Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická diagnostika Zora Syslová 2010. Obsah: 1.Pedagogická diagnostika, její pojetí, vztah k ostatním disciplínám. 22.9. 2.Teoretické základy pedagogické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická diagnostika Zora Syslová 2010. Obsah: 1.Pedagogická diagnostika, její pojetí, vztah k ostatním disciplínám. 22.9. 2.Teoretické základy pedagogické."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická diagnostika Zora Syslová 2010

2 Obsah: 1.Pedagogická diagnostika, její pojetí, vztah k ostatním disciplínám Teoretické základy pedagogické diagnostiky Spolupráce s PPP a SPC , 4.Diagnostický proces, přístupy, etapy, chyby a možná zkreslení , 5.Metody pedagogické diagnostiky, specifika a požadavky na jejich použití v MŠ , 6.Diagnostika sociálních vztahů ve skupině dětí Diagnostika školní zralosti a připravenosti , 8.Tvorba individuálního vzdělávacího plánu , 9.Metoda pozorování, druhy pozorování, oblasti, vedení záznamů , 10.Diagnostika rozvoje dítěte a vzdělávacích pokroků ve vztahu k RVP PV. Portfolio dítěte , 11.Autodiagnostika učitele 8.12.,

3 1. Pedagogická diagnostika, její pojetí, předmět, vztah k ostatním disciplínám. Pedagogick á diagnostika je komplexn í proces, jehož c í lem je pozn á v á n í, posuzov á n í a hodnocen í vzděl á vac í ho procesu a jeho akt é rů. Na z á kladě stanoven é diagn ó zy vol í me optim á ln í postupy, měn í me podm í nky a vlivem těchto změn doch á z í ke změn á m ve vývoji d í těte, kter é se dost á v á na vy šší ú roveň. Prob í haj í c í změny jsou nad á le v průběhu diagnostick é ho procesu posuzov á ny a jsou buď potvrzen í m spr á vně nastoupen é cesty, nebo sign á lem k proveden í změn. Zelinkov á, 2001

4 1. Pedagogická diagnostika, její pojetí, předmět, vztah k ostatním disciplínám. Dvě pojetí: 1.Teoreticko praktická disciplína 2.Přímá diagnostická činnost = obě spolu souvisí, jedno vychází z druhého.

5 Teoreticko praktická disciplína: „Vědecká disciplína, která se zabývá teorií a metodologií diagnostikování v edukačním prostředí.“ Tomanová, 2006

6 Teoreticko praktická disciplína: 1.Druhy diagnostikování 2.Přístupy k diagnostikování 3.Roviny pedagogického diagnostikování 4.Požadavky na diagnostickou činnost

7 Přímá diagnostická činnost „Diagnostikování je v pedagogice soubor odborných činností, které jsou realizovány při vytváření diagnózy, tj. rozpoznávání, popisu a případně objasnění vlastností subjektů, jevů a procesů edukace, jež lze objektivně zjistit v daním časovém bodu a v daných podmínkách.“

8 Přímá diagnostická činnost 1.Etapy diagnostické činnosti 2.Cíle pedagogické diagnostiky v podmínkách školy 3.Předmět diagnostikování 4.Chyby v diagnostické činnosti

9 Propojení s jinými disciplínami –metodologie pedagogického výzkumu (použití některých společných metod) – pedagogická evaluace (systematické hodnocení)

10 Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie se při diagnostické činnosti částečně překrývají.

11 Pedagogika a psychologie Pedagogika –zaměřuje se na pedagogické jevy a procesy, z hlediska jejích záměrů a cílů - zjišťuje a hodnotí úroveň vědomostí (poznatků), dovedností, návyků u dětí, posuzuje podmínky a proces vzdělávání, vztahy ve skupině vrstevníků, vlastní činnost učitele, školy

12 Pedagogika a psychologie Psychologie - zaměřuje se psychickou složku v procesu vzdělávání (vnitřní danosti a předpoklady pro rozvoj dítěte) - zaměřuje se na poznávání osobnosti d í těte, změny v jeho dlouhodob é m vývoji, schopnosti, motivy, učební styly, specifičnosti obt í ž í, psychické stavy (úzkostnost, neuroticismus)

13 Literatura: BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno : Computer Press, ISBN KOLLARIKOVÁ, PUPALA, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, ISBN MERTIN, V., GILLNEROVÁ, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, ISBN X MONATOVÁ, L.: Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno : Paido, ISBN Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Věstník MŠMT, sešit 2, Ročník LXI, únor OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : MU, ISBN PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno : Paido, ISBN

14 SINDELÁROVÁ, B.: Předcházíme poruchám učení, Praha, Portál; ISBN SMOLÍKOVÁ, K. a kol.: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP. Praha: VÚP, ISBN TOMANOVÁ, D. Úvod do pedagogické diagnostiky v mateřské škole. Olomouc : UP, ISBN ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, ISBN X


Stáhnout ppt "Pedagogická diagnostika Zora Syslová 2010. Obsah: 1.Pedagogická diagnostika, její pojetí, vztah k ostatním disciplínám. 22.9. 2.Teoretické základy pedagogické."

Podobné prezentace


Reklamy Google