Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Prameny práva Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Prameny práva Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Prameny práva Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Struktura 5. přednášky I. Formální a materiální prameny II. Formální prameny – obecná charakteristika III. Formální prameny v ČR IV. Právní informatika

3 www.econ.muni.cz 3 I. Formální a materiální prameny Právo = soubor pravidel (právních norem) regulujících vztahy ve společnosti Materiální prameny práva = příčiny vzniku formálních pramenů (poměry ve společnosti, historické zkušenosti, tradice, zvyklosti, stav dané společnosti, ekonomický, kulturní a sociální vývoj spol.,…) = „z čeho právo vzniklo“ Formální prameny práva = formy práva = právní předpisy, mezinárodní smlouvy, právní obyčeje, soudní precedenty, odborná literatura, … = „kde lze právo najít“

4 www.econ.muni.cz 4 Formy práva Různé formy dle typu právního systému: Kontinentální (ČR, SR, SRN, - právní předpisy, mez. smlouvy,…) Anglosaský (VB, USA, Austrálie - „common law“¨- původně právní obyčeje, dnes – marginální význam, dominují právní předpisy (tzv. statutes, bills) a „case law“ (judikatura) Islámský (šária), … Právo psané x nepsané obecným pramenem psaného práva je právní předpis právo kontinentální -) i v ČR X nepsané = Afrika, Indonésie, dřívější civilizace…) + v současnosti mezinárodní právo (právní obyčeje)

5 www.econ.muni.cz 5 II. Formální prameny práva – obecná charakteristika Základní druhy formálních pramenů: 1) PRÁVNÍ OBYČEJ 2) NORMATIVNÍ PRÁVNÍ AKT 3) SOUDNÍ (SPRÁVNÍ) PRECEDENT 4) NORMATIVNÍ SMLOUVA 5) DALŠÍ PRAMENY X v ČR jen některé, podrobněji viz III. část

6 www.econ.muni.cz 1. Právní obyčej nejstarší pramen práva nepsané x postupně sepisováno v současnosti omezený význam vyskytuje se v mezinárodním právu (+ stále částečně ve VB, Islámské právo + Afrika, Asie,..) usus longaevus = zažitý a dlouhodobě užívaný zvyk opinio neccesitatis = zvyk obecně uznávaný, sankcionovaný státem -) znaky: obecnost, uznání státu, vlastní právní síla, vynutitelnost. 6

7 www.econ.muni.cz 2. Normativní právní akty akty orgánu veřejné moci (legislativního orgánu), které obsahuje právní normy nejčastější pramen v kontinentálním systému práva NPA (OZNPA) -) právní předpisy Struktura NPA Platnost, účinnost Ústavní zákony, zákony, vyhlášky, nařízení, … 7

8 www.econ.muni.cz 3. Soudní precedenty judikáty (soudní rozhodnutí) - řešení konkrétních práv a povinností =) individuální právní akty (IPA x NPA, viz další slide) VB, USA, Austrálie, … X kontinentální právní systémy (ČR, SRN..) neuznávají jako pramen práva první rozhodnutí ve věci -) originalita + obecná závaznost Každý nižší soud se jím musí řídit -) stare decisis = setrvat u rozhodnutého x zásadní změna okolností (např. NS USA se několikrát odchýlil) 2 části: - hlavní část precendentu = ratio decidendi (podle které musí postupovat všechny soudy – závazná část) - vedlejší = obiter dictum (nemá obecnou závaznost) 8

9 www.econ.muni.cz 4. Normativní smlouva vzniká na základě konsensu stran - oferta -) akceptace jde o „právní úkon“, ale zároveň pramen práva odlišnost od soukromoprávních smluv vykytuje se jako pramen mezinárodního práva smluvního (Charta OSN, EU, …) státy ho následně přejímají (inkorporují) do svého práva + kolektivní smlouvy v ČR (konsensus svazů zaměstnavatelů x odborů - zvýhodnění zaměstnanců oproti zákonu: platy, prac. doba, atp.) 9

10 www.econ.muni.cz 5) Další prameny práva = obecné právní zásady, rozum, spravedlnost, atp. = sloužící pro tvorbu soudních precedentů = pro podporu argumentace orgánů aplikujících právo, atp. x rekodifikace - NOZ § 3 odst. 3 - Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva § 9 odst. 2 – K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich tento zákon. § 545 - Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. § 558 odst. 2 - V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna. 10

11 www.econ.muni.cz III. Formální prameny v ČR A. NPA (OZNPA) nejfrekventovanější pramen - Ústavní zákony, zákony, vyhlášky atp. B. Normativní smlouvy - mezinárodní smlouvy čl. 10 Ústavy, aplikační přednost před zákonem + kolektivní smlouvy (§ 22 a násl. ZP) C. Zrušující nálezy ÚS Ústavní soud viz minulá přednáška zrušení voleb, důchody… x rekodifikace NOZ 11

12 www.econ.muni.cz 12 A. Normativní právní akty A. NPA (OZNPA) 1.Ústavní zákony (moc „ústavodárná“) 2.Zákony + zákonná opatření (moc „zákonodárná“) 3.Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů (čl. 104 Ústavy) 4.Nařízení vlády (čl. 78 Ústavy) 5.Obecně závazné vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (čl. 79 Ústavy) 6.Nařízení krajů, nařízení obcí (zákon o obcích, zákon o krajích)

13 www.econ.muni.cz 13 Členění NPA v ČR I. Dle tvůrce: a)Originální (=původní) - jejich tvůrcem je moc zákonodárná všechny zákonné NPA (vyšší právní síly) obecně závazné vyhlášky obcí a krajů SP b) Derivativní (=odvozené) jejich tvůrcem jsou orgány veřejné správy nařízení vlády, právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů, nařízení obcí a krajů v přenesené působnosti secundum et intra legem, na základě zmocnění II. Dle právní síly: NPA vyšší právní síly (zákonné) Ústavní zákon (Ústava atd.), zákon, zákonné opatření NPA nižší právní síly (podzákonné) Nařízení vlády (čl. 78 Ústavy) vyhláška ÚSÚ (čl. 79 odst. 3 Ústavy) vyhlášky obcí a krajů v samostatné působnosti (čl. 104 odst. 3 Ústavy) Nařízení obcí a krajů v přenesené působnosti

14 www.econ.muni.cz 14 B. Normativní smlouvy B. 1. Mezinárodní smlouvy dohoda mezi státy nebo MO, kterou se zakládají, mění nebo ruší jejich vzájemná práva a závazky dle MP -) bilatelární x multilaterální čl. 10 Ústavy pojmové znaky MS podle čl. 10: ratifikace (souhlas Parlamentu ČR) vyhlášení (Sbírka mezinárodních smluv) Tzv. self-executing charakter B.2. Kolektivní smlouvy (§ 22 a násl. ZP) + Právo ES – na základě Smlouvy o přistoupení ČR k EU -) 1. Nařízení (evropský zákon - přímý účinek bez implementace do vnitrostátního práva) 2. Směrnice (potřeba implementace do vnitrostátního práva) 3., 4. 5. Rozhodnutí, Doporučení, Stanovisko

15 www.econ.muni.cz 15 C. Zrušující nálezy Ústavního soudu Ústavní soudnictví x obecné soudnictví ÚS poskytuje ochrana ústavních práv je oprávněn rozhodnou mj. o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem + v dalších věcech (ústavní stížnosti, …) -) negativní „tvůrce práva“ – negativní zákonodárce Příklady: důchody, volby,..

16 www.econ.muni.cz 16 D. Další prameny práva ČR ? Ustálená judikatura NS, NSS, ÚS? Obecné právní zásady (právní principy)? + Rekodifikace - NOZ

17 www.econ.muni.cz 17 + Tvorba formálních pramenů Viz minulá přednáška A. NPA 1. Ústavní zákony, zákony, zákonná opatření senátu 2. Vyhlášky krajů a vyhlášky obcí, 3. Nařízení vlády, 4. Vyhlášky ústředních orgánů státní správy 5. Nařízení obcí a krajů B. MS C. ÚS Tvorba jednotlivých aktů se liší podle subjektu, procesu,…

18 www.econ.muni.cz 18 Tvorba NPA PSP - 3 čtení Zastupitelstva obcí a krajů Vláda Ministerstva…

19 www.econ.muni.cz 19 Tvorba MS Základní pravidla obsažena ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu + Ústava Čl. 10 Ústavy - Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Čl. 10a (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. -) Parlament vyslovuje s ratifikací souhlas, přičemž u mezinárodních smluv: a) upravujících práva a povinnosti osob; b) spojeneckých, mírových a jiných politických; c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci; d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy; e) u dalších věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba podle článku 49 Ústavy souhlasu obou komor parlamentu. Ratifikace ukončena podle čl. 63 Ústavy podpisem Prezidenta.

20 www.econ.muni.cz 20 Negativní zákonodárce ÚS je oprávněn rušit zákony, či jeho část (i ústavní zákony? – viz volby) -) negativní „tvůrce práva“ Plénum ÚS Příklady: důchody, volby,..

21 www.econ.muni.cz 21 IV. Právní informatika A. Vyhledávání právních předpisů + MS B. Vyhledávání judikatury – ÚS (+NS + NSS + KS)

22 www.econ.muni.cz 22 A. Vyhledávání právních předpisů Internet, ASPI, Legsys, atp. výhody/nevýhody vyhledávání struktura právních předpisů platnost účinnost novelizace …

23 www.econ.muni.cz 23 Automatizované systémy - vyhledávání Vyhledávání podle: čísla právního předpisu (zkratky) názvu právního předpisu klíčového slova + platný a účinný právní předpis + prováděcí předpis Příklady: 1/1993, 40/1961, 513/1991,… oz, obz, tř, … náhrada škody, prokurista, loupež,… + Vyhledávání judikatury, mezinárodních smluv, atp.

24 www.econ.muni.cz 24 B. Vyhledávání judikatury judikatura x precedenty (viz bod II. 3) - „prameny“ x „neprameny“ ÚS – Nalus (nálezy + usnesení) NS – „trestní soudnictví“ + „civilní soudnictví“ NSS – „správní soudnictví“

25 www.econ.muni.cz 25 ÚS - NALUS http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx Příklad: vyhledávání dle textu – důchody, exekuce, … dle populárního názvu - Kauza Melčák Dle čísla - Pl.ÚS 29/09, Pl.ÚS 27/09, Pl.ÚS 19/08 Dle data Dle vztahu k předpisu – 40/1961,…

26 www.econ.muni.cz 26 NS http://www.nsoud.cz/ Vyhledávání dle -sp. zn. -data -hesla -textu + ctrl+f (loupež, vražda, daně, podvod, drogy,…

27 www.econ.muni.cz 27 NSS www.nssoud.cz Vyhledávání dle: -data -sp.zn. -oblasti právní úpravy -textu (prekluze, přestupek, pokuta,…)


Stáhnout ppt "31.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Prameny práva Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google