vysoké riziko vzniku pádu (14-19 bodů)
Nad výše uvedené…… pacient co nejblíže na dohled (blízko sesterny) pakliže je to možné, trvale otevřené dveře do pokoje pacienta přiměřené noční osvětlení pro lepší orientaci kontrola pacienta minimálně 1-2 krát /hod. informovanost pacienta, aby přivolal sestru, kdykoliv bude chtít vstát umístění zábran /postranic, pokud není na pokoji přítomen stálý ošetřující personál nebo návštěva, okamžitá reakce na jeho zazvonění nebo volání

20 Postup při vzniku pádu nepokoušejte pacienta zvedat ani držet vzhůru
nechte jej sesunout k podlaze, přidržujte hlavu a trup nebo podložte a přivolejte pomoc posuďte stav vědomí, schopnost reagovat na oslovení, zkontrolujte základní životní funkce, zjistěte rozsah možného poranění přivolej lékaře a zajistěte první ošetření záznam do ZD a do formuláře ,,Hlášení pádu“ informujte při brzkém kontaktu rodinu, pokud došlo k poškození pacienta zjistěte příčinu pádu a ev. proveďte opatření zabraňující opakování pádu

21 Administrativa spojená s pádem pacienta
Při pádu / zranění pacienta vyplňuje formulář: ,,Hlášení pádu“ službu konající sestra záznam provádí také službu konající lékař do zdravotnické dokumentace pacienta vedoucí sestra a primář oddělení vyhodnotí opatření, která byla učiněna s následnou edukací pacienta vedoucí sestra je povinna se věnovat problematice pádů a vést evidence pádů

22 Monitoring pádů

23 Analýza pádů na závěr šetření u závažných NU je vyhotoven záznam o šetření NU – tzv. Protokol o pádu, dokladující průběh analýzy - šetření, závěry, doporučení a nápravná opatření, včetně doložení podpisů zúčastněných osob v rámci šetření RCA analýza (Root Cause Analyzis)

24 EVIDENCE, statistika data o výskytu NU jsou průběžně evidována, kvartálně hodnocena 1 x ročně prováděna souhrnná analýza - vypracována zpráva, zveřejněna na intranetu, projednávána na poradách vedoucích pracovníků a stává se předmětem školení personálu benchmarking skupiny ZZ celonárodní projekt sledování (3.LFUK, ÚZIS) – kvartální vyhodnocení, zpracováváno samostatně pro jednotlivé skupiny zařízení

25 ČAS – Pádová studie ( ) dvě věkové skupiny - do 65 let a nad 65 let skupiny oborů; interní obory, chirurgické obory, pediatrické obory a lůžka následné péče. zranění se podrobně nespecifikují- lehká a těžká za lehká zranění - povrchové odřeniny, hematomy a blíže nespecifikované bolesti končetin, aj. za těžká zranění - bezvědomí, komoce a kontuze mozku vzniklé v přímé souvislosti s pádem, fraktury, tržné rány, včetně těch, které šijeme náplasťovými stehy. 1,17% hlášených pádů/hospitalizovaných

26

27 IK = ___________________
Indikátor kvality ukazatel kvality - podíl zranění z pádu na oš.dnů optimální rozmezí - 0,4-0,8 ČAS, ,61 Počet zraněných z pádu IK = ___________________ 1 000 ošetřovacích dnů

28 Výzkumné šetření 2007-2010 Retrospektivní analýza Rigorózní práce – výsledky 2011
nejvyšší specifický indikátor na ONP (2,0), INT (1,46), ostatní pod 0,8. nejohroženější senioři ve věku nad 71 let (73%) 52 % ve večerních a nočních hodinách ( ) 80% pádů na pokoji pacientů v okolí pacientova lůžka nejfrekventovanější příčinou pád z lůžka (30 %) či vstávání z lůžka (24 %), nestabilita a poruchy chůze (22 %). Podíl zranění na počet pádů – 64% (45% lehká, 19% těžká) Indikátor kvality – 0,73 /Nežádoucí události ve zdravotnictví se zaměřením na problematiku pádů, Bařinková, 2011/

29 Doporučení kromě systematické prevence pádů je nutné… .
zaměřit se úzce na skupinu vysoce rizikových geriatrických pacientů nad 70 let, hospitalizovaných nejen, ale především na ONP a INT centrem pozornosti pokoj pacientů se zaměřením na nemocniční lůžko a jeho okolí. zostřená pozornost vyžadována především ve večerním a nočních hodinách. . Systematickým zaměřením a cílenou prevencí na vysoce rizikové skupiny se lze účinně bránit pádům a předcházet NU

30 Edukace při propuštění Prevence pádu v domácím prostředí

31 Neexistuje jedna správná cesta, jedno správné řešení
Děkuji za pozornost Neexistuje jedna správná cesta, jedno správné řešení Je důležité, aby došlo k vytvoření a zavedení smysluplného procesu řešení NU.


Stáhnout ppt "se zaměřením na problematiku pádů"

Podobné prezentace


Reklamy Google