Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR."— Transkript prezentace:

1 Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR

2 Úvod 2  Nové přístupy a metody k podpoře rozvoje území PROČ?  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…) – složitý proces  Diferenciace možností i cílů podpory region. Rozvoje, různé potřeby a priority (velikost obce/kraje, sociálně- ekonomická struktura, poloha aj.)  Nutnost hledání inovací  Orientace do budoucnosti, adaptace na nové socio- ekonomické potřeby  Úspěšná x neúspěšná města, kraje (Benátky, Kutná Hora, Zlín, Mladá Boleslav, Praha, STČ kraj…)  Hledání nových rozvojových možností obcí, regionů, států – využívání nové metodiky

3 Zavádění metod strategického řízení 3  Období zavádění metodiky: USA, Evropa, ČR  Příčiny změny postojů VS: politický konsensus!  Povaha vztahů se soukromým a občanským sektorem  Aplikace modelu strategického řízení

4 Strategie jako termín 4  dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle  soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje území  Smysl: Nastavení rozvojových priorit obce – regionu - státu  Orientace na dlouhodobé cíle (vojenství, zisková sféra, veřejná sféra)  Proces zaměřený na dlouhodobý výhled  Význam zdrojů: dlouhodobost stanovení cílů a priorit rozvoje obce/města/kraje při využití vlastních zdrojů  Nástroje: Dlouhodobost nastavení nástrojů podpory rozvoje území  Metodika: Využití komplexních metod hodnocení území

5 5 STRATEGIE Je ucelený soubor zásadních změn (cílů) předpokládajících určitou budoucí situaci, budoucí stav území. Vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou jednotlivé cíle dosaženy. Může mít i formu několika scénářů budoucího vývoje a reakcí na jednotlivé možné varianty vývoje. Strategie a čas Z hlediska časového horizontu není jednoznačná odpověď. Časový horizont je výrazně ovlivňován specifickými podmínkami a potřebami veřejné správy. Časové vymezení kriteria charakter konkurenčního prostředí, míra nejistoty spojená s budoucím vývojem, délka (fáze) životního cyklu služeb v době formulování strategie, časová potřeba inovace výrobků či služeb, časový úsek, na který má správa uzavřeny pevné smluvní závazky. Každá dobrá strategie musí začínat a končit u očekávání občanů a ostatních aktérů.

6 6 MISE, VIZE, STRATEGIE Mise (poslání) org. VS Vize strategie Deklarování „proč organizace, úřad existuje“ Je orientována na veškeré okolí, Cílem je vytvořit co nejlepší pohled na správu, území (image) Slouží především zaměstnancům a občanům (voličům), musí orientovat jejich postoje a chování v souladu s misí Ukazuje budoucnost, směr další činnosti úřadů VS Je nezbytná orientace na občany (zákazníky) a udržitelný rozvoj území Způsob, postup realizace vize v rámci mise (poslání) organizace, úřadu Způsob realizace dlouhodobých (koaličních) cílů úřadu, organizace

7 3 základní otázky strategie  KDE JSME ( současný systém řízení a rozhodování v obci ve vazbě na strategický plán; identifikace personálních zdrojů; dostupnost finančních zdrojů; identifikace partnerů a zainteresovaných osob; zmapování současného stavu území; vývoj trendů v čase; legislativní požadavky)  KAM CHCEME JÍT ( návrh postupových kroků, harmonogram;  rozdělení úkolů; nastavení systému řízení; identifikace finančních zdrojů; definica vize, priorit, cílů)  JAK SE TAM DOSTANEME ( organizace, vyhledávání finančních zdrojů) 7

8 STRATEGIE: proces zpracování 8  zhodnocení sociálních a ekonomických silných a slabých stránek obce/regionu  hodnocení demografického a sociálního vývoje v území a jakým způsobem tento vývoj zasáhne rozvojové možnosti obce  sdílená vize – tj. integrace pohledů a priorit všech sociálních a ekonomických aktérů na budoucí podobu území  strategický plán, který zohlední jednotlivé kroky a opatření, které vedou k plánované vizi  definici jednotlivých projektů a opatření k dosažení plánovaného rozvoje  Nastavení finančních zdrojů  kritéria a indikátory hodnocení úspěšnosti dosažení společných cílů  evaluace

9 9 Zhodnocení potenciálu území -Ekonomika -Demografie -Sociální -Politika Sociálně spravedlivé služby pro občany Principy TUR STRATEGIE

10 10 Vize Rozvojové cíle Hodnocení potenciálu Nastavení projektů Rozpočet Subjekty Dopady do území

11 Hodnocení potenciálu rozvoje území 11  Metodika BSC  SWOT analýza  Význam a využití  výsledky

12 12 PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ Strategický management Poslání a cíle organizace Externí a interní prostředí organizace Hodnocení realizace strategie Implementace strategie Optimalizace řešení, výběr strategie Strategická analýza Výběr možných řešení

13 Metoda zpracování strategie  expertní metoda:externí subjekt se smluvně zavazuje k vypracování strategického plánu pro dané území  komunitní metoda:opakované diskuse s místními aktéry  Role veřejného mínění! 13

14 14 F á ze 1 – Poč á tek: Budov á n í partnerstv í F á ze 3 – Pohled kupředu: Společn á vize F á ze 4 – Organizov á n í : Strategický r á mec F á ze 2 – Pozn á n í ú zem í :Analýzy F á ze 5 – Uskutečněn í akce: Implementace a monitoring F á ze 6 – Zhodnocen í : Evaluace a zpětn á vazba Š est f á z í procesu tradičn í ho pl á nov á n í

15 Význam strategií 15  Podpora transparentnosti a otevřenosti rozhodování  Orientace jednotlivých subjektů  Stanovení jasných pravidel – řešení problému ekonomického a politického času  Zapojení místních aktérů a jejich priorit a potřeb do rozhodování (PPP, NS, OS)  Posílení místní komunity, zodpovědnost, vztah k území  Představuje jasné cíle a směry budoucí činnosti  Koordinace projektů a alokace zdrojů  Pochopení budoucích problémů a příležitostí  Zvyšování kvality řízení v území

16 16 R O Z D Í L Y A V Z T A H Y 1 Cíle jsou odvozeny od vytvořených cílů vyšších úrovní 1 Určování a hodnocení nových cílů a strategií úřadu, instituce 2 Cíle jsou především ovlivňovány zkušeností s minulým vývojem 2 Nové cíle a strategie = zkušenosti pro formulování a realizaci cílů jsou minimální 3 Cíle jsou zadávány formou subcílů a přiřazovány jednotlivým funkčním jednotkám 3 Cíle mají význam a platnost bez ohledu na dané volební období, 4 Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se svou funkcí, popř. profesí 4 Je nutný rozhled a orientace zejména na okolí úřadu, instituce 5 Výsledky řídící práce – hodnocení bezprostředně po dosažení cílů 5 Dosažení cílů je možno hodnotit až s delším časovým odstupem 6 Pravidla „hry“ jsou dobře známá, problémy jsou dobře strukturované, opakují se 6 Minulá zkušenost je málo využitelná, problémy jsou špatně strukturované, většinou jsou unikátní Zkušení pracovníci jsou příliš kompetentní, suverénní, uplatňují rutinní přístupy Řídící pracovníci musí být kreativní, vynakládat neustále nová úsilí, nacházet nové přístupy TAKTICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍSTRATEGICKÉ řízení

17 17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ O CÍLECH Vliv prostředí - poptávka a nabídka, aktivity konkurence, řídící zásady státu, Očekávání zaměstnanců, odborů, občanů (zákazníků), dodavatelů, státní správy, samosprávy Zdroje organizace = objem dostupných personálních, finančních, informačních Interní vztahy v organizaci – koaliční (opoziční)podpora, vztahy mezi TOP manažery, slučitelnost kultury organizace s vytyčovanými cíli, Minulý vývoj organizace - Zkušenosti z realizace minulých cílů (lidé, včetně TOP manažerů mají přirozenou tendenci k zachování kontinuity) Vlastnosti a schopnosti vrcholových řídících pracovníků

18 Rozvoj strategického řízení v ČR  Aplikace na národní úrovni, ministerstva, resorty  Úroveň krajů  Regiony soudržnosti  města, statutární města  Obce, DSO  Euroregiony  MA 21  NSZM 18

19 Fungující strategické plánování 19

20 20 400 × 215 - 2007.ceskyjezisek.cz

21 21

22 Legislativní rámec strategického řízení  zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2 písmeno a): Program rozvoje obce  zákon č. 248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje: střednědobý dokument 3-7 let programu regionálního rozvoje 22

23 Problémy strategického řízení 23  Nepochopení smyslu – módní záležitost  Změna myšlení, kreativita, inovativnost – pohled do budoucna!!!  Neexistence legislativního opatření (Program rozvoje obce – PRK, kraje, stát)  Propojenost s územním plánováním (koordinace odborů úřadu)  Profesionalita řízení  Časté změny v preferencích měst, krajů  Nestabilita finančního rámce a vnějšího prostředí  Časová a finanční náročnost strategie  Zájem občanů  Hodnocení – aplikace neekonomických ukazatelů  POLITICKÁ PODPORA, Nutnost širokého politického konsensu!  Nedocenění významu

24 Problémy strategického řízení 24 dílčí strategie jsou rozptýlené v řadě nestrukturovaných dokumentů. celková strategie je pak pouze kombinací vybraných finančních ukazatelů a nic neříkajících prohlášení. rychlé reakce na měnící se zdroje Malé představení různých pravděpodobných situací, které mohou nastat – alternativy Existují úřady, které jsou efektivní i bez strategického řízení

25 Literatura k tématu 25  Jaké jsou vztahy mezi územním plánováním a strategickým plánem? Moderní obec 12/05.  Kol. : Úvod do veřejné správy a regionálních věd. Aleš Čeněk, 2004.  Khendriche Trhlínová Z., Kadeřábková J., Region a regionální vědy, VŠFS Praha.  Janečková, L., Vaštíková M., Marketing měst a obcí. Grada, 1999.  Strategie rozvoje jednotlivých měst, krajů, sektorů.


Stáhnout ppt "Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google