Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané obchodní transakce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané obchodní transakce"— Transkript prezentace:

1 Vybrané obchodní transakce
Právo mezinárodního obchodu

2 Osnova přednášky Mezinárodní směna zboží
Osnova přednášky Mezinárodní směna zboží Mezinárodní kontrola a mezinárodní kontrolní smlouva Mezinárodní přeprava Mezinárodní platební styk

3 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ
MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ

4 Směna zboží Význam směny zboží Typy transakcí a jejich právní režim
Směna zboží Význam směny zboží Typy transakcí a jejich právní režim Barter Quasi barter Buy-back Counter-purchase Off-set

5 Směna zboží Význam Rizika
Směna zboží Význam Rizika Vliv států – vytváření právního prostředí, dopad veřejnoprávní úpravy Rozpor se zásadou otevřeného a hotovostního obchodního systému -> GATT, OECD

6 Barter „Jednorázová transakce určená pro přímou výměnu zboží za zboží, respektive služby za službu mezi dvěma stranami, kdy peněžní plnění je nahrazeno dodávkou či službou druhé strany.“ Kvalifikace – smlouva o výměně zboží Bilaterální či multilaterální Výměna bez peněžních vstupů Nutná hodnotová rovnost –> v praxi nevyhledáváno

7 Barter – právní režim Neexistuje mezinárodně jednotná úprava
Barter – právní režim Neexistuje mezinárodně jednotná úprava Přímá metoda – nedopadá Vídeňská úmluva Kolizní metoda – problémy Problém s určením hraničního určovatele Volba práva Možný dopad imperativních norem

8 Barter - příklad Announcement of a United States-Jamaica Barter Agreement February 25, 1982 Today the United States completed its arrangement on November 24, 1981, to procure 1.6 million tons of Jamaica bauxite for the United States strategic stockpile. The agreement, which was signed today by representatives of the United States and Jamaican Government in Jamaica, will benefit both countries as it stimulates the growth of Jamaica's private sector. The United States will receive needed bauxite for our strategic stockpile. Bauxite is the raw material used to produce aluminum, a major element in almost all modern military weapons, such as the F - 15 fighter aircraft and the B - 1 bomber. Jamaica in return for its bauxite will receive approximately $39 million in needed foreign exchange plus about 7,000 metric tons of nonfat dry milk and 1,900 metric tons of anhydrous milk fat valued at $13 million. These dairy products are part of the agriculture barter aspects of this bauxite procurement, and they represent the first use of agriculture barter to acquire strategic raw material in almost 15 years. The other portions of bauxite will be procured by direct cash payment, as well as exchange with excess stockpile material no longer needed because of the changing requirements of technology. The procurement will be accomplished under current budget allocations.

9 Quasi barter Kvalifikace – smíšená nebo inominátní smlouva
Quasi barter Kvalifikace – smíšená nebo inominátní smlouva Není nutná hodnotová rovnost – možnost cenového dorovnání Vhodnost celkového vyjádření hodnoty V praxi ne příliš časté

10 Quasi barter – právní režim
Quasi barter – právní režim Neexistence jednotné právní úpravy Metoda přímá Metoda kolizní

11 Quasi barter - příklad The "Integral Cooperation Accord"
Quasi barter - příklad The "Integral Cooperation Accord" The "Integral Cooperation Accord" signed by Fidel Castro and Hugo Chavez in October 2000 laid the groundwork for a quasi-barter exchange of Venezuelan oil for Cuban goods and services that has since become a lifeline keeping Havana afloat. Amidst ongoing political storms in Venezuela and a Cuban economy that is treading water, the Caracas-Havana pact channels vital economic aid enabling the Cuban government to stay above water. In a case of mutually assured survival, the economic stability of the Castro regime depends to a great extent on the fate of Chavez's rule in Venezuela.

12 Counter purchase Kvalifikace – zpravidla inominát Zaměnitelnost stran
Counter purchase Kvalifikace – zpravidla inominát Zaměnitelnost stran Různé postavení stran Různé hodnotové vyjádření a jejich dorovnání Různě složitá struktura – obvykle tři samostatné, navzájem propojené smlouvy

13 Counter purchase – právní režim
Counter purchase – právní režim Neexistence jednotné mezinárodní úpravy Přímá metoda Kolizní metoda Nestátní prostředky úpravy

14 Counter purchase - příklad
Counter purchase - příklad Viz učebnici – příklad počítače a rýže Výměna ropy za potraviny apod.

15 Buy back Kvalifikace Dlouhodobé transakce
Buy back Kvalifikace Dlouhodobé transakce Obvykle dvě transakce s propojením Možný dopad imperativních ustanovení Právní regulace v závislosti na kvalifikaci smluv

16 Buy back - příklad Dovoz těžebního zařízení, následný vývoz ropy a splátky pomocí ní Strana dodávající určitou licenci, zařízení nebo know-how je zavázána odebrat nebo po určitou dobu odebírat část produkce protistrany jako splátku za poskytnuté plnění

17 Off set Kvalifikace Podobnost s buy back
Off set Kvalifikace Podobnost s buy back Oblast vojenské techniky, zboží pro civilní použití s vysokými výrobními náklady Pravidelně na vládní úrovni – rozvoj průmyslové a výrobní schopnosti Typy – direct, indirect

18 Právní režim – shrnutí Neexistence jednotné mezinárodní úpravy
Právní režim – shrnutí Neexistence jednotné mezinárodní úpravy Význam nestátních pravidel a mezinárodních organizací Dopad Vídeňské úmluvy omezen Právní režim Volba práva Náhradní hraniční určovatelé Dopad imperativních norem Dopad soutěžních pravidel

19 Nestátní prostředky úpravy
Nestátní prostředky úpravy Vzorové podmínky komise OSN UNCITRAL Vzorové podmínky Evropské hospodářské komise OSN. A. Counterpurchase contract. Tento vzor obsahuje následující doložky: preambule, závazek na protinákup, vymezení výrobků, charakteristika provedení výrobků, celková hodnota závazku na protinákup, cena výrobků, přenos práva či omezení přenosu práva, další prodej výrobků, uzavírání prováděcích kontraktů, časový rozvrh plnění, placení výrobků, sledování plnění, ručení, úlevy, účinek ukončení dodávkového kontraktu nebo prováděcích kontraktů, dřívější závazky, datum účinnosti, dodatky a rozhodující text, platné zákony řešení sporů. B. Buy-back contract. Tento vzor obsahuje následující varianty doložek: preambule s odvoláním na primární kontrakt a kontrakt o technické pomoci, závazek na zpětný odkup, výrobky, odpovídající provedení výrobků, celková hodnota závazku na zpětný

20 Mezinárodní kontrola a inspekce
Mezinárodní kontrola a inspekce

21 Mezinárodní kontrola Kontrola zboží – reklamační proces – prohlídka zboží Význam pro další průběh transakce Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Řešení sporů Nutnost prohlídky v některých případech – hygienické normy apod.

22 Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o kontrolní činnosti Vymezuje rámec pro kontrolu a její obsah (váha, míry, jakost, balení apod.) Vazba na INCOTERMS Vazba na Vídeňskou úmluvu Vydání kontrolního osvědčení jako povinnost prodávajícího dle článku 30 Reklamační režim dle článku 38

23 Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o kontrolní činnosti Ujednání, dle kterého je vykonavatel kontroly povinen provést nestrannou kontrolní činnost a vydat o výsledcích kontroly určitý dokument Kvalifikace – zpravidla inominát Mezinárodní prvek – sídlo/místo podnikání/státní příslušnost stran

24 Smlouva o kontrolní činnosti - typy
Smlouva o kontrolní činnosti - typy Čistá kontrolní smlouva – pouze výkon kontroly Kontrolní smlouva obsahující další povinnosti – např. odmítnutí převzetí zboží Kontrolní smlouva se zárukou

25 Smlouva o kontrolní činnosti – právní režim
Smlouva o kontrolní činnosti – právní režim Neexistence jednotné mezinárodní úpravy Kolizní metoda Dopad imperativních, veřejnoprávních norem – nutnost např. osvědčení příslušné veřejnoprávní instituce, autorizovanou osobou Nestátní prostředky – např. FIDIC

26 Mezinárodní přeprava

27 Mezinárodní přeprava Právní úprava Typy mezinárodní přepravy

28 Mezinárodní přeprava – obecně k právnímu režimu
Mezinárodní přeprava – obecně k právnímu režimu Smlouva o přepravě – interakce s kupní smlouvou Kdo je povinen zajistit přepravu – ujednání ve smlouvě hlavní Vazba na Vídeňskou úmluvu – místo dodání zboží (článek 31), přechod nebezpečí (článek 66 a násl.), odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy Vazba na INCOTERMS Úprava typu přepravy, dodací podmínka, pojišťovací podmínky, typ obalu - vliv na celou transakci

29 Mezinárodní přeprava – obecně k právnímu režimu
Mezinárodní přeprava – obecně k právnímu režimu Řada unifikovaných přímých úprav – mezinárodních smluv Význam přepravních dokumentů

30 Mezinárodní přeprava – právní režim
Mezinárodní přeprava – právní režim Železniční přeprava První unifikovaná úprava COTIF Letecká přeprava Varšavská smlouva Silniční přeprava CMR – nákladní list, odpovědnost, osvobození, reklamace, KOGENTNÍ povaha Námořní a říční přeprava Hamburská pravidla

31 Mezinárodní platební styk
Mezinárodní platební styk

32 Osnova Platební podmínka Placení v hotovosti Hladká platba
Osnova Platební podmínka Placení v hotovosti Hladká platba Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Směnky, šeky Bankovní záruka Leasing Faktoring

33 Placení v mezinárodním obchodě
Placení v mezinárodním obchodě Problémy Strany v různých státech „Dlouhá“ přeprava zboží Protichůdné zájmy stran

34 Platební podmínka Kupní cena Měna Místo placení Doba placení
Platební podmínka Kupní cena Měna Místo placení Doba placení Způsob placení

35 Opakování VÚ Článek 53 – povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu
Opakování VÚ Článek 53 – povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu Článek 54 – povinnost kupujícího učinit všechna opatření a vyhovět formalitám nezbytným k zaplacení kupní ceny (smlouva, právní předpisy) Článek 57 – místo placení Články 58, 59 – doba placení

36 Způsoby placení Hotovost Hladká platba Dokumentární akreditiv
Způsoby placení Hotovost Hladká platba Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Směnky, šeky

37 Volba způsobu placení Síla postavení jednotlivých stran
Volba způsobu placení Síla postavení jednotlivých stran Ekonomické prostředí dotčených zemí Politická stabilita dotčených zemí Míra důvěry mezi smluvními stranami Způsob placení ovlivňuje riziko, které nesou smluvní strany!

38 Hotovost V mezinárodním obchodě velmi vzácné
Hotovost V mezinárodním obchodě velmi vzácné Poruchy bankovního systému Vysoké riziko nezaplacení

39 Hladká platba Převod z účtu na účet Levný způsob Riziko
Hladká platba Převod z účtu na účet Levný způsob Riziko Platba předem (akontace) – kupující Platba po dodání zboží (úvěrový obchod) – prodávající Vysoká důvěra smluvních partnerů (např. předchozí vztahy) Zajištění (např. výhrada vlastnického práva)

40 Hladká platba Právní úprava vztahů z hladkých platů
Hladká platba Právní úprava vztahů z hladkých platů Žádná mezinárodní smlouva Žádné vzorové podmínky využívané bankami (x akreditivy, inkasa)

41 Dokumentární akreditiv
Dokumentární akreditiv Letter of credit L/C Nejčastěji využívané v mezinárodním obchodě Finančně nákladné Málo rizikové

42 UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – Jednotné zvyklosti a praktiky pro dokumentární akreditivy UCP 600 (2007) Pravidla pro dokumentární akreditivy Musí být na ně výslovně odkázáno

43 L/C – pojem Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu prostřednictvím spolehlivého subjektu (renomovaná banka), který vyplatí příslušnou částku až po předložení dokumentů odpovídajících podmínkám akreditivu.

44 L/C - pojem Článek 2 UCP 600 Jakékoli ujednání, které je neodvolatelné a které představuje závazek vystavující banky zaplatit při vyhovujícím předložení dokumentů. Zaplatit znamená: Zaplatit na viděnou Odpovídat za opožděnou platbu a zaplatit v době splatnosti Akceptovat směnku vystavenou příjemcem a zaplatit v době splatnosti

45 L/C - průběh Strany kupní smlouvy se dohodnou na placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu Kupující („žadatel“) požádá svoji banku („vystavující banka“) o otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího („příjemce“) Detaily o dokumentech (druh, čas a místo předložení)

46 L/C - průběh Vystavující banka instruuje korespondenční banku v zemi příjemce, aby oznámila příjemci otevření akreditivu (vystavující banka tak může učinit i sama) Výběr korespondenční banky závisí na bankovní síti vystavující banky Prodávající může trvat na určité bance

47 L/C - průběh Korespondenční banka informuje příjemce o otevření akreditivu Prodávající odešle zboží, pokud podmínky akreditivu odpovídají smlouvě Při odeslání zboží prodávající obdrží dokumenty – přepravní dokumenty (např. konosament), certifikát kvality, certifikát původu apod. – dokumenty předloží korespondenční bance

48 L/C - průběh Banka provede platbu, pokud dokumenty odpovídají podmínkám akreditivu Platba na viděnou – prodávající dostane peníze po předložení dokumentů Odložená platba – platba bude realizovaná ve lhůtě dohodnuté stranami Akceptační platba (směnečná) – banka akceptuje směnku vystavenou na ni prodávajícím Jednací platba – banka se zavazuje sjednat směnku vystavenou na vystavující banku nebo kupujícího

49 L/C - průběh Korespondenční banka postoupí dokumenty vystavující bance, která ji vyplatí příslušnou částku Vystavující banka předá dokumenty kupujícímu a inkasuje platbu

50 Nezávislost L/C Kupní smlouva x L/C
Nezávislost L/C Kupní smlouva x L/C Spor mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy nemá vliv na L/C Povinnosti banky se vztahují pouze k dokumentům, ne k zboží UCP 600 – články 4, 5

51 Druhy akreditivů Odvolatelný x neodvolatelný Potvrzený x nepotvrzený
Druhy akreditivů Odvolatelný x neodvolatelný Potvrzený x nepotvrzený Převoditelný Revolvingový S červenou doložkou Se zelenou doložkou Stand-by

52 Odvolatelný akreditiv
Odvolatelný akreditiv Může být odvolán kupujícím nebo vystavující bankou Kdykoli do přijetí dokumentů Banka nemá povinnost prodávajícímu odvolání oznámit UCP 600 neuznávají UCP 500 – článek 8 Není-li akreditiv výslovně označen jako odvolatelný, je neodvolatelný

53 Neodvolatelný akreditiv
Neodvolatelný akreditiv Je-li akreditiv oznámen prodávajícímu, nemůže být jednostranně zrušen Dohoda vystavující banky, korespondenční banky a prodávajícího Články 2, 10 UCP 600

54 Nepotvrzený akreditiv
Nepotvrzený akreditiv Korespondenční banka jedná jako zástupce vystavující banky a nepřipojuje žádný svůj závazek (avízující banka) Závazek vůči prodávajícímu pouze ze strany vystavující banky Článek 7 UCP

55 Potvrzený akreditiv Korespondenční banka připojuje svůj závazek (potvrzující banka) Přímý vztah mezi potvrzující bankou a prodávajícím Maximální jistota prodávajícího Článek 8 UCP 600

56 Převoditelný akreditiv
Převoditelný akreditiv Prodávající je pouze prostředníkem (1. příjemce) Prodávající může část nebo celý akreditiv převést na 2. příjemce (výrobce) Článek 38 UCP Dohoda stran, souhlas banky Musí být výslovně označen jako převoditelný Pouze jeden převod

57 Revolvingový akreditiv
Revolvingový akreditiv Dlouhodobá transakce, opakované dodávky Akreditiv na určitou sumu, která se v pravidelných intervalech obnovuje

58 Akreditiv s červenou doložkou
Akreditiv s červenou doložkou Umožňuje platbu předem – před odesláním zboží Prodávající předkládá bance potvrzení o uskladnění zboží, ale může s ním dále nakládat Vysoká důvěra smluvních stran

59 Akreditiv se zelenou doložkou
Akreditiv se zelenou doložkou Stejný princip jako u akreditivu s červenou doložkou Zboží je uskladněno na jméno banky

60 Právní vztahy v rámci L/C
Právní vztahy v rámci L/C Vztah prodávajícího kupujícího Vztah kupujícího a banky (vystavující) Vztah mezi bankami (vystavující, korespondenčí) Vztah mezi prodávajícím a bankou

61 Vztah prodávajícího a kupujícího
Vztah prodávajícího a kupujícího Kupní smlouva (právní režim - VÚ, národní právo) Otevření akreditivu – smluvní povinnost kupujícího Neotevření akreditivu => porušení smluvní povinnosti kupujícím (viz taky článek 54 VÚ) => nároky prodávajícího z porušení smlouvy

62 Vztah kupujícího a banky (vystavující)
Vztah kupujícího a banky (vystavující) Výjimečně s mezinárodním prvkem – kupující si vybírá banku ve svém státě Smlouva o otevření akreditivu V ČR §682 a násl. ObZ UCP Kupující dává pokyny ohledně dokumentů

63 Vztah mezi bankami Pravidelně mezinárodní prvek UCP, právo rozhodné
Vztah mezi bankami Pravidelně mezinárodní prvek UCP, právo rozhodné Postavení korespondenční banky (obvykle ve státě prodávajícího) Avízující banka Potvrzující banka

64 Vztah mezi bankou a prodávajícím
Vztah mezi bankou a prodávajícím Záleží na postavení korespondenční banky Avízující banka – závazek vůči prodávajícímu má pouze vystavující banka (mezinárodní prvek) UCP Právo rozhodné Potvrzující banka – závazek mezi potvrzující bankou a prodávajícím (obvykle vnitrostátní vztah)

65 UCP Nejúspěšnější harmonizační nástroj v dějinách mezinárodního obchodu Mezinárodní obchodní komora v Paříži Vývoj První soubor pravidel v roce 1929 – přijato pouze ve Francii a Belgii Nová verze 1933 – 40 zemí Další verze – 1951, 1962, 1974, 1983 (170 zemí) Verze z roku 1994 – UCP 500 – problémy Poslední verze z roku 2007 – UCP 600

66 UCP Úprava základních otázek souvisejících s realizací akreditivu (definice, závazky bank, dokumenty apod.) Nejedná se závazný právní dokument => včlenění

67 Dokumenty v rámci L/C Klíčová role Vymezeny kupujícím
Dokumenty v rámci L/C Klíčová role Vymezeny kupujícím Standard zkoumání dokumentů Článek 14 UCP 600 – zjevný soulad s podmínkami stanoveným v akreditivu Odborná péče Úplný soulad

68 Stand-by akreditiv Má blíže k bankovní záruce než k ostatním akreditivům Banka se zavazuje zaplatit příjemci v případě, že se žadatel dopustí porušení povinnosti 1998 International Stand-by Practices (MOK) Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost , 8 smluvních států

69 Dokumentární inkaso Průběh
Dokumentární inkaso Průběh Prodávající zašle zboží dopravci k dispozici banky ve státě kupujícího Prodávající předá bance ve svém státě dokumenty (faktura, přepravní doklady, …) a inkasní příkaz

70 Dokumentární inkaso Banka zašle dokumenty s instrukcemi bance ve státě kupujícího Banka informuje kupujícího o podmínkách vydání dokladů (zboží) Kupující zaplatí nebo akceptuje směnku Banka vydá kupujícímu dokumenty Banka zašle peníze bance ve státě prodávajícího

71 Dokumentární inkaso 2 základní formy
Dokumentární inkaso 2 základní formy Vydání dokumentů proti zaplacení peněžité částky (D/P) Vydání dokumentů proti akceptaci směnky (D/A)

72 Dokumentární inkaso Právní vztahy Vztah mezi prodávajícím a kupujícím
Dokumentární inkaso Právní vztahy Vztah mezi prodávajícím a kupujícím Vztah mezi prodávajícím a dopravcem Vztah mezi prodávajícím a bankou Vztah mezi bankami Vztah mezi kupujícím a bankou

73 Dokumentární inkaso Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární inkasa (ICC Uniform Rules for Collections) – MOK, 1995 Pro vztahy s mezinárodním prvkem – pravidla MPS

74 Směnky, šeky Převoditelné cenné papíry Samostatné závazky
Směnky, šeky Převoditelné cenné papíry Samostatné závazky Použití směnky je častější Směnky vlastní Směnky cizí

75 Směnky – právní úprava Kontinentální typ x anglo-americký typ
Směnky – právní úprava Kontinentální typ x anglo-americký typ Kontinentální typ – vychází z ženevských úmluv (1930 – 31) Úmluva o jednotném směnečném zákoně, Úmluva o kolizích směnečných zákonů, Úmluva o směnečných poplatcích V ČR recipovány do ZSŠ (!kolizní normy)

76 Směnky – právní úprava Úmluva OSN o mezinárodních cizích a vlastních směnkách a o mezinárodních šecích UNCITRAL 1988 Dosud nevstoupila v platnost – pouze 5 ratifikací

77 Bankovní záruka - pojem
Bankovní záruka - pojem Zajišťovací institut Slib (prohlášení) banky obsažený v tzv. záruční listině, že uspokojí věřitele do výše částky obsažené v záruční listině, pokud dlužník nesplní určitou povinnost nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině (srovnej např. §313 ObZ) Akcesorický závazek x samostatný závazek

78 Bankovní záruka - členění
Bankovní záruka - členění Dělení: Platební x neplatební Podle závazku, za který se ručí Záruka na požádání Finanční částka bude oprávněnému vyplacena na základě jeho žádosti Oprávněný nemusí prokazovat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost Banka nemůže uplatnit žádné námitky Srovnej §317 ObZ Riziko pro banku a dlužníka (příkazce)

79 Bankovní záruka - členění
Bankovní záruka - členění Přímé x nepřímé záruky Přímá – dlužník (příkazce) – banka – věřitel Nepřímá – dlužník (příkazce) – banka – banka – věřitel Záruka oproti důkazu Věřitel musí prokázat, že dlužník nesplnil zajišťovanou povinnost

80 Bankovní záruka – právní režim
Bankovní záruka – právní režim Právní vztahy vznikající v rámci bankovní záruky Vztah mezi dlužníkem (příkazcem) a bankou Vztah mezi bankou a věřitelem Vztah mezi bankami Vztah mezi 2. bankou a věřitelem Vnitrostátní vztahy x vztahy s mezinárodním prvkem

81 Bankovní záruka – právní režim
Bankovní záruka – právní režim MOK Jednotná pravidla pro kontraktní záruky Jednotná pravidla pro záruky na požádání (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) Úmluva OSN o nezávislých zárukách a stand-by akreditivech z roku 1995 (UNCITRAL) – vstup v platnost , 8 smluvních států

82 Leasing - pojem Způsob financování (hlavně finanční leasing)
Leasing - pojem Způsob financování (hlavně finanční leasing) Přenechání věci k užívání osobě, která formou splátek zaplatí část nebo celé pořizovací náklady věci i různé poplatky Mezinárodní leasing – strany mají bydliště, sídla, místa podnikání v různých státech

83 Leasing - členění Z hlediska předmětu
Leasing - členění Z hlediska předmětu Zboží spotřebního charakteru – v mezinárodním obchodě má zanedbatelný význam Věc investičního charakteru (průmyslové zařízení)

84 Leasing - členění Přímý x nepřímý Operativní x finanční
Leasing - členění Přímý x nepřímý Operativní x finanční Operativní – nespecifikovaná nebo krátká doba, poskytovatel leasingu nese náklady na údržbu věci Finanční – delší doba, nelze vypovědět během základní doby, zaplacení celé pořizovací ceny

85 Mezinárodní leasing – právní režim
Mezinárodní leasing – právní režim Úmluva o mezinárodním finančním leasingu UNIDROIT Ottawa, 1988, vstup v platnost 1995 Účinná pouze v 10 státech Kolizní režim Kvalifikace leasingové smlouvy Volba práva Náhradní hraniční určovatelé

86 Faktoring - pojem Odkup krátkodobých pohledávek, provádění administrativy spojené s pohledávkami Význam Zisk hotovosti Vyhnout se vymáhání pohledávek (v zahraniční) a soustředit se na vlastní obchodní činnost Změna mezinárodní pohledávky na vnitrostátní Mezinárodní faktoring – pohledávky ze vztahů s mezinárodním prvkem Systém jednoho x dvou faktorů

87 Faktoring – právní režim
Faktoring – právní režim Úmluva o mezinárodním faktoringu UNIDROIT 1988, Ottawa, vstup v platnost 1995 Účinná pouze v 7 státech Úmluva o postupu pohledávek v mezinárodním obchodě UNCITRAL Dosud nevstoupila v platnost

88 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Vybrané obchodní transakce"

Podobné prezentace


Reklamy Google