Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záruky zákonnosti ve veřejné správě JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy a správního práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záruky zákonnosti ve veřejné správě JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy a správního práva."— Transkript prezentace:

1 Záruky zákonnosti ve veřejné správě JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy a správního práva

2 Vymezení pojmu  Vymezení: - systém právních prostředků určených k zabezpečení dodržování a zákonné realizace práva pro případ jeho porušení - systém právních prostředků určených k zabezpečení dodržování a zákonné realizace práva pro případ jeho porušení - zachování zákonnosti je jedním z předpokladů právní jistoty - zachování zákonnosti je jedním z předpokladů právní jistoty - vztahují se jak k vnitřní činnosti, tak i k činnosti vnější. - vztahují se jak k vnitřní činnosti, tak i k činnosti vnější.

3 Systém 1. zrušení, změna a sistace vadných právních aktů 1. zrušení, změna a sistace vadných právních aktů ochrana před nezákonnými právními předpisy, ochrana před nezákonnými právními předpisy, ochrana před nezákonným individuálním správním aktem, ochrana před nezákonným individuálním správním aktem, ochrana před nezákonnými zásahy (stížnost, žaloba, náhrada škody) ochrana před nezákonnými zásahy (stížnost, žaloba, náhrada škody) ochrana před nečinností (správní řád, žaloba, fikce) ochrana před nečinností (správní řád, žaloba, fikce)

4 systém 2. kontrola veřejné správy 2. kontrola veřejné správy 3. právo na informace ve veřejné správě 3. právo na informace ve veřejné správě 4. uplatnění odpovědnosti za porušení právních povinností 4. uplatnění odpovědnosti za porušení právních povinností 5. přímé donucení ke splnění povinnosti 5. přímé donucení ke splnění povinnosti Poznámka: ochrana veřejného zájmu (přezkumné řízení, účast OS na řízení, NSZ žaloba k ochraně veřejného zájmu) Poznámka: ochrana veřejného zájmu (přezkumné řízení, účast OS na řízení, NSZ žaloba k ochraně veřejného zájmu)

5 Zrušení, změna a sistace vadných PA Při činnost orgánů VS může docházet k chybám (právní i faktické) Při činnost orgánů VS může docházet k chybám (právní i faktické) - náprava vad – presumpce správnost - náprava vad – presumpce správnost NPA NPA IPA IPA Smíšené – OOP (krajské soudy, lhůta 3 roky od účinnosti) Smíšené – OOP (krajské soudy, lhůta 3 roky od účinnosti)

6 Zrušení, změna a sistace Autorizovaný inspektor (§ 117 st. zákona) Autorizovaný inspektor (§ 117 st. zákona) - NSS 9 As 63/2010 (certifikát) - NSS 9 As 63/2010 (certifikát) - NSS 2 As 37/2011 (žaloba) - NSS 2 As 37/2011 (žaloba) Závazné stanovisko Závazné stanovisko NSS 2 As 75/2009 -113 (ne žaloba) NSS 2 As 75/2009 -113 (ne žaloba) Souhlas i mlčky (ohlášení) Souhlas i mlčky (ohlášení) NSS 2 As 86/2010 posunuto rozšířenému senátu NSS 2 As 86/2010 posunuto rozšířenému senátu

7 NPA Změna- orgán, který jej vydal Změna- orgán, který jej vydal Zrušení – orgán, který jej vydal nebo Ústavní soud Zrušení – orgán, který jej vydal nebo Ústavní soud Sistace – NPA orgánů územní samosprávy Sistace – NPA orgánů územní samosprávy

8 OZV MV ----------rozhodnutí o pozastavení – Ústavní soud (30 dnů) MV ----------rozhodnutí o pozastavení – Ústavní soud (30 dnů).... Výzva k nápravě. Výzva k nápravě... (rozklad).. (rozklad).... OBEC (60 dnů) ………… (přiměřená lhůta) OBEC (60 dnů) ………… (přiměřená lhůta)

9 nařízení Krajský úřad ----------rozhodnutí o pozastavení – Ústavní soud (30 dnů) Krajský úřad ----------rozhodnutí o pozastavení – Ústavní soud (30 dnů).... Výzva k nápravě. Výzva k nápravě..... OBEC (60 dnů) ………… (přiměřená lhůta) OBEC (60 dnů) ………… (přiměřená lhůta)

10 IPA Vady skutkové a vady právní Vady skutkové a vady právní Systém opravných prostředků Systém opravných prostředků Řádné – odvolání a rozklad Řádné – odvolání a rozklad Mimořádné – obnova řízení a přezkum rozhodnutí Mimořádné – obnova řízení a přezkum rozhodnutí

11 Nicotné právní akty PA není v důsledku určité závažné vady právním aktem, tj. není způsobilý vyvolat právní účinky PA není v důsledku určité závažné vady právním aktem, tj. není způsobilý vyvolat právní účinky Důvody: Důvody: 1. věcná nepříslušnost - § 77 s.ř. 1. věcná nepříslušnost - § 77 s.ř. - prohlašuje nadřízený správní orgán - prohlašuje nadřízený správní orgán Př. SJS 461/1999 Př. SJS 461/1999

12 Nicotné právní akty 2. absolutní nedostatek formy – SJS 631/2000 (uložení povinnosti dopisem či ústně) 2. absolutní nedostatek formy – SJS 631/2000 (uložení povinnosti dopisem či ústně) 3. neexistující subjekt – povinnost uložena obchodnímu jménu – SJS 49/1994 3. neexistující subjekt – povinnost uložena obchodnímu jménu – SJS 49/1994 4. neurčitost, nesmyslnost či vydání rozhodnutí na základě NPA, který ještě není účinný 4. neurčitost, nesmyslnost či vydání rozhodnutí na základě NPA, který ještě není účinný

13 Nicotné právní akty Vyslovuje soud - § 65 odst. 1 s.ř.s. Vyslovuje soud - § 65 odst. 1 s.ř.s. - § 68 písm. c) - § 68 písm. c) „žaloba je nepřípustná tehdy, je-li jediným důvodem tvrzená nicotnost, nedomáhal-li se žalobce vyslovení nicotnosti v řízení před SO“ (odvolací řízení či přezkumné řízení) „žaloba je nepřípustná tehdy, je-li jediným důvodem tvrzená nicotnost, nedomáhal-li se žalobce vyslovení nicotnosti v řízení před SO“ (odvolací řízení či přezkumné řízení)

14 KONTROLA Druh společenského řízení Druh společenského řízení Složka jednotlivých činností Složka jednotlivých činností Předmět: zákonnost, účelnost a hospodárnost Předmět: zákonnost, účelnost a hospodárnost Dělení: Dělení: A) správní A) správní - kontrolují subjekty VS - kontrolují subjekty VS 1. nadřízenost a podřízenost 1. nadřízenost a podřízenost 2. mimo hierarchické vazby 2. mimo hierarchické vazby

15 KONTROLA B) vnější kontrola B) vnější kontrola Kontroluje jiný subjekt než orgán VS Kontroluje jiný subjekt než orgán VS 1) zákonodárné a zastupitelské sbory 1) zákonodárné a zastupitelské sbory 2) soudy 2) soudy 3) NKÚ 3) NKÚ 4) Správní orgány (státní kontrola) 4) Správní orgány (státní kontrola) 5) veřejný ochránce práv 5) veřejný ochránce práv 6) občané (petice, stížnosti) 6) občané (petice, stížnosti)

16 ombudsman Nezávislá a nestranná osoba volená parlamentem (ZM), která na základě stížností nebo i z vlastního podnětu a poměrně neformálně šetří namítaná pochybení VS Nezávislá a nestranná osoba volená parlamentem (ZM), která na základě stížností nebo i z vlastního podnětu a poměrně neformálně šetří namítaná pochybení VS - zpravidla je iniciován tehdy, když již není k dispozici jiný právní prostředek - zpravidla je iniciován tehdy, když již není k dispozici jiný právní prostředek

17 Veřejný ochránce práv Zák. č. 349/1999 Sb. (1990, 1992, 1995) Zák. č. 349/1999 Sb. (1990, 1992, 1995) Iniciativní kontrolní orgán Iniciativní kontrolní orgán Monokratický a volený Monokratický a volený PROCES volby PROCES volby 1. návrhy kandidátů (Senát a prezident) 1. návrhy kandidátů (Senát a prezident) 2. Volba PS 2. Volba PS 3. VO – 6 let 3. VO – 6 let

18 Nestrannost a nezávislost Ne PS ani PH Ne PS ani PH 2. neslučitelnost funkcí 2. neslučitelnost funkcí 3. trestně právní imunita 3. trestně právní imunita 4. mlčenlivost 4. mlčenlivost 5. obrana 5. obrana

19 Vazby na PS volba a odpovědnost volba a odpovědnost 2. informace 2. informace 3. záruky nezávisloti 3. záruky nezávisloti 4. účast na jednání 4. účast na jednání 5. podněty k legisl. Procesu 5. podněty k legisl. Procesu 6. ekonomický faktor 6. ekonomický faktor

20 činnost Hlídá korektnost veřejné správy Hlídá korektnost veřejné správy Měřítkem je soulad s právem, principy demokratického právního státu a dobré správy Měřítkem je soulad s právem, principy demokratického právního státu a dobré správy Zahajuje šetření na podnět Zahajuje šetření na podnět Vydává doporučení k nápravě Vydává doporučení k nápravě

21 Petice Z latinského petitio – žádost Z latinského petitio – žádost Vymezení: Vymezení: Kvalifikované podání, kterými se osoby obracejí na státní orgány a orgány územní samosprávy, ve věcech dotýkajících se ochrany zájmů či práv veřejného charakteru (teorie) Kvalifikované podání, kterými se osoby obracejí na státní orgány a orgány územní samosprávy, ve věcech dotýkajících se ochrany zájmů či práv veřejného charakteru (teorie) Způsob komunikace mezi veřejnými orgány a veřejnosti Způsob komunikace mezi veřejnými orgány a veřejnosti

22 Petice - působí především politicky – silou veřejného mínění - působí především politicky – silou veřejného mínění - může být podmínkou určitého práva (registrace PS, registrace nezávislého kandidáta ve volbách do zastupitelstva) - může být podmínkou určitého práva (registrace PS, registrace nezávislého kandidáta ve volbách do zastupitelstva) Obdobný mechanismus: místní referendum, návrh na registraci nové církve) Obdobný mechanismus: místní referendum, návrh na registraci nové církve)

23 Petice Ústavněprávní zakotvení Ústavněprávní zakotvení Čl. 18 LZPS Čl. 18 LZPS Kategorie práv politických Kategorie práv politických „ Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi“. „ Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi“.

24 Petice- omezení - Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. - Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. - Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou - Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou

25 Právní úprava Zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním Zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním Oprávněná osoba:každý Oprávněná osoba:každý Adresát: státní orgány a orgány územní samosprávy Adresát: státní orgány a orgány územní samosprávy

26 Vyřízení petice Písemná forma Písemná forma Jde o návrh více osob – petiční výbor (není PO, v čele osoba starší 18 let) Jde o návrh více osob – petiční výbor (není PO, v čele osoba starší 18 let) Shromažďování podpisů i na veřejně přístupných místech (zde není stanoven limit počtu podpisů) Shromažďování podpisů i na veřejně přístupných místech (zde není stanoven limit počtu podpisů) - uvádí se jméno, příjmení a bydliště - uvádí se jméno, příjmení a bydliště - k podpisu nesmí být nikdo nucen - k podpisu nesmí být nikdo nucen - nutno se seznámit s textem petice - nutno se seznámit s textem petice - z petice musí být zřejmé, kdo ji podává - z petice musí být zřejmé, kdo ji podává

27 Vyřízení petice Způsob vyřízení petice je dán jednacími řády Způsob vyřízení petice je dán jednacími řády Povinnost petici přijmout Povinnost petici přijmout Povinnost ji vyřídit do 30 dnů Povinnost ji vyřídit do 30 dnů Posuzuje obsah a zda není nepřípustná Posuzuje obsah a zda není nepřípustná Nelze podat odvolání! Nelze podat odvolání!

28 Stížnost Podání bezprostředně se dotýkající zájmů stěžovatele Podání bezprostředně se dotýkající zájmů stěžovatele § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Stížnosti proti nevhodnému chování nebo proti špatnému postupu správního orgánu (není stanovena jiná forma obrany) Stížnosti proti nevhodnému chování nebo proti špatnému postupu správního orgánu (není stanovena jiná forma obrany) Forma: písemná nebo ústní Forma: písemná nebo ústní Lhůta k vyřízení: 60 dnů Lhůta k vyřízení: 60 dnů Možnost obrany u nadřízeného správního orgánu Možnost obrany u nadřízeného správního orgánu


Stáhnout ppt "Záruky zákonnosti ve veřejné správě JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy a správního práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google