Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demokracie reprezentativní a přímá v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demokracie reprezentativní a přímá v ČR"— Transkript prezentace:

1 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
ÚSTAVNÍ PRÁVO Demokracie reprezentativní a přímá v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Prvky demokracie garantované v Ústavě „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostor k prosazování svých zájmů“ (čl. 5 Ústavy) „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasování.“ (čl. 6 Ústavy) „Lid je zdrojem veškeré státní moci.“ (čl. 2/1 Ústavy) „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“ (čl. 9/2 Ústavy) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Prvky demokracie garantované v Listině „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání“ (čl. 2/1) „Občané ČR mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců“ (čl. 21/1) „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit zákonem lze omezit jen zákonem, jde-li o opatření v demokracii nezbytná pro ochranu práv, a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ (čl. 21/4) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do PS probíhají podle zásad poměrného zastoupení Volby do Senátu probíhají podle zásad většinového systému „Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva“ (čl. 102 Úst.) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech čl. 25 – každý občan má právo se přímo a bez neodůvodněných omezení podílet na vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně zvolených zástupců a právo volit a být volen v pravidelných volbách JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Principy volebního práva 1) Všeobecné volební právo občan starší 18 let (z podmínky státního občanství výjimky) volební právo nelze odejmout jako formu trestu zákon stanoví taxativně výčet překážek výkonu zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu zbavení způsobilosti k právním úkonům (u krajských voleb např. i omezení osob. svobody mimo území kraje) existuje jen volební právo nikoli volební povinnost pasivní volební právo - věková hranice může být vyšší než 18 let (volby do PS, Senátu, prezidentské volby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
2) Rovné volební právo Ústavní soud dovodil, legitimitu možnosti omezení rovnosti volebního práva (uzavírací klauzule, volební geometrie apod.) Rovnost v možnosti uplatnění volebního práva (nález Pl.ÚS 25/96) 3) Přímé volby výsledek bezprostředně určen odevzdanými hlasy 4) Tajné volby demokratický režim – volič projevuje svou vůli bez kontroly, bez nátlaku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do Parlamentu (zákon č. 247/1995 Sb.) vyhlašuje prezident rep. min. 90 dní před jejich konáním dvoudenní volby pátek 14 – 22 hod. a sobota 8 – 14 hod. (na území ČR) mimo ČR - stanoví zákon (čtvrtek a pátek nebo pátek a sobota) právo volit – občan, 2. den voleb dosáhl alespoň 18 let volební území – odlišovat volební kraj (obvod) a okrsek území celé ČR stálé volební okrsky – na území ČR zvláštní volební okrsky – mimo území ČR při zastupitelských misích a konzulárních misích, území okrsku se shoduje s jejich obvodem JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
seznamy voličů – každý volič může být zapsán maximálně jednou na zapsání do seznamu je zákonný nárok seznam stálý (pro volbu v místě trvalého pobytu) seznam zvláštní umožňuje volit mimo území obvodu, kde je daný člověk zapsán k trvalému pobytu (vojenská služba, nemocnice, porodnice apod., zatčení, vazba či vězení, volba na voličský průkaz) voličské průkazy při volbě do PS lze volit kdekoli na území ČR, popř. i v zahraničí (ve zvláštních volebních okrscích) při volbě do Senátu jen v příslušném voleb. okrsku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
volební orgány (§7) a) Státní volební komise, b) Ministerstvo vnitra, c) Ministerstvo zahraničních věcí, d) Český statistický úřad, krajský úřad pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu, g) pověřený obecní úřad (pouze vybrané pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí h) obecní úřad starosta obce či primátor statutárního města, starosta části města j) zastupitelský úřad, k) okrsková volební komise, l) zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny členem okrskové volební komise může být občan, který dosáhl věku 18 let a není u něho překážka volebního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
volební kampaň poskytnutí příslušného prostoru pro propagaci (vysílací relace v rozhlase a televizi) základní zásady volební kampaně rovnost kandidujících subjektů v možnosti uspět - volby mají probíhat čestně a poctivě - tři dny před volbami zákaz uveřejňování předvolebních průzkumů - zákaz volební agitace v den voleb v objektu, kde volební místnost a bezprostředním okolí - zákaz členů volebních okrsků poskytovat informace o průběhu voleb kauza senátora Nádvorníka (č. 140/2005 Sb.) nutnost prokázat příčinnou souvislost mezi vadami voleb a jejich výsledky, zrušení voleb není sankcí ale nástrojem pro zajištění legitimity zvoleného orgánu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
hlasování osobně a tajně, po prokázání totožnosti výjimečně lze hlasovat i za pomoci třetí osoby ve volební místnosti nebo do přenosné hlasovací schránky náklady na konání voleb do Parlamentu hradí se ze státního rozpočtu Rozdíl poměrného a většinového systému JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do Poslanecké sněmovny podle zásad poměrného volebního systému (čl. 18/1 Úst.) (zavedení určitých omezujících opatření do principu poměrného zastoupení, pokud neomezují poměrné zastoupení podstatnou měrou – nález Ústavního soudu, č. 88/1997 Sb.) 14 volebních krajů (VÚSC) a zvláštní volební okrsky mimo území ČR kandidovat mohou pouze politické strany a hnutí volební koalice (§31/1) – musí být stejné po celé ČR příspěvek na volební náklady 15 tis. Kč/voleb. kraj (v minulosti zrušena výše volebních kaucí 200 tis. Kč/ voleb. kraj a ÚS dovodil – výše kauce nesmí omezovat volnou politickou soutěž) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
metoda volebního dělitele – d´Hondtův systém (§50/1) dělí se řadou čísel 1; 2; 3 a dále 4 přednostní hlasy uzavírací klauzule – 5%, 10%, 15% a 20% pokud nepostoupili alespoň 2 strany či koalice – klauzule se snižuje nastupování náhradníků opakované volby a opakované hlasování náhrada volebních nákladů – pouze za volby do PS strany, jež minimálně 1,5 % platných hlasů – 100 Kč/hlas (nález ÚS – nárok by měl být asi od 1% platných hlasů) možnost soudního přezkumu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do Senátu většinový systém – systém absolutní většiny 2 kolová volba 81 přibližně stejně velkých volebních obvodů mohou kandidovat i jednotlivci volební kauce 20 tis. Kč/volební obvod vrací se, pokud kandidát získal 6% hlasů opakované volby (nikdo nebyl zvolen či neplatnost voleb) opakované hlasování (hlasování zrušeno soudem) doplňovací volby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Přímá volba prezidenta republiky všeobecné, přímé a tajné volby (právo volit občané od 18 let) dvoukolové volby (obdobně jako u voleb do Senátu) již v 1. kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů do 14 dní druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy kandidáta musí navrhnout 10 senátorů, 20 poslanců nebo občanů ČR s právem volit prezidenta JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.) 2denní volby jen politické strany a hnutí (systém náhradníků) modifikovaná d´Hondtova metoda (čísla 1; 1,42; 3; 4 …) 4 přednostní hlasy (nutno získat 10% hlasů – posun na 1. místo) 5% uzavírací klauzule mandát vzniká zvolením dodatečné volby či dodatečné hlasování pokud volby nebo hlasování neplatné a nebo ve volbách obsazena méně než polovina míst v zastupitelstvu klesne-li v průběhu funkčního období počet zastupitelů pod polovinu a chybí-li náhradníci, vyhlásí se nové volby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.) zásady poměrného zastoupení právo volit 1) občan ČR, věk 18 let a trvalý pobyt v obci 2) státní občan jiného státu, dosáhl 18 let, trvalý pobyt a právo volit mu přiznává mezinár. sml. členství v zastupitelstvu neslučitelné s některými funkcemi, a to zejména ve státní správě obcí (jmenováni starostou, radou apod.) volebním územím – území celé obce, z rozhodnutí zastupitelstva lze rozdělit na více volebních obvodů kandidovat mohou politické strany a hnutí, jejich kolice, nezávislí kandidáti, jejich sdružení a sdružení stran a nezávislých kandidátů JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
čtyřleté funkční období modifikovaná d´Hondtova metoda (čísla 1; 1,42; 3; 4 …) 4 přednostní hlasy (nutno získat 10% hlasů – posun na 1. místo) 5% uzavírací klauzule volné kandidátní listiny 2denní volby při poklesu počtu zastupitelů pod ½ nové volby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

19 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Volby do Evropského parlamentu (zákon č. 62/2003 Sb.) Občanství EU – právo volit a být volen do EP Právo volit občan ČR či jiného členského státu EU starší 18 let Právo být volen občan EU nejméně 45 dní v ČR trvalý pobyt a starší 21let Volby vyhlašuje prezident republiky (časové limity stanoví Rada EU) Volebním územím je celé území ČR (dělí se na volební okrsky) Voličské seznamy Hlasovat lze i na základě voličského průkazu (pouze na území ČR) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

20 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
volební orgány stejná struktura jako v případě „vnitrostátních voleb“ liší se některé dílčí úkoly těchto orgánů uzavírací klauzule – 5% d´Hondt – čísla 1, 2, 3, 4 … 2 přednostní hlasy (nutno získat 5% hlasů – posun na 1. místo) výdaje na volby hrazeny ze státního rozpočtu; příspěvek na volební náklady stran, které více, než 1% činí 30 Kč/hlas JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

21 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Mandát poslance Evropského parlamentu pětileté funkční období mandát vzniká první schůzí v novém funkčním období mandát zaniká a) úmrtím, b) ztrátou volitelnosti podle § 6, c) uplynutím funkčního období, d) vzdáním se mandátu, nebo e) vznikem neslučitelnosti funkcí (§ 53) uvolnění mandátu - náhradník z téže politické strany počet mandátů pro konkrétní stát podle počtu obyvatel JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

22 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Soudní přezkum voleb soudní ochrana základních práv a svobod (čl. 4 Ústavy) přezkum v rámci správního soudnictví (zák. č. 150/2002 Sb.) lze se domáhat ochrany ve věci: a) zapsání do seznamu voličů – lze žádat zapsání či ochranu b) registrace c) neplatnosti voleb d) neplatnosti hlasování e) neplatnost volby kandidáta (došlo k deformaci vůle voličů) podat žalobu může volič zapsaný do volebního seznamu v daném volebního okrsku a subjekt, který zde kandidoval volby do zastupitelstva obce a kraje – krajský soud volby do PS a Senátu – Nejvyšší správní soud JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

23 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
soud zkoumá zda porušen zákon, zda toto ovlivnilo volby a zda zásah byl natolik intenzivní, aby pozměnil výsledek zkoumá se vždy skutečný dopad na výsledek a vyvratitelná domněnka, podle níž výsledek volby odpovídá vůli voličů (nález ÚS v kauze senátora Nádvorníka) ve správním soudnictví důraz zejména na rychlost procesu o opravném prostředku rozhoduje Ústavní soud JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

24 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Místní referendum (zákon č. 22/2004 Sb.) 1 denní lze v obci jako celku i místních částech či obvodu podmínkou účasti aktivní volební právo do zastupitelstva pouze otázky spadající do samostatné působnosti obce Místní referendum nelze konat a) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města, b) o zřízení/zrušení orgánů obce/statutárního města a o jejich vnitř. uspořád., c) o personálních otázkách – o volbě a odvolání starosty, místostarosty aj., d) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, referendum nelze konat, jestliže neuplynulo 24 měsíců od platného rozhodnutí ve stejné věci JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

25 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
o konání referenda rozhoduje zastupitelstvo obligatorní referendum a) jde-li o vznik nové obce oddělením b) je-li podán návrh na jeho konání o dohodě o sloučení obcí či připojení referendum je a) platné - účast alespoň 35% b) závazné – nadpoloviční většina těch, kdo se referenda zúčastnili a alespoň 25% oprávněných voličů rozhodování o oddělení části obce/sloučení obcí/připojení k jiné obci, je rozhodnutí přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina osob zapsaných v seznamu oprávněných osob náklady na konání referenda – z rozpočtu obce JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

26 Demokracie reprezentativní a přímá v ČR
Krajské referendum (zákon č. 118/2010 Sb.) 1 denní jen otázky samostatná působnost kraje jen na území kraje jako celku vždy jen fakultativní nepřípustnost konání – obdobně jako u míst. referenda platnost a závaznost – jako u místního referenda JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Demokracie reprezentativní a přímá v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google