Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 14.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 14.4.2015."— Transkript prezentace:

1 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 14.4.2015

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Organizační pokyny 2.Zhodnocení průběhu prací na projektu 3.Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu 4.Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“ 5.Dokumenty pro vznik nebo transformaci DSO 6.Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 7.Závěr Obsah prezentace

3 Podpora meziobecní spolupráce Účast na jednání (podmínka 30%) Seznámení s průběhem jednání (délka jednání) Představení realizačního týmu, motivujících starostů Jednací řád - schválení 1. Organizační pokyny

4 Podpora meziobecní spolupráce Připraven strategický dokument s problémovými okruhy a cíli Připraveny právní dokumenty (stanovy pro DSO Ladův kraj a Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko) Zpracovány administrativní záznamníky 2. Zhodnocení průběhu prací na projektu

5 Podpora meziobecní spolupráce Sociální služby Karolina Emanuelová 3. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu

6 Podpora meziobecní spolupráce Sociální služby – problémové okruhy Nedostatečná kapacita pobytových služeb - domovy pro seniory/domy s pečovatelskou službou (DPS), sociální bydlení, azylový dům Nízké možnosti pro uplatnění absolventů praktických a speciálních škol, nedostatek chráněných pracovních míst, absence chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením Neinformovanost, nízké kapacity, absence plánování

7 Podpora meziobecní spolupráce Sociální služby – cíle Zvýšení kapacity pobytových služeb Rozšíření pečovatelské služby pro seniory ve SO ORP Říčany Vytvoření chráněných pracovních míst Vybudování chráněného bydlení Vytvoření komunikačních kanálů Vytvoření společného plánu sociálních služeb

8 Podpora meziobecní spolupráce Sociální služby – benchmarking Kapacita v domovech pro seniory na 1000 obyvatel ve SO ORP Říčany 5,18, průměr kraje je 5,14. (nedostatečná) Podprůměrná kapacita domovů se zvláštním režimem (0,33, průměr kraje 1,32) a azylových domů (v současné době azylový dům ve SO ORP zcela chybí, stejně jako chráněné bydlení)

9 Podpora meziobecní spolupráce Předškolní výchova a základní školství Ludmila Třeštíková 3. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu

10 Podpora meziobecní spolupráce Školství (MŠ a ZŠ) – problémové okruhy Nedostatečná kapacita mateřských a základních škol a jejich součástí a školských zařízení (plánování kapacit MŠ a ZŠ a přístavby) Nedostupné pedagogicko-psychologické a speciální služby pro školy, třídní kolektivy i jednotlivce se specifickými vzdělávacími potřebami Nevyhovující zázemí a technické vybavení škol Chybějící střediska volného času zřízené obcemi a nedostatečná kapacita základních uměleckých škol

11 Podpora meziobecní spolupráce Školství (MŠ a ZŠ) – cíle 1.Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu 2.Vytvoření konzultačního střediska pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace v oblasti školství 3.Projekty na pořízení vybavení škol a odborných učeben 4.Zvýšení počtu ped.-psy poraden v regionu 5.Rozvíjení partnerství škol pro sdílení zkušeností 6.Nově zřízená střediska volného času a rozšíření kapacit ZUŠ

12 Podpora meziobecní spolupráce Školství (MŠ a ZŠ) – benchmarking Počet žáků ZŠ a MŠ v přepočtu na 1000 obyvatel v SO ORP Říčany mírně nad úrovní kraje, tj. 80,9 žáků ZŠ / 38,01 dětí MŠ. (Kraj 79 ZŠ / 35 MŠ) Máme vysoký průměrný počet žáků ve třídě - 21,85. Běžné výdaje na žáka v ZŠ nízké (Říčansko 11,9 tis Kč / kraj 14,7 tis. Kč). Výdaje na dítě v MŠ výrazně vyšší než kraj a více než na žáka ZŠ (Říčansko 12,9 tis Kč / kraj 9,5 tis. Kč) Kapitálový výdaj na žáka v SO ORP Říčany: ZŠ – 3,3 tis. Kč a MŠ – 6,8 tis. Kč, průměr kraje ZŠ – 4,5 tis Kč a MŠ – 8,3 tis Kč.

13 Podpora meziobecní spolupráce Odpadové hospodářství Pavlína Filková 3. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu

14 Podpora meziobecní spolupráce

15

16 Odpadové hospodářství - cíle Absence sítě sdružených sběrných míst a existence černých skládek -Zamezení vzniku černých skládek -Rozšíření stávající sítě sběrných míst -Společná informační kampaň pro občany Koncepční a praktické otázky -Společný nákup služeb -Společná komunikace

17 Podpora meziobecní spolupráce Odpadové hospodářství - benchmarking Hodnoty neinvestičních výdajů na sběr a svoz KO a SKO a měrná produkce SKO jsou srovnatelné se Středočeským krajem. Porovnání ORP Benešov, Černošice, Kladno a Slaný: Mírný výkyv vyšších nákladů je u ORP Benešov – delší dojezdová vzdálenost, dvojnásobná rozloha ORP Průměr SKO kg/obyvatel/rok : Stř.kraj 263,25 - Říčany 243,4 Průměr papír kg/obyvatel/rok : Stř.kraj 38,34 - Říčany 20 Průměr sklo kg/obyvatel/rok : Stř.kraj 11,58 - Říčany 14,06 Průměr plast kg/obyvatel/rok : Stř.kraj 12,02 - Říčany 17,55

18 Podpora meziobecní spolupráce Doprava Marian Světlík 3. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu

19 Podpora meziobecní spolupráce Doprava – problémové okruhy Nedostatečné využívání veřejné dopravy Malá podpora a koordinace pro rozvoj nemotorové dopravy (pěší, cyklisté) Minimální nebo žádná koordinace ve vztahu k regionálně významným dopravním stavbám a k organizaci a regulaci dopravy

20 Podpora meziobecní spolupráce Podpora a rozvoj nemotorové dopravy Koordinace Rozšiřování a optimalizace nabídky veřejné dopravy Koordinace Regionální dopravní stavby a bezpečnost dopravy Koordinace

21 Podpora meziobecní spolupráce Doprava – cíle Zvýšení podílu železniční dopravy v dopravní obsluze P+R přestupní uzly Koordinace a strategie výstavby cest pro pěší a cyklisty a návazné infrastruktury a služeb výstavba cyklostezek dle koncepčního plánu – návaznosti obnova starých polních cest zjednodušení přepravy jízdních kol v prostředcích VHD

22 Podpora meziobecní spolupráce 3. Hlasování o schválení strategického dokumentu

23 Podpora meziobecní spolupráce 24 vyplněných záznamníků Zájem o zajištění administrativních a dalších služeb ze strany starostů 4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“

24 Podpora meziobecní spolupráce Právní podpora Ekonomické agendy Dotační management Veřejné zakázky IT podpora Technická a stavební podpora Rozvoj obce Témata v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí “

25 Podpora meziobecní spolupráce Preferovaný způsob zajištění dané agendy

26 Podpora meziobecní spolupráce Vzdělávání pro správu ekonomických agend územně samosprávných celků, Právní poradenství pro nemajetkovou agendu obcí, Legislativní činnost obcí (vydávání obecně závazných vyhlášek), Informování o změnách legislativy s dopadem na fungování obcí, Podpora při vedení správních řízení, Monitorování dotačních výzev a průběžné informování, Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV, Dostupnost základních služeb obyvatelstvu (zásobování obyvatel, základní služby), Prosazování společných zájmů Témata v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“

27 Podpora meziobecní spolupráce Vyplněné dotazníky k průřezovému tématu „Administrativní podpora malých obcí“

28 Podpora meziobecní spolupráce 12 vyplněných metodických listů z 12 obcí pouze 3 preferovaly nového dobrovolného svazku obcí, 9 bylo pro transformaci některého ze stávajících svazků „Nejvyšší orgán svazku bude vždy využívat většinový model hlasování zohledňující počet obyvatel v jednotlivých obcích, přičemž vždy bude třeba více než polovina hlasů členů nejvyššího orgánu a zároveň zastoupení alespoň 50 % obyvatel sdružených obcí“ (75% odpovědí) 5. Dokumenty pro vznik nebo transformaci DSO

29 Podpora meziobecní spolupráce Základní ustanovení Identifikace a status svazku Cíle svazku Předmět činnosti svazku Členství ve svazku Práva a povinnosti členů svazku Stanovy Orgány svazku Struktura stanov

30 Podpora meziobecní spolupráce Valná hromada Rada Předseda a místopředseda Kontrolní komise Tajemník Podepisování za svazek (u DSO Ladův kraj) Majetek a hospodaření svazku Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku Členské příspěvky Zrušení a zánik svazku Závěrečná ustanovení Struktura stanov

31 Podpora meziobecní spolupráce Rozšíření předmětu činnosti Vypuštění článku o partnerství Ustavení orgánu kontrolní komise a tajemníka (místo manažera svazku) Zvýšení vstupního poplatku ze 4000 Kč na 5000 Kč Stanovení minimálního pravidelného příspěvku ve výši 2 Kč na obyvatele Podmínka, že při hlasování vždy bude třeba více než polovina hlasů členů nejvyššího orgánu a zároveň zastoupení alespoň 50 % obyvatel sdružených obcí Možnost svolání náhradní valné hromady, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů svazku Zřízení rezervního a rozvojového fondu (v původních stanovách pouze rezervní) Změny oproti původním stanovám – Ladův kraj

32 Podpora meziobecní spolupráce Rozšíření předmětu činnosti Ustavení orgánu tajemníka (místo odborného správce) Změna terminologie – rada svazku místo představenstvo, rada je pětičlenná (oproti původnímu tříčlennému představenstvu) Změna vstupního poplatku z 20 Kč na obyvatele obce na 5000 Kč na obec Stanovení minimálního pravidelného příspěvku ve výši 2 Kč na obyvatele Podmínka, že při hlasování vždy bude třeba více než polovina hlasů členů nejvyššího orgánu a zároveň zastoupení alespoň 50 % obyvatel sdružených obcí Vždy je potřeba více než polovina hlasů, již ne v některých případech 2/3 hlasů, jak tomu bylo v původních stanovách Možnost svolání náhradní valné hromady, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů svazku Zřízení rezervního a rozvojového fondu (v původních stanovách pouze rezervní) Změny oproti původním stanovám - Černokostelecko

33 Podpora meziobecní spolupráce Zatím pracovní verze Stanovy se budou projednávat v rámci DSO, dnešní shromáždění je má vzít na vědomí Stanovy – informace o možném využití

34 Podpora meziobecní spolupráce Seznámení s textem prohlášení Souhlas lze vyjádřit podpisem 6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí

35 Podpora meziobecní spolupráce 7. Závěr

36 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 14.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google