Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák

2 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah setkání 1.SPSZ – Opatření, cíle. 2.Projektová opatření – návrhy. 3.Harmonogram – upřesnění, kontinuita práce. 4. Úkoly+ závěr.

3 www.socialni-zaclenovani.cz Cílová skupina 1 Sociální služby Sociální ochrana Sociální práce Sociálně zdravotní péče Sumární cíle a bcdef Osoby v SVL a v jejich okolí 1 Rodiny s dětmi ohroženými školním neúspěchem 2 Lidé bez domova 3 Příslušníci tradičních národnostních menšin 3 Imigranti – cizinci 4 Etnické menšin - Romové 5 Osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách 6 Osoby opouštějící ústavní zařízení, náhrad-ní rodinou péči nebo zařízení výkonu trestu 7 Pachatelé trestních činů, oběti a osoby z jejich bedro-středního okolí 8 Sumární cíle 9

4 www.socialni-zaclenovani.cz SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE S DŮRAZEM NA SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Obecný cíl: Zlepšit přístup k zdravotní péči, včetně preventivní zdravotní péče a zdravotní osvěty.

5 www.socialni-zaclenovani.cz Snížení rozdílu v zdravotním stavu obyvatel sociálně vyloučených lokalit a většinové populace. V sociálně vyloučených lokalitách pravidelně monitorovat úroveň hygieny, sběr a likvidaci tuhého komunálního odpadu. Analyzovat dostupnost využívání služeb zdravotní péče osobami bydlícími v sociálně vyloučených lokalitách a analyzovat jejich zdravotní problémy a účinnost zdravotnické osvěty. Prostřednictvím osvěty a zvýšením podílu zaočkovaných osob snížit výskyt infekčních onemocnění. Prostřednictvím informovanosti, poradenské činnosti a osvětových aktivit zvýšit povědomí u sociálně potřebných osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě o rodičovství, reprodukčním zdraví, mateřství a péči o dítě, o zdravotních rizicích drogových závislostí a sociálně patologického chování a o zásadách zdravého stylu života. Na základě analýzy potřebnosti, zkušeností ze Slovenska (Platforma na podporu znevýhodnených skupín) a následného projektu vytvořit, optimalizovat a stabilizovat síť terénních sociálně-zdravotních pracovníků především z řad osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách a podpořit další služby na sociálně-zdravotním pomezí. Na základě prozkoumání možnosti deinstitucionalizace psychiatrické péče v souladu s principy schválené Strategie reformy psychiatrické péče přijmout adekvátní opatření. Kritéria

6 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavním cílem v oblasti vytváření podmínek pro úspěšné začleňování je vytváření na straně majoritního společenství dostatečné nabídky příležitostí k inkluzi a na straně osob a skupin ohrožených sociálním vyloučením dostatečné poptávky na tyto příležitosti. Dosažení tohoto stavu je podmíněno splněním důležitých předpokladů v oblasti komunikace a v oblasti vzájemného respektu a důvěry.

7 www.socialni-zaclenovani.cz A.Inkluze sociálně vyloučených prostřednictvím inkluzivní komunikace. Obecný cíl: Cílem inkluzivní komunikace ve městě je odstraňovat stigmatizaci osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním a sjednocovat majoritní jak rovněž minoritní části společenství města kolem pro-inkluzivních hodnot a postojů. B.Inkluze sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním prostřednictvím vzájemného respektu a důvěry. Obecný cíl: Zvyšovat úroveň vzájemného respektu a důvěry mezi majoritní a minoritními částmi městského společenství jako předpokladu pro zkvalitňování participace obyvatel města na jeho životě a pro zkvalitňování soužití a soudržnosti městského společenství.

8 www.socialni-zaclenovani.cz A. Inkluze sociálně vyloučených prostřednictvím inkluzivní komunikace. Cílem je odstraňovat ve veřejném mínění stigmatizaci sociálně vyloučených a sociálním vyčleňováním ohrožených osob, a to odstraňováním existujících stereotypů, mýtů a předsudků. Cílem je podporovat, sjednocovat a stabilizovat pro-inkluzivní hodnoty, postoje a přístupy v institucích a organizacích v městě, které mají vliv na proces sociální inkluze. Cílem je zavést systém pravidelného vyhodnocování dat o stavu a procesech sociálního vyčleňování a začleňování ve městě tak, aby do procesu řízení ve městě vstupovaly kvalitní informace o tomto stavu a procesech. Cílem je koordinovat, propájet a slaďovat inkluzivní aktivity jednotlivých aktérů ve městě.

9 www.socialni-zaclenovani.cz B. Inkluze sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním prostřednictvím vzájemného respektu a důvěry Ochrana sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním před zadlužováním a jeho důsledky. Ochrana sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním před chováním, které se neslučuje s inkluzí. Ochrana sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním před nepřímou a často neuvědomělou institucionální diskriminací.

10 www.socialni-zaclenovani.cz Harmonogram 1. první vlna fichí do 9. 8 - průběžná zpětná vazba z naší strany 2. druhá vlna fichí do 6. 9 - fiche budou moci být diskutovány s týmem ASZ v projektové dny + možnost individuálních konzultací, diskuze v rámci Výboru PS 3. do konce září - fiche jsou zapracovávány do SPSZ + konzultace s příslušnými vedoucími odborů a náměstky, vedoucí sekcí, posléze setkání řídící skupiny 4. září- říjen - konzultace s MPSV (SPSZ), koordinace s JMK, MMB (ITI) + prodiskutování témat SPSZ se zástupci politických stran = politické kluby 5. finalizace SPSZ konec říjen - 10. listopadu 2015 zastupitelstvo

11 www.socialni-zaclenovani.cz Fiche Formuláře fichí pro všechny programy budou zaslány společně se zápisem z jednání PS zaměstnanost Počet vyplněných fichí není omezen Ke každé fichi je nutné doložit krátkou anotaci záměru (cca ½ A4) Vyplněné fiche a případné jakékoli další dotazy: chkheidze.marketa@vlada.cz chkheidze.marketa@vlada.cz Zpětná vazba bude formou doporučení

12 www.socialni-zaclenovani.cz Pro inspiraci při psaní projektových fiší: http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodiky-a-manualy-dobre-praxe Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci! Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz Tel: +420 725 001 925+420 725 001 925


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."

Podobné prezentace


Reklamy Google