Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 POSTAVENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVÁCH Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR Konference k aktuálnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 POSTAVENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVÁCH Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR Konference k aktuálnímu."— Transkript prezentace:

1 1 POSTAVENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVÁCH Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Praha 9. 9. 2010

2 2 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA:  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků - tajemník obecního úřadu = vedoucí úřadu  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - obecní úřad tvoří starosta, místostarosta(-ové), tajemník a další zaměstnanci Tajemník: - je odpovědný za výkon samostatné i přenesené působnosti - zajišťuje výkon přenesené působnosti - plní úkoly, uložené starostou, radou nebo zastupitelstvem obce - plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu - vydává většinu interních předpisů, organizuje činnost úřadu - má poradní hlas při jednáních rady a zastupitelstva obce = řídí úřad je poradním hlasem samosprávě Legislativně zakotvený vztah k problematice UR? = žádný

3 3 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 ZASTUPITELSTVO RADA STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK OBECNÍ ÚŘAD

4 4 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010

5 5 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Počet členů k 31.12.2009: 280 Počet tajemníků městských a obecních úřadů v ČR: cca 600 členové STMOÚ ČR nečlenové STMOÚ ČR

6 6 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Iniciativa v legislativním procesu: - STMOÚ ČR předkládá iniciativní návrhy k legislativní činnosti (zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů, audity agend veřejné správy) Spolupráce s dalšími orgány, asociacemi, svazy: - Ministerstva (MV ČR, MŽP, MMR, MPSV) - Svaz měst a obcí ČR - Institut pro místní správu, VCVS o.p.s., Sdružení pro oceňování kvality - Rada vlády pro udržitelný rozvoj Vzájemná informovanost mezi městskými a obecními úřady: - webové strany www.tajemnici.czwww.tajemnici.cz - Zpravodaj STMOÚ ČR - krajské a celostátní konference Vzdělávání a předávání zkušeností: - vzdělávací akce krajského i celostátního charakteru - sdílení zkušeností a dobrých praxí mezi tajemníky - projekty, např. „Vedoucí úřadů územně samosprávných celků – posílení stability a mezinárodní spolupráce“ Mezinárodní spolupráce: - člen evropské asociace komunálních manažerů U. Di. T. E. - úzká spolupráce s asociacemi na Slovensku, v Maďarsku či Lotyšsku

7 7 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 výzkumný projekt 2006 – 2008 MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A MANAŽEŘI MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY V SEDMNÁCTI EVROPSKÝCH ZEMÍCH -porovnání postavení a kompetencí vedoucích úřadů místních samospráv v 17 zemích EU (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Kypr, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Česká republika, Dánsko, Švédsko, Lotyšsko, Finsko, Spojené království, Malta) autoři: Prof. Jaume Magre Prof. Xavier Bertrana za podpory U.Di.T.E. (Union des Dirigeants Territoriaux de l´Europe) spolupráce: STMOÚ ČR český překlad: http://www.tajemnici.czhttp://www.tajemnici.cz

8 8 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 UDRŽITELNÝ ROZVOJ EKONOMICKÝ ENVIRONMENT SOCIÁLNÍ VLIV TAJEMNÍKA ZÁKLADNÍ PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

9 9 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÁ VIZE UR ČR Prioritní osa 3: Rozvoj území Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost Priorita 5.1: Posilování sociální stability a soudržnosti Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernment a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

10 10 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa Problémy veřejné správy:  nedostatečná výkonnost a transparence, resortismus a politizace,  nepřehledné a nestabilní regulatorní prostředí a nevhodně nastavená regulace vedoucí k nadměrnému zatížení občanů, podniků a organizací,  neexistence stabilizované a profesionální státní služby,  neefektivní systém prevence korupce,  stále nedostatečné využívání ICT veřejnou správou spolu s relativně nízkou IT gramotností úředníků vede ke zbytečnému zatěžování podnikatelů,  nedostatečně efektivně pracující soudní systém, zdlouhavost soudního řízení,  nedostatečná kapacita, efektivita a kvalita výkonu územní veřejné správy, chybějící strategické plánování a systematický a komplexní přístup k místnímu rozvoji a k jeho udržitelnosti.

11 11 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 VAZBA NA STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Prioritní osa 3: Rozvoj území: III.D Podíl municipalit zapojených do programů Místních Agend 21 III.K Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost V.A Index vnímání korupce

12 12 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 PŘECHOD KE STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ A UR FUNKCE MUNICIPALITY BEZ PLÁNOVÁNÍ tajemník může pracovat, ale řeší operativní problémy, řídí se legislativou nebo úkoly zadané samosprávou = HASIČ PLÁNOVÁNÍ připraví se plán – politicky nebo technokraticky tajemník se podílí na tvorbě a realizaci plánu – řídí, ale neví příliš kam = ŘIDIČ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ zapojí se většina zainteresovaných stran, expertně se ve spolupráci s veřejností vytvoří plán (vize, koncepce, plán, program) tajemník se spolupodílí na procesu plánování = SPOLUTVŮRCE STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ strategicky se řídí k udržitelnému rozvoji, ve spolupráci s veřejností a experty tajemník se spolupodílí na strategickém řízení = PARTNER

13 13 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 PROČ ZVYŠOVAT KVALITU A CO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU A NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘINÁŠÍ? ekonomická efektivita optimální management a controlling spokojený zákazník efektivní výstupy – služby stabilizace a rozvoj lidských zdrojů efektivní procesy zvyšování důvěryhodnosti a image organizace šetrnost k životnímu prostředí efektivní využívání zdrojů VSTUPYVÝSTUPY UR

14 14 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH Benchmarking (BMK) Balanced Scorecard (BSC) Corporate Social Responbility (CSR) EFQM CAF EMAS ISO (9001, 14001, 17799, 27000…) Komunitní plánování Místní Agenda 21 Procesní audit Personální audit

15 15 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 Úspěchy Místní Agendy 21 v cenách Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě Cena MV ČR „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ (bronzový stupeň): Dobříš, Hlučín, Jilemnice, Poděbrady, Praha-Libuš; Kraj Vysočina - 6 bronzových stupňů pro MA21 z 16 udělených (38 %) - MA21 je jedním z 9 + 1 nástrojů zvyšování kvality, uznaným v cenách - MA21 je nejúspěšnějším nástrojem v bronzovém stupni (CAF 2006 5 cen, BMK 3 ceny, ČSN EN ISO 9001:2001 1 cena, komunitní plán 1 cena) Cena MV ČR „Organizace dobré veřejné služby“ (stříbrný stupeň): Chrudim, Litoměřice, Prostějov, Vsetín - 4 stříbrné stupně pro MA21 z 18 udělených (22 %) - MA21 je jedním z 6 + 1 nástrojů zvyšování kvality, uznaným v cenách - MA21 je druhým nejúspěšnějším nástrojem ve stříbrném stupni (CAF 2006 9 cen, BMK, ČSN EN ISO 9001:2001 3 ceny, ČSN ISO/IEC 27001:2006 1 cena, EMAS 1 cena)

16 16 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 Úspěchy Místní Agendy 21 v cenách Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě Ceny MV ČR získalo 32 municipalit – obcí, měst a krajů z toho 18 zapsaných v oficiální databázi MA 21 (CENIA) = 56 % - Dobříš, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jilemnice, Kopřivnice, Litoměřice, Moravská Třebová, Poděbrady, Praha 13, Praha-Libuš, Prostějov, Říčany, Šternberk, Tábor, Vsetín -Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Cen MV ČR bylo uděleno 40 z toho 23 municipalitám, zapsaným v oficiální databázi MA 21 = 58 % Byla udělena 1 cena za zavedení systému environmentálního řízení organizace dle EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) a získání registrace od Agentury EMAS při CENIA do celé organizace – Ministerstvu životního prostředí

17 17 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 PODÍL ČLENŮ SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ NA ZAVÁDĚNÍ KVALITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH ČR Počet měst a obcí v ČR, zavádějících alespoň jeden z modelů kvality dle evidence MVČR (2009): 113 členové STMOÚ ČR (71%)

18 18 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH ROLE TAJEMNÍKA: - často iniciátorem zavádění nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za implementace nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za řízení úřadu v souladu s nástrojem zvyšování kvality - motivace zaměstnanců municipality (nejlépe vlastním příkladem) - využívání příkladů dobré praxe odjinud - vytváření a šíření vlastních příkladů dobré praxe = je velmi důležitou osobou pro řízení municipality směrem k udržitelnému rozvoji

19 19 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 JE MOTIVACE TAJEMNÍKA V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE? legislativní rámec nařízení starosty (primátora), rady, zastupitelstva vlastní iniciativa zapojení (partnerství) zapojení do strategického týmu pro UR tlak veřejnosti příklady dobré praxe, výměna zkušeností

20 20 Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010 PŘÍNOS TAJEMNÍKA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI mnohdy iniciátorem procesu vedoucí úřadu – organizuje a řídí úřad motivuje zaměstnance v úřadu možnost síťování – STMOÚ ČR – přenos zkušeností, výměna dobré praxe – koordinace činnosti s dalšími sítěmi, např. Svaz měst a obcí ČR, ale zejména s Národní sítí Zdravých měst ČR

21 21 Ing. Ivo Bělonohý Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR e-mail: stmou@mmdecin.cz tel.: 606 882 187, 481 312 276 http://www.tajemnici.cz Děkuji Vám za pozornost Konference k aktuálnímu stavu UR na místní úrovni Praha, 9. 9. 2010


Stáhnout ppt "1 POSTAVENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVÁCH Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR Konference k aktuálnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google