Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE"— Transkript prezentace:

1 MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Praha POSTAVENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVÁCH Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR

2 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA:
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA: Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků - tajemník obecního úřadu = vedoucí úřadu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - obecní úřad tvoří starosta, místostarosta(-ové), tajemník a další zaměstnanci Tajemník: - je odpovědný za výkon samostatné i přenesené působnosti - zajišťuje výkon přenesené působnosti - plní úkoly, uložené starostou, radou nebo zastupitelstvem obce - plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu - vydává většinu interních předpisů, organizuje činnost úřadu - má poradní hlas při jednáních rady a zastupitelstva obce = řídí úřad je poradním hlasem samosprávě Legislativně zakotvený vztah k problematice UR? = žádný

3 ZASTUPITELSTVO RADA STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK OBECNÍ ÚŘAD
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, ZASTUPITELSTVO RADA STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK OBECNÍ ÚŘAD

4 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni
Praha,

5 ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Počet členů k 31.12.2009: 280
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Počet členů k : 280 Počet tajemníků městských a obecních úřadů v ČR: cca 600 členové STMOÚ ČR nečlenové STMOÚ ČR

6 OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Iniciativa v legislativním procesu: - STMOÚ ČR předkládá iniciativní návrhy k legislativní činnosti (zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů, audity agend veřejné správy) Spolupráce s dalšími orgány, asociacemi, svazy: - Ministerstva (MV ČR, MŽP, MMR, MPSV) - Svaz měst a obcí ČR - Institut pro místní správu, VCVS o.p.s., Sdružení pro oceňování kvality - Rada vlády pro udržitelný rozvoj Vzájemná informovanost mezi městskými a obecními úřady: - webové strany - Zpravodaj STMOÚ ČR - krajské a celostátní konference Vzdělávání a předávání zkušeností: - vzdělávací akce krajského i celostátního charakteru - sdílení zkušeností a dobrých praxí mezi tajemníky - projekty, např. „Vedoucí úřadů územně samosprávných celků – posílení stability a mezinárodní spolupráce“ Mezinárodní spolupráce: - člen evropské asociace komunálních manažerů U. Di. T. E. - úzká spolupráce s asociacemi na Slovensku, v Maďarsku či Lotyšsku

7 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni
Praha, výzkumný projekt 2006 – 2008 MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A MANAŽEŘI MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY V SEDMNÁCTI EVROPSKÝCH ZEMÍCH porovnání postavení a kompetencí vedoucích úřadů místních samospráv v 17 zemích EU (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Kypr, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Česká republika, Dánsko, Švédsko, Lotyšsko, Finsko, Spojené království, Malta) autoři: Prof. Jaume Magre Prof. Xavier Bertrana za podpory U.Di.T.E. (Union des Dirigeants Territoriaux de l´Europe) spolupráce: STMOÚ ČR český překlad:

8 ZÁKLADNÍ PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, UDRŽITELNÝ ROZVOJ EKONOMICKÝ ENVIRONMENT SOCIÁLNÍ VLIV TAJEMNÍKA ZÁKLADNÍ PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

9 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÁ VIZE UR ČR Prioritní osa 3: Rozvoj území Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost Priorita 5.1: Posilování sociální stability a soudržnosti Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernment a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

10 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa Problémy veřejné správy: nedostatečná výkonnost a transparence, resortismus a politizace, nepřehledné a nestabilní regulatorní prostředí a nevhodně nastavená regulace vedoucí k nadměrnému zatížení občanů, podniků a organizací, neexistence stabilizované a profesionální státní služby, neefektivní systém prevence korupce, stále nedostatečné využívání ICT veřejnou správou spolu s relativně nízkou IT gramotností úředníků vede ke zbytečnému zatěžování podnikatelů, nedostatečně efektivně pracující soudní systém, zdlouhavost soudního řízení, nedostatečná kapacita, efektivita a kvalita výkonu územní veřejné správy, chybějící strategické plánování a systematický a komplexní přístup k místnímu rozvoji a k jeho udržitelnosti.

11 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Prioritní osa 3: Rozvoj území: III.D Podíl municipalit zapojených do programů Místních Agend 21 III.K Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost V.A Index vnímání korupce

12 PŘECHOD KE STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ A UR
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, PŘECHOD KE STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ A UR FUNKCE MUNICIPALITY BEZ PLÁNOVÁNÍ tajemník může pracovat, ale řeší operativní problémy, řídí se legislativou nebo úkoly zadané samosprávou = HASIČ PLÁNOVÁNÍ připraví se plán – politicky nebo technokraticky tajemník se podílí na tvorbě a realizaci plánu – řídí, ale neví příliš kam = ŘIDIČ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ zapojí se většina zainteresovaných stran, expertně se ve spolupráci s veřejností vytvoří plán (vize, koncepce, plán, program) tajemník se spolupodílí na procesu plánování = SPOLUTVŮRCE STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ strategicky se řídí k udržitelnému rozvoji, ve spolupráci s veřejností a experty tajemník se spolupodílí na strategickém řízení = PARTNER

13 Proč zvyšovat kvalitu a co zavádění systému
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, Proč zvyšovat kvalitu a co zavádění systému a nástroje zvyšování kvality přináší? UR zvyšování důvěryhodnosti a image organizace VSTUPY VÝSTUPY šetrnost k životnímu prostředí optimální management a controlling spokojený zákazník efektivní využívání zdrojů stabilizace a rozvoj lidských zdrojů ekonomická efektivita efektivní procesy efektivní výstupy – služby

14 ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH Benchmarking (BMK)
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH Benchmarking (BMK) Balanced Scorecard (BSC) Corporate Social Responbility (CSR) EFQM CAF EMAS ISO (9001, 14001, 17799, 27000…) Komunitní plánování Místní Agenda 21 Procesní audit Personální audit

15 Dobříš, Hlučín, Jilemnice, Poděbrady, Praha-Libuš; Kraj Vysočina
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, Úspěchy Místní Agendy 21 v cenách Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě Cena MV ČR „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ (bronzový stupeň): Dobříš, Hlučín, Jilemnice, Poděbrady, Praha-Libuš; Kraj Vysočina - 6 bronzových stupňů pro MA21 z 16 udělených (38 %) MA21 je jedním z nástrojů zvyšování kvality, uznaným v cenách MA21 je nejúspěšnějším nástrojem v bronzovém stupni (CAF cen, BMK 3 ceny, ČSN EN ISO 9001: cena, komunitní plán 1 cena) Cena MV ČR „Organizace dobré veřejné služby“ (stříbrný stupeň): Chrudim, Litoměřice, Prostějov, Vsetín 4 stříbrné stupně pro MA21 z 18 udělených (22 %) MA21 je jedním z nástrojů zvyšování kvality, uznaným v cenách MA21 je druhým nejúspěšnějším nástrojem ve stříbrném stupni (CAF cen, BMK, ČSN EN ISO 9001: ceny, ČSN ISO/IEC 27001: cena, EMAS 1 cena)

16 Ceny MV ČR získalo 32 municipalit – obcí, měst a krajů
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, Úspěchy Místní Agendy 21 v cenách Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě Ceny MV ČR získalo 32 municipalit – obcí, měst a krajů z toho 18 zapsaných v oficiální databázi MA 21 (CENIA) = 56 % - Dobříš, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jilemnice, Kopřivnice, Litoměřice, Moravská Třebová, Poděbrady, Praha 13, Praha-Libuš, Prostějov, Říčany, Šternberk, Tábor, Vsetín Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Cen MV ČR bylo uděleno 40 z toho 23 municipalitám, zapsaným v oficiální databázi MA 21 = 58 % Byla udělena 1 cena za zavedení systému environmentálního řízení organizace dle EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) a získání registrace od Agentury EMAS při CENIA do celé organizace – Ministerstvu životního prostředí

17 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni
Praha, PODÍL ČLENŮ SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ NA ZAVÁDĚNÍ KVALITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH ČR Počet měst a obcí v ČR, zavádějících alespoň jeden z modelů kvality dle evidence MVČR (2009): 113 členové STMOÚ ČR (71%)

18 ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH ROLE TAJEMNÍKA:
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH ROLE TAJEMNÍKA: - často iniciátorem zavádění nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za implementace nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za řízení úřadu v souladu s nástrojem zvyšování kvality - motivace zaměstnanců municipality (nejlépe vlastním příkladem) - využívání příkladů dobré praxe odjinud - vytváření a šíření vlastních příkladů dobré praxe = je velmi důležitou osobou pro řízení municipality směrem k udržitelnému rozvoji

19 JE MOTIVACE TAJEMNÍKA V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE?
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, JE MOTIVACE TAJEMNÍKA V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE? legislativní rámec nařízení starosty (primátora), rady, zastupitelstva vlastní iniciativa zapojení (partnerství) zapojení do strategického týmu pro UR tlak veřejnosti příklady dobré praxe, výměna zkušeností

20 PŘÍNOS TAJEMNÍKA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, PŘÍNOS TAJEMNÍKA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI mnohdy iniciátorem procesu vedoucí úřadu – organizuje a řídí úřad motivuje zaměstnance v úřadu možnost síťování – STMOÚ ČR – přenos zkušeností, výměna dobré praxe – koordinace činnosti s dalšími sítěmi, např. Svaz měst a obcí ČR, ale zejména s Národní sítí Zdravých měst ČR

21 Děkuji Vám za pozornost
Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, Ing. Ivo Bělonohý Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR tel.: , Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google